Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Enginyeria Geològica

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

 • Capacitació cientificotècnica i metodològica per a exercir les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips pluridisciplinaris.
 • Comprensió dels múltiples condicionaments tècnics, legals i de la propietat que planteja el projecte d'una obra o actuació vinculada a l'enginyeria geològica, i capacitat per a establir diverses alternatives vàlides, elegir-ne l'òptima i plasmar-la adequadament, preveient-ne els problemes de construcció i emprant les tecnologies i els mètodes adequats, tant els tradicionals com els innovadors, amb la finalitat d'aconseguir la major eficàcia i afavorir el progrés i un desenvolupament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient.
 • Coneixement, comprensió i capacitat per a aplicar la legislació necessària a l'exercici de la professió d'enginyer geòleg.
 • Coneixement de la professió d'enginyer geòleg i de les activitats que s'hi poden dur a terme, a més de les implicacions ètiques i deontològiques que comporta.
 • Capacitat per a projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres geotècniques, com ara estructures de contenció del terreny, cimentacions superficials i subterrànies, cimentacions especials, terraplens i pedraplens, desmunts i buidatges, dics i preses de terra, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, túnels i altres espais subterranis, a més de cimentacions d'obres portuàries i marítimes (offshore i inshore).
 • Capacitat per a redactar estudis geotècnics i de caracterització del terreny, incloent-hi l'anàlisi i la predicció de comportament mecànic amb tècniques d'instrumentació i monitorització geotècnica, i per a elaborar models geotècnics integrals i interpretar-ne els resultats, tant en obres d'enginyeria civil com d'edificació.
 • Capacitat per a fer estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures, incloses les pertanyents al patrimoni històric o cultural, pel que fa al terreny i la cimentació, incloent-hi l'anàlisi de les possibles patologies de naturalesa geològica o geotècnica i les solucions tècniques necessàries per a la correcció, protecció i conservació.
 • Capacitat per a planificar i fer estudis hidrològics i hidrogeològics i per a dissenyar, executar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, a més de dur-ne a terme la gestió, exploració, investigació i explotació.
 • Capacitat per a fer estudis i projectes de planificació, avaluació i mitigació de riscos naturals, ordenació i gestió sostenible del territori, el medi geològic i els espais subterranis i urbans vinculats a aquest.
 • Capacitat per a estudiar, projectar, executar i dirigir obres i actuacions de tractament i emmagatzematge de residus urbans, industrials o perillosos (tòxics, radioactius), incloent-hi la ubicació, la construcció i el segellament d'abocadors controlats, el tractament i control de lixiviats i la gestió integral dels processos i les instal·lacions afins.
 • Capacitat per a fer estudis de planificació, avaluació i impacte ambiental en el medi geològic i hidrogeològic, incloent-hi la redacció i direcció d'estudis i projectes de condicionament ambiental del medi geològic, com ara la descontaminació de sòls i aqüífers, el tractament, la protecció i la recuperació de gleres, la restauració del medi litoral i la regeneració de platges i d'altres entorns geològics degradats.
 • Capacitat per a estudiar, concebre, projectar, executar i dirigir obres i estructures sismoresistents, i per a fer estudis de caracterització i zonificació sísmica del terreny.
 • Capacitats tècniques i de direcció i gestió d'activitats i projectes d'R+D+i en l'àmbit de l'enginyeria geològica.
 • Capacitat per aplicar les tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.
 • Capacitat per a plantejar i dirigir el desenvolupament de solucions d'enginyeria en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, i per a integrar aquests coneixements.
 • Capacitat per a saber establir models matemàtics i desenvolupar-los, amb la base informàtica apropiada, per a l'aplicació cientificotècnica en el disseny de nous productes, tècniques, sistemes i serveis, i capacitat per a optimar-ne d'altres ja desenvolupats, en l'àmbit de l'enginyeria geològica i els sectors afins.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

63

  Optatives (OP)

15

  Treballe Fi de Màster (TFM)

 12

TOTAL CRÈDITS

90

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

1r CURS

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MODELS MATEMÀTICS EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

 OB

4,5

ENGENYERIA GEOLOGICOAMBIENTAL

OB

3

MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS

OB

4,5

ENGINYERIA SÍSMICA

OB

3

TECNOLOGIA D'ESTRUCTURES GEOTÈCNIQUES

OB

4,5

ACTUACIONS GEOTÈCNIQUES ESPECIALS

OB

3

MECÀNICA AVANÇADA DEL SÒL

OB

3

TÚNELS I OBRES SUBTERRÀNIES

OB

3

MECÀNICA AVANÇADA DE ROQUES

OB

4,5

INSTRUMENTACIÓ EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

OB

3

HIDROGEOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA GEOLÒGICA

 OB

 3

OPTATIVA 1

OP

3

SISMOLOGIA APLICADA A L'ENGINYERIA GEOLÓGICA

OB

 3

OPTATIVA 2

OP

3

TÈCNIQUES DE PROSPECCIÓ GEOFÍSICA

OB

3

OPTATIVA 3

OP

3

     

OPTATIVA 4

OP

3

     

OPTATIVA 5

OP

3

2n CURS

TERCER SEMESTRE

 

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

     

PROJECTE DE VOLADURES I SONDEJOS

OB

3

     

SISTEMES D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

OB

4,5

     

DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES D'ENGINYERIA GEOLÒGICA

OB

4,5

     

TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ EN ENGINYERIA GEOLÒGICA

OB

6

     

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

12

     

 

Les optatives estan compostes per 15 crèdits, corresponents a assignatures de qualsevol dels dos blocs d'especialització previstos en el pla d'estudis. En cas d'escollir tots els crèdits del mateix bloc d'especialització, s'atorgarà una especialitat a l'estudiant.

MATÈRIA ASSIGNATURES
ENGINYERIA GEOTÈCNICA ESTABILITAT DE TALUSSOS I VESSANTS
MODELITZACIÓ GEOTÈCNICA
GEOTÈCNIA VIAL
GEOTÈCNIA D'OBRES HIDRÀULIQUES I MARÍTIMES
PATOLOGIA I REPARACIÓ DE CONSTRUCCIONS GEOTÈCNIQUES
RECURSOS GEOLÒGICS GEOLOGIA ECONÒMICA
ROQUES ORNAMENTALS
GEOLOGIA DE RESERVORIS I MAGATZEMS PROFUNDS
PROSPECCIÓ I CAPTACIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES
HIDROGEOQUÍMICA I TRANSPORT DE CONTAMINANTS EN AQÜÍFERS

 

Planificació general del pla d'estudis

Aquesta proposta vol donar continuïtat als actuals estudis oficials d'enginyeria geològica, sobre la base de l'acord de la Comissió Interuniversitària de la Titulació d'Enginyeria Geològica (4 de setembre de 2008).

Es tracta de la continuació d'estudis natural per a alumnes que han cursat el títol de grau en enginyeria geològica i per als actuals enginyers geòlegs. Pot ser igualment interessant per als graduats en enginyeria civil, enginyeria de mines o geologia, com també per als actuals enginyers de camins, canals i ports, enginyers de mines, enginyers tècnics d'obres públiques, enginyers tècnics de mines i llicenciats en geologia.

El màster consta de 90 crèdits ECTS, que tots els estudiants han de cursar obligatòriament: 63 de matèries obligatòries, cosa que permet adquirir les capacitats i competències generals de l'enginyer geòleg; 15 de matèries optatives, que fan l'especialització individualizada, i 12 crèdits del treball de fi de màster.

Si un alumne escull totes les assignatures d'un dels dos blocs d'especialització oferits, aquesta especialitat serà esmentada en el seu títol.

D'acord amb el Reial Decret 1393/2007, les especialitats plantejades en aquest màster són:

 • Especialitat en enginyeria geotècnica: estabilitat de talussos i vessants, modelització geotècnica, geotècnia vial, geotècnia d'obres hidràuliques i marítimes, patologia i reparació de construccions geotècniques.
 • Especialitat en recursos geològics: geologia econòmica, roques ornamentals, geologia de reservoris i magatzems profunds, prospecció i captació d'aigües subterrànies, hidrogeoquímica i transport de contaminants en aqüífers.

El màster està estructurat en tres semestres:

 • Primer semestre: constitueix el nucli de formació obligatòria pròpia del màster, comuna a tot l'alumnat. S'hi imparteixen les matèries relacionades amb aspectes d'ampliació de formació científica, geotècnia, enginyeria geoambiental i del territori, tècniques de prospecció geofísica i sismologia.
 • Segon semestre: s'hi imparteixen matèries avançades, relacionades amb la geotecnologia, l'enginyeria sísmica i la instrumentació del terreny, a més del bloc d'especialització de 15 crèdits ECTS.
 • Tercer semestre: se centra en la capacitació de l'alumne en matèries relacionades amb la direcció de projectes i la gestió d'R+D+i, la introducció a la investigació i la realització del treball de fi de màster.

Totes les matèries s'imparteixen amb un metodologia d'ensenyament i aprenentatge de caràcter presencial, amb aquestes activitats: classes teòriques, classes pràctiques, seminaris, activitats en instal·lacions específiques, activitats de camp i activitats d'avaluació.

Concretament:

 1. En les activitats teòriques es fa un aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat amb el desenvolupamnet d'exercicis pràctics a classe, per exemple.
 2. Les classes pràctiques es plantegen per a dur a terme treballs pràctics d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria o en el desenvolapament de projectes de naturalesa col·laborativa.
 3. Els seminaris serveixen perquè els professors convidats, que treballen en diverses empreses i institucions, puguen aprofundir en alguns casos pràctics, de la vida real, relacionats amb els continguts de les matèries del màster.
 4. Les activitats en instal·lacions específiques es realitzen en grups reduïts i amb ús d'eines i tècniques concretes de la matèria abordada. S'hi potencien també algunes de les competències transversals del títol, com ara la capacitat de resoldre problemes, el treball en equip, l'habilitat per a les relacions interpersonals o la comunicació de resultats a audiències especialitzades i no especialitzades.
 5. Les activitats de camp completen la formació rebuda a l'aula i verifiquen in situ aspectes relacionats amb les matèries estudiades. Contribueixen així a una comprensió millor i a l'enfocament posterior en la vida professional.
 6. Una gran quantitat del treball que l'alumnat ha de fer es proposa amb un aprenentage no presencial. És el cas del treball de fi de màster i dels treballs per a l'avaluació de determinades assignatures. Per això, totes les assignatures utilitzen tant el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant com la plataforma d'aprenentatge electrònic Moodle, que, a més de permetre al professorat estructurar els coneixements que han d'adquirir els alumnes, possibilita la introducció de fites per a sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs. Això ajuda l'alumnat a gestionar i organitzar l'esforç fora de les aules.
 7. L'avaluació té l'objectiu fonamental de quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries, l'avaluació ha de tenir en compte aquests supòsits:
  • Hi ha normes predefinides i conegudes anticipadament per l'alumnat.
  • És coherent amb els objectius fixats inicialment.
  • Inclou tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat en relació amb cada matèria.
  • Hi ha diverses modalitats d'avaluació: exàmens finals, avaluació de pràctiques realitzades individualment o en grup, avaluació de presentacions orals de treballs, etc.

inici

Trets d'identitat

L'Enginyeria Geològica és la disciplina que estudia els factors geològics i geotècnics que intervenen en la localització, disseny, construcció i manteniment dels treballs d'enginyeria. És a dir, els Enginyers Geòlegs tenen un coneixement ple de la interacció entre l'Enginyeria i el mitjà geològic.

L'Enginyeria Geològica (Geological Engineering) és una disciplina tecnològica reconeguda a nivell mundial que compta amb gran tradició en molts països desenvolupats europeus, com ara França, Bèlgica, Alemanya, Portugal, Polònia o Grècia, així com en països de la resta del món com ara els Estats Units, el Canadà, Mèxic, el Japó o Austràlia, existint com a titulació universitària diferenciada a França des de 1908 (École Nationale Supériere de Géologie) i als EUA des de 1920 (Colorado School of Mines). A Espanya, la seua implantació com a titulació universitària data de 1990, passant a la categoria d'ensenyament universitari oficial en 1999.

El Màster Universitari en Enginyeria Geològica té com a objectiu la capacitació cientificotècnica i metodològica per a l'exercici de les funcions professionals d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, planificació, direcció, gestió, construcció, manteniment, conservació i explotació d'obres, instal·lacions i actuacions realitzades en l'àmbit de l'Enginyeria Geològica i els seus sectors afins, com ara l'enginyeria geotècnica, enginyeria ambiental, recursos naturals, ordenació del territori i riscos naturals.

Si bé no comporta reserva professional, un dels trets més importants del Màster en Enginyeria Geològica és la seua àmplia formació tècnica aplicada, que queda patent en els diversos tipus de classes pràctiques existents en el seu Pla d'Estudis:

 • Seminaris i pràctiques de problemes: mitjançant activitats d'aplicació dels continguts teòrics, de desenvolupament d'aspectes complementaris de la matèria, de resolució de qüestions i problemes que el professor proposa amb antelació a l'alumnat i que pretenen fomentar la participació activa i crítica de l'alumne.
 • Classes pràctiques de laboratori i d'ordinador: en les quals es plantegen i desenvolupen experiments, càlculs o procediments de tractament i anàlisi de dades, i s'interpreten els resultats obtinguts.
 • Tutories en grup: on es duu a terme un seguiment més directe i personal de l'alumnat que permet orientar-lo en la matèria, conèixer i desenvolupar les seues motivacions i actituds, treballar i discutir qüestions concretes, resoldre dificultats concretes i realitzar un seguiment del treball diari relacionat amb l'assignatura.
 • Pràctiques de camp: amb visites a obres i instal·lacions per a poder analitzar l'aplicació real dels conceptes vistos en l'assignatura.

Un altre aspecte fonamental de la titulació és la possibilitat de realització de pràctiques extracurriculars en empreses del sector de l'enginyeria geològica, que permeten una més àmplia formació de l'alumnat i un primer contacte amb el món professional al qual s'incorporarà una vegada finalitzats els seus estudis de Màster i que, en molts casos, suposa una porta d'accés a l'empresa en la qual els alumnes han portat cap les seues pràctiques.

 

Inici

Recursos i instal·lacions

A més de les diverses infraestructures i laboratoris tant de l'Escola Politècnica Superior com de la pròpia Universitat d'Alacant als quals es pot accedir des del Màster, el Laboratori d'Investigació del Departament d'Enginyeria Civil, al qual es troba adscrit el major nombre d'assignatures del Màster, permet la realització de pràctiques i treballs de recerca (en molts casos relacionats amb els Treballs Fi de Màster dels alumnes) en àrees com ara la Geologia, Mecànica de Sòls i Roques, Durabilitat de Materials, Geotecnia i Fonaments, Estabilitat de Talussos i Vessants o l'ús d'equips d'última generació com el Làser Escàner 3D per a adquisició remota de dades. També disposa d'una nau central de 300m2 que permet la realització de pràcticament qualsevol assaig a escala real o reduïda, com a assajos de clava de pilotes o d'estabilitat de murs enfront de situacions de sisme, en disposar d'un pont grua de 5t i un pòrtic d'assajos amb un actuador de 150t.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional i d'investigació.

Els Enginyers Geòlegs són competents per a dirigir i gestionar l'organització del treball i els recursos humans, realitzar i gestionar la investigació, desenvolupament i innovació tecnològica, dirigir i supervisar tot tipus d'actuacions, obres, instal·lacions, processos, sistemes i serveis de les diferents àrees de coneixement relacionades amb l'Enginyeria Geològica, projectar, executar, dirigir i inspeccionar obres i estructures geotècniques (estructures de contenció del terreny, fonamentacions superficials i profundes, actuacions especials, obres de terra, desmunts i buidatges, dics i preses de terra, obres subterrànies, obres de reforç, millora i condicionament del terreny, estabilització de talussos i vessants, etc.), redacció d'estudis geotècnics i de caracterització del terreny, estudis hidrològics i hidrogeològics, dissenyar, executar, gestionar i inspeccionar obres de captació d'aigües subterrànies, avaluar i mitigar els riscos naturals, realitzar estudis i projectes d'intervenció en obres i infraestructures afectades per patologies de naturalesa geològica/geotècnica, ordenar i gestionar de manera sostenible el territori, projectar, executar i dirigir actuacions orientades al tractament i emmagatzematge de residus, avaluar d'impacte ambiental sobre el mig geològic i hidrogeològic, actuacions en estructures sismorresistentes, realitzar estudis de caracterització i zonificació sísmica del terreny, així com l'aprofitament econòmic dels materials geològics.

 

El Màster en Enginyeria Geològica presenta una gran ocupabilitat en el mercat laboral nacional i internacional, amb una taxa actual d'atur reduïda i sent les eixides professionals més habituals:

 • Consultoria d'Enginyeria
 • Construcció
 • Fonamentacions Especials
 • Laboratoris de Geotecnia i Control de Qualitat
 • Organismes de Control Tècnic (OCT)
 • Prospecció de Recursos Naturals
 • Avaluació i Regeneració Mediambiental
 • Serveis de Cartografia Temàtica i SIG
 • Gestió de Recursos Hídrics
 • Tractament i Gestió de Residus
 • Recerca i desenvolupament
 • Qualsevol Empresa afí a les anteriors.

El perfil investigador possibilita l'accés a Programes de Doctorat i altres postgraus de caràcter professional i/o d'investigació atesa la normativa vigent per a la realització de Tesis Doctorals.

 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici