Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Español i Inglés com Segones Llengües/Llengües Estrangeres

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

 1. Formar per a la investigació en l'àmbit de la Lingüística Aplicada a l'ensenyament de segones llengües/llengües estrangeres amb aplicació a l'espanyol i/o en anglès en particular, de manera que els alumnes puguen accedir, una vegada finalitzat el Màster, a l'elaboració d'una tesi doctoral en alguna de les següents línies d'investigació:
  • Espanyol L2/LE
  • Anglès L2/LE
  • Espanyol i Anglès L2/LE
  • Perspectives teòriques en l'ensenyament i adquisició de segones llengües/llengües estrangeres.
 2. Formar per a exercir, amb eficàcia, una labor professional en la docència de l'espanyol i/o de l'anglès com a segones llengües/llengües estrangeres.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

15

Optatives (OP)

30

Pràctiques externes (OB)

3

Treball Final de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

SEMESTRE 1

30 ECTS

SEMESTRE 2

30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

LINGÜÍSTICA APLICADA A L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES/LLENGÜES ESTRANGERES I METODOLOGIA INVESTIGADORA

OBL

6

NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES / LLENGÜES ESTRANGERES

OBL

6

BASES LINGÜÍSTIQUES PER A LA PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE SEGONES LLENGÜES / LLENGÜES ESTRANGERES

OBL

3

ITINERARI D'ESPECIALITZACIÓ

ITINERARI ESPANYOL L2/LI

ITINERARI ANGLÈS L2/LI

ITINERARI ESPAÑOL/INGLÉS L2/LI

OPT

9

ITINERARI D'ESPECIALITZACIÓ

ITINERARI ESPANYOL L2/LI

ITINERARI ANGLÈS L2/LI

ITINERARI ESPANYOL/ANGLÈS L2/LI

OP

21

PRÀCTIQUES EXTERNES

OBL

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OBL

12

 

Itineraris

Els tres itineraris que planteja el màster estan dissenyats per a donar resposta als interessos específics de l'alumnat potencial en matèria d'especialització.

 • L'itinerari Espanyol L2/LI està dissenyat per als alumnes interessats en la formació especialitzada en l'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua / llengua estrangera i, per tant, a seguir aquesta línia en el període d'investigació que permet elaborar la tesi doctoral. Per això, l'alumne que vulga continuar aquesta línia d'especialització haurà de cursar obligatòriament el conjunt de matèries que proporcionen formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'espanyol en els diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses comunicatives (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita), sobre mètodes, tipus d'activitats, etc., específics per a l'ensenyament/aprenentatge de l'espanyol en relació amb els diferents nivells i destreses, sobre la integració de la literatura i la cultura espanyola en l'ensenyament de l'espanyol L2/LI i l'aproximació al context sociocultural d'aquesta llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació en aquestes matèries.
 • L'itinerari Anglès L2/LI està plantejat per als alumnes interessats en la formació especialitzada en l'ensenyament de l'anglès com a segona llengua / llengua estrangera i, per tant, a seguir aquesta línia en el període d'investigació que permet elaborar la tesi doctoral. Per això, l'alumne que vulga seguir aquesta línia d'especialització haurà de cursar obligatòriament el conjunt de matèries que proporcionen formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'anglès en els diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses comunicatives (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita) sobre mètodes, tipus d'activitats, etc., específics per a l'ensenyament/aprenentatge de l'anglès en relació amb diferents nivells i destreses, sobre la integració de la literatura i la cultura anglesa en l'ensenyament de l'anglès L2/LI i l'aproximació al context sociocultural de la llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació en aquestes matèries.
 • L'itinerari Espanyol/Anglés L2/LI combina la formació sobre nivells en una de les llengües (espanyol o anglès) amb la formació sobre les destreses, així com sobre la incorporació de la literatura i la cultura, en l'altra llengua; per tant, l'estudiant que curse aquest últim itinerari obtindrà una visió completa sobre mètodes, tipus de materials, tipus d'activitats, estratègies, etc., en el que concerneix tots els components, destreses i a la integració de la literatura i la cultura en l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació en aquestes matèries, similar als itineraris monolingües, al mateix temps que els elements lingüístics de les dues llengües s'enfoquen des de dues perspectives que es complementen: la dels nivells i la de les destreses. Afegeix el plus que aporta una educació bilingüe i una doble perspectiva d'anàlisi lingüística, així com l'avantatge que proporciona estudiar aquests mateixos continguts des de dues llengües i cap a dues llengües diferents.

Els tres itineraris proporcionen la mateixa formació des del punt de vista del domini de les eines conceptuals que l'alumne necessita per a enfrontar-se als reptes que planteja la investigació en l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres i la recerca de respostes adequades per als interrogants que poden plantejar els factors implicats en el procés del seu aprenentatge i ensenyament, Cadascun dels quals, d'altra banda, intensifica els interessos lingüístics de l'alumne. D'aquesta manera, qui accedisca a un itinerari monolingüe s'especialitzarà en la llengua triada; per la seua banda, qui accedisca a l'itinerari bilingüe compensarà la menor especialització en una de les llengües amb una perspectiva de reflexió lingüística més rica i més àmplia, idònia en l'Europa multilingüe i multicultural actual per al procés d'ensenyament d'una llengua estrangera.

ITINERARI ESPANYOL L2/LI

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONÈTICA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ESPANYOL L2/LI

OP

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES EN L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL L2/LI

OP

3

LÈXIC. ESPANYOL L2/LI

OP

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ESPANYOL L2/LI

OP

6

 

 

ITINERARI ANGLÈS L2/LI

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONÈTICA. ANGLÈS  L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ANGLÈSL2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

LITERATURA I CULTURA ANGLESES EN L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS L2/LI

OPT

3

LÈXIC. ANGLÈS L2/LI

OPT

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

 

 

ITINERARI ESPANYOL I ANGLÈS L2/LI

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

OPCIÓ A

FONÈTICA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

LITERATURA I CULTURA ANGLESES EN L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS L2/LI

OPT

3

LÈXIC. ESPANYOL L2/LI

OPT

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

 

OPCIÓ B

FONÈTICA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES EN L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL L2/LI

OPT

3

LÈXIC. ANGLÈS L2/LI

OPT

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

 Planificació general del pla d'estudis

 • El Mòdul Comú (15 ECTS), que els alumnes hauran de cursar obligatòriament, inclou matèries relacionades amb aspectes comuns en l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, aplicables tant a l'espanyol com a l'anglès. Proporcionen formació avançada sobre models i teories lingüístiques referits a l'ensenyament i adquisició de segones llengües / llengües estrangeres, sobre els processos del treball investigador i els mètodes d'investigació en aquesta àrea, sobre fonamentació de modalitats i instruments de planificació i desenvolupament en el procés d'ensenyament i aprenentatge de segones llengües / llengües estrangeres, i sobre les possibilitats que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació  com a eina per a la investigació, l'aprenentatge autònom i el desenvolupament del procés d'ensenyament i aprenentatge de segones llengües / llengües estrangeres.
 • El Mòdul Espanyol L2/LI (30 ECTS) proporciona formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'espanyol en els diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita), sobre mètodes, tipus d'activitats, etc. específics per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'espanyol en diferents nivells i destreses, sobre la integració de la literatura i la cultura espanyola en l'ensenyament de l'espanyol L2/LI i l'aproximació al context sociocultural de la llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació referits a aquestes matèries
 • El Mòdul Anglès L2/LI (30 ECTS) proporciona formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'anglès en els diferents nivells i destreses, sobre mètodes, tipus d'activitats, etc. específics per a l'ensenyament i l'aprenentatge de l'anglès en diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita), sobre la integració de la literatura i la cultura angleses en l'ensenyament de l'anglès L2/LI i l'aproximació al context sociocultural de la llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació referits a aquestes matèries.
 • Mòdul de Pràctiques Externes (3 ECTS). Pràctiques en un centre docent, amb la possibilitat que es duguen a terme en una universitat  estrangera de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Les pràctiques es duran a terme en el segon quadrimestre. Amb aquesta finalitat s'han signat convenis amb diverses universitats estrangeres. No obstant això, tenint en compte la possibilitat que no tot l'alumnat puga, per raons familiars o d'un altre tipus, desplaçar-se a un centre estranger, el màster compta, així mateix, amb la col·laboració per a les pràctiques de la mateixa Universitat i d'altres centres col·laboradors a Alacant. Durant aquest període de pràctiques, l'alumne haurà de fer activitats com ara l'anàlisi del marc institucional i el projecte curricular, observació de classes (mètodes utilitzats, materials i activitats, programació, etc.), així com el disseny i desenvolupament d'activitats docents supervisades pel tutor. Aquest període de pràctiques, a més de promoure la mobilitat en l'Espai Europeu d'Educació superior, permetrà als alumnes entrar en contacte amb els protagonistes del procés d'ensenyament i aprenentatge i el seu entorn social i cultural, adquirir experiència de primera mà sobre l'ensenyament de l'espanyol o de l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres en un altre país de l'Espai Europeu d'Educació Superior, provar la rellevància i aplicabilitat d'alguns dels conceptes, teories, estratègies, eines apresos, i perfilar el seu projecte per al Treball Final de Màster, en la mesura que, com s'ha assenyalat en altres apartats, també de la pràctica docent sorgeixen els interrogants que condueixen a les línies d'investigació. Aquest mòdul, a més, respon a les recomanacions del MCE quant al foment de la cooperació internacional d'institucions que es dediquen al desenvolupament de mètodes d'ensenyament i avaluació en el camp de l'aprenentatge de llengües modernes i a promoure el desenvolupament d'enllaços i intercanvis educatius.

  Quan s'acabe el període de pràctiques, els alumnes hauran d'elaborar i presentar una memòria que reculla les activitats dutes a terme, les seues observacions sobre mètodes, programes, etc. i les seues experiències culturals més destacades.

  A l'alumne se li assignaran dos tutors: un de la UA, un altre del centre en el qual faça les pràctiques, que haurà d'elaborar un informe sobre l'activitat de l'alumne durant les pràctiques.
 • Mòdul Treball Final de Màster (12 ECTS). D'acord amb la normativa, els estudis del màster en Ensenyament d'Espanyol i Anglès L2/LI inclouen un treball de finalització del màster amb una extensió de 12 ECTS (20% dels crèdits ECTS totals). Consistirà en el disseny i desenvolupament d'un treball d'iniciació a la investigació sobre algun aspecte relacionat amb les matèries cursades en el màster i té per objectiu que l'alumne mostre la seua capacitat per a aplicar els coneixements adquirits en el màster, per a exposar els seus coneixements, arguments i conclusions d'una manera clara i, per tant, per a accedir al període d'investigació. El treball estarà tutoritzat per professors doctors i, d'acord amb les normatives, serà presentat i defensat públicament davant d'un tribunal una vegada concloses la resta de les assignatures previstes.

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional i d'investigació

El màster ha de constituir el període formatiu per al doctorat en Espanyol i Anglès com a Segones Llengües / Llengües Estrangeres. Amb aquesta finalitat incorpora formació sobre la metodologia investigadora en l'àmbit de la lingüística aplicada a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, com també sobre les teories que han modelat o modelen la investigació en aquesta àrea; proporciona formació sobre l'aplicació de les noves tecnologies en aquest domini, i dota de coneixements avançats i actualitzats sobre els nivells lingüístics i els diferents aspectes de la competència comunicativa en anglès o en espanyol, sobre els problemes específics que, per les seues peculiaritats, es poden plantejar sobre la integració de la literatura i la cultura en el desenvolupament de la competència lingüística en espanyol o en anglès, així com sobre les línies i mètodes d'investigació específics per a aquestes matèries.

Per tant, l'alumne que curse els 60 crèdits del màster podrà accedir a l'elaboració de la tesi doctoral en una de les línies d'investigació següents:

 • Espanyol L2/LI
 • Anglès L2/LI
 • Espanyol/anglès L2/LI
 • Perspectives teòriques en l'ensenyament i adquisició segones llengües / llengües estrangeres (amb especial aplicació a l'espanyol o a l'anglès).

Així mateix, la formació que proporciona el màster sobre aquestes matèries dotarà els alumnes de recursos per a exercir amb eficàcia una labor professional en la docència de l'espanyol o de l'anglès L2/LI, o en altres àmbits, com el disseny de materials relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o de l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.

Perfil d'especialització del títol

Iniciació a la investigació en espanyolo anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.

Perfils professionals del títol

Professions per a les quals capacita

 1. D'acord amb l'orientació acadèmica i investigadora indicada anteriorment, el màster ha de capacitar, en primer lloc, per a la investigació en l'àmbit de la lingüística aplicada a l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres amb aplicació a l'espanyol o l'anglès.
 2. Encara que aquest siga el seu primer objectiu, la formació actualitzada que proporciona sobre els avanços entorn de models lingüístics, mètodes, aspectes específics de l'espanyol o l'anglès L2/LI, etc., dotarà els alumnes de recursos per a exercir amb eficàcia una activitat professional en la docència de l'espanyol o de l'anglès L2/LI, o en altres àmbits, com el disseny de materials, relacionats amb l'ensenyament de l'espanyol o de l'anglès com a segones llengües / llengües estrangeres.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici