Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Els objectius del Màster són els establits en l'ORDRE CIN/355/2009 (BOE núm. 44, pàg. 18165, de 20 de febrer), del Ministeri de Ciència i Innovació.

 • Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació.
 • Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes de telecomunicació, complint la normativa vigent, assegurant la qualitat del servei.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria de telecomunicació i camps multidisciplinaris afins.
 • Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria de telecomunicació seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics.
 • Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips electrònics i de telecomunicacions, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i mulitidisciplinaris, amb capacitat per a integrar coneixements.
 • Capacitat per a comprendre la responsabilitat ètica i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer de telecomunicació.
 • Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de les telecomunicacions.
 • Capacitat per a saber comunicar (de manera oral i escrita) les conclusions, els coneixements i  les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Tenir habilitats per a l'aprenentatge continuat, autodirigit i autònom.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària en l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

72

  Optatives (OPT)

6

  Treballe Fi de Màster (TFM)

 12

TOTAL CRÈDITS

90

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 


CURS 1r

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES

 OBL

6

DISSENY DE CIRCUITS I SISTEMES INTEGRATS

OBL

6

DISSENY DE SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS AVANÇATS

OBL

6

TECNOLOGIES DE LES RADIOCOMUNICACIONS I

OBL

4,5

XARXES DE NOVA GENERACIÓ

OBL

6

SERVEIS MULTIMÈDIA PER A DISPOSITIUS MÒBILS

OBL

6

ARQUITECTURES PER A SERVEIS EN INTERNET

  OBL

6

INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA

OBL

4,5

DISSENY I INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS

  OBL

6

PROJECTES MULTIDISCIPLINARIS EN LES TIC I

OBL

3

      INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ 

OPT

3

      MÈTODES PER A LA INVESTIGACIÓ EN TELECOMUNICACIONS

OPT

3

      TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN TRACTAMENT DEL SENYAL I COMUNICACIONS      OPT    3

CURS 2r

TERCER SEMESTRE

 


 

 

            

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DISPOSITIUS FOTÒNICS I OPTOELECTRÒNICS

OBL

6

PROJECTES MULTIDISCIPLINARIS EN LES TIC II

OBL

3

APLICACIONS MULTIDISCIPLINÀRIES DE LES TELECOMUNICACIONS

OBL

4,5

TECNOLOGIES DE LES RADIOCOMUNICACIONS II

OB

4,5

AVANÇOS EN TECNOLOGIA ELECTRÒNICA

OPT

3

  TREBALL DE FINALITZACIÓ DE      MÀSTER    OB   12

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

L'ensenyament s'ha estructurat considerant dos tipus de matèries, obligatòries i optatives. S'incorporen 72 ECTS de matèries obligatòries que garantisquen l'adquisició de competències del títol, més 12 ECTS del treball de finalització de màster, que és obligatori, es cursarà en l'últim semestre i estarà orientat a avaluar les competències associades a la titulació. Els 72 ECTS de matèries obligatòries es divideixen en 61,5 ECTS que complementen el mòdul de Tecnologies de Telecomunicació, 10,5 ECTS que complementen el mòdul de Gestió Tecnològica de Projectes de Telecomunicació.
Finalment, l'alumne ha de cursar 6 ECTS d'assignatures optatives, oferides en assignatures optatives de 3 ECTS. A més, dins del grup d'optatives lliures.

inici

Trets d'identitat

El Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació, per la Universitat d'Alacant, és el màster oficial existent en les universitats espanyoles que capacita per a exercir la professió d'Enginyer de Telecomunicació amb totes les atribucions professionals reconegudes per la legislació vigent.  Aquest Màster permet completar la formació tècnica dels titulats en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació i afins, alhora que orienta cap a la gestió tecnològica de projectes de Telecomunicació. A més, compta amb un pla d'estudis adaptat a la realitat del mercat, que demanden les empreses, i evolucionant al mateix temps que el fan les seues necessitats.

La titulació compta amb el segell internacional EUR-ACE concedit per l'European Network for the Accreditation of Engineering Education (ENAEE) o agència autoritzada per aquesta última. Aquest segell es concedeix a titulacions d'enginyeria que compleixen una sèrie d'estàndards d'acord amb els principis de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Comptar amb aquest segell concedeix valor i reconeixement internacional a aquest Màster, així com als seus estudiants i diplomats/as. Així mateix, la titulació compta amb sistemes de garantia de qualitat per a la millora contínua del procés d'ensenyament-aprenentatge basats en múltiples indicadors, entre els quals cal destacar les enquestes de satisfacció de l'alumnat i professorat, i l'activa participació del professorat en nombrosos projectes d'innovació docent promoguts pel Vicerectorat de Qualitat i Innovació Educativa. En aquest punt es destaca l'alt nivell acadèmic i grau de compromís del personal docent del Màster, amb més del 80% de professors doctores, i amb una activitat investigadora organitzada en 10 grups centrats en les següents línies d'investigació: processament òptic i holografia, microones i electromagnetisme computacional aplicat, teledetecció i tractament avançat de senyals, sismologia i processament del senyal en fenòmens naturals, informàtica industrial i xarxes de computadors, enginyeria del programari, arquitectura d'ordinadors, visió i intel·ligència artificial.

Un altre tret destacable de la titulació és l'organització de visites guiades de l'alumnat a empreses i/o organismes del sector de les telecomunicacions, així com la possibilitat que els/as estudiants realitzen pràctiques extracurriculars externes en aquestes empreses i unes altres en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicació. Les dades disponibles indiquen una alta ocupabilitat de l'alumnat diplomat (major del 93%). És més, es té constància que la major part de l'alumnat diplomat que no està ocupat no cerca ocupació per continuar els seus estudis en els diferents programes de Doctorat oferits. Finalment, diferents treballs desenvolupats pels nostres estudiants han sigut guardonats per organismes nacionals com el Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació o el Ministeri de Ciències, Innovació i Universitats.

 

Inici

Recursos i instal·lacions

El Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació adscrit a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat d'Alacant compta amb recursos, infraestructures i professorat amb els quals s'aconsegueix una docència de qualitat. A més d'espais comuns com ara aules de teoria (aularis II, III i de l'EPS), sales d'estudi, aules lliures d'informàtica o biblioteques, es posen a la disposició de l'alumnat laboratoris amb programari de simulació i instrumental per a l'experimentació. D'una banda, l'EPS compta amb més de 20 laboratoris d'ordinadors en els quals es disposa d'eines programari per a realitzar les pràctiques per ordinador de la titulació. D'altra banda, s'utilitzen altres laboratoris que disposen d'equipament i instrumental específic per a realitzar les pràctiques (a més d'ordinadors):

 • Laboratori d'Electrònica: Els objectius principals d'aquest laboratori són dissenyar, construir i posar a prova circuits i dispositius electrònics basats en electrònica analògica i digital. Entre altres materials compta amb fonts d'alimentació, generadors de funcions, oscil·loscopis i multímetres digitals, plaques de connexions, cables, connectors, resistències, bobines, condensadors, díodes, transistors, diversos circuits integrats, sondes i cables coaxials.
 • Laboratori de Televisió i Vídeo: En aquest laboratori s'aborden pràctiques sobre sistemes audiovisuals, televisió, projectes i infraestructures de telecomunicació, tractament digital de senyals i imatges, producció d'àudio i vídeo i normativa i serveis de telecomunicació. Entre altres equipaments compta amb llocs de realització de televisió, de producció i edició de vídeo i àudio i de monitoratge de televisió.
 • Laboratori d'Òptica i Telecomunicacions: En aquest laboratori es realitzen pràctiques d'òptica i de radiocomunicacions. Entre altres materials compta amb bancs òptics, bancs d'antenes i microones, làsers d'Heli-Neó, polaritzadors, fotocèl·lules, luxímetres, polímetros digitals, pantalles difusores, xarxes de difracció, escletxes i diafragmes, fonts d'il·luminació, lents, espills, discos òptics, prismes i biprismas de Fresnel.
 • Laboratori d'Òptica Instrumental: En aquest laboratori es realitzen pràctiques de comunicacions òptiques i energia solar fotovoltaica. Entre altres materials compta amb fibres monomodo i multimodo, fonts de llum làser, lightrunner, espectrofotòmetre, cèl·lules solars, llums halògens, fonts de tensió variable, polímetros i luxímetre, fotodíodes, filtres interferencials, llum de mercuri, polímetro mesurador de potència òptica i detector, sistemes WDM de dues longituds d'ona.
 • Biblioteca de l'EPS

La Biblioteca de la Politècnica i Ciències de la Salut es troba situada en la planta baixa de l'edifici de la Biblioteca General. Compta amb més de 67.000 llibres, revistes, materials especials i accés a recursos electrònics. Disposa d'uns 900m2 i compta amb 263 llocs de lectura, 7 llocs informàtics, 3 sales de treball en grup i 7 ordinadors portàtils per a préstec en sala.

ENLLAÇOS SIGUA:

Laboratori d'Electrònica:

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0014PB010

Laboratori de Televisió i Vídeo:

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0013PB008

Laboratori d'Òptica i Telecomunicacions:

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0014PB064

Laboratori d'Òptica Instrumental:

https://www.sigua.ua.es/index.html?id=0038PS009

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional

Perfil d'especialització del títol

Investigació en tecnologies de telecomunicació i capacitació per a l'exercici de la professió d'enginyer de telecomunicació. Les seues atribucions professionals estan regulades per llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pel Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació.

Es podrà accedir a doctorats de caràcter professional o d'investigació i altres postgraus atenent a la normativa vigent.

Perfils professionals del títol

 • El màster universitari en Enginyeria de Telecomunicació capacita per a exercir la professió d'enginyer de telecomunicació, amb totes les atribucions reconegudes per la legislació vigent. El títol permet completar la formació tècnica dels titulats en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació i afins, alhora que se'ls orienta cap a la gestió tecnològica de projectes de telecomunicació.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici