Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Els OBJECTIUS del Màster d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat d’Alacant són els que estableix l’Ordre CIN/309/2009 (BOE 18 de febrer de 2009) del Ministeri de Ciència i Innovació.

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per al reciclatge continu de coneixements i l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació en l’àmbit de l'enginyeria civil.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments de caràcter tècnic, legal i de la propietat que es plantegen en el projecte d'una obra pública, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, escollir-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient els problemes de la construcció i emprant les tecnologies i els mètodes més adequats, tant tradicionals com innovadors, a fi d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i el desenvolupament sostenible, i respectuós amb el medi ambient, de la societat.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària a l'exercici de la professió d'enginyer de camins, canals i ports.
 • Coneixement de la història de l'enginyeria civil i capacitació per a analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció en general.
 • Coneixement de la professió d'enginyer de camins, canals i ports i de les activitats que es poden dur a terme en l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Coneixement per a aplicar les capacitats tècniques i gestores en activitats de R+D+i dins de l'àmbit de l'enginyeria civil.
 • Capacitat per a planificar, projectar, inspeccionar i dirigir obres d'infraestructures de transports terrestres (carreteres, ferrocarrils, ponts, túnels i vies urbanes) o marítims (obres i instal·lacions portuàries).
 • Coneixement de la problemàtica de disseny i construcció dels diversos elements d'un aeroport i dels mètodes de conservació i explotació.
 • Capacitat per a planificar i gestionar recursos hidràulics i energètics, incloent-hi la gestió integral del cicle de l'aigua.
 • Capacitat per a fer estudis de planificació territorial, del medi litoral, de l'ordenació i defensa de costes i dels aspectes mediambientals relacionats amb les infraestructures.
 • Capacitat per al projecte, l’execució i la inspecció d'estructures (ponts, edificacions, etc.), d'obres de fonamentació i d'obres subterrànies d'ús civil (túnels, aparcaments), i per a diagnosticar-ne la integritat.
 • Capacitat per a planificar, dissenyar i gestionar infraestructures, a més de mantenir-les, conservar-les i explotar-les.
 • Capacitat per a planificar, fer estudis i dissenyar captacions d'aigües superficials o subterrànies (preses, conduccions, bombaments).
 • Capacitat per a fer estudis, plans d'ordenació territorial i urbanisme i projectes d'urbanització.
 • Capacitat per a avaluar i condicionar mediambientalment les obres d'infraestructures en projectes, construcció, rehabilitació i conservació.
 • Capacitat per a projectar i executar tractaments de potabilització d'aigües i també de dessalinització i depuració d'aquestes. Recollida i tractament de residus (urbans, industrials i perillosos).
 • Capacitat d'aplicació de tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.
 • Coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de mètodes matemàtics, analítics i numèrics de l'enginyeria, la mecànica de fluids, la mecànica de medis continus, el càlcul d'estructures, l’enginyeria del terreny, l’enginyeria marítima, les obres i els aprofitaments hidràulics i les obres lineals.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

84

Optatives(OP)

24

Treballe Fi de Màster (TFM)

12

TOTAL CRÈDITS

120

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

MÒDULS

MATÈRIES

ASSIGNATURES

ECTS

SEMESTRE

 

OBLIGATORI

AMPLIACIÓ DE FORMACIÓ CIENTÍFICA

MODELITZACIÓ NUMÈRICA

CÀLCUL DIFERENCIAL AVANÇAT

4,5

1

TEORIA DE CAMPS

3

1

MODELITZACIÓ NUMÈRICA EN ENGINYERIA CIVIL

3

3

SIMULACIÓ I OPTIMITZACIÓ EN ENGINYERIA CIVIL

4,5

3

MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS

MECÀNICA DELS MEDIS CONTINUS I

6

1

MECÈNICA DELS MEDIS CONTINUS II

6

2

ENGINYERIA GEOTÈCNICA

ENGENYERIA GEOTÈCNICA

6

3

TECNOLOGIA AVANÇADA D'ESTRUCTURES

DISSENY AVANÇAT D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

4,5

1

CONSTRUCCIÓ METÀL·LICA I MIXTA

6

2

SISTEMES DE RECURSOS HIDRÀULICS

ENGINYERIA HIDROLÒGICA

6

1

TECNOLOGIES DE TRACTAMENT D'AIGÜES

4,5

3

ENGENYERIA MARÍTIMA

ENGENYERIA MARÍTIMA

6

2

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I URBANA

PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I URBANA

6

3

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT

ENGINYERIA I INFRAESTRUCTURA DELS TRANSPORTS

6

2

GENÈRIQUES

INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ EN ENGINYERIA CIVIL

4,5

4

GESTIÓ, PLANIFICACIÓ DE PROJECTES I OBRES

4,5

4

TALLER DE PROJECTES

3

4

OPTATIVES COMUNES

COMUNES

SIG APLICATS A L'ENGINYERIA CIVIL

3

2

PATOLOGIES GEOTÈCNIQUES

3

2

LEGISLACIÓ PROFESSIONAL I GESTIÓ EMPRESARIAL EN ENGINYERIA CIVIL

3

2

DISSENY D'ELEMENTS ESTRUCTURALS ESPECIALS EN ENGINYERIA CIVIL

3

2

ESTRATÈGIES DE DURABILITAT I SOSTENIBILITAT DE MATERIALS I ESTRUCTURES

3

2

COMPORTAMENT D'ESTRUCTURES EN TEMPERATURES EXTREMES

3

2

HISTÒRIA I PATRIMONI DE L'ENGENYERIA CIVIL

3

2

DISSENY D'INTERSECCIONS

3

2

OPTATIVES D'ESPECIALITAT

 

ENGENYERIA ESTRUCTURAL I CONSTRUCCIÓ

PROJECTE I CONSTRUCCIÓ DE PONTS

3

3

PROJECTE I CONSTRUCCIÓ DE TÚNELS

3

3

CONSTRUCCIÓ SISMORESISTENT

3

3

AMPLIACIÓ, REPARACIÓ I REFORÇ D'ESTRUCTURES

3

3

NOUS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ

3

4

GEOTÈCNIA D'OBRES LINEALS

3

4

ENGINYERIA DE L'AIGUA, L'ENERGIA I EL MEDI AMBIENT

MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ D'OBRES HIDRÀULIQUES

3

3

PROCESSOS LITORALS I ACTUACIONS COSTANERES

3

3

ENGINYERIA HIDRÀULICA URBANA

3

3

DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS

3

3

MODELITZACIÓ EN ENGINYERIA FLUVIAL

3

4

GESTIÓ I OPERACIÓ D'EDAR

3

4

ENGINYERIA DEL TRANSPORT I TERRITORI

TRÀNSIT MARÍTIM I PLANIFICACIÓ PORTUÀRIA

3

3

LOGÍSTICA I TRANSPORT DE MERCADERIES

3

3

MODELITZACIÓ EN ENGINYERIA DE TRÀNSIT

3

3

EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DE FERROCARRILS

3

3

ESTUDIS DE DEMANDA DE MOBILITAT

3

4

MODELS CONTEMPORANIS DE DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC

3

4

OBLIGATORI

TREBALL DE FI DE MÀSTER

TREBALL DE FI DE MÀSTER

12

4

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

 

inici

Trets d'identitat

L'Enginyeria de Camins, Canals i Ports comença a Espanya l'any 1802 amb la creació de l'Escola Oficial de Cos d'Enginyers de Camins, dirigida per Agustín de Bethencourt.

En el cas de la Universitat d'Alacant, el Títol Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports es va implantar l'any 2005, com a ampliació del Títol Mitjà d'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques, modificant-se el Pla d'Estudis l'any 2013 després de l'entrada en vigor del Reial decret 1393/2007 per a la seua adaptació a l'espai Europeu d'Educació Superior (EEES) en convertir-ho en estudis de nivell Màster, oferint la possibilitat a l'estudiantat d'aprofundir la seua formació i coneixements sobre la base de tres Especialitats o Intensificacions:

 • Enginyeria Estructural i Construcció
 • Enginyeria de l'Aigua, Energia i Medi Ambient
 • Enginyeria del Transport i Territori

L'orientació del Màster és de caràcter profesionalizante, donant accés a la professió regulada d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, tal com indica l'ORDRE CIN/309/2009 amb els continguts i competències manifestades en l'esmentada Ordre Ministerial, facultant als Enginyers de Camins, Canals i Ports a desenvolupar la seua labor professional en qualsevol dels àmbits i especialitats de la titulació, permetent, així mateix, completar la formació tècnica dels titulats en l'àmbit de l'Enginyeria Civil i de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques.

Des de 2018, els estudis d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la Universitat d'Alacant compta amb el segell de qualitat internacional EUR-ACE®. El segell EUR-ACE® és un certificat atorgat per una agència d'acreditació autoritzada per ENAEE a títols d'enginyeria que compleixen una sèrie d'estàndards definits, d'acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). Comptar amb el segell EUR-ACE® concedeix valor i reconeixement internacional a aquesta titulació.

El caràcter de formació generalista i pluridisciplinària que presenten en l'actualitat els títols de Màster amb reserva professional, tal com ocorre amb el Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, capacita per a planificar, projectar, inspeccionar, dirigir, gestionar i explotar obres i serveis en l'àmbit de l'Enginyeria Civil: infraestructures del transport viari, ferroviari, marítim, fluvial i per canonada; infraestructures de ports, estructures marítimes i de defensa i regeneració de costes i platges; infraestructures i instal·lacions hidràuliques i de producció industrial d'aigua, d'aprofitaments hidroelèctrics i energètics i d'enginyeria sanitària; serveis urbans i ambientals.

L'obtenció del títol faculta per a l'exercici de la professió d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, permetent l'exercici de les funcions d'assessoria, anàlisi, planificació, disseny, càlcul, projecte, direcció, construcció, gestió, manteniment, conservació i explotació en l'àmbit de l'Enginyeria Civil.

Un dels trets més importants del Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports és la seua molt diversa formació tècnica aplicada, patent en els diversos tipus de classes pràctiques existents en el seu Pla d'Estudis:

 • Seminaris i pràctiques de problemes: mitjançant activitats d'aplicació dels continguts teòrics, de desenvolupament d'aspectes complementaris de la matèria, de resolució de qüestions i problemes que el professor proposa amb antelació a l'alumnat i que pretenen fomentar la participació activa i crítica de l'alumne.
 • Classes pràctiques de laboratori i d'ordinador: en les quals es plantegen i desenvolupen experiments, càlculs o procediments de tractament i anàlisi de dades, i s'interpreten els resultats obtinguts.
 • Tutories en grup: on es duu a terme un seguiment més directe i personal de l'alumnat que permet orientar-lo en la matèria, conèixer i desenvolupar les seues motivacions i actituds, treballar i discutir qüestions concretes, resoldre dificultats concretes i realitzar un seguiment del treball diari relacionat amb l'assignatura.
 • Pràctiques de camp: amb visites a obres i instal·lacions per a poder analitzar l'aplicació real dels conceptes vistos en l'assignatura.

Un altre aspecte fonamental de la titulació és la possibilitat de realització de pràctiques extracurriculars en alguna de les més de 150 empreses del sector de l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports que mantenen una relació activa amb la Universitat d'Alacant, permetent una més àmplia formació de l'alumnat i un primer contacte amb el món professional al qual s'incorporarà una vegada finalitzats els seus estudis de Màster i que, en molts casos, suposa una porta d'accés a l'empresa en la qual els alumnes han portat cap les seues pràctiques.

Addicionalment, i una vegada finalitzats els estudis, l'egressat pot accedir directament als programes de doctorat de l'Espai Europeu d'Educació Superior, per a la realització de la Tesi Doctoral. Per a això, el Departament d'Enginyeria Civil lidera el Programa de Doctorat ENGINYERIA DE MATERIALS, ESTRUCTURES I TERRENY: CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE, en el qual participen els Departaments d'Enginyeria Civil, Expressió Gràfica i Cartografia, Edificació i Urbanisme i Construccions Arquitectòniques, que ha permès la defensa de 74 Tesis Doctorals en el període 2011-2020, i que compta amb els següents Grups i Línies d'Investigació:

 • INGENIERÍA DEL TERRENO Y SUS ESTRUCTURAS

Caracterització de massissos rocosos. Classificacions geomecánicas

Caracterització i zonació de riscos de moviments de vessant i subsidencia

Disseny, modelització i auscultació de túnels

Disseny i càlcul d'aparcaments subterranis

Estabilitat de talussos i vessants

Fenòmens d'expansividad del terreny lligats a les construccions

Monitoratge de moviments de vessant i fenòmens de subsidencia mitjançant Interferometría SAR Diferencial (DInSAR)

 • DURABILITAT DE MATERIALS I CONSTRUCCIONS EN INGENIERIA I ARQUITECTURA

Formigons conductors multifuncionals

Corrosió i protecció de l'acer en formigó armat i pretesat

Durabilitat de materials, elements constructius i estructures en enginyeria civil i arquitectura

Estudi de materials utilitzats en la restauració del patrimoni arquitectònic

Sostenibilitat en la construcció: desenvolupament, assaig i aplicació de morters i formigons de menor petjada ecològica

Comportament de materials de construcció i estructures en ambient marí

Tractaments electroquímics per a control de la corrosió de l'acer en formigó

Estudi de la microestructura i propietats de transport de materials base ciment

 • GRUP D'ASSAIG, SIMULACIÓ I MODELITZACIÓ D'ESTRUCTURES

Anàlisi numèrica i experimental d'estructures i sistemes estructurals, tant per a enginyeria civil, arquitectura o enginyeria mecànica. Avaluació de capacitats i proposta de solucions.

Monitoratge d'estructures i les seues patologies, instrumentació estàtica i dinàmica. Monitoratge d'edificis històrics. Estudis d'acústica i vibracions.

Estudis estàtics i dinàmics, lineals o no lineals d'estructures i construccions, tant per a enginyeria civil, arquitectura o enginyeria mecànica. Avaluació sísmica.

Estructures, elements estructurals i materials de construcció sotmesos a incendi.

Reparació i reforç d'estructures amb materials compostos.

Edificis històrics: Caracterització dinàmica, anàlisi de riscos, Anàlisis i reparació estructural. Avaluació sísmica.

Detecció i mesura de desplaçaments i vibracions a través de mètodes basats en la imatge.

Elements de protecció individual i col·lectiva per a prevenció de riscos laborals.

 • TECNOLOGIA DE MATERIALS I TERRITORI

Estudi de la interacció materials-terreny

Estudi de materials o processos de fabricació que permeten un desenvolupament sostenible i la disminució en la despesa energètica de producció

Estudi i caracterització de materials tradicionals de construcció

Estudi i caracterització de nous formigons

Estudis del territori

 

Inici

Recursos i instal·lacions

A més de les diverses infraestructures i laboratoris tant de l'Escola Politècnica Superior com de la pròpia Universitat d'Alacant als quals es pot accedir des del Màster, el Laboratori d'Investigació del Departament d'Enginyeria Civil, al qual es troba adscrit el major nombre d'assignatures del Màster, permet la realització de pràctiques i treballs de recerca (en molts casos relacionats amb els Treballs Fi de Màster dels alumnes) en àrees com ara Geotecnia i Fonaments, Mecànica de Sòls i Roques, Durabilitat de Materials, Càlcul d'Estructures, Hidràulica, Urbanisme o Transport Geotecnia i Fonaments, Estabilitat de Talussos i Vessants o l'ús d'equips d'última generació com el Làser Escàner 3D per a adquisició remota de dades. També disposa d'una nau central de 300m2 que permet la realització de pràcticament qualsevol assaig a escala real o reduïda, com a assajos de clava de pilotes o d'estabilitat de murs enfront de situacions de sisme, en disposar d'un pont grua de 5t i un pòrtic d'assajos amb un actuador de 150t.

En l'actualitat, la Universitat d'Alacant compta amb més de 150 convenis amb Empreses del sector

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional

Perfil d'especialització del títol

El Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports substitueix el títol universitari d'Enginyer de Camins, Canals i Ports que s'extingeix després de l'entrada en vigor del Reial Decret 1393/2007, pel qual es regulen els estudis universitaris a Espanya, d'acord amb les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Aquest màster permet completar la formació tècnica dels titulats en l'àmbit de l'Enginyeria Civil i de l'Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques.

L'orientació del Màster és de caràcter professionalitzant: permet accedir a la professió regulada d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, tal com indica l'ORDRE CIN/309/2009 [pdf], amb els continguts i competències que en aquesta ordre ministerial es manifesten.

El Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports presenta una gran ocupabilitat en el mercat laboral nacional i internacional, amb una taxa actual d'atur del 7,5% i sent les eixides professionals més habituals:

 • Càrrecs tècnics i directius en empreses d'obra civil i edificació (Cap d'Obra, Jede de Producció, Cap de Grup, Assistències Tècniques, Control de Qualitat, ...)
 • Càrrecs tècnics i directius en empreses de Fonamentacions i Estructures, Transport, Urbanisme, Medi Ambient, Proveïment i Sanejament d'Aigua, Ports, Aeroports, Ferrocarrils, Carreteres, …
 • Càrrecs tècnics i directius en empreses no directament relacionades amb la construcció (Empreses d'Assegurances, Bancs i Caixes d'Estalvi, Empreses Elèctriques, Empreses Gasísticas, …)
 • Exercici lliure de la professió, realitzant projectes, estudis, consultes i peritatges demandats per empreses i clients particulars. Crear la teua pròpia empresa.
 • Administració Pública, Nacional, Autonòmica, Local i Organismes Internacionals.
 • Docència Universitària.

El perfil professional permet completar la formació tècnica dels titulats en l'àmbit de l'Enginyeria Civil i Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques. El perfil investigador possibilita l'accés a Programes de Doctorat i altres postgraus de caràcter professional i/o d'investigació atesa la normativa vigent per a la realització de Tesis Doctorals.

 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici