Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma d'implantació del títol  

Atès que el títol que es presenta a verificació és una adaptació del títol que actualment s'està impartint, i que manté la seua denominació, en el 2010-2011 començaria, si escau, el primer curs del programa verificat, que correspondria a la cinquena edició de la titulació oficial que s'està impartint actualment.

Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

El nou pla d'estudis inclou tots els mòduls del màster que s'està impartint, alguns de forma més resumida, reestructurats en noves matèries. En el cas, previsiblement molt limitat a causa de l'alta taxa de graduació i eficiència del títol, que algun dels estudiants actuals haguera d'adaptar-se al nou pla d'estudis, la Comissió Coordinadora del Màster determinarà la matèria o matèries que ha de cursar per a la seua graduació.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat  

No escau.

 

Inici