Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Gestió Administrativa

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Mitjançant la realització del Màster en Gestió Administrativa els titulats no necessiten concórrer a les proves d'aptitud per a l'accés a la professió de Gestor/a Administratiu/a. Al mateix temps, la titulació proporciona un alt nivell de preparació i coneixements que habiliten per a l'exercici de la professió. Són dos, per tant, els objectius d'aquesta titulació: promoure l'accés a la professió sense necessitat de superar la proves d'aptitud, i dotar als titulats d'eines eficaces per a l'acompliment de l'activitat.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

48

Pràctiques externes (OB)

6

Treball Final de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER CURS

1r SEMESTRE

2n SEMESTRE

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURES

TIPUS

ECTS

DRET CONSTITUCIONAL, DRET DE LA UNIÓ EUROPEA I DEONTOLOGIA PROFESSIONAL

OB

6

DRET MERCANTIL

OB

6

DRET ADMINISTRATIU

OB

9

DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL

OB

6

DRET TRIBUTARI

OB

6

FONAMENTS DE LA COMPTABILITAT

OB

3

DRET PENAL

OB

3

LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, ELS ENS PÚBLICS I LES EMPRESES PÚBLIQUES A ESPANYA

OB

3

DRET CIVIL

OB

6

PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

6

     

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

L'ensenyament en el Màster Universitari en Gestió Administrativa posseeix un enfocament eminentment pràctic. Així mateix, és un postgrau que dóna accés a la professió regulada de gestor administratiu. Per aquestes raons, l'assistència a classe és obligatòria. Per a concórrer i ser avaluat/a en la convocatòria ordinària de les diferents assignatures serà necessari acreditar un 75% d'assistència a les classes presencials. En la convocatòria extraordinària de juliol el percentatge d'assistència requerit serà del 50%.

MODULE

MATÈRIA

TIPUS

CT1

CT2

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Constitucional, Dret de la Unió Europea i Deontologia professional

Obligatòria

6

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Administratiu

Obligatòria

9

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Tributari

Obligatòria

6

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Penal

Obligatòria

3

 

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Civil

Obligatòria

6

 

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Mercantil

Obligatòria

 

6

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Obligatòria

 

6

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Fonaments de la Comptabilitat

Obligatòria

 

3

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Les Administracions Públiques, els Ens Públics i les Empreses Públiques a Espanya

 

Obligatòria

 

3

PRÀCTIQUES EXTERNES

Pràctiques Externes

Obligatòria

 

6

TREBALLE FI DE MÀSTER

Treballe Fi de Màster

Obligatòria

 

6

 

La planificació de la matrícula a temps parcial queda de la següent manera:

 

MODULE

 

MATÈRIA

 

TIPUS

CURS 1º

CURS 2º

CT1

CT2

CT1

CT2

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Constitucional, Dret de la Unió Europea i Deontologia professional

Obligatòria

6

     

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Administratiu

Obligatòria

9

     

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Tributari

Obligatòria

   

6

 

I.Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I

Dret Penal

Obligatòria

3

     

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Civil

Obligatòria

   

6

 

II. Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II

Dret Mercantil

Obligatòria

      6

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Obligatòria

 

6

   

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Fonaments de la Comptabilitat

Obligatòria

 

3

   

III.Elements de la Gestió Administrativa Professional

Les Administracions Públiques, els Ens Públics i les Empreses Públiques a Espanya

 

Obligatòria

 

3

   

PRÀCTIQUES EXTERNES

Pràctiques Externes

Obligatòria

      6

TREBALLE FI DE MÀSTER

Treballe Fi de Màster

Obligatòria

      6

 

L'objectiu de la modalitat de temps parcial és dotar al pla d'estudis de la màxima flexibilitat perquè l'estudiant puga adaptar-lo fàcilment a les seues preferències. Per a això, la majoria de les assignatures es podran cursar en el moment més convenient en atenció a les circumstàncies de l'estudiant, amb l'excepció del %u201CTreball Fi de Màster%u201D, que haurà de cursar-se al final, ja que el seu objectiu és integrar tots els continguts estudiats al llarg del màster.

inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Les assignatures del Màster estan destinades a oferir una especialització en diferents àrees del Dret relacionades amb la gestió administrativa: mercantil, civil, administratiu, financer i tributari, laboral i penal. El Màster, que s'organitza en colaboracion amb el Col·legi de gestors administratius d'Alacant, té caràcter eminentment pràctic i les seues assignatures són impartides, en bona part, per professors associats que exerceixen la professió.

Perfil d'especialització del títol

El gestor administratiu és una figura fonamental en el dia a dia de les persones físiques, les Pimes i les grans societats. S'encarreguen de dur a terme tràmits davant l'administració de molt diversa índole: laboral, fiscal i comptable, de vehicles, herències, tramitació d'escriptures, estrangeria, creació d'empreses, llicències de caça i pesca, o registre de títols de propietat industrial.

Encara que donada el seu habitualidad poguera fer pensar el contrari, la gestoria administrativa és una professió reglada, reconeguda a la Unió Europea i per a que el seu exercir és necessari superar les proves d'accés del Ministeri d'Administracions Públiques o bé cursar un Màster en Gestió Administrativa que siga habilitant, com és el cas del qual ofereix la Universitat d'Alacant.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici