Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

 1. Preparar els  estudiants per a la investigació en estudis literaris.
 2. Dotar l'alumnat d'una capacitació multidisciplinària en estudis literaris dels diversos àmbits culturals inclosos en el màster, a través d'una proposta docent amb un plantejament, una metodologia i un desenvolupament més avançats que els del grau.
 3. Ampliar la formació literària prèvia de l'alumnat per a millorar la seua competitivitat laboral i la seua integració en el mercat laboral específic (docència en ensenyament mitjà i superior), i contribuir a la formació permanent del professorat d'ensenyaments mitjans.
 4. Proporcionar a l'alumnat una formació teoricopràctica que el dote d'habilitats i destreses per a dur a terme tasques en l'edició digital de textos.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

30

Optatives (OP)

18

Treball de Fi de Màster (OB)

 12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

Primer semestre: Mòdul troncal: Metodologia general i metodologia específica per a l'estudi de la literatura (obligatori): 30 crèdits.

Segon semestre: Mòdul d'optativitat: El/la alumne/a haurà de cursar un total de 18 crèdits, dels quals almenys 12 hauran de pertànyer al mateix bloc d'optativitat. Totes les assignatures d'aquest bloc són de 3 crèdits.

Treball de fi de Màster (obligatori): 12 crèdits

Planificació general del pla d'estudis

El màster en Estudis Literaris s'estructura en quatre mòduls:

Mòdul troncal: Metodologia General i Metodologia Específica per a l'Estudi de la Literatura (obligatori): 24 crèdits. Aquest mòdul es compon de dues matèries que hauran de cursar tots els estudiants del màster:

 • Metodologia general per a l'estudi de la història de la literatura: aquesta matèria, de caràcter teoricometodològic, es concep com a introducció als estudis del màster. Amb ella es pretén completar la formació que rep l'alumnat en el grau oferint-li un nou enfocament, supranacional, dels corrents estètics i dels grans tòpics que configuren la història de les literatures que integren l'oferta formativa del màster. Aquesta matèria tracta, per tant, de proporcionar a l'alumnat procedent dels diversos graus en Filologia (Filologia Espanyola, Anglesa, Francesa, etc.) una nova perspectiva d'estudi de la literatura que, partint dels seus coneixements previs, integre i interrelacione els àmbits culturals nacionals en una visió de conjunt.
 • Metodologia específica (Eines Informàtiques i Filològiques per a la Docència, la Investigació Literària i l'Edició Digital): aquesta matèria pretén proporcionar a l'alumnat els recursos filològics necessaris per a desenvolupar un treball de recerca literària (edició crítica, recerques bibliogràfiques, bases de dades, sistemes de citació, etc.), així com les eines informàtiques de les quals es disposa en l'actualitat per a la docència i la investigació en l'àmbit de la literatura.

El màster en Estudis Literaris, seguint les directrius de l'acord de Bolonya, també té una orientació professional i pretén proporcionar al seu alumnat recursos per a la seua futura inserció laboral, que en l'àmbit de la literatura es concreta fonamentalment en la docència o investigació, però que també té en l'actualitat un espai important en l'àmbit editorial, i en concret, en l'edició digital de textos. 

Mòdul d'optatividad: Literatures en Llengua Espanyola, Anglesa, Francesa, Àrab i Llatina: 18 crèdits. Aquest mòdul, compost de matèries optatives, pretén que l'alumnat puga compondre un itinerari de formació específic orientat a aprofundir en matèries literàries corresponents als diferents àmbits culturals i lingüístics que integren el màster, que es concretaran en el Treball de Final de Màster. Els continguts d'aquestes matèries tenen com a objectiu completar i ampliar els coneixements adquirits en el grau, superant les perspectives diacròniques pròpies d'aquest, i proposant temes i metodologies orientats a canalitzar la trajectòria investigadora de l'alumnat.

Amb aquest mòdul, el màster tracta d'oferir una formació àmplia i flexible, que integre les literatures corresponents a les diferents filologies que s'imparteixen en l'actualitat en la Universitat d'Alacant:

 • Literatura espanyola i hispanoamericana (18 crèdits)
 • Literatura d'expressió francesa (18 crèdits)
 • Literatura araboislàmica (18 crèdits)
 • Literatura clàssica (18 crèdits)

Cadascuna d'aquestes matèries (blocs d'optatividad) estarà integrada per sis assignatures optatives de 3 crèdits. Els alumnes hauran de cursar un total de 18 crèdits, dels quals 12 hauran de pertànyer al mateix bloc d'optatividad i els 6 restants podran triar-se lliurement de qualsevol dels altres blocs, per la qual cosa aquest mòdul els ofereix la possibilitat de dissenyar el seu propi itinerari formatiu.

Consulta les assignatures optatives que s'ofereixen en el present curs

https://web.ua.es/va/masteres/estudios-literarios/pla-d-estudis.html

Treball de Final de Màster (obligatori): 12 crèdits. Aquest mòdul, de caràcter pràctic i obligatori, comprèn una única matèria consistent en l'elaboració d'un treball de recerca sobre algun dels temes abordats en les diferents matèries del màster. Els objectius de la realització del treball de recerca són, en primer lloc, aplicar de manera pràctica la metodologia específica d'investigació adquirida en el primer mòdul, i en segon lloc, canalitzar a l'alumnat cap a la realització de posteriors treballs de recerca de forma autònoma. Aquests treballs de recerca seran elaborats per l'alumne en el seu horari no presencial i tutoritzats pel professorat del Màster en l'horari d'atenció previst.

Pràctiques d'edició digital de textos 6 crèdits. Aquest mòdul, de caràcter obligatori, consisteix en l'aplicació pràctica dels coneixements sobre edició digital adquirits en la secció del mòdul I de metodologia específica destinada a aquesta finalitat. Per a fer-ho, els estudiants realitzaran pràctiques sobre diversos aspectes del procés d'edició digital.

Els objectius específics d'aquestes pràctiques són els següents:

 • Introduir l'alumnat en el maneig de les principals eines i programes informàtics per a la digitalització de textos i imatges (ús d'escàner de mà i de sobretaula, paràmetres per a la digitalització textual i iconogràfica, principis del reconeixement òptic de caràcters, retoc d'imatges, etc., mitjançant software específic).
 • Introduir a l'alumnat en el maneig de les principals eines i programes informàtics per al tractament, la correcció i composició de textos (elements d'automatització en la correcció de textos, ús de programes de tractament de text).
 • Introduir l'alumnat en el maneig de les principals eines i programes informàtics per a l'edició digital hipertextual i l'ús de metadades.

Aquestes activitats formatives pretenen que l'alumnat adquirisca les eines bàsiques necessàries per a la realització de projectes d'edició digital en tots els seus aspectes, i les capacitats necessàries per a aplicar els seus coneixements filològics en l'àmbit de l'edició professional de textos.

Inici

Trets d'identitat

El Màster en Estudis Literaris de la Universitat d'Alacant ofereix una formació interdisciplinària, relacionant els estudis literaris amb altres camps de saber i brindant a l'alumnat una àmplia optativitat amb la qual pot completar la seua formació i iniciar-se en la investigació literària, així com en l'edició digital de textos.

Està dirigit a graduades i graduats en Lletres i Humanitats, però també en altres disciplines com a Història o Periodisme.

Ha sigut especialment dissenyat per als qui desitgen dedicar-se a la docència de la literatura, el sector editorial, el periodisme o la gestió cultural.

Inici

Inici

Recursos i instal·lacions

La Facultat de Filosofia i Lletres compta amb instal·lacions en diversos edificis del campus, sent els més representatius el tres edificis de la Facultat de Filosofia i Lletres entre els quals es reparteixen les aules de docència i altres dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en les titulacions. El MaEsL fa ús tant dels seminaris departamentals com d'altres aules del campus especialment adequades per a aquesta mena de docència.

Per al desenvolupament de les classes pràctiques s'utilitzen les instal·lacions generals amb les quals compta la Universitat per a l'ús d'equips informàtics.

Aula Magna i Saló de Graus

La Facultat de Filosofia i Lletres disposa d'una renovada i modernitzada Aula Magna, situada en l'edifici 19, amb capacitat per a 156 persones, dotada amb equip multimèdia i 4 cabines per a la interpretació simultània.

La Facultat disposa d'un Saló de Graus, situat en l'edifici 18, amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia.

Centre d'Estudis Literaris Iberoamericans Mario Benedetti

El Centre està situat en la Facultat de Filosofia i Lletres i atresora el llegat bibliogràfic donat per Mario Benedetti procedent de la seua biblioteca madrilenya. El Centre té una àmplia programació d'activitats acadèmiques (algunes d'elles organitzades en col·laboració amb el Màster en Estudis Literaris) que són un complement excepcional per als continguts d'aquest màster.

https://web.ua.es/es/centrobenedetti/centro-de-estudios-literarios-iberoamericanos-mario-benedetti.html

Sala d'investigadors Russel P. Sebold

Situada a la Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres, la Sala atresora el llegat bibliogràfic del prestigiós hispanista nord-americà donat a la Universitat d'Alacant juntament amb el llegat de l'hispanista italià Ermanno Caldera. Aquesta sala inclou així mateix un interessant fons d'edicions facsimilares que resulta especialment útil per a algunes assignatures metodològiques del màster.

https://biblioteca.ua.es/es/utiliza-la-biblioteca/espacios-y-equipo/sala-de-investigadores-russell-p-sebold.html

Biblioteca

La Biblioteca de Filosofia i Lletres està situada en la primera i segona planta de l'edifici de la Biblioteca General de la UA Biblioteca. Compta amb una superfície de 6.500 m², 1.684 llocs de lectura, 82 llocs informatitzats, 13 sales de treball en grup, 14 ordinadors portàtils per a préstec en sala, 2 fotocopiadores.

A la Biblioteca de Filosofia i Lletres trobaràs els recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat de Filosofia i Lletres i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 171.908 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Acadèmica, investigadora i professional

Perfil d'especialització del títol

 • Perfil acadèmic: especialització i aprofundiment en estudis literaris.
 • Perfil investigador: iniciació a la investigació en estudis literaris.
 • Perfil professional: iniciació a l'edició digital de textos.

Perfils Professionals del títol

Professions per a les quals capacita

El màster en Estudis Literaris té, d'una banda, una orientació acadèmica i investigadora, que dotaà l'alumnat d'una formació específica, multidisciplinària i avançada en estudis literaris de diferents àmbits lingüisticoculturals. Però, a més, té també una orientació professional: contribuir a la integració del seu alumnat en el mercat laboral específic (docència en ensenyament mitjà i superior) ampliant la seua formació literària prèvia, i preparar l'alumnat per a exercir labors professionals relacionades amb l'àmbit de l'edició digital de textos.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici