Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Envelliment Actiu i Salut

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Proporcionar als professionals la capacitació específica per a desenvolupar eficaçment el treball de gestors d'envelliment actiu i promotors de salut.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

42

Pràctiques externes (OB)

6

Treball Final de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ EN ENVELLIMENT

OB

 6 TECNOLOGIES E-HEALTH APLICADES A L'ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE

OB

4
GESTIÓ D'INSTITUCIONS RELACIONADES AMB L'ENVELLIMENT

OB

3 QUALITAT DE VIDA RELACIONADA AMB LA SALUT EN LES PERSONES MAJORS

OB

4
SALUT I FISIOPATOLOGIA DE L'ENVELLIMENT

OB

6 ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I FRAGILITAT EN LES PERSONES MAJORS

OB

4
PSICOLOGIA DE L'ENVELLIMENT

OB

6 PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

6
SOCIOLOGIA DE L'ENVELLIMENT

OB

3 TREBALL DE FI DE MÀSTER 

OB

 

12
ESTILS DE VIDA I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES EN LES PERSONES MAJORS

OB

 6

 

Planificació general del pla d'estudis

Com a màster universitari, aquest ensenyament té un pla d'estudis de 60 crèdits ECTS, estructurados en un curso acadèmic. Està planificat d'acord amb la normativa del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i la modificació del 3 de juliol de 2010.

El pla d'estudis s'ha dissenyat per a respondre a la necessitat de formar investigadors en l'àrea de l'envelliment i la salut, tal com comprovem en l'apartat de competències. Amb totes i cadascuna de les assignatures s'aprenen aquestes competències transversalment i amb Metodologia de la Investigació en Envelliment i Treball de Fi de Máster es capacita l'alumnat específicament per a la investigació.

El perfil investigador se centra en l'àmbit de les ciències de la salut i en l'envelliment humà i social, aprofundint, a partir dels continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals adquirits en els estudis de primer cicle (diplomatura o llicenciatura) o de grau, en el coeixement dels processos fisiològics, fisiopatològics, socials i psicològics que el caracteritzen. Amb aquest pla d'estudis, també apostem pel caràcter innovador i la necessitat emergent de professionals qualificats en l'àmbit de la gestió i l'assistència sociosanitària. Per això, s'hi tracten les noves tecnologies aplicades a la promoció de la salut i la gestió de recursos estratègics per a l'optimització de l'envelliment, de manera que s'adquirisquen competències professionals que afavorisquen la qualitat de vida en totes les situaciones de l'etapa geriàtrica (estils de vida saludables, promoció de l'autonomia i gestió de les cures), posant en valor l'optimització de recursos, tan necessària en la societat actual, i en línia amb la formació d'aquesta classe de professionals en mercats tan competitius com l'americà o el nord-europeu.

També considerem essencial, per a la formació d'aquest perfil professional, comptar amb una assignatura obligatòria de pràctiques externes (6 ECTS), que cal cursar en les institucions, tant públiques com privades, amb què la Facultat té convenis docents i investigadors. La finalitat de les pràctiques és experimentar l'aplicabilitat dels coneixements adquirits en les assignatures teòriques, cosa que visibilitza la repercussió de l'alta formació de professionals en les empreses compromeses amb el foment de l'envelliment actiu i la salut. Els centres on es fan les pràctiques externes pertanyen a:

 • La Conselleria de Benestar Social del País Valencià.
 • La Conselleria de Sanitat del País Valencià.
 • Les empreses privadas amb convenis amb la UA per a aquesta finalitat.

L'assignatura Treball de Fi de Màster (12 ECTS) està plantejada perquè l'alumne adquirisca la capacitat de dissenyar i dur a terme un projecte d'investigació, des de la fase conceptual fins a la comunicació dels resultats. Per a la defensa i avaluació del treball, cal haver superat la resta d'assignatures de la titulació.

Inici

Trets d'identitat

Segells de qualitat del màster

Existeixen diversos aspectes del Màster en Envelliment Actiu i Salut de la Universitat d'Alacant que mereixen ser destacats:

- Aborda l'envelliment des d'una perspectiva multidisciplinària pel que els alumnes/as treballen amb professors de diferents departaments i professions (Psicologia, Infermeria, Salut Pública, Sociologia, Enginyeria). Això suposa un coneixement integral, independent del Grau o de la formació prèvia de l'estudiant.

- És un Màster enfocat cap a la promoció de la salut i el benestar de les persones majors. Cada vegada més s'està posant de rellevància la importància que la vellesa siga una etapa on la persona puga continuar desenvolupant-se i expandint els seus coneixements i habilitats. Per a això necessitem a professionals de la salut amb una adequada formació que puguen acompanyar a les persones durant aquesta transició.

- Té una orientació eminentment profesionalizante. En el Màster es treballen tant continguts teòrics com pràctics, enfocats a l'avaluació i intervenció en la promoció de l'envelliment actiu i saludable. Les assignatures aborden aspectes pràctics i actuals en relació a l'envelliment. A més els alumnes/as reben una important formació en metodologia de la investigació, fent un Treball Final de Màster que els puga permetre desenvolupar una investigació original o un projecte d'investigació que posar en marxa en els seus llocs de treball. Finalment, disposa d'unes Pràctiques Externes orientades cap a aspectes soci-sanitaris de l'envelliment i amb diferent opció d'especialització en funció del perfil de cada alumne.

- Permet l'accés a la realització del Doctorat, complementant d'aquesta manera la formació dels professionals que el cursen.

- El professorat del Màster es troba realitzant investigació d'alta qualitat i impacte en l'àrea pel que pot transmetre els seus coneixements de primera mà a l'alumnat.

Especialitats del títol

El Màster en Envelliment Actiu i Salut està compost per un total de 60 crèdits ECTS, dividits en dos quadrimestres. El primer quadrimestre del Màster està conformat per un total de 6 assignatures (30 crèdits ECTS) que inclouen diferents metodologies docents com ara classe teòrica, seminaris teoricopràctics i pràctiques de problemes i ordinador. Aquestes assignatures són:

- Metodologia de la Investigació en Envelliment

- Gestió d'Institucions Relacionades amb l'Envelliment

- Salut i Fisiopatologia de l'Envelliment

- Psicologia de l'Envelliment

- Estils de Vida i Promoció d'Hàbits Saludables en les Persones Majors

El segon quadrimestre consta de tres assignatures (16 crèdits ECTS), a més del Treball Final de Màster (12 crèdits ECTS) i les Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) on l'alumnat pot aplicar els coneixements adquirits en les classes teoricopràctiques impartides en el Màster. Les tres assignatures són:

- Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut en les Persones Majors

- Tecnologies E-Health aplicades a l'Envelliment Actiu i Saludable

- Atenció a la Dependència i Fragilitat en les Persones Majors

El pla d'estudis arreplega tant els processos fisiològics, psicopatològics, socials i psicològics de l'envelliment, com a aspectes innovadors com l'aplicació de tecnologies e-health a la promoció de la salut i la gestió de recursos estratègics per a promoure l'envelliment actiu i saludable.

En les assignatures teòriques un important percentatge d'hores està destinat a activitats pràctiques on els alumnes/as poden posar en pràctica els continguts teòrics prèviament adquirits. S'inclouen realitzacions de joc de rol, d'avaluacions, de treball personal, així com de disseny de plans d'intervenció o pràctica de tècniques específiques per a la intervenció en casos concrets. El Màster en Envelliment Actiu i Salut està conformat per un programa acadèmic innovador, ja que es troba centrat en la promoció del benestar i de trajectòries de l'envelliment que siguen reeixides, més que en la pròpia psicopatologia o problemes associats a la vellesa. Existeixen altres Masters a nivell nacional que se centren en Geriatria i en Persones Majors, però cap aborda amb tanta profunditat ni amb tanta multidisciplinaridad les característiques de l'envelliment actiu i saludable, dotant a l'alumnat d'habilitats pràctiques per a poder posar en marxa programes d'actuació eficaces, contrastats científicament i enfocats a la salut de la tercera edat.

L'assignatura Pràctiques Externes té una càrrega docent de 6 crèdits ECTS, la qual cosa suposa un total de 135 hores de pràctiques, així com el lliurament d'una memòria on l'alumnat analitze en profunditat les competències adquirides durant les pràctiques.

En el Màster en Envelliment Actiu i Salut es realitzen pràctiques externes en un nombre variat de Centres d'Atenció Sociosanitària de la Província d'Alacant. La realització de les pràctiques en aquests centres s'adapta al perfil curricular de cadascun dels alumnes/as matriculats.

Els centres de pràctiques són:

- CEAMS (Centres Especialitzats d'Atenció a Majors):

- Pio XII

- Parc Galícia

- Elx

- Elda

-Petrer

- Crevillent

- Altea

- Ontinyent

- Oriola

- Pego

- Villena

- Residències de Majors:

- Residencia La Florida

- Residència PMD Orihuela

- Residència PMD Alacant

- Residència El Catí, Elda

- Fundació Casaverde

- Residència Alacant

- Residència PDM Elx

- Direcció territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, dependent de la Conselleria d’ Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

- Conselleria de Sanitat

Grups i projectes d'investigació rellevants.

Dins del Màster en Envelliment Actiu i Salut participen un total de 27 professors de la Universitat d'Alacant, dels següents departaments:

- Psicologia de la Salut

- Infermeria

- Infermeria Comunitària, Medicina Preventiva i Salut Pública i Història de la Ciència

- Sociologia 1

- Tecnologia, Informàtica i Computació

A més d'aquests professors participen com a docents professorat extern en la impartició de seminaris i d'activitats formatives complementàries. Pertanyen a diversos grups d'investigació de la Universitat d'Alacant, entre els quals es troben:

- Psicologia Aplicada a la Salut i Comportament Humà (PSYBHE)

- Qualitat de vida, benestar psicològic i salut

- Person-centred Care and Health Outcomes Innovation / Atenció centrada en la persona i innovació en resultats de salut (PCC-HOI)

- Infermeria i Cultura de les Cures (EYCC)

- Grup d'Investigació en Alimentació i Nutrició (ALINUT)

- Gestió de Serveis d'Infermeria (GESE)

- Grup Balmis d'Investigació en Salut Comunitària i Història de la Ciència

- Salut pública

- Observatori Sociològic de l'Educació (OBSOEDU)

- Enginyeria Bioinspirada i Informàtica per a la Salut

- Informàtica industrial i xarxes de computadors

El professorat del Màster ha format part d'equips d'investigació nacionals i internacionals directament relacionats amb la promoció de l'envelliment actiu i saludable. Es poden destacar alguns d'ells com:

- Privacy-aware and acceptable vídeo-based technologies and services for actice and assisted living (Internacional)

- Privacy-aware and acceptable lifelogging services for older and frail people (Internacional)

- Dementia Palliare. Academic community of practice to improve the lives of people with advanced dementia and their families (Internacional)

- Transicions alimentàries i canvis demogràfics: el paper de la nutrició en l'envelliment i la longevitat de les poblacions europees. (Internacional)

- Ciutats i comunitats amigables amb les persones majors: el cas de ciutats colombianes i espanyoles (Internacional)

- Millorament de les cures al final de la vida del pacient crític ingressat en l'UCI i dels seus familiars. (Internacional)

- Congruència entre el lloc preferit i el lloc final de la mort en pacients pal·liatius (Nacional)

- Detecció precoç de síndromes de fragilitat i demència mitjançant anàlisi visual de la marxa. (Nacional)
Disseny d'una via clínica de patologies cròniques com la hipertensió arterial i la malaltia de Crohn. Orientació a la gestió de processos. (Nacional)
- Transicions alimentàries i canvis demogràfics: el paper de la nutrició en l'envelliment i la longevitat de les poblacions europees. (Nacional).
-  Relació entre el trastorn neurocognitivo i l'adherència al tractament antiretroviral en homes amb VIH que manifesten conductes sexuals de risc: nous models de prevenció. (Nacional)

Resultats d'investigació i publicacions destacades

El professorat del Màster en Envelliment Actiu i Salut disposa de línies d'investigació relacionades directament amb l'envelliment i la promoció de la qualitat del benestar en aquesta població. A continuació s'assenyalen alguns dels professors de diferents departaments amb un ampli currículum d'investigació en el camp de l'envelliment actiu i saludable  destacant les seues investigacions de major impacte (quartils 1 i 2) en els últims cinc anys.

Destaquem alguns d'ells:

Psicologia Aplicada a l'Envelliment Actiu i Saludable

Clement?Carbonell, V., Cabañero?Martínez, M. J., Fernández?Alcántara, M., Ruiz?Robledillo, N., Escribano, S., Congost?Maestre, N., & Ferrer?Cascales, R. (2020). Psychometric properties of the Spanish version of the mild cognitive impairment questionnaire. Research in Nursing & Health, 43(3), 284-293.

Palma-Candia, O., Hueso Montoro, C., Martí-García, C., Fernández-Alcántara, M., Campos-Calderón, C. P., & Montoya Juárez, R. (2019). Understanding the Occupational Adaptation Process and Well-Being of Older Adults in Magallanes (Xile): A Qualitative Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(19), 3640.

Oltra-Cucarella, J., Sánchez-SanSegundo, M., Rubio-Aparicio, M., Arango-Lasprilla, J. C., & Ferrer-Cascales, R. (2019). The association between the number of neuropsychological measures and the base rate of low scores. Assessment, doi:1073191119864646.

Clement-Carbonell, V., Ferrer-Cascales, R., Ruiz-Robledillo, N., Rubio-Aparicio, M., Portilla-Tamarit, I., & Cabañero-Martínez, M. J. (2019). Differences in Autonomy and Health-Related Quality of Life between Resilient and Senar-Resilient Individuals with Mild Cognitive Impairment. International journal of environmental research and public health, 16(13), 2317.

Oltra-Cucarella, J., Sánchez-SanSegundo, M., Lipnicki, D. M., Crawford, J. D., Lipton, R. B., Katz, M. J., ... & Guaita, A. (2019). Visual memory tests enhance the identification of amnestic MCI cases at greater risk of Alzheimer’s disease. International psychogeriatrics, 31(7), 997-1006.

Oltra-Cucarella, J., Sánchez-SanSegundo, M., Ferrer-Cascales, R., & Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2018). Cognition or genetics? Predicting Alzheimer's disease with practice effects, APOE genotype, and brain metabolism. Neurobiology of aging, 71, 234-240.

Oltra-Cucarella, J., Ferrer-Cascales, R., Alegret, M., Gasparini, R., Díaz-Ortiz, L. M., Ríos, R., ... & Sanchez-SanSegundo, M. (2018). Risk of progression to Alzheimer’s disease for different neuropsychological Mild Cognitive Impairment subtypes: A hierarchical meta-analysis of longitudinal studies. Psychology and aging, 33(7), 1007.

Cronicitat i Processos de Fi de Vida

Perpiñá-Galvañ, J., Orts-Beneito, N., Fernández-Alcántara, M., García-Sanjuán, S., García-Caro, M. P., & Cabañero-Martínez, M. J. (2019). Level of Burden and Health-Related Quality of Life in Caregivers of Palliative Care Patients. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(23), 4806.

Cabañero?Martínez, M. J., Ramos?Pichardo, J. D., Velasco?Álvarez, M. L., García?Sanjuán, S., Lillo?Crespo, M., & Cabrer?García, J. (2019). Availability and perceived usefulness of guidelines and protocols for subcutaneous hydration in palliative care settings. Journal of clinical nursing, 28(21-22), 4012-4020.

Cabañero-Martínez, M. J., Nolasco, A., Melchor, I., Fernández-Alcántara, M., & Cabrer-García, J. (2019). Plau of death and associated factors: a population-based study using death certificate data. European journal of public health, 29(4), 608-615.

Cabañero-Martínez, M. J., Velasco-Álvarez, M. L., Ramos-Pichardo, J. D., Ruiz Miralles, M. L., Priego Valladares, M., & Cabrer-García, J. (2016). Perceptions of health professionals on subcutaneous hydration in palliative care: A qualitative study. Palliative medicine, 30(6), 549-557.

Salut, funcionament i discapacitat

de la Costa-Benjumea, C., Abad-Corpa, E., Lidón-Cerezuela, B., Orts-Cortés, I., Meseguer-Lliça, C., & Arredondo-González, C. P. (2020). Situating Preventive Action in a Moral and Clinical Context: A Qualitative Synthesis on Fall Prevention. Qualitative health research, 30(12), 1913-1923.

García-Sanjuán, S., Lillo-Crespo, M., Cabañero-Martínez, M. J., Richart-Martínez, M., & Sanjuan-Quiles, Á. (2019). Experiencing the care of a family member with Crohn’s disease: a qualitative study. BMJ open, 9(10), e030625.

Berenguer Pérez, M., López?Casanova, P., Sarabia Lavín, R., González de la Torre, H., & Verdú?Soriano, J. (2019). Epidemiology of venous leg ulcers in primary health care: Incidence and prevalence in a health centre—A estafe sèries study (2010?2014). International Wound Journal, 16(1), 256-265.

de la Costa?Benjumea, C., Ramis?Ortega, E., & Arredondo Gonzalez, C. P. (2019). To manage a complex dependency: The experience of caregiving after a fall. Journal of Advanced Nursing, 75(1), 138-149.

Millán-Calenti, J. C., Núñez-Naveira, L., Lorenzo-López, L., Rodríguez-Villamil, J. L., Muñoz-Mendoza, C. L., Cabañero-Martínez, M. J., ... & Maseda, A. (2017). Timed Up and Go Test Performance as an Indicator of Fall History in Institutionalized Elderly. Topics in Geriatric Rehabilitation, 33(4), 273-279.

Nutrició i Envelliment

Zaragoza-Martí, A., Ruiz-Robledillo, N., Sánchez-SanSegundo, M., Albaladejo-Blázquez, N., Hurtado-Sánchez, J. A., & Ferrer-Cascales, R. (2020). Eating Habits in Older Adults: Compliance with the Recommended Daily Intakes and Its Relationship with Sociodemographic Characteristics, Clinical Conditions, and Lifestyles. Nutrients, 12(2), 446.

Zaragoza-Martí, A., Cabañero-Martínez, M. J., Hurtado-Sánchez, J. A., Laguna-Pérez, A., & Ferrer-Cascales, R. (2018). Evaluation of Mediterranean diet adherence scores: a systematic review. BMJ open, 8(2), e019033.

Zaragoza-Martí, A., Ferrer-Cascales, R., Hurtado-Sánchez, J. A., Laguna-Pérez, A., & Cabañero-Martínez, M. J. (2018). Relationship between adherence to the Mediterranean diet and health-related quality of life and life satisfaction among older adults. The journal of nutrition, health & aging, 22(1), 89-96.

Zaragoza-Martí, A., Ferrer-Cascales, R., Hurtado-Sánchez, J. A., Laguna-Pérez, A., & Cabañero-Martínez, M. J. (2018). Cross-Cultural Adaptation, Validity, and Reproducibility of the Mediterranean Islands Study Food Frequency Questionnaire in the Elderly Population Living in the Spanish Mediterranean. Nutrients, 10(9), 1206.

Aplicacions informàtiques i dispositius electrònics per a la promoció de l'envelliment actiu i saludable

Pires, I. M., Marques, G., Garcia, N. M., Flórez-Revuelta, F., Canavarro Teixeira, M., Zdravevski, E., ... & Coïmbra, M. (2020). Pattern Recognition Techniques for the Identification of Activities of Daily Living Using a Mobile Device Accelerometer. Electronics, 9(3), 509.

Lillo-Crespo, M., Forner-Ruiz, M., Riquelme-Galindo, J., Ruiz-Fernández, D., & García-Sanjuan, S. (2019). Chess Practice as a Protective Factor in Dementia. International journal of environmental research and public health, 16(12), 2116.

Pires, I. M., Garcia, N. M., Pombo, N., Flórez-Revuelta, F., Spinsante, S., & Teixeira, M. C. (2018). Identification of activities of daily living through data fusion on motion and magnetic sensors embedded on mobile devices. Pervasive and Mobile Computing, 47, 78-93.

Pires, I. M., Garcia, N. M., Pombo, N., Flórez-Revuelta, F., & Spinsante, S. (2018). Approach for the development of a framework for the identification of activities of daily living using sensors in mobile devices. Sensors, 18(2), 640.

Docents convidats

Com professors visitants acudeixen amb regularitat a impartir docència en el Màster els Professors Juan Diego Ramos Pichardo de la Universitat de Huelva i el Professor Juan Carlos Arango Lasprilla (IKERBASKE Research Center). Tots dos compten amb una excel·lent trajectòria a nivell de docència i investigació en les àrees de fragilitat i de neuropsicologia de l'envelliment respectivament.

Altres aspectes relacionats amb l'equip docent

El Màster en Envelliment Actiu i Salut, des del seu inici fins a l'actualitat,  ha participat activament en programes d'innovació educativa (convocatòria XARXES) promogudes per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE), dependent del Vicerectorat de Qualitat de la Universitat d'Alacant, així com en diverses edicions de la convocatòria PENSEM-ONLINE, del Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa de la Universitat d'Alacant, per al foment de l'ensenyament semi-presencial i online.

Gràcies a aquesta ajuda s'han implementat eines per a adaptar la docència a la semi-presencialitat, així com s'han desenvolupat tallers i cursos per al professorat, comptant amb una gran participació i implicació.

La implicació del personal acadèmic en activitats d'investigació, desenvolupament i innovació i la seua repercussió en el Màster es fa evident en la publicació d'articles relacionats amb la promoció de l'envelliment actiu i saludable. Finalment, els projectes d'investigació finançats, tant a nivell nacional com internacional, que actualment es duen a terme per part dels grups d'investigació treballen àrees de coneixement implicades directament amb les matèries que conformen el pla d'estudis.

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions generals de la Facultat

Aules on s'imparteix el títol amb el seu equipament

Sales de treball i estudi

Seminaris

Biblioteques de Facultat i Departaments

Laboratoris

Recursos informàtics

Sales d'actes

Instituts Universitaris relacionats

Convenis de Pràctiques amb empreses

Convenis amb altres universitats per a intercanvi i tot el que et semble rellevant en aquest sentit

 • Ús de Noves Tecnologies:

En el Màster en Envelliment Actiu i Salut s'estan emprant pràctiques de simulació en moltes de les seues assignatures, que es realitzen en els Laboratoris Específics de Simulació Clínica, així com s'estan utilitzant eines informàtiques (tecnologia e-health) i l'ús d'instruments d'avaluació informatitzada.

Laboratoris Específics de Simulació Clínica

Es disposa de 5 Laboratoris de Simulació Clínica, amb una capacitat per a 30 alumnes cadascuna. Els laboratoris estan equipats amb pissarra, pantalla de projecció fixa, canó de projecció, ordinador, lavabos, cadires mòbils. A més, aquests espais estan dotats de material específic per a realitzar activitats clíniques de simulació.

 • El laboratori d'habilitats practiques compte en les seues instal·lacions amb lector de radiografies, 2 cortines separadores, 2 càmeres d'enregistrament (Metivision), 10 pantalles de visualització de pràctiques, 1 llitera, 1 llit, 1 ninot de pràctiques.
 • El laboratori d'urgències i cures crítiques disposa de: 2 lliteres, 2 llits, 2 ninots de pràctiques, 2 lavabos, 3 càmeres d'enregistrament (Metevisión), 1 taula mòbil de treball, 1 armari mòbil de treball, material divers per a pràctiques, 2 cadires mòbils, 1 cadira fixa.
 • El laboratori d'hospitalització adults/matern-infantil disposa de: 2 lavabos, 1 taula mòbil de treball, 2 llits, 2 cortines separadores, 2 bressols, 1 incubadora, 1 cadira mòbil, 2 armaris secunde, 1 taula d'atenció, 1 pes, 3 Cambres fixes per a simulacions (Metivision).
 • Laboratori de nutrició i dietètica compta amb: 25 cadires plegables amb pala, 1 taula per al professor, 1 ordinador de taula (torre + monitor), 1 projector, 1 pantalla per a projector, 1 pissarra blanca, 3 armaris, 1 banc de treball amb armaris, 1 esquelet anatòmic, 1 bàscula pesabebés, 1 tanita BC418MA.
 • Laboratori aprenentatge experiencial presenta en les seues instal·lacions: pantalla de projecció extensible/enrotllable, ordinador portàtil, vídeo projector Hitachi, sistema d'àudio.
 • Laboratori d'atenció domiciliària: 25 cadires, pantalla de projecció extensible/enrotllable, ordinador portàtil, vídeo projector Hitachi, sistema d'àudio.
 • Laboratoris o espais especialitzats:

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 3 departaments distribuïts en dos edificis que engloben un total de 78 professors i tutors a temps complet, parcial o de caràcter extern. Els edificis destinats a la Facultat de Ciències de la Salut disposen de disposen de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

Aules

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 2 Aules pròpies amb capacitat per a 60  persones, equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, canó de projecció, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica, 12 taules mòbils i 24 cadires mòbils cadascuna.

Seminaris

En les dependències de la Facultat de Ciències de la Salut existeix un Seminari Exterior amb capacitat per a 24 persones dotat de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, canó de projecció NECVT670G, ordendor, monitor, sistema d'àudio, panell de connexió a internet, llitera i armaris

Sales d'actes

La Facultat disposa de Sala d'actes amb capacitat per a 70 persones, dotada de pantalla de projecció extensible/enrotllable, videoproyectos NECNP300, ordinador, dispositius per a viodeconferencias i videostreaming, sistema d'àudio i connexió JS1/A en paret.

Altres dependències

La Facultat de Ciències de la Salut compta a més en les seues instal·lacions amb una Sala de Control de Laboratoris dotada de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, vídeoproyector NECVT670G, ordenador + monitor, sistema d'àudio, panell de connexió JS1/A en paret, 1 llitera i armaris. S'ha habilitat un espai per a la delegació d'alumnes dels diferents Graus.

Aulari 1

En el Màster en Envelliment Actiu i Salut totes les classes teoricopràctiques es desenvolupen en l'Aulari 1 i en l'Edifici Germán Bernacer de la Universitat d'Alacant.

En concret en l'A1/1-27-P està dotada amb una capacitat per a 54 persones, amb una superfície de 78.82 metres quadrats, dotada de calefacció, connexió a internet per wifi, endolls, mobiliari biplaça, pupitres, termòstats per a regular la temperatura, sincronització simultània de pantalla i pissarra, altaveus pc genius, ordinador, panell de connexió, canó de projecció Epson i pantalla de projecció extensible.

L'aulaGB/INF4 de l'Edifici Germà Bernàcer està dotada d'una capacitat per a 36 usuaris, amb una superfície de 59 metres quadrats que disposa d'accessibilitat per a alumnat i professorat en cadira de rodes, aire condicionat, calefacció, connexió a internet, endolls, mobiliari fix, pissarra de retolador, pupitres, sincronització simultània de pantalla i pissarra, vídeo projector Epson i pantalla de projecció extensible.

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Perfil d'especialització del títol

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante, ha adquirido el compromiso de ofrecer formación de alta cualificación que facilite la inserción laboral de los egresados en titulaciones de Ciencias de la Salud y la propuesta de Máster en Envejecimiento Activo y Salud avala que este objetivo sea logrado con éxito. Asimismo, el perfil de especialización de este máster facilitará que nuestros egresados puedan desarrollar sus funciones en el campo del envejecimiento activo y saludable y sean capaces de promover estrategias de gestión y clínicas para la promoción de la salud en nuestros mayores, la sostenibilidad del sistema sanitario, así como llevar a cabo las competencias propias de su profesión con un enfoque avanzado.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici