Màster Universitari en Anglès i Espanyol per a finalitats específiques

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà i anglés
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Pla d'Estudis: Publicació BOE 20/6/11. / Correcció d'errades: BOE 9/1/14. / Modificació BOE 19/2/14
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinadora del màster:  Victoria Guillén (victoria.guillen@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Màster en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques