Com accedisc?

Perfil d'ingrés

El màster universitari en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques està dirigit a:

 • Ciutadans europeus i no europeus que siguen doctors, titulats superiors o estiguen en possessió del nou títol de grau, i vulguen adquirir una doble especialització acadèmica en anglès i espanyol per a finalitats específiques.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

La Comissió Acadèmica avalua cada expedient i procedeix a la selecció de candidats atenent els aspectes següents:

 1. Criteris rellevants per a valorar la formació acadèmica: 0/5 punts.
  1. Expedient acadèmic global: 0/1 punt.
   1. Matrícula d'honor: 1.
   2. Excel·lent: 0,75.
   3. Notable: 0,5.
   4. Aprovat: 0,25.
  2. Expedient acadèmic específic (matèries afins amb els continguts del postgrau): 0/1 punt.
   1. Matrícula d'honor: 1.
   2. Excel·lent: 0,75.
   3. Notable: 0,5.
   4. Aprovat: 0,25.
  3. Altres cursos de formació acadèmica o professional rebuts que siguen rellevants en relació amb els continguts del postgrau: 0/1punt.
  4. Beques rebudes per a cursar estudis en universitats europees o de l'estranger: 0/1 punt.
  5. Estades acreditades en universitats de la UE o de l'estranger: 0/1 punt.
 2. Criteris rellevants per a valorar els coneixements d'idiomes: 0/2,5 punts.
  1. Ser parlant nadiu, tenir certificació oficial, nivell B2, en l'idioma anglès (TOEFL, Cambridge o Escola Oficial d'Idiomes) o haver superat 18 crèdits en assignatures de llengua anglesa en una titulació universitària.
  2. Ser parlant nadiu, tenir certificació oficial, nivell B2 en l'idioma espanyol (DELE Superior de l'Institut Cervantes o DELU), o haver superat 18 crèdits en assignatures de llengua espanyola en una titulació universitària : 0/1punt.
  3. Tenir aptitud acreditada en altres idiomes: 0/0,5 punts.
 3. Criteris rellevants per a valorar l'experiència professional: 0/1,5 punts.
  1. Anys d'exercici professional: 0/0,5 punts i nivell professional adquirit: 0/0,5 punts
  2. Nivell professional aconseguit: 0/0,5 punts.
  3. Idoneïtat de les activitats desenvolupades en relació amb els perfils del màster: 0/0,5 punts.
 4. Entrevista professional: el candidat tindran l'oportunitat de presentar-se a la Comissió Acadèmica i explicar les raons per les quals vol matricular-se en el màster universitari, així com la seua motivació, i les seues perspectives de futur: 0/0,1 punt.

El nivell de competència exigit en la segona llengua per als alumnes que vulguen fer aquest màster serà el B2. Aquest nivell de competència està considerat com un requisit d'accés imprescindible per a seguir amb aprofitament les assignatures i les classes del màster.

Els alumnes que no puguen certificar oficialment el seu coneixement de la llengua seran avaluats a través d'una prova objectiva conjunta els criteris de la qual d'avaluació i metodologia s'atindran als referits a la competència comunicativa d'un nivell B2, d'acord amb les directrius del Marc (MCER)9, segons el qual un parlant competent en aquest nivell demostra tenir:

 • Abast: Disposa d'un nivell de llengua el bastant ampli com per a poder oferir descripcions clares i expressar punts de vista sobre temes generals sense evidenciar la recerca de paraules i sap utilitzar oracions complexes per a aconseguir-ho.
 • Correcció: Demostra un control gramatical relativament alt. No comet errors que provoquen la incomprensió i corregeix quasi totes les seues incorreccions.
 • Fluïdesa: És capaç de produir fragments de discurs amb un ritme bastant uniforme; encara que pot dubtar mentre cerca estructures o expressions. S'observen poques pauses llargues.
 • Interacció: Inicia el discurs, pren el seu torn de paraula en el moment adequat i finalitza una conversa quan ha de fer-ho, encara que pot ser que no ho faça sempre amb elegància. Col·labora en debats que tracten temes quotidians confirmant la seua comprensió, convidant als altres a participar, etc.
 • Coherència: Utilitza un nombre limitat de mecanismes de cohesió per a convertir les seues frases en un discurs clar i coherent, encara que pot mostrar cert «nerviosisme» si la intervenció és llarga.
 • Comprensió auditiva: Comprèn discursos i conferències extensos i fins i tot segueix línies argumentals complexes sempre que el tema siga relativament conegut. Comprèn quasi totes les notícies de la televisió i els programes sobre temes actuals. Comprèn la majoria de les pel·lícules en les quals es parla en un nivell de llengua estàndard.
 • Comprensió de lectura: És capaç de llegir articles i informes relatius a problemes contemporanis en els quals els autors adopten postures o punts de vista concrets. Comprèn la prosa literària contemporània.
 • Interacció oral: Pot participar en una conversa amb certa fluïdesa i espontaneïtat, la qual cosa possibilita la comunicació normal amb parlants nadius. Pot prendre part activa en debats desenvolupats en situacions quotidianes explicant i defensant els seus punts de vista.
 • Expressió oral: Presenta descripcions clares i detallades d'una àmplia sèrie de temes relacionats amb la seua especialitat. Sap explicar un punt de vista sobre un tema exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
 • Expressió escrita: És capaç d'escriure textos clars i detallats sobre una àmplia sèrie de temes relacionats amb els seus interessos. Pot escriure redaccions o informes transmetent informació o proposant motius que recolzen o refuten un punt de vista concret. Sap escriure cartes que destaquen la importància que li dóna a determinats fets i experiències.

La direcció del màster proporcionarà una prova de nivell objectiva als alumnes que no puguen acreditar oficialment el coneixement de l'anglès o espanyol. La prova serà d'orientació comunicativa, inclourà les destreses del Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 30
2013-14 30
2014-15 30
2015-16 30
2016-17 30
2017-18 30
2018-19 30
2019-20 30
2020-21 20

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremación de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en els mateixos, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987, el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i el RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o si escau hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials:

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al que es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al que es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al que es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de finalització de grau i màster

 

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, si escau, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

 

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat:

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

 

+info:

Inici