Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Español i Inglés com Segones Llengües/Llengües Estrangeres

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

D'acord amb els continguts i els objectius de l'oferta formativa, el màster resulta particularment adequat per a estudiants i professionals que tinguen una llicenciatura, diplomatura o grau que proporcione formació lingüística (Filologia, Traducció, Lingüística, Mestre Llengua Estrangera, estudis de grau de Llengües Modernes, etc.), especialment si s'aplica a l'espanyol o a l'anglès, i estiguen interessats en una formació especialitzada d'alt nivell en ensenyament d'espanyol o anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.

Això no obsta perquè puguen accedir al màster estudiants i professionals amb altres especialitats que vulguen adquirir una formació avançada, d'alt nivell, en ensenyament d'espanyol o d'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

Per a la selecció de l'alumnat, en cas que es produïsca un excés de demanda, la Comissió del Màster aplicarà els criteris següents:

 1. Titulació relacionada amb els estudis de llengües: 2 punts
 2. Altres titulacions: 1 punt
 3. Expedient acadèmic global: 2 punts
 4. Expedient acadèmic específic: 1 punt
 5. Currículum (cursos de formació rebuts relacionats amb els continguts del màster; experiència en tasques relacionades amb els continguts del màster; altres idiomes, etc.): fins a 2 punts.

Atès que el màster ofereix tres itineraris d'especialització, Espanyol L2/LI, Anglès L2/LI, Espanyol i Anglès L2/LI, s'exigirà com a requisit, depenent de l'itinerari triat:

 • Ser parlant nadiu o tenir aptitud acreditada en l'idioma anglès (C1, C2, B2).
 • Ser parlant natiu o tenir aptitud acreditada en l'idioma espanyol (Domini C1, C2, B2; DELE Intermedi, Superior, etc.).

El nivell de competència exigit en la segona llengua per als alumnes que vulguen lcursar aquest màster serà el B2. Aquest nivell de competència està considerat com un requisit d'accés imprescindible per a seguir amb aprofitament les assignatures i classes del màster.

L'acreditació oficial del coneixement de la segona llengua per part de l'alumne no nadiu podrà fer-se a través d'un dels procediments següents:

 1. Mitjançant certificat oficial (DELE o CELU per a l'espanyol; Cambridge o TOEFL per a l'anglès).
 2. Demostrant, a través de la certificació acadèmica, tenir aprovats un mínim de 18 crèdits de la llengua estrangera en estudis universitaris.
 3. O superant una prova de nivell pròpia del màster.

La direcció del màster proporcionarà una prova de nivell objectiva als alumnes que no puguen acreditar oficialment el coneixement de l'anglès o espanyol. El tribunal per a l'avaluació de cada llengua (tant espanyol com anglès) estarà compost per dues professores del màster amb experiència en avaluació de competències comunicatives.

La prova serà d'orientació comunicativa, inclourà les destreses del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) i estarà tutelada pel professorat expert del màster oficial en Ensenyament d'Espanyol i Anglès com a segona llengua / llengua estrangera.

Per a aquesta prova conjunta, els criteris d'avaluació i metodologia s'atindran als referits a la competència comunicativa d'un B2, d'acord amb les directrius del Marc (MCER)21, segons el qual un parlant competent en aquest nivell demostra tenir:

 • ABAST. Té un nivell de llengua prou ampli per a poder oferir descripcions clares i expressar punts de vista sobre temes generals sense evidenciar la recerca de paraules i sap utilitzar oracions complexes per a aconseguir-ho.
 • CORRECCIÓ. Demostra un control gramatical relativament alt. No comet errors que provoquen la incomprensió i corregeix quasi totes les seues incorreccions.
 • FLUÏDESA. És capaç de produir fragments de discurs amb un ritme bastant uniforme; encara que pot dubtar mentre busca estructures o expressions. S'observen poques pauses llargues.
 • INTERACCIÓ. Inicia el discurs, pren el seu torn de paraula en el moment adequat i finalitza una conversa quan ha de fer-ho, encara que pot ser que no ho faça sempre amb elegància. Col·labora en debats que tracten temes quotidians, confirma que els comprèn, convida els altres a participar, etc.
 • COHERÈNCIA. Utilitza un nombre limitat de mecanismes de cohesió per a convertir les seues frases en un discurs clar i coherent, encara que pot mostrar cert «nerviosisme» si la intervenció és llarga.
 • COMPRENSIÓ AUDITIVA. Comprèn discursos i conferències extensos i fins i tot segueix línies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut. Comprèn quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Comprèn la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard.
 • COMPRENSIÓ DE LECTURA. És capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprèn la prosa literària contemporània.
 • INTERACCIÓ ORAL. Pot participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, i això possibilita la comunicació normal amb parlants natius. Pot prendre part activa en debats que es generen en situacions quotidianes explicant i defensant els seus punts de vista.
 • EXPRESSIÓ ORAL. Presenta descripcions clares i detallades d'una àmplia sèrie de temes relacionats amb la seua especialitat. Sap explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
 • EXPRESSIÓ ESCRITA. És capaç d'escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els seus interessos. Pot escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que sustenten o refuten un punt de vista concret. Sap escriure cartes que destaquen la importància que dóna a determinats fets i experiències.

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2019-20 25
2020-21 25

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987, el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials:

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

 

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

 

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat:

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

 

+info:

Inici