Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Aquest curs pretén formar investigadors i completar la formació de professionals, amb els elements necessaris de diferents disciplines perquè siguen capaços d'interpretar el conjunt del coneixement, les tecnologies i els instruments per a dur a terme una gestió sostenible de l'aigua.

Tots els alumnes adquireixen la formació conceptual necessària sobre els elements que configuren el cicle d'aprofitament de l'aigua (captació, recursos no convencionals, regulació i transport, distribució a usuaris, tractament, reutilització i evacuació ambiental) i sobre la gestió òptima dels recursos (normativa legal, normes de gestió de qualitat, sistemes d'administració, recuperació de costos), en termes de qualitat, ús racional i eficient dels recursos naturals i protecció del medi ambient, atenent el compliment de la Directiva mac de l'aigua.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

50

Treballe Fi de Màster (TFM)

 10

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

SEMESTRE 1 I 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

EL CICLE DE L'AIGUA. RECURSOS SUBTERRANIS I SUPERFICIALS 

OB

6

QUALITAT DE LES AIGÜES

OB

12

TECNOLOGIES PER Al TRACTAMENT

OB

9

ESTACIONS DE TRACTAMENT

OB

7

NORMATIVA

OB

2

RECURSOS NO CONVENCIONALS

OB

7

AVALUACIÓ DE NECESSITATS I RECURSOS

OB

3

GESTIÓ ECONÒMICA

OB

4

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

10

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

Les matèries que componen el Pla d'Estudis del Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua s'han concebut d'una manera integrada en els seus continguts, ja que incorpora els aspectes més significatius relacionats amb la gestió integral de l'aigua, i es planifiquen en ordre seqüencial des d'un punt de vista lògic relacionat amb el cicle d'aprofitament de l'aigua i la seua gestió sostenible.

Les matèries tenen un caràcter multidisciplinari i s'imparteixen per professorat especialista en els diversos temes que les componen. Amb caràcter general cada matèria permet que s'assolisca alguna de les competències específiques concretes del màster, i participa en la consecució de les competències generals i bàsiques.

El resum dels continguts de cada matèria i de les competències de les matèries en resultats d'aprenentatge és el següent:  

 1. El cicle de l'aigua. Recursos. En aquesta primera matèria del programa s'analitzen els conceptes fonamentals sobre hidrogeologuia i sobre la regulació d'aigües superficials, i s'introdueix l'alumne en la comprensió de tots els elements que intervenen en el cicle, com a captació, emmagatzematge, transport, distribució, qualitat i ús, contaminació, tractament, reutilització i evacuació. S'explica la metodologia del balanç d'aigua. Complementàriament es descriuen les causes i els efectes que pot provocar un canvi climàtic sobre el cicle natural de l'aigua. L'alumne fa eixides a camp per a visualitzar i comprendre elements com a captacions subterrànies, emmagatzematges superficials i sistemes de distribució.

  Amb aquesta matèria l'alumne és capaç de valorar les activitats que concorren en el cicle d'aprofitament de l'aigua en funció del seu origen i destinació, la qual cosa li permetrà avaluar diferents alternatives.  

 2. Qualitat de les aigües. Es descriuen els components de qualsevol naturalesa presents en l'aigua. Es desenvolupen els aspectes teòrics sobre equilibris i els fenòmens que tenen lloc tant de manera natural com induïda artificialment o per la presència de contaminants. Es defineixen els paràmetres de qualitat que avaluen la contaminació, incloent-hi els contaminants prioritaris i emergents. L'alumne fa pràctiques de laboratori per a la determinació d'alguns paràmetres. Complementàriament l'alumne coneix els sistemes de gestió de qualitat i la implantació d'un sistema integrat de gestió.

  Amb aquesta matèria l'alumne podrà caracteritzar la qualitat dels recursos d'aigües naturals i d'aigües residuals, identificar i enunciar problemes ambientals relacionats amb el mitjà hídric i gestionar eficaçment instal·lacions d'anàlisis i control.  

 3. Tecnologies per al tractament. L'alumne aprendrà els aspectes fonamentals conceptuals i de disseny de les tecnologies més habituals de caràcter físic, químic i biològic emprades per al tractament d'aigües, així com les tecnologies avançades i les noves tecnologies emergents basades en membranes. Es fan exercicis numèrics i pràctiques de laboratori sobre algunes d'aquestes operacions.

  Amb aquesta matèria l'alumne podrà dissenyar i calcular solucions per a condicionar, depurar, reciclar i abocar aigües al medi ambient.  

 4. Estacions de tractament. L'alumne coneixerà les línies de tractament d'aigua i llots per a diferents tipus d'estacions depuradores i aigua a tractar (aigües potables, aigües residuals urbanes i industrials), les principals variables que s'han de considerar per a una adequada operació, manteniment i explotació, i els principals paràmetres per al seu control. També coneixerà com es realitza el compostatge de llots i la importància de la reutilització de biosòlids com a esmena de sòls. Complementàriament coneixerà els riscos potencials associats al treball en les plantes de tractament i la manera d'aplicar plans de prevenció i seguretat. L'alumne completarà la seua formació amb exercicis de simulació de processos i l'anàlisi específica de depuradores reals.

  Amb aquesta matèria l'alumne podrà explotar, mantenir i gestionar instal·lacions per a tractar aigües potables i aigües residuals urbanes i industrials.  

 5. Normativa. L'alumne coneixerà la normativa específica i les recomanacions que limiten la disposició i aplicació de les aigües per als diferents usos, en funció dels diferents paràmetres indicadors. Es prestarà especial importància a la posada en pràctica de la Directiva marc de l'aigua, que condiciona el futur de la gestió de l'aigua basant-la en criteris de sostenibilitat ambiental i recuperació de costos.

  Amb aquesta matèria l'alumne podrà seleccionar la normativa legal aplicable a diferents situacions d'ús i gestió de les aigües.

 6. Recursos no convencionals. L'alumne coneixerà com, cada vegada amb més presència, els recursos no convencionals derivats de la reutilització d'aigües residuals i del dessalatge s'incorporen a la planificació hidrològica. Respecte de la reutilització, rep informació sobre la normativa específica, qualitat i usos possibles de les aigües regenerades. S'analitzen els costos associats al tractament i infraestructures necessàries. L'alumne coneixerà algunes experiències reals de reutilització. Respecte del dessalatge, es descriuran les diferents tecnologies i la situació actual i perspectives futures. Es pararà especialment esment en la tecnologia d'osmosi inversa, l'alumne aprendrà els aspectes conceptuals bàsics i de disseny i s'usarà el programari com a eina de càlcul. Es visitaran diferents instal·lacions.

  Amb aquesta matèria l'alumne podrà avaluar les alternatives per a la disposició de recursos no convencionals, incloent-hi els aspectes econòmics.

 7. Avaluació de necessitats i recursos. L'alumne coneixerà procediments per a fer projeccions de necessitats i recursos a diferents escales sobre les fonts d'aigua utilitzables per als diferents usos i la seua problemàtica específica, amb especial èmfasi en el sud-est peninsular. Coneixerà alternatives noves davant de l'escassetat com el mercat de l'aigua, i les opcions a considerar per a una apropiada gestió de la sequera.

  Amb aquesta matèria l'alumne podrà estimar les necessitats hídriques locals o regionals i avaluar les possibilitats de satisfer-les.

 8. Gestió econòmica. L'alumne coneixerà els diferents models de gestió de l'aigua de proveïment, pública, privada o mixta. Des d'un plantejament econòmic coneixerà totes les actuacions relacionades amb el cicle d'aprofitament de l'aigua, des de la seua captació fins a la seua evacuació, i n'avaluarà els costos associats, i com se'n pot realitzar la repercussió en l'usuari mitjançant taxes, tarifes i cànons. Com a aplicacions pràctiques l'alumne coneixerà la situació de diversos municipis significatius a escala regional i les possibilitats de gestió integrada de recursos a escala comarcal.

  Amb aquesta matèria, l'alumne podrà avaluar els diferents models de gestió d'aigua i de recuperació de costos.

Per a completar el programa, aquest títol de màster presta una gran importància al treball o tesi final de màster. L'alumne, sota la tutela i direcciøo contínua d'un professor, afronta la resolució d'un problema concret, a la seua elecció, entre una sèrie de propostes específiques en els diferents aspectes que comprèn aquesta titulació, i en farà la planificació, la resolució i la proposta de solució. Tots aquests treballs inclouen una part pràctica que es pot fer en els laboratoris del IUACA o departaments col·laboradors en aquest màster, o en empreses del sector col·laboradores del programa, i que introduirà l'alumne en el món científic i el vincularà, si escau, amb el professional. A aquests efectes, l'IUACA manté una excel·lent relació de col·laboració amb empreses de gestió de la zona, com Aquagest Levante o Aquagest Región de Murcia, amb empreses mixtes dels principals municipis de la regió, amb enginyeries d'àmplia implantació com Valoriza Agua, Acciona Agua o Red  Control, i empreses públiques com Proaguas Costablanca. Complementàriament cal indicar que, encara que no es preveuen obligatòriament pràctiques d'empresa dins del programa, sí que és possible fer-ne a través de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

Amb la realització del treball  final de màster, l'alumne aprèn els mecanismes per a fer investigació aplicada en els camps de gestió o de tractament i conservació dels recursos hídrics.

inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

D'investigació i complement professional o acadèmic.

Línies d'investigació:

 • Enginyeria de la contaminació
 • Regeneració de l'aigua
 • Eliminació de residus
 • Tecnologia d'aigües residuals
 • Control de la contaminació de l'aigua.
 • Aigües subterrànies
 • Enginyeria hidràulica
 • Clavegueram i depuració d'aigües.
 • Proveïment d'aigua
 • Ecologia animal
 • Regulació governamental del sector privat
 • Empreses públiques
 • Empreses de serveis públics
 • Economia investigació i desenvolupament experimental

Perfil d'especialització del títol

Iniciació a la investigació i complement de formació en temes relacionats amb la gestió integral de l'aigua.

Perfils professionals del títol

En l'àmbit professional, el màster és d'interès tant per al sector privat com per a l'administració, en activitats com:

 • Consultories i enginyeries d'estudi i disseny d'infraestructures de captació i distribució.
 • Consultories i enginyeries d'estudi i disseny d'estacions de potabilització, tractament d'aigües residuals i dessalatge.
 • Empreses constructores de plantes de tractament.
 • Empreses de gestió de cicle hídric i d'explotació i manteniment d'instal·lacions.
 • Consultories en aigua i medi ambient.
 • Operació d'instal·lacions de tractament.
 • Control de qualitat.
 • Gestió de proveïments.
 • Organismes de conca.
 • Administració local, regional, estatal o comunitària relacionada amb l'aigua.
 • Sanitat pública.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici