Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Història del Món Mediterrani i les seues Regions.
De la Prehistòria a l'Edat mitjana

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Reconèixer la identitat mediterrània significa explorar la diversitat cultural de la societat europea. Partim de l'objectiu de trobar mecanismes a favor de la integració, del respecte a la diversitat i de la cohesió dins del territori mediterrani i europeu. En aquest sentit, el màster pot aportar a l'alumnat la formació investigadora necessària per a identificar els fonaments i estructures socioeconòmiques, polítiques i culturals heretats de la Prehistòria, l'Antiguitat i l'Edat mitjana, amb la finalitat de sotmetre'ls a la corresponent anàlisi històrica.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

El Màster s'ofereix amb un format semipresencial. Una part de cadascuna de les assignatures s'imparteix presencialment (33,3 %) i la resta (66,6 %) en modalitats docents no presencials, emprant per a això les diverses possibilitats d'interacció docent-discent que ofereix el sistema d'aula virtual (UACloud). L'estudiant cursa 18 crèdits obligatoris (mòdul I), 30 crèdits d'una de  les tres línies a escollir dins dels mòduls II i III i, finalment, un treball de fi de màter de 12 crèdits (Mòdul IV).

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

18

Optatives (OP)

30

Treball Fi de Màster (OB)

 12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

La docència del Màster s'organitza en tres grans mòduls

Mòdul I: obligatori (18 ECTS distribuïts en 6 assignatures).

Mòdul II: 3 matèries optatives de 12 ECTS (A-B-C) que es distribueixen en dues assignatures de 6 ECTS. L'alumnat només pot cursar una de les matèries.

Mòdul III: 3 matèries optatives de 18 ECTS (A-B-C) que es distribueixen en tres assignatures de 6 ECTS. L'alumnat només pot cursar una de les matèries, que ha de correspondre's amb la mateixa matèria seleccionada en el Mòdul II.

Mòdul IV: treball de fi de màster (obligatori, 12 ECTS).

MÒDUL I. CONTINGUTS HISTÒRICS FONAMENTALS

Matèria 1: bases teòriques i metodològiques.

 1. Disseny de projectes de recerca en prehistòria i protohistòria.
 2. Teories, mètodes i tècniques de recerca en arqueologia prehistòrica i protohistòrica.
 3. Continguts fonamentals en història antiga: teoria i historiografia.
 4. Continguts fonamentals en història antiga: política i cultura.
 5. Bases fonamentals en història medieval: fonts i documents.
  6. Bases fonamentals en història medieval: metodologia i historiografia.

MÒDUL II. PROCESSOS POLÍTICS I ECONÒMICS

Matèria optativa A: els processos econòmics i polítics durant la prehistòria i la protohistòria.

 1. Estructures polítiques, economia, conflicte i organització del territori durant la prehistòria.
 2. Estructures polítiques, economia, conflicte i organització del territori durant la protohistòria.

Matèria optativa B: els processos econòmics i polítics durant l'antiguitat.

 1. Estats i política en el món antic.
 2. El món antic: economia i aspectes territorials.

Matèria optativa C: els processos econòmics i polítics durant l'edat mitjana.

 1. Poder, organització política i guerra en l'edat mitjana.
 2. Espais i xarxes econòmiques durant l'edat mitjana.

MÒDUL III. PROCESSOS SOCIALS I CULTURALS/p>

Matèria optativa A: cultura, societat i religió durant la prehistòria i la protohistòria.

 1. Estructures socials durant la prehistòria i la protohistòria.
 2. Manifestacions religioses i simbòliques durant la prehistòria i la protohistòria.
 3. Pràctiques funeràries en la prehistòria i la protohistòria.

Matèria optativa B: cultura, societat i religió en el món antic.

 1. Estructures i relacions socials durant l'antiguitat.
 2. Pobles i processos culturals en el Mediterrani antic.
 3. 3. La religió en el món antic: divinitats, mites i rituals.

Matèria optativa C: cultura, societat i religió en l'època medieval.

 1. Sistemes socials en l'edat mitjana.
 2. Identitats i pràctiques religioses medievals.
 3. Estructures ideològiques, culturals i literàries en el món medieval.

MÒDUL IV. TEORIA I PRÀCTICA

Matèria 1: treball final de màster.

L'alumnat ha de cursar obligatòriament una de les tres línies proposades. Les assignatures de cada línia són obligatòries per a tot l'alumnat que les curse. Les línies proposades estan directament relacionades amb els tres àmbits cronològics que abasta el títol, però les assignatures de què consten són obligatòries per a l'alumnat que les realitze.

Línia A: prehistòria i protohistòria.

Els processos econòmics i polítics durant la prehistòria i la protohistòria.

 1. Estructures polítiques, economia, conflicte i organització del territori durant la prehistòria: 6 crèdits.
 2. Estructures polítiques, economia, conflicte i organització del territori durant la protohistòria: 6 crèdits.

Cultura, societat i religió durant la prehistòria i la protohistòria.

 1. Estructures socials durant la prehistòria i la protohistòria: 6 crèdits.
 2. Manifestacions religioses i simbòliques durant la prehistòria i la protohistòria: 6 crèdits.
 3. Pràctiques funeràries en la prehistòria i la protohistòria: 6 crèdits.

Línia B: història antiga.

Els processos econòmics i polítics durant l'antiguitat.

 1. Estats i política en el món antic: 6 crèdits.
 2. El món antic: economia i aspectes territorials (6 crèdits).

Cultura, societat i religió en el món antic.

 1. Estructures i relacions socials durant l'antiguitat: 6 crèdits.
 2. Pobles i processos culturals en el Mediterrani antic: 6 crèdits.
 3. La religió en el món antic: divinitats, mites i rituals: 6 crèdits.

Línia C: història medieval.

Els processos econòmics i polítics durant l'edat mitjana.

 1. Poder, organització política i guerra en l'edat mitjana: 6 crèdits.
 2. Espais i xarxes econòmiques durant l'edat mitjana: 6 crèdits.

Cultura, societat i religió en l'època medieval.

 1. Sistemes socials en l'edat mitjana: 6 crèdits.
 2. Identitats i pràctiques religioses medievals: 6 crèdits.
 3. Estructures ideològiques, culturals i literàries en el món medieval: 6 crèdits.

 

Inici

Trets d'identitat

Un dels trets que millor defineixen el Màster és que completa la formació de l'alumnat dels graus en Història, Humanitats i altres títols semblants en nom d'una especialització enfocada cap a la docència en Educació Secundària, cap a treballs relacionats amb l'estudi i la posada en valor del patrimoni històric, o directament enfocats a la investigació històrica. Aquesta especialització ve donada per la divisió de part de la docència en tres itineraris: Prehistòria i Protohistòria, Història Antiga i Història Medieval, la qual cosa permet a l'alumnat centrar el seu aprenentatge en aquell període històric que millor s'adapte als seus gustos i expectatives.

Si aquestes es dirigeixen cap a l'àmbit de la docència, el títol afavoreix clarament aqueixa opció, ja que pot estudiar-se simultàniament en un sol any amb el Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes de la Universitat d'Alacant, cursant un total de 99 ECTS entre totes dues titulacions.

(https://lletres.ua.es/es/documentos/dobles-titulaciones/masteres/magisterio-con-mundo-mediterraneo-y-sus-regiones.pdf).

Si l'interès de l'alumnat es dirigeix cap a la investigació històrica, l'especialització que suposen els 30 crèdits impartits en cadascun dels itineraris prepara a l'estudiant per a desenvolupar una carrera investigadora dins del seu àmbit d'interès. Per a això, el professorat de la titulació es caracteritza pel seu alt nivell investigador.

En primer lloc, el professorat del Màster forma part de diversos grups d'investigació rellevants:

- Cultures antigues i cultura material (https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/Grp/es/culturas-antiguas-y-cultura-material/451).

- Prehistòria i Protohistòria (https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/prehistoria-y-protohistoria/594).

- Poder públic, societat i cultura en el Regne de València, ss. XIII-XV. (https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/poder-publico-sociedad-y-cultura-en-el-reino-de-valencia-ss-xiii-xv/386).

- Corpus Documentale Latinum Valencie (CODOLVA) (https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/corpus-documentale-latinum-valencie-(codolva)/394).

A més, aquests professors i professores formen part de diversos projectes d'investigació d'abast nacional i internacional. Alguns dels projectes competitius europeus o nacionals més destacats dirigits o dels quals formen part per professors i professores del Màster són els següents:

- ERC Co-Grant 683018 “Late Glacial and Postglacial Population History and Cultural Transmission in Iberia (c.15,000-8,000 cal BP) (PALEODEM) (Inv. Princ. Javier López de Pablo).

- PID2019-106169GB-I00 “Poblament d'època romana i evolució de l'hàbit epigràfic a Hispània Citerior i nord de Lusitania (Inv. Princ.: Juan Manuel Abascal Palazón).

- HAR2017-87495-P “Fenicis i Indígenes en el sud-est de la península Ibèrica: Bronze Final i Ferro Antic entre el Vinalopó i el Segura” (Inv. Princ. Alberto J. Lorrio Alvarado).

- "Paisatges romans en el sud de la Província Tarragonina. Anàlisi arqueològica de l'estructura territorial i model socioeconòmic" (Inv. Princ. Ignasi Grau Mira y Jaime Molina Vidal).

- HAR2016-76586-P “Espais socials i espais de frontera durant el calcolític i l'Edat del Bronze en el Llevant de la península Ibèrica” (Inv. Princ. Francisco Javier Jover Maestre y Gabriel García Atiénzar).

- HAR2015-65168-P “Societat romana i hàbit epigràfic a la Hispània Citerior” (Inv. Princ.: Juan Manuel Abascal Palazón).

- HAR2013-41447-P “El Bronze Final i l'Edat del Ferro en el sud-est i en el llevant de la Península Ibèrica: procecos sobre la urbanització” (Inv. Princ. Alberto J. Lorrio Alvarado).

 - HAR2012-32881 “Manuscrits epigràfics espanyols dels segles XVI-XIX: entre la historiografia i l'epigrafia científica” (Inv. Princ.: Juan Manuel Abascal Palazón).

- HAR2012-37710 “III-II milenio cal BC: Poblament, ritualitat i canvi social entre les conques dels rius Xúquer i Segura” (Inv. Princ. Mauro Hernández Pérez).

- HAR2010-20479 “Bronze Final i Edat del Ferro en el llevant i el sud-est de la Península ibèrica: canvi cultural i processos d'etnogénesis” (Inv. Princ. Alberto J. Lorrio Alvarado).

- HAR2009-09104 “Els manuscrits d'Ambrosio de Morales sobre les antiguitats d'Espanya: estudi i nova edició” (Inv. Princ. Juan Manuel Abascal Palazón).

- HAR2009-13723 “VIII-IV mil·lennis cal BC. Art rupestre, poblament i canvi cultural entre les conques dels rius Xúquer i Segura” (Inv. Princ. Mauro Hernández Pérez).

Com a resultat de tot això, el professorat del màster ha dut a terme nombroses publicacions rellevants d'abast nacional i internacional sobre temes que s'imparteixen en el títol. Totes elles estan relacionades en les pàgines personals de cada professor o professora. Els enllaços estan publicats en la web del títol, per separat per al professorat de cadascun dels itineraris.

Per a l'itinerari de Prehistòria i Protohistòria, véase: https://web.ua.es/es/mepam/itinerarios/prehistoria-y-protohistoria.html

Per al professorat de l'itinerari d'Història Antiga, vegeu:

https://web.ua.es/es/mepam/itinerarios/historia-antigua.html

Per al professorat de ltinerario d'Història Medieval, vegeu:

https://cvnet.cpd.ua.es/Directorio/Home/FichaPersona/18917?depende=B174

D'altra banda, els articles i llibres publicats per diversos professors del títol estan entre els més citats a nivell nacional entre els del seu àmbit d'investigació.

Inici

Recursos i instal·lacions

Per a la impartició de tot el curs, la Universitat d'Alacant ha posat a la disposició del Màster una aula de 53 m2 amb capacitat per a 40 estudiants (0024PB015 - P3/0-06), amb calefacció i aire condicionat, ordinador, canó de projecció i pissarra-pantalla vitrificada (https://cvnet.cpd.ua.es/fichaaula/es/aula/ver/0024pb015). L'aula està equipada també amb cambra i altaveus per a dur a terme les sessions docents on-line o de docència dual.

A més, els alumnes podran disposar tant de la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant, on hi ha nombroses monografies i revistes de lliure disposició sobre els temes d'estudi del Màster, i també poden disposar de la biblioteca del Departament de Prehistòria, Arqueologia, Història Antiga, Filologia Grega i Filologia Llatina (0019PB024), on es conserven més de 20.000 llibres relacionats amb aqueixes àrees de coneixement i més de 600 revistes científiques, moltes d'elles amb la col·lecció completa. Totes dues biblioteques disposen de sales d'estudi per a l'alumnat.

D'altra banda, es disposa de seminaris en els quals es pot impartir docència simultània dels tres itineraris: el Seminari de Prehistòria, el Seminari d'Història Antiga i el Seminari d'Història Medieval. Aquests espais estan també equipats amb pissarra vitrificada, i compten amb ordinadors i vídeo-projectors portàtils.

Quant a laboratoris i sales de treball, es compta amb tres laboratoris de Prehistòria i un d'Història Antiga, tots ells equipats per al treball d'investigació i les pràctiques docents. A més, es disposa dels espais de treball dependents de l'INAPH (Institut d'Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric), al qual pertany bon nombre de professors del Màster.

Finalment, també es disposa de dos espais per a actes públics relacionats amb el màster: l'Aula Magna de l'edifici de Filosofia i Lletres II i el Saló de Graus, en l'edifici de Filosofia i Lletres III, tots dos pertanyents a la Facultat de Filosofia i Lletres.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

 

Perfil d'especialització del títol

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici