Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Història de l'Europa Contemporània: identitats i integració

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Els objectius generals d'aquest Màster són:

 1. Formar investigadors/as en l'àmbit de la Història Contemporània, amb especial atenció a la història d'Europa, al procés d'integració europea i als reptes derivats d'aquest.
 2. Oferir a l'alumnat la possibilitat de completar els seus estudis de Llicenciatura i de Grau amb l'adquisició d'una formació acadèmica avançada en el coneixement de la història europea dels segles XIX i XX.
 3. Propiciar estudis en profunditat sobre les relacions entre Espanya i Europa en l'època contemporània.
 4. Afavorir a l'alumnat el coneixement d'altres àmbits historiogràfics europeus i facilitar la col·laboració acadèmica i la mobilitat internacional d'alumnat i professorat.
 5. Comparar processos històrics per a comprendre com s'han format els diferents punts de vista de els/as ciutadans/as europeus/as, deixant en evidència les influències mútues i eliminant prejudicis.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

48

  Treball Final de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

CONCEPTES I TEORIES PER A l'ESTUDI DE LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

OBL

4

CULTURA DE GUERRA I CULTURA DE PAU

OBL

4

FONTES PER A LA HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA I TÈCNIQUES PER A LA INVESTIGACIÓ

OBL

4

ESPANYA I EUROPA: IMATGES RECÍPROQUES 

OBL

3

LA IDEA D'EUROPA: PENSAMENT I HISTÒRIA CONCEPTUAL 

OBL

3

EL NAIXEMENT DE LA POLÍTICA MODERNA

OBL

4

INTEGRACIÓ ECÒNOMICA I UNIFICACIÓ MONETÀRIA EUROPEA 

OBL

3

CULTURES POLÍTIQUES, ESPAIS POLÍTICS I CONFLICTE IDEOLÒGIC EN L'EUROPA DEL SEGLE XX

OB

4

EL PROCÉS POLÍTIC DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA 

OB

3

ELS SISTEMES POLÍTICS EN EL SEGLE XX A EUROPA I A ESPANYA 

OB

3

EUROPA I LA INTEGRACIÓ COMUNITÀRIA EN EL MUNDO GLOBAL

OBL

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER  

OB

12

ESPANYA EN LA GEOPOLÍTICA EUROPEA I INTERNACIONAL 

OBL

4

 

LA IDEA NACIONAL: IDENTITAT CULTURAL I DEMOCRÀCIA

OBL

3

 

LA CONSTRUCCIÓ D'EUROPA COM A ESPAI D'IGUALTAT I CONVIVÈNCIA: ASSOLIMENTS I DÈFICITS

OBL

3

 

 

Planificació general del pla d'estudis

La planificació del pla d'estudis gira entorn de cinc mòduls, incloent-hi un mòdul per al treball final de màster. Els quatre primers mòduls agrupen un total de catorze assignatures semestrals. L'últim mòdul està dedicat al treball final de màster. Els mòduls són els següents:

 • Mòdul de Fonts i Metodologia (11 ECTS). Es compon de tres assignatures obligatòries. Té un caràcter introductori amb l'objectiu que l'alumnat adquirisca una formació àmplia en el camp dels conceptes i també en la utilització de les fonts per a la investigació en història contemporània i la seua aplicació a l'estudi de la formació d'Europa des d'una perspectiva política, social, econòmica i cultural. Les tres assignatures que l'integren doten aquest mòdul d'un enfocament interdisciplinari que combina el coneixement de principis teòrics bàsics i tècniques per a la investigació històrica i la visió filosòfica entorn dels conceptes i els corrents de pensament que han ajudat a bastir les diverses idees d'Europa. Els estudiants disposen així de les eines necessàries per a abordar en profunditat els mòduls següents. La seua localització temporal en el primer semestre respon precisament a aquest objectiu, ja que constitueix una base sòlida sobre la qual es pot fonamentar la resta de l'oferta formativa del màster.
 • Mòdul de la Formació de la Unió Europea (13 ECTS). Està integrat per quatre assignatures obligatòries. Aborda la construcció de la Unió Europea des d'una perspectiva política i econòmica profunda, sense oblidar l'empremta que els conflictes bèl·lics han tingut en la seua evolució. La guerra i la pau es tracten no solament com els grans esdeveniments que marquen el segle XIX i especialment el XX, sinó com a fets culturals que van canviar la consciència col·lectiva sobre què era i cap a on havia de caminar Europa. Les quatre assignatures que formen part d'aquest mòdul estan distribuïdes en dos semestres atenent a un criteri formatiu que permet a l'alumnat combinar una visió diacrònica (en el primer semestre) amb un enfocament més temàtic que transcendeix l'enquadrament temporal, amb l'objectiu que els estudiants puguen relacionar el passat i present d'aquest procés a través d'anàlisis comparatives i resolució de problemes (en el segon semestre). En tots dos casos, els conflictes que marquen aquesta construcció s'aborden des d'una perspectiva àmplia que supera la visió eurocèntrica i analitza el paper d'Europa a escala mundial.
 • Mòdul d'Identitats i Conflictes (14 ECTS). Abasta quatre assignatures obligatòries. Les quatre assignatures que el componen es distribueixen igualment en dos semestres en funció de si els seus continguts tenen un enfocament diacrònic o temàtic. Els grans esdeveniments polítics que recorren l'època contemporània europea constitueixen el teló de fons que permet entendre els conflictes identitaris derivats de la construcció europea amb els seus avanços i les seues mancances. L'alumnat adquireix així una visió crítica fonamentada en uns coneixements profunds sobre el paper de la política en la configuració de les percepcions d'aquest procés.
 • Mòdul d'Espanya i Europa (10 ECTS). Es compon de tres assignatures obligatòries. Se centra en l'anàlisi de les imatges identitàries recíproques i la seua assimilació en la consciència col·lectiva d'espanyols i de la resta d'europeus, seguint els mateixos criteris en la distribució semestral que en mòduls anteriors. L'anàlisi de l'evolució política europea en el segle XX i les seues repercussions a Espanya permeten a l'alumnat entendre el paper que té el nostre país en la consolidació política de la Unió Europea i el lloc que ocupa en l'escenari polític internacional.
 • Mòdul de Treball Final de Màster (12 ECTS obligatoris). Integra una assignatura obligatòria. Té com a objectiu garantir la verificació de l'adquisició de les competències proposades pel màster universitari en HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: IDENTITATS I CONFLICTES. Consisteix en l'elaboració i posterior defensa d'un treball final de màster obligatori amb què culminarà el cicle formatiu de l'alumnat i que té com a objectiu avaluar la capacitat de l'alumnat per a relacionar els coneixements teòrics i les competències associades a la titulació.

Inici

Trets d'identitat

Amb un enfocament multidisciplinari i comparat, aquest Màster ofereix:

 1. formació especialitzada sobre la història de l'Europa contemporània i la integració europea.
 2. eines imprescindibles d'iniciació a la investigació en Història Contemporània.
 3. coneixement de labors de documentació, assessorament i Història pública.

Aquest Màster permet simultanejar els seus estudis amb el Màster en Professorat d'Ensenyament Secundari, de manera que és possible obtenir totes dues titulacions cursant 111 crèdits.

El professorat del Màster pertany als següents Grups d'investigació:

- Càtedra Jean Monnet d'Història i Institucions de l'Europa Comunitària (https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/catedra-jean-monnet-de-historia-e-instituciones-de-la-europa-comunitaria/525)

- Espanya Contemporània (https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/espana-contemporanea-(ec)/579). Blog: https://blogs.ua.es/espanacontemporanea/

- Espanya del segle XX: II República, Franquisme i democràcia (https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/espana-del-siglo-xx-ii-republica-franquismo-y-democracia/644)

- Investigació en Gènere (https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/investigacion-en-genero-(ig)/650)

- Literatura i Pensament (https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/literatura-i-pensament-(lip)/645)

A més, el Màster té estreta relació amb:

 

Inici

Recursos i instal·lacions

El Màster utilitza les instal·lacions generals de la Facultat de Filosofia i Lletres (https://lletres.ua.es/es/).

La docència del Màster s'imparteix en dues Aules, que compten amb tot l'equipament necessari (ordenador, canó de projecció, pissarra).

Els fons bibliogràfics i hemerogràfics especialitzats del Màster es troben depositats a la Biblioteca de la Facultat de Filosofia i Lletres (https://biblioteca.ua.es/es/filosofia-y-letras/biblioteca-de-filosofia-y-letras.html)

El Màster té vincles amb els següents Instituts Universitaris:

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Acadèmica i d'investigació

Perfil d'especialització del títol

Iniciació en la investigació en història contemporània.

Eixides:

 • Ingrés en programes de doctorat que orienten als professionals cap al món universitari.
 • Investigació històrica i docència en universitats o en l'ensenyament secundari.
 • Treball en centres de documentació, arxius i biblioteques especialitzats en història, especialment en l'àmbit de la Unió Europea.
 • Treballs de comunicació i difusió de la història, especialment en el món editorial i multimèdia.
 • Anàlisi i assessorament en relació amb processos històrics en l'àmbit polític i sindical, i en projectes patrimonials, museístics i culturals.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici