Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Enginyeria Geològica

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

Els criteris de selecció en els quals es basarà la Comissió Acadèmica del Màster són:

 1. Estar en possessió d'una titulació superior o de grau d'Informàtica, Matemàtiques, Enginyer de Telecomunicacions, Enginyer Industrial o àrees afins.
 2. Nivell de l'expedient acadèmic.
 3. Resultats acadèmics en assignatures afins al màster.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

Vies d'accés:

 • Tenir el títol de grau en enginyeria geològica, segons les indicacions recollides en l'acord de la Comissió Universitària de la Titulació d'Enginyeria Geològica.
 • Tenir el títol universitari oficial d'enginyer geòleg (RD 666/1999).
 • Tenir el títol de grau en enginyeria de mines, especialitat en sondejos i prospeccions mineres, d'acord amb l'Ordre CIN 306/2009.
 • Tenir el títol de grau en enginyeria civil, o qualsevol altre que satisfaça els requisits de l'Ordre CIN 307/2009, o el grau en enginyeria de mines en qualsevol altra especialitat que satisfaça els requisits de l'Ordre CIN 306/2009 o el grau en geologia.
 • Tenir el títol d'enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria tècnica d'obres públiques, enginyeria de mines, enginyeria tècnica de mines o llicenciatura en geologia.

D'acord amb les condicions d'accés establides en l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, el perfil d'ingrés adequat per a l'admissió en aquest màster, segons la secció 4.1 i la normativa per als títols oficials de màster i doctorat de la Universitat d'Alacant (BOUA de novembre de 2008), es crea una comissió acadèmica de màster formada, com a mínim, pel director o directora de l'Escola Politècnica Superior, o la persona en qui delegue; el coordinador o coordinadora del Màster, un representant de cadascun dels departaments participants, un alumne, un membre del personal d'administració i serveis i tres professors o professores del Màster, nomenats de mutu acord pels òrgans de govern de l'Escola Politècnica Superior i procurant la presència equilibrada d'homes i dones.

Tots els membres de la Comissió han de ser professors del Màster, tret del president, que ha de ser el director o directora de l'Escola Politècnica Superior o la persona en qui delegue, l'alumne i el membre del personal d'administració i serveis.

La Comissió establirà els complements de formació que l'alumne ha de cursar, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 17 del RD 1393/2007 i la modificació d'aquest en el punt 10 del RD 861/2010.

Els criteris de selecció en què e basa la Comissió són:

 1. Titulació acadèmica d'accés:
  1. Tenir el títol de grau d'enginyeria geològica o d'enginyer geòleg.
  2. Tenir els títols afins d'enginyeria, enginyeria tècnica o grau en enginyeria abans esmentats, com també el llicenciatura o grau en geologia.
 2. Idoneïtat del currículum acadèmic de l'alumne. Es valorarà el contingut de les assignatures cursades amb relació al del Màster.
 3. Expedient acadèmic. Si hi ha més sol·licitants que places, s'establirà un ordre d'acord amb els respectius expedients acadèmics. 

La Comissió també ha d'especificar clarament els criteris de selecció per a ser admés en el curs. Aquests criteris han de ser públics i aparèixer en el web oficial del Màster durant el període de preinscripció.

En cas de no-admissió, la Comissió enviarà a la persona afectada un informe escrit, en què justifique aquesta decisió.

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2014-15 30
2015-16 30
2016-17 30
2017-18 30
2018-19 30
2019-20 30
2020-21 30

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987, el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials:

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

 

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

 

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat:

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

 

+info:

Inici