Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Optativitat: Literatures en llengua espanyola, anglesa, francesa, àrab i llatina: 18 crèdits. Aquest mòdul, compost de matèries optatives, pretén que l'alumnat puga compondre un itinerari de formació específic orientat a aprofundir en matèries literàries corresponents als diferents àmbits culturals i lingüístics que integren el Màster, que es concretaran en el Treball de fi de Màster. Els continguts d'aquestes matèries tenen com a objectiu completar i ampliar els coneixements adquirits en el Grau, superant les perspectives diacròniques pròpies d'aquest, i proposant temes i metodologies orientats a canalitzar la trajectòria investigadora de l'alumnat.

Amb aquest mòdul, el Màster tracta d'oferir una formació àmplia i flexible, que integre les literatures corresponents a les diferents Filologies que s'imparteixen en l'actualitat en la Universitat d'Alacant:

  • Literatura Espanyola i Hispanoamericana (18 crèdits)
  • Literatura d'expressió francesa (18 crèdits)
  • Literatura àrab-islàmica (18 crèdits)
  • Literatura clàssica (18 crèdits)

Cadascuna d'aquestes matèries (blocs d'optativitat) estarà integrada per sis assignatures optatives de 3 crèdits. Els alumnes hauran de cursar un total de 18 crèdits, dels quals 12 hauran de pertànyer al mateix bloc d'optativitat i els 6 restants podran triar-se lliurement de qualsevol dels altres blocs, per la qual cosa aquest mòdul els ofereix la possibilitat de dissenyar el seu propi itinerari formatiu.

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Encara que el nombre global de crèdits del màster s'ha reduït en l'actual pla d'estudis (de 90 a 60 crèdits), les matèries que integren els dos plans continuen sent les mateixes. A aquells alumnes que no hagen pogut cursar totes les assignatures del pla actual en el curs 2010-2011 se'ls facilitarà la matrícula en les assignatures corresponents del nou pla en cursos successius. En les assignatures en les quals no coincidisca el nombre de crèdits entre l'actual i el nou pla, es completarà la diferència amb la realització d'un treball addicional.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

S'extingirà en el 2010-2011 el títol actual de 90 crèdits màster en Estudis Literaris.

 

Inici