Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma d'implantació del títol
Implantació immediata en l'any acadèmic 2009-2010 perquè els estudiants puguen cursar l'etapa de formació i començar els estudis de doctorat.
Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis
A causa que el títol de màster no és estrictament la transformació d'un altre títol existent no es contemplen adaptacions d'estudis existents.
Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat
Màster oficial en Gestió d'Edificació, integrat dins del Programa Oficial de Postgrau Edificació, Tecnologia, Investigació i Desenvolupament regulat pel Reial Decret 56/2005.

Inici