Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El contingut d'aquests estudis no suposarà competències professionals a les actualment definides en la LOE per a l'arquitecte tècnic, futur enginyer d'edificació. Els objectius dels programes oficials de postgrau responen a les exigències que planteja l'Espai Europeu d'Educació Superior i constitueix una especialització d'alta qualitat en coneixements i competències científiques i professionals. Sobre aquesta base, el propòsit d'aquest màster és la professionalització i la iniciació en les tasques investigadores en l'àmbit de la gestió de l'edificació.

Amb els continguts oferits en el programa del màster es pretén que els alumnes reben una formació d'alt nivell que els permeta reciclarse, adquirir extensos coneixements habilitats de treball que els permeta complir les exigències i necessitats establides pel sector de la construcció, així com l'adquisició de la capacitat necessària per a poder fer treballs de recerca que els permeta, a aquells que vulguen continuar els seus estudis, cursar amb garanties un programa de doctorat en qualsevol de les línies d'investigació del programa formatiu.

Amb el programa formatiu es pretén que els alumnes aconseguisquen els objectius següents:

Conèixer els processos que configuren la gestió de l'edificació; els documents, les funcions i responsabilitats dels agents que hi intervenen. 

 • Consecució d'un bon nivell de competència en habilitats directives, comunicació, lideratge i professionalitat per a aconseguir amb èxit els objectius previstos.
 • Creació d'un marc adequat de relacions, definició dels elements d'informació bàsica que necessita cadascun dels intervinents per a poder comprendre el seu paper i saber interactuar amb els altres.
 • Capacitat d'organitzar el treball propi i el de l'equip de col·laboradors implementant estructures de funcionesÂresponsabilitat.
 • Capacitat d'anàlisi en profunditat del projecte abans de l'inici de l'obra; detectar-hi possibles errors.
 • Coneixement de les condicions generals aplicables a la contractació.
 • Coneixement dels impactes ambientals del procés constructiu, de com reduir-los i com optimitzar l'ús d'energies renovables i gestió de residus.
 • Identificar quins són les relacions de la DIP amb la seguretat i salut laboral en la construcció i gestionar la seguretat i prevenció activa.
 • Coneixement dels principis de direcció i gestió de projectes immobiliaris, projectes urbanístics i organitzacions.
 • Coneixement de les tècniques de definició, control de l'avanç, seguiment, control i avaluació del pla de projecte.
 • Definició i implementació de sistemes de control dels processos clau que configuren el projecte immobiliari.
 • Conèixement i definició de mètodes per a implementar processos requerits pels clients.
 • Coneixement de les tècniques d'anàlisis de riscos i saber identificar, definir, quantificar i gestionar els regs, planificant accions preventives o de contingència.
 • Coneixements, habilitats i capacitats per a l'exercici de l'activitat investigadora en l'àmbit de la gestió de l'edificació.
 • Capacitat per a elaborar un exercici integrador de totes les matèries cursades en els estudis de la titulació i preparar la documentació necessària, extraure'n conclusions i analitzar els resultats obtinguts.
 • Coneixement i definició del mètodes de posada en valor del patrimoni edificat.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

36

  Matèries Itinerari 1 o 2

  (OB) + (OP)

18

  Treball Final de Màster (OB)

  6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIRECCIÄO INTEGRADA DE PROJECTES

OB

6

GESTIÓ DE PROJECTES I OBRES D'EDIFICACIÓ

OB

6

RESPONSABILITAT JURÍDICA ASSOCIADA A l'EDIFICACIÓ

OB

6

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS I LIDERATGE

OB

6

SISTEMES DE GESTIÓ DE QUALITAT I RECURSOS

OB

6

GESTIÓ ECONÒMICA DE L'EDIFICACIÓ

OB

6

GESTIÓ DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC

OP

6

EDIFICACIÓ SOSTENIBLE; ENERGIAS RENOVABLES

OP

6

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

OP

6

GESTIÓ DEL PATRIMONI EDIFICAT

OP

6

INTRODUCIÓN A LA INVESTIGACIÓ (2)

OB

6

TÈCNIQUES AVANÇADES D'INVESTIGACIÓ APLICADES A LA GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ(2)

OB

6

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

PRÀCTIQUES EN EMPRESES (1)

OB

6

1 o 2

TREBALL FI DE MÀSTER

OB

6

1 o 2

 

ITINERARIS 

(1) Els alumnes que no vagen a accedir al període d'investigació i decidisquen cursar l'itinerari 1,  Profesionalizant, obligatòriament hauran de cursar l'assignatura de Pràctiques Externes en Empresa, de 6 crèdits ECTS durant el primer o segon quadrimestre.

 (2) Els alumnes que vulguen accedir al període d'investigació, obligatòriament hauran d'escollir l'itinerari 2, investigador i cursar les assignatures Introducció a la Investigació, oferida en el quadrimestre 1, i l'assignatura Tècniques Avançades d'Investigació Aplicades a la Gestió de l'Edificació, oferida en el segon quadrimestre. 

En els dos itineraris es cursaran 3 ECTS del Projecte Final de Màster en cada semestre.

ITINERARI 1: PROFESIONALITZANT

ITINERARI 2: INVESTIGADOR

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PRÀCTIQUES EN EMPRESES(1)

OB

6

INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ

OB

6

ASSIGNATURA OPTATIVA

OP

6

TÈCNIQUES AVANÇADES D'INVESTIGACIÓ APLICADES A LA GESTIÓ D'EDIFICACIÓ

OB

6

ASSIGNATURA OPTATIVA

OP

6

ASSIGNATURA OPTATIVA

OP

6

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

L'estructura del títol s'estableix en matèries i es divideix en dos quadrimestres al llarg dels quals es desenvoluparà el període de formació.

Durant el primer quadrimestre, l'alumne matriculat a temps complet, és a dir, dels 60 crèdits ECTS, cursarà tres matèries troncals amb una càrrega de sis crèdits ECTS cadascuna, i en funció de l'itinerari escollit:

 • Itinerari 1. Profesionalizant: l'alumne cursarà una matèria optativa en el quadrimestre 1, i podrà triar cursar la matèria obligatòria en el quadrimestre 1 o en el 2.
 • Itinerari 2. Investigador: l'alumne cursarà una matèria obligatòria en el quadrimestre 1, i podrà triar cursar la matèria optativa en el quadrimestre 1 o en el 2.

En tots dos itineraris en el quadrimestre 1 es cursaran 3 crèdits ECTS del Treball Final de Màster, que podrà consistir en una aportació empírica relacionat amb qualsevol de les sis línies d'investigació del màster, o bé en un treball fonamentalment teòric, que recollirà la revisió bibliogràfica actualitzada, exhaustiva, sistematitzada i crítica sobre algun aspecte de coneixement vinculat a aquestes línies, juntament amb una proposta d'investigació destinada a la resolució d'un problema científic plantejat en aquest àmbit.

En el segon quadrimestre, l'alumne cursarà igualment tres matèries troncals amb una càrrega de sis crèdits ECTS cadascuna, i en funció de l'itinerari escollit:

 • Itinerari 1. Profesionalitzant: l'alumne cursarà una matèria optativa en el quadrimestre 2, i cursarà la matèria obligatòria en el cas de no haver sigut cursada en el quadrimestre 1.
 • Itinerari 2. Investigador: l'alumne cursarà una matèria obligatòria en el quadrimestre 2, i cursarà la matèria optativa en el cas de no haver estat cursada en el quadrimestre 1.

En tots dos itineraris en el quadrimestre 2 es cursaran 3 crèdits ECTS del Projecte Final de Master.

Si l'alumne escull l'itinerari 1, profesionalizant, haurà d'escollir dos de les assignatures optatives de 6 crèdits ECTS oferides durant el primer i segon quadrimestre. L'altra assignatura de 6 crèdits ECTS per a completar l'itinerari optatiu haurà de ser de manera obligatòria Pràctiques Externes en Empresa en alguna de les entitats del sector amb les quals l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant té establit conveni.

Els alumnes que escullen l'itinerari 2, investigador, hauran de fer en el primer quadrimestre, de forma obligatòria, l'assignatura de 6 crèdits ECTS Introducció a la Investigació, i en el segon quadrimestre, de manera obligatòria, haurà de cursar l'assignatura de 6 crèdits ECTS Tècniques Avançades d'Investigació Aplicades a la Gestió de l'Edificació. Durant el segon quadrimestre, per a completar l'itinerari, podrà escollir entre alguna de les assignatures optatives de 6 crèdits ECTS oferides.

Els alumnes pertanyents a l'itinerari 1, profesionalitzant, que vulguen accedir als estudis de tercer grau hauran de matricular-se obligatòriament de les assignatures de 6 crèdits ECTS Introducció a la Investigació i Tècniques Avançades d'Investigació Aplicades a la Gestió de l'Edificació.

inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Investigadora i professional.

Orientació cap a la professionalització en l'àrea específica i formació cap a la investigació i inici dels estudis del doctorat en Gestió d'Edificació. Oferieix una formació d'alt nivell especialitzada en la Gestió de l'Edificació que permet una millora de les competències específiques de l'àmbit professional de l'arquitecte tècnic.

Perfil d'especialització del títol

Professionalització i iniciació a la investigació en les línies de gestió de l'edificació.

Les línies d'investigació del màster són:

 • Línia d'Investigació de Noves Tecnologies Aplicades a l'Edificació
 • Línia d'Investigació de Gestió del Patrimoni
 • Línia d'Investigació de Gestió Econòmica
 • Línia d'Investigació de Gestió Urbanística
 • Línia d'Investigació d'Àmbit Jurídic en l'Àmbit de l'Edificació i Ordenació del Territori
 • Línia d'Investigació en Acústica Arquitectònica i Urbanística

Perfils professionals del títol

 • Professions per a les quals capacita: El contingut d'aquests estudis no suposarà competències professionals a les actualment definides en la LOE 1 per a l'arquitecte tècnic. El seu contingut se centrarà en l'aprofundiment de coneixements i en la generació del coneixement, és a dir, els estudis de postgrau tenen com a finalitat l'especialització o aprofundiment de la formació professional dels estudiants de la titulació d'arquitectura tècnica i en la consecució d'una formació cap a la investigació o estudis de doctorat en aquest camp, des d'una  perspectiva integradora, i unifica en un únic títol una formació especialitzada avançada, suficient per a iniciar la formació doctoral, tot això des d'un àmbit de coneixement tècnic. Considerant la investigació com un àmbit professional, aquest màster podrà integrar-se en el període de formació del programa de doctorat.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici