Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Máster Universitario en Enginyeria Informàtica

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

L'accés al títol de màster en Enginyeria Informàtica descrit en aquesta documentació es realitzarà d'acord amb les condicions d'accés especificades en l'Acord del Consell d'Universitats publicat en el BOE de 4 d'agost de 2009:

 • Podrà accedir al Màster vinculat amb l'exercici de la professió d'Enginyer en Informàtica, qui haja adquirit prèviament les competències que s'arrepleguen en l'apartat 3 de l'Annex II del present Acord pel qual s'estableixen les recomanacions per a la verificació dels títols universitaris oficials vinculats amb l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic en Informàtica, i la seua formació estar d'acord amb la que s'estableix en l'apartat 5 de l'Annex II abans citat.
 • Així mateix, es permetrà l'accés al Màster quan el títol de grau de l'interessat acredite haver cursat el mòdul de formació bàsica i el mòdul comú a la branca, encara no cobrint un bloc complet del mòdul de tecnologia específica i sí 48 crèdits dels oferits en el conjunt dels blocs d'aquest mòdul d'un títol de grau vinculat amb l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic en Informàtica, d'acord amb el present acord.
 • Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguen en possessió de qualsevol títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'establisquen els complements de formació prèvia que s'estimen necessaris.
  Els apartats anteriors s'entendran, sense perjudici del que es disposa en l'article 17.2 i en la disposició addicional quarta del reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre.
  En concret, s'estableixen les següents vies d'accés:

- Els qui estiguen en possessió del títol de Grau en Enginyeria Informàtica que seguisca les recomanacions de l'Acord de Consell d'Universitats del BOE de 4 d'agost de 2009 no hauran de cursar cap complement formatiu.

- Els qui estiguen en possessió d'un títol de Grau en Enginyeria Informàtica que no seguisca les recomanacions de l'Acord de Consell d'Universitats, la Comissió Acadèmica de Màster establirà els complements formatius, fins a un màxim de 30 ECTS.

- Els qui estiguen en possessió d'un títol d'Enginyer/Llicenciat en Informàtica corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, no hauran de cursar cap complement formatiu.

- Els qui estiguen en possessió d'un títol d'Enginyer Tècnic/Diplomat en Informàtica de Gestió corresponent a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, no hauran de cursar cap complement formatiu.


- Els qui estiguen en possessió d'un títol d'Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes o d'un títol de Diplomat en Informàtica (Sistemes Físics) corresponents a anteriors ordenacions dels ensenyaments universitaris, no hauran de cursar cap complement formatiu.


- Els qui estiguen en possessió d'altres títols de Grau, la Comissió Acadèmica de Màster establirà els complements formatius pertinents, que podran ser superiors a 30 ECTS.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

 1. L'alumnat que complisca els requisits d'accés als ensenyaments oficials de màster universitari, podrà sol·licitar la seua admissió a alguna dels ensenyaments d'aquest tipus que s'ofereixen en la universitat. Abans del període d'admissió, es farà pública l'oferta d'estudis oficials de màster, almenys, en la web de la Universitat d'Alacant i en les dels centres que coordinen cada estudi.
 2. L'alumnat serà admès a un màster universitari oficial determinat de conformitat amb els requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, establisca la memòria de verificació, entre els quals podran figurar requisits de formació prèvia específica en algunes disciplines o de formació complementària, d'acord al que es disposa en aquesta normativa.
 3. Els ensenyaments de màster podran exigir, com a requisits d'admissió, un nivell determinat de domini de llengua estrangera, dins del Marc Comú Europeu de Referència, sempre que ja s'haja arreplegat en la corresponent memòria de verificació.
 4. Els sistemes i procediments d'admissió hauran d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.
 5. L'admissió no implicarà, en cap cas, modificació alguna dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ de la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de màster universitario.

Se crearà una Comissió Acadèmica de Màster (CAM) que estarà formada, com a mínim, pel Director/a de l'Escola Politècnica Superior o persona en qui delegue, la persona coordinadora del màster, un representant de cadascun dels departaments participants en el Màster (és a dir, Dpto. Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial, Dpto. Llenguatges i Sistemes Informàtics, Dpto. Tecnologia Informàtica i Computació i Dpto. Física, Enginyeria de Sistemes i Teoria del Senyal), un alumne, un membre del personal d'administració i serveis, i tres persones del col·lectiu del professorat del màster, nomenats de mutu acord pels òrgans de govern de l'Escola Politècnica Superior i procurant la presència equilibrada d'homes i dones. Tots els membres de la CAM han de ser professorat del màster excepte el president que serà el Director/a de l'Escola Politècnica Superior o persona en qui delegue, l'alumne i el membre de personal d'administració i serveis. La CAM establirà els complements de formació que l'estudiant haja de cursar, d'acord amb l'apartat 2 de l'article 17 del R.D 1393/2007 i la modificació del mateix en el punt 10 del RD 861/2010.

Els criteris de selecció en els quals es basarà la CAM són:

 1. Estar en possessió del títol de Grau d'Enginyeria Informàtica o àrees afins. Per a tota aquella persona que complisca amb aquest criteri es procedirà a considerar el criteri (2).
 2. Nivell de l'expedient acadèmic. En cas d'existir un nombre major de sol·licitants que de places, s'utilitzarà l'expedient acadèmic per a establir un ordre en les sol·licituds. En tot cas, per a poder considerar l'expedient acadèmic cal que es complisca el punt (1).


La CAM també especificarà clarament els criteris de selecció que es van a utilitzar per a l'admissió al curs. Aquests criteris seran públics i estaran exposats en la pàgina Web oficial del màster durant el període de preinscripció. En cas de rebot de l'admissió, la CAM farà arribar a la persona interessada un informe escrit justificant la seua decisió.

 

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 50
2016-17 50
2017-18 50
2018-19 50
2019-20 50
2020-21 50

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987, el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials:

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

 

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

 

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat:

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

 

+info:

Inici