Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Español i Inglés com Segones Llengües/Llengües Estrangeres

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Itineraris

Els tres itineraris que planteja el màster estan dissenyats per a donar resposta als interessos específics de l'alumnat potencial en matèria d'especialització.

  • L'itinerari Espanyol L2/LI està dissenyat per als alumnes interessats en la formació especialitzada en l'ensenyament de l'espanyol com a segona llengua / llengua estrangera i, per tant, a seguir aquesta línia en el període d'investigació que permet elaborar la tesi doctoral. Per això, l'alumne que vulga continuar aquesta línia d'especialització haurà de cursar obligatòriament el conjunt de matèries que proporcionen formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'espanyol en els diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses comunicatives (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita), sobre mètodes, tipus d'activitats, etc., específics per a l'ensenyament/aprenentatge de l'espanyol en relació amb els diferents nivells i destreses, sobre la integració de la literatura i la cultura espanyola en l'ensenyament de l'espanyol L2/LI i l'aproximació al context sociocultural d'aquesta llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació en aquestes matèries.
  • L'itinerari Anglès L2/LI està plantejat per als alumnes interessats en la formació especialitzada en l'ensenyament de l'anglès com a segona llengua / llengua estrangera i, per tant, a seguir aquesta línia en el període d'investigació que permet elaborar la tesi doctoral. Per això, l'alumne que vulga seguir aquesta línia d'especialització haurà de cursar obligatòriament el conjunt de matèries que proporcionen formació avançada sobre aspectes lingüístics pertinents per a l'ensenyament de l'anglès en els diferents nivells (fonètica, gramàtica, lèxic) i destreses comunicatives (comprensió i expressió oral, comprensió i expressió escrita) sobre mètodes, tipus d'activitats, etc., específics per a l'ensenyament/aprenentatge de l'anglès en relació amb diferents nivells i destreses, sobre la integració de la literatura i la cultura anglesa en l'ensenyament de l'anglès L2/LI i l'aproximació al context sociocultural de la llengua, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació en aquestes matèries.
  • L'itinerari Espanyol/Anglés L2/LI combina la formació sobre nivells en una de les llengües (espanyol o anglès) amb la formació sobre les destreses, així com sobre la incorporació de la literatura i la cultura, en l'altra llengua; per tant, l'estudiant que curse aquest últim itinerari obtindrà una visió completa sobre mètodes, tipus de materials, tipus d'activitats, estratègies, etc., en el que concerneix tots els components, destreses i a la integració de la literatura i la cultura en l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres, així com sobre línies i mètodes específics d'investigació en aquestes matèries, similar als itineraris monolingües, al mateix temps que els elements lingüístics de les dues llengües s'enfoquen des de dues perspectives que es complementen: la dels nivells i la de les destreses. Afegeix el plus que aporta una educació bilingüe i una doble perspectiva d'anàlisi lingüística, així com l'avantatge que proporciona estudiar aquests mateixos continguts des de dues llengües i cap a dues llengües diferents.

Els tres itineraris proporcionen la mateixa formació des del punt de vista del domini de les eines conceptuals que l'alumne necessita per a enfrontar-se als reptes que planteja la investigació en l'ensenyament de segones llengües / llengües estrangeres i la recerca de respostes adequades per als interrogants que poden plantejar els factors implicats en el procés del seu aprenentatge i ensenyament, Cadascun dels quals, d'altra banda, intensifica els interessos lingüístics de l'alumne. D'aquesta manera, qui accedisca a un itinerari monolingüe s'especialitzarà en la llengua triada; per la seua banda, qui accedisca a l'itinerari bilingüe compensarà la menor especialització en una de les llengües amb una perspectiva de reflexió lingüística més rica i més àmplia, idònia en l'Europa multilingüe i multicultural actual per al procés d'ensenyament d'una llengua estrangera.

ITINERARI ESPANYOL L2/LI

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONÈTICA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ESPANYOL L2/LI

OP

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES EN L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL L2/LI

OP

3

LÈXIC. ESPANYOL L2/LI

OP

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ESPANYOL L2/LI

OP

6

 

 

ITINERARI ANGLÈS L2/LI

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONÈTICA. ANGLÈS  L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ANGLÈSL2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

LITERATURA I CULTURA ANGLESES EN L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS L2/LI

OPT

3

LÈXIC. ANGLÈS L2/LI

OPT

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

 

 

ITINERARI ESPANYOL I ANGLÈS L2/LI

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

OPCIÓ A

FONÈTICA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

LITERATURA I CULTURA ANGLESES EN L'ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS L2/LI

OPT

3

LÈXIC. ESPANYOL L2/LI

OPT

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

 

OPCIÓ B

FONÈTICA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ESCRITA. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

GRAMÀTICA. ANGLÈS L2/LI

OPT

6

LITERATURA I CULTURA ESPANYOLES EN L'ENSENYAMENT DE L'ESPANYOL L2/LI

OPT

3

LÈXIC. ANGLÈS L2/LI

OPT

3

 

COMPRENSIÓ I EXPRESSIÓ ORAL. ESPANYOL L2/LI

OPT

6

 

 

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

1r curs

 

Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Als alumnes que a l'entrada en vigor del nou pla d'estudis hagen superat els 18 crèdits corresponents al bloc comú de l'antic pla d'estudis (s'imparteix en el primer quadrimestre), més 36-42 ECTS corresponents a les assignatures d'espanyol i d'anglès impartides en el primer curs, i vulguen incorporar-se al nou pla, se li podran considerar els estudis cursats com a equivalents a l'itinerari Espanyol i Anglès L2/LI de el nou pla d'estudis, però per a l'obtenció del títol hauran de cursar la matèria Treball Final de Màster 12 ECTS del nou títol.

Com que la casuística pot ser variada, tant en el que concerneix al nombre de crèdits i a les matèries que s'han cursat, com als interessos de l'alumnat (particularment en el que concerneix a la possibilitat d'incorporar-se al pla nou en un determinat itinerari), s'hauria d'estudiar en cada cas l'equivalència de les assignatures i els crèdits que haurien de ser cursats en funció de l'itinerari d'especialització triat.

Els alumnes del pla antic que, en el curs 2010-2011, a l'entrada en vigor del nou pla d'estudis, vulguen continuar la seua formació segons aquest pla antic fins a completar els 90 crèdits, també podran fer-ho. Si donen la seua conformitat podran incorporar-se a les classes de les assignatures del nou pla equivalents en continguts i nombre de crèdits a les del pla que s'extingeix, amb activitats docents complementàries per a aquelles assignatures que es redueixen de 6 a 3 crèdits.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat  

Màster en Ensenyament d'Espanyol i Anglès com a Segones Llengües (L2)/ Llengües Estrangeres (LI) (90 ECTS), regulat pel Reial Decret 56/2005, que s'ha impartit des del curs 2006-2007.

 

Inici