Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Máster Universitario en Enginyeria Informàtica

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

 • Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a la direcció d'obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • Capacitat per a dirigir, planificar i supervisar equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per al modelatge matemàtic, càlcul i simulació en centres tecnològics i d'enginyeria d'empresa, particularment en tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en tots els àmbits relacionats amb l'enginyeria en informàtica.
 • Capacitat per a l'elaboració, planificació estratègica, direcció, coordinació i gestió tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria en informàtica seguint criteris de qualitat i mediambientals.
 • Capacitat per a la direcció general, direcció tècnica i direcció de projectes d'investigació, desenvolupament i innovació, en empreses i centres tecnològics, en l'àmbit de l'enginyeria informàtica.
 • Capacitat per a la posada en marxa, direcció i gestió de processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i béns, la qualitat final dels productes i la seua homologació.
 • Capacitat per a l'aplicació dels coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, amb capacitat per a integrar aquests coneixements.
 • Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer en informàtica.
 • Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, així com la legislació, regulació i normalització de la informàtica.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

48

  Optatives (OP)

30

  Treballe Fi de Màster (TFM)

12

TOTAL CRÈDITS

90

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

CURS 1r

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

OB

6

INTEGRACIÓ DE TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES

OB

6

INNOVACIÓ TECNOLÒGICA APLICADA

OB

6

DIRECCIÓ DE PROJECTES DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

OB

6

AUDITORIA I CERTIFICACIÓ

OB

6

INFORMÀTICA FORENSE

OP

6

DISSENY DE SERVEIS I APLICACIÓNES EN INTERNET

OB

6

ARQUITECTURES PER A INTERNET

OP

6

DISSENY I ADMINISTRACIÓ D'INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES

OB

6

ARQUITECTURES I XARXES AVANÇADES

OP

6

     

COMPUTACIÓ D'ALTES PRESTACIONS

OP

6

     

SEGURETAT I PRIVADESA

OP

6

     

RECUPERACIÓ D'INFORMACIÓ I POSICIONAMENT EN LA XARXA

OP

6

CURS 2n

TERCER SEMESTRE

QUART SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ESCENARIS D'IMPLANTACIÓ DE LES TECNOLOGIES INFORMÀTIQUES

OB

6

 

 

 

PROJECTE FINAL DE MÀSTER

OB

12

 

 

 

QUALITAT DELS SISTEMES INFORMÀTICS

OP

6

 

 

 

DISSENY CENTRAT EN L'USUARI

OP

6

 

 

 

COMPUTACIÓ UBIQUA I SISTEMES INDUSTRIALS

OP

6

     

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL APLICADA

OP

6

     

 

Planificació general del pla d'estudis

Totes les matèries s'imparteixen seguint una metodologia ensenyament-aprenentatge de caràcter semipresencial. La modalitat de semipresencialidad exposada contempla la realització de les sessions de pràctiques d'ordinador es realitzaran de forma presencial, sent la resta de sessions corresponents a les activitats restants en format no presencial, amb el suport dels sistemes i recursos, per a aquest tipus de docència, dels quals disposa actualment la Universitat d'Alacant. D'aquesta forma, les sessions pràctiques del Màster es realitzaran de manera presencial, de manera que permeta la idònia adquisició de les competències més relacionades amb l'inherent caràcter pràctic/experimental de les assignatures del Màster Universitari en Enginyeria Informàtica.

A continuació es detalla un resum de les activitats, a saber, classes teòriques, classes pràctiques, activitats en grups xicotets, seminaris (o activitats complementàries) i avaluació:

 1. Les activitats teòriques es desenvoluparan de manera no presencial fomentant un aprenentatge autònom.
 2. Les classes pràctiques es plantejaran per al desenvolupament de treballs pràctics d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria, o en el desenvolupament de projectes de naturalesa col·laborativa. Les classes pràctiques són presencials i tenen un caràcter experimental i creatiu en el qual es potenciarà la participació de l'alumnat a través de, per exemple, el desenvolupament de casos pràctics en classe.
 3. Les activitats en grups xicotets se centraran en la resolució de problemes pràctics o exercicis realitzables en un període presencial i no presencial. En aquestes activitats es potencien algunes de les competències del títol, com són la capacitat de resolució de problemes, treball en equip, habilitat per a les relacions interpersonals, comunicació, etc.
 4. Els seminaris que es desenvoluparan en el programa serviran perquè els professors convidats provinents de diferents empreses puguen aprofundir en alguns casos pràctics de la vida real relacionats amb els continguts de les matèries del màster.
 5. L'avaluació tindrà com a objectiu fonamental quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries, l'avaluació a realitzar tindrà en compte els següents suposats:
  1. Existeixen normes predefinides i conegudes per endavant per l'alumnat.
  2. És coherent amb els objectius fixats per endavant.
  3. Abasta tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat en relació a cada matèria.
  4. Hi haurà diferents modalitats d'avaluació com a exàmens finals, avaluació de pràctiques realitzades de forma individual o en grup, avaluació de presentacions orals de treballs, etc. L'avaluació es realitzarà de manera presencial. No obstant açò, en els supòsits en els quals es requerisca una avaluació semipresencial i en honor d'un major nivell de flexibilitat, en el cas de la realització d'activitats d'avaluació amb caràcter no presencial, la identitat de l'alumne queda en tot moment garantida en el Campus Virtual i en Moodle, mitjançant un usuari/correu-electrònic (personal i intransferible) vinculat unívocament amb un

inici

Trets d'identitat

El Màster Universitari en Enginyeria Informàtica conjumina l'especialització que necessita tot graduat en Informàtica amb assignatures que proporcionen la capacitat de gestió i lideratge necessària en els equips d'Investigació, Innovació i Desenvolupament de qualsevol empresa.
En el nostre Màster preval la idea de l'Enginyeria Informàtica com una eina transversal i necessària en qualsevol empresa amb esperit Innovador. És per això que l'alumnat es formarà tant en direcció i gestió de projectes, com en aquella especialitat que els resulte més atractiva per al seu futur professional, podent així triar entre quatre especialitats diferents:

 • Auditoria i Qualitat dels Sistemes Informàtics, amb matèries sobre auditoria forense, seguretat i qualitat de sistemes.
 • Serveis i Aplicacions d'Internet, amb matèries relacionades amb el posicionament i el disseny centrat en l'usuari.
 • Infraestructures i Sistemes Corporatius, en el qual es treballen àrees de seguretat, xarxes avançades i sistemes industrials.
 • Tecnologies Informàtiques per a la Innovació, amb assignatures sobre computació d'altes prestacions, recuperació d'informació i intel·ligència artificial.

Aquest pla d'estudis està avalat amb el segell internacional de Qualitat EURO-INF, el qual garanteix que la titulació compleix amb els més alts estàndards de qualitat, rellevància, transparència, reconeixement i mobilitat contemplats en l'Espai Europeu d'Educació Superior. Aquest segell està recolzat tant pels col·legis professionals com les empreses del sector, dotant així al Màster de valor i reconeixement internacional.

 

Inici

Recursos i instal·lacions

En totes i cadascuna de les assignatures del Màster s'emfatitza en la transversalitat de l'Enginyeria Informàtica, al mateix temps que es potencia l'especialització cercada per l'estudiant.
A més de tots els recursos de laboratoris de l'EPS, en diferents assignatures s'utilitzen eines i metodologies específiques que ajuden l'alumnat a preparar-se i especialitzar-se
dins de la branca triada.

Com a casos concrets tenim:

 • En l'assignatura “Disseny i administració d'Infraestructures Informàtiques” utilitzen MS Azure i Amazon Web Services Cloud. A més, col·laboren amb el departament de Cloud de l'empresa Everis Group.
 • En l'assignatura “Auditoria i Certificació” s'utilitzen recursos d'ISACA (Information Systems Audit Control Association) gràcies a ser membre de la mateixa com Academic Advocate. ISACA (www.isaca.org) és l'associació de referència per a les persones professionals dels sistemes d'informació que estableix normes i procediments per a realitzar la funció d'auditoria de sistemes d'informació a nivell internacional.
 • En les assignatures “Innovació Tecnològica Aplicada” i “Direcció Estratègica de les Tecnologies d'Informació” es treballa de manera conjunta, presentant-los als han de donar una solució tecnològica i donar una millora d'una part del pla estratègic al qual va lligat aquesta problemàtica.
 • En l'assignatura “Computació d'Altes Prestacions” es fa ús de dues màquines de còmput.
  - Un clúster compost per diversos elements de còmput connectats en xarxa.
  En aquesta màquina la programació es duu a terme mitjançant el programari MPI (Message Passing Interface).
  - Un servidor de còmput en el qual es fa ús d'OpenMP (Open Multi-Processing) per a gestionar el paral·lelisme en el multicore.
 • En l'assignatura “Integració de Tecnologies Informàtiques” s'utilitza l'eina Bonica BMP i metodologies com: BPTrends, Tècniques Lligen (Anàlisis de cadena de valor, 5 Why’s, Anàlisi de pareto i pick chart), Mainstream SOA.
 • En l'assignatura, "Disseny de Serveis i Aplicacions en Internet" s'utilitza React i Spring Boot per a crear aplicacions Single Page Application (SPA).
 • En l'assignatura “Intel·ligència Artificial Aplicada” els estudiants reben xarrades d'experts en videojocs, bussiness intelligence, …
  És per això que els recursos específics de cada assignatura s'empren cercant la transversalitat, potenciant l'especialització i la capacitat de lideratge del nostre alumnat.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional

Perfil d'especialització del títol

El perfil de l'egressat és un professional amb una àmplia formació científica, tecnològica i socioeconòmica, preparat per a dirigir i gestionar projectes de desenvolupament i aplicació en l'àmbit de la informàtica.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici