Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació Científica

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Su objetivo es la formación de investigadores en historia de la ciencia con habilidades en la comunicación científica y de comunicadores e investigadores en comunicación de la ciencia con sólidos conocimientos en los temas, métodos y técnicas de la investigación histórica. La integración de los programas de Máster y de Doctorado permite a los nuevos graduados completar toda su formación de posgrado en un mismo programa formativo, pudiendo alcanzar el grado de doctor en un plazo de cuatro a cinco años. 

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

33

Optatives (OP)

15

Treball Final de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

INTRODUCCIÓ A LA HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA OB 9 CIÈNCIA, MEDICINA, TECNOLOGIA I SOCIETAT OB 6
INTRODUCCIÓ A LA COMUNICACIÓ CIENTÍFICA OB 9 TREBALL DE FIN DE MÀSTER OB 12
PERSPECTIVES HISTORIOGRÀFIQUES I MÈTODES DEL TREBALL OB 9 ASSIGNATURES OPTATIVES OP 15

 

Relació d'assignatures optatives i especialitats

ESPECIALITATS ASSIGNATURES TIPUS ECTS SEMESTRE
HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA TEMES AVANÇATS EN HISTÒRIA DE LA CIÈNCIA OP 15 2
COMUNICACIÓ CIENTÍFICA TEMES AVANÇATS EN COMUNICACIÓ CIENTÍFICA OP 6 2
LA CULTURA MATERIAL DE LA CIÈNCIA OP 6 2
PRÀCTIQUES DE PERIODISME CIENTÍFIC OP 3 2

 

Planificació general del pla d'estudis

El màster es divideix en dos períodes que corresponen, aproximadament, als dos quadrimestres en què s'imparteix el primer bloc, general i comú, i el segon, que està dedicat als temes més avançats i especialitzats, dins dels dos itineraris descrits.

S'hi ofereix, primerament, una introducció general a la història de la ciència (mòdul 1) i la comunicació (mòdul 2), per a familiaritzar l'alumnat amb els mètodes de treball i investigació i amb els problemes més importants d'aquestes dues àrees d'estudi.

Un mòdul especial està dedicat a tractar les diverses aproximacions historiogràfiques, els mètodes de treball i les tècniques d'anàlisi (mòdul 3).

Finalment, aquest bloc inicial comú inclou un mòdul avançat d'història i sociologia de la ciència (mòdul 4). El segon quadrimestre està dedicat principalment als dos itineraris d'especialització: història de la ciència i comunicació científica.

Dins d'aquestes dues àrees l'alumnat pot fer el treball de final de màster.

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Perfil d'especialització del títol

Además de las carreras académicas dirigidas a la investigación y la enseñanza de la historia de la ciencia o de la comunicación científica, el máster abre las puertas a un amplio abanico de salidas profesionales en campos como la enseñanza de las ciencias, el periodismo científico, la museología y la gestión del patrimonio, la gestión de archivos y bibliotecas científicas o la edición científica, entre otras.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici