Com és el màster?

Resum del pla d'estudis

S'accedeix a cada assignatura a partir de les taules de la distribució per cursos i d'assignatures optatives. Dins de cada assignatura s'accedeix a la guia docent i a tota la informació rellevant.

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA
   
TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Obligatòries (OB) 36

 Matèries Itinerari 1 o 2

  (OB) + (OP)

18
Treballe Fi de Màster (TFM) 6
Total crèdits   60


 
   DISTRIBUCIÓ PER CURSOS  

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIRECCIÄO INTEGRADA DE PROJECTES

OB

6

GESTIÓ DE PROJECTES I OBRES D'EDIFICACIÓ

OB

6

RESPONSABILITAT JURÍDICA ASSOCIADA A l'EDIFICACIÓ

OB

6

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS I LIDERATGE

OB

6

SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT I RECURSOS

OB

6

GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EDIFICACIÓ

OB

6

GESTIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

OP

6

EDIFICACIÓ SOSTENIBLE; ENERGIAS RENOVABLES

OP

6

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

OP

6

GESTIÓ DEL PATRIMONI EDIFICAT

OP

6

INTRODUCIÓN A LA INVESTIGACIÓ (2)

OB

6

TÈCNIQUES AVANÇADES D'INVESTIGACIÓ APLICADES A LA GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ(2)

OB

6

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

PRÀCTIQUES EN EMPRESES (1)

OB

6

1 o 2

TREBALL FI DE MÀSTER

OB

6

1 o 2

 

ITINERARIS 

(1) Els alumnes que no vagen a accedir al període d'investigació i decidisquen cursar l'itinerari 1,  Profesionalizant, obligatòriament hauran de cursar l'assignatura de Pràctiques Externes en Empresa, de 6 crèdits ECTS durant el primer o segon quadrimestre.

 (2) Els alumnes que vulguen accedir al període d'investigació, obligatòriament hauran d'escollir l'itinerari 2, investigador i cursar les assignatures Introducció a la Investigació, oferida en el quadrimestre 1, i l'assignatura Tècniques Avançades d'Investigació Aplicades a la Gestió de l'Edificació, oferida en el segon quadrimestre. 

En els dos itineraris es cursaran 3 ECTS del Projecte Final de Màster en cada semestre.

ITINERARI 1: PROFESIONALITZANT

ITINERARI 2: INVESTIGADOR

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PRÀCTIQUES EN EMPRESES(1)

OB

6

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ

OB

6

ASSIGNATURA OPTATIVA

OP

6

TÈCNIQUES AVANÇADES D'INVESTIGACIÓ APLICADES A LA GESTIÓ D'EDIFICACIÓ

OB

6

ASSIGNATURA OPTATIVA

OP

6

ASSIGNATURA OPTATIVA

OP

6

 

Inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

 

Inici

Competències del títol

 

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

La Unitat de Mobilitat de l'EPS s'encarrega de la gestió dels programes de mobilitat tant nacionals com a internacionals (SICUE, ERASMUS, NO EUROPEA, etc.) amb la finalitat d'afavorir la mobilitat del col·lectiu universitari de la nostra escola.

Els tràmits administratius com la sol·licitud, la selecció dels alumnes o l'assignació de les places, s'han de dur a terme directament en el Secretariat de Mobilitat de la Universitat d'Alacant. És en aqueix servei, situat en el Pavelló d'Alumnat, on pots preguntar tots els dubtes que tingues, referents a aquests temes i en el seu web tens tota la documentació reglamentària i la informació rellevant per a aquests procediments.

En el cas de l'EPS, ens encarreguem de qüestions fonamentalment acadèmiques: la matrícula de les assignatures, els acords d'aprenentatge o l'elaboració de les actes de notes. El nostre equip està format pel Subdirector de Mobilitat  i els coordinadors de titulaciói per Gloria Esparcia i Javier Poveda, del personal de Secretaria de l'EPS. Per a trobar-nos, pots mirar aquesta pàgina .

+info:

 

Inici

Pràctiques externes

Aquest màster universitari, adaptat al Reial decret 1393/2007 compte com a assignatura obligatòria la realització de pràctiques en empreses en el seu itinerari profesionalizante. Aquestes pràctiques tenen com a objectiu prioritari el formar a tècnics amb una visió innovadora i estratègica dels reptes que afronten les empreses del sector especialitzant-se en la gestió de l'edificació.

Les pràctiques en empreses no tenen caràcter laboral, sinó acadèmic. La seua finalitat és que l'estudiant conega la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn en l'àmbit de la seua professió, i al mateix temps obtinga una valuosa experiència professional. La riquesa de matisos de la realitat empresarial mai podrà ser igualada per les típiques restriccions de l'aula, per aquest motiu es pretén que l'estudiant obtinga una experiència edificant en empreses privades i institucions públiques, que li permeta aplicar els seus coneixements previs i ampliar les seues aptituds.

Donat el caràcter universitari i de postgrau d'aquests estudis, les pràctiques en empreses han de respondre al rigor dels mateixos, distingint les activitats a desenvolupar per aquests alumnes d'aquelles que són pròpies d'altres nivells de formació com els graus. Per aquest motiu, en aquest programa es realitza una breu descripció de quins podrien ser algunes de les tasques a realitzar pels alumnes, entre les quals s'evidencia la possibilitat de realitzar estudis sobre temes específics de manera simultània a la realització dels quefers propis de l'entitat col·laboradora. Les empreses interessades poden incorporar a un estudiant del màster per a realitzar un d'aquests projectes o proposar un projecte alternatiu.

Aquesta intersecció entre l'àmbit universitari i el sector productiu no hauria de limitar-se a un mer intercanvi d'alumnes durant un espai de temps determinat, sinó que hauria de facilitar i promoure una comunicació més fluïda entre ells. Ser el punt de partida a una cooperació permanent i fructífera en el tema de gestió de l'edificació.

El propòsit en la confecció d'aquest programa és donar una sèrie d'orientacions i criteris bàsics que guien sobre quins són els aspectes i comeses bàsiques compreses en l'estada en pràctiques. Així mateix, és un document en el qual es detallen els procediments i normes que regiran en les estades en pràctiques del màster universitari en gestió d'edificació.

Més informació en la pàgina web de l'EPS i preguntes freqüents en FAQs . En el següent gràfic es pot veure un resum simplificat del procés i els agents implicats en les pràctiques i en la següent taula es detallen les responsabilitats de les gestions relacionades amb les pràctiques.

Requisits de matrícula

Matriculació. L'alumne haurà de matricular-se en l'assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS de pràctiques en empresa. Podrà cursar-la en el primer o segon quadrimestre en funció de les pràctiques a realitzar. L'assignatura “pràctiques en empreses” permetrà a l'alumne adscriure's a alguna de les següents possibilitats:

 1. Modalitat a: Realització d'una estada en pràctiques en una organització per a realitzar un determinat projecte en la mateixa, dirigit simultàniament per un tutor acadèmic i una persona de referència en l'empresa, d'ara endavant, tutor de l'empresa.
 2. Modalitat b: Desenvolupament d'una proposta o projectes de recerca encarregat a l'Escola Politècnica Superior per empreses privades o públiques a través de l'adreça d'algun dels seus Grups de Recerca.
 3. Modalitat c: Realització d'informes, projectes o treballs d'interès general de la Universitat d'Alacant a través del Vicerectorat d'Infraestructures o qualsevol altre Vicerectorat relacionat amb el context del treball, dirigits i tutelats per tutor acadèmic.

Durada. L'estada en pràctiques és una assignatura obligatòria que té assignats 6 crèdits ECTS, la qual cosa es tradueix en 150 h. de permanència en les dependències de l'ens col·laborador i de treball personal de l'alumne per a la realització de memòries o projecte de pràctiques o execució indirecta d'activitats assignades.

+info:

Inici

Treball de Fi de Màster (TFM)

Tots els ensenyaments oficials de màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball Fi de Màster (TFM), que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFM serà un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinat, i que cada estudiant realitzarà sota l'orientació d'un tutor o tutora que permetrà a l'alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster universitari.

La labor del tutor o tutora consistirà a orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, realitzar un seguiment de les activitats durant el període de duració del treball a desenvolupar, i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest.

El TFM podrà contemplar diferents modalitats, tant experimentals com acadèmiques en tots els seus vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb el títol, i segons l'orientació professional, investigadora o acadèmica del màster.

L'assignació dels treballs proposats pels departaments i sol·licitats per l'alumnat, es realitzarà conforme al procediment que establisca la Junta de Centre.

A través de la plataforma establida a aquest efecte, l'alumnat podrà triar algun dels TFM oferits pels departaments. A més cada estudiant podrà proposar un tema propi.

La matrícula del TFM es formalitzarà en els períodes establits en el calendari acadèmic de la Universitat d'Alacant.

+info :

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info :

Inici

 

Quadre de responsables del màster

 

Membres de l'equip directiu

Càrrec

Nomdel titular

PRESIDENT

Pérez Sánchez, Juan Carlos

SECRETARI

Mora García, Raúl Tomás

Representant EPS

Nescolarde Selva, Josué Antonio

 

Resta de membres de la comissió

Tipus d'usuari

Nom del titular

Nom del suplent

Professors

Canto López, Mª Teresa

 

Professors

Maestre García, Eduardo

Jiménez Delgado, Antonio

Professors

Moya Fuentes, María Del Mar

 

Professors

Muñoz Guillena, Rafael

 

Professors

Prado Govea, Raúl Hugo

 

Profesores

Taltavull de la Paz, Paloma

 

Personal administratiu

Esparcia López, Gloria

Poveda Soto, Francisco Javier

Alumnes

Palma Sellés, Pablo

 

  

La Universitat d'Alacant té certificat el programa AUDIT per a tots els seus centres. Per això, la EPS ha implantat un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat que assegura la coordinació docent, tant horitzontal com vertical, i la qualitat en tots els seus títols.

El Sistema de Garantia de Qualitat en la EPS contempla, entre altres, les següents comissions:

Inici

Normativa d'interès

Permanència i continuació en estudis de Màster

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 29 de maig de 2018 (BOUA 5-6-18), una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior.  

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació d'aquestes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 • L'avaluació contínua que serà el sistema d'avaluació general.
 • Es contempla l'establiment de sistemes d'avaluació alternativa per a estudiants amb dret a " adaptació curricular "
 • Els criteris d'avaluació seran públics i objectius , s'inclouran abans dels períodes de matrícula en les "Guies docents" de les assignatures i no es podran modificar durant el curs excepte causa justificada
 • Hi haurà activitats d'avaluació recuperables i no recuperables que figuraran en les "Guies docents" de les assignatures
 • S'estableixen dos períodes d'avaluació: ordinari i extraordinari que figuraran en el calendari acadèmic anual
 • El calendari de proves finals no podrà modificar-se, excepte causa de força major. La data de proves finals de cada assignatura es coneixerà abans dels períodes de matrícula, el lloc, almenys, amb 30 dies d'antelació.
 • El sistema de qualificació serà numèric de 0 a 10 amb un decimal . Es podrà atorgar "Matrícula d'Honor" a estudiants amb qualificació igual o major de 9, amb un màxim del 5% d'estudiants matriculats en una assignatura o 1 per a assignatures amb 20 o menys estudiants.
 • Els resultats de proves parcials i finals es publicaran a través d'UACloud . Per a les primeres, no més tard de 30 dies naturals. Per a les segones en el termini establit en el calendari acadèmic . A més, en proves finals s'indicarà amb almenys 48 hores d'antelació el lloc, data i horari per a la revisió
 • S'estableix el procediment de revisió i reclamació de qualificacions.
 • Reglament d'Avaluació dels Aprenentatges (BOUA de 9/12/2015) [pdf]

 

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent els principis de confidencialitat i privacitat

Els o les estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

 • Primer grup. Estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33% i estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE) per alteracions de salut congènita o sobrevinguda.
 • Segon grup. Estudiants que acrediten la condició d'esportistes d'elit, alt nivell o universitaris. Víctimes de violència de gènere. Situació de part, adopció o acolliment fills menors de 3 anys a càrrec o cuidadors de familiars dependents. Jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Membres d'òrgans de govern de la UA, participants en tornejos, activitats culturals o acadèmiques en representació de la UA i estudiants que participen en programes de mobilitat.

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre (facultat/escola politècnica).

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

 • Adaptacions de suport a l'aula poden consistir en adequació de materials, il·luminació o qualitat de so de les aules. Adaptació de pràctiques o continguts acadèmics i fins i tot utilització de sistemes de comunicació alternatius o complementaris. També, es poden contemplar absències justificades a classe (un màxim del 25% per assignatura).
 • Adaptacions en proves d'avaluació podrien consistir en l'ampliació del temps en les proves o en la transcripció a altres sistemes de comunicació alternatius.

+info:

Inici

 

Centre

Escola Politècnica Superior - EPSAlicante

Correu electònic: eps@ua.es

Web:  https://eps.ua.es/

Tel : (+34) 96 590 3648 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3648

Fax : (+34) 96 590 3644

Twitter:  http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook:  http://facebook.com/EPSAlicante

Google+:  http://plus.google.com/+EPSAlicante

YouTube http://es.youtube.com/EPSAlicante

+info: Presentació i organizació

Inici