Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Els tres objectius generals del títol són els que s'especifiquen a continuació:

 • Objectiu 1 (O1): adquirir una alta especialització acadèmica en la disciplina lingüística de l'anglès per a finalitats específiques (AFE).
 • Objectiu 2 (O2): adquirir una alta especialització acadèmica en la disciplina lingüística de l'espanyol per a finalitats específiques (EFE).
 • Objectiu 3 (O3): aprendre els coneixements, les teories i els models lingüístics, i les tècniques necessàries per a desenvolupar la investigació de la lingüística aplicada a les llengües d'especialitat (AFE i EFE).

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

48

  Treballe Fi de Màster (TFM)

 12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MATÈRIA 1: METODOLOGIA LINGÜÍSTICA I NOVES TECNOLOGIES APLICADES A l'INGLÉS I A l'ESPANYOL PER A FINANLITATS ESPECÍFIQUES

MATÈRIA 2: ANGLÈS PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'INGLÉS I A l'ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES

OB

6

L'ANGLÈS ECONOMICOFINANCER

OB

3

L'ANGLÉS I L'ESPANYOL EN LA LINGÜÍSTICA FORENSE

OB

6

L'ANGLÈS DEL TURISME I L'OCI

OB

3

L'ANGLÈS I L'ESPANYOL EN LA LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL

OB

6

L'ANGLÈS DE LA MEDICINA I LES CIÈNCIES DE LA SALUT

OB

3

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I EL CONEIXEMENT (TIC) APLICADES A l'ANGLÈS I A l'ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES

OB

6

MATÈRIA 3: ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES 

MATÈRIA 2: ANGLÈS PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES

L'ESPANYOL ECONOMICOFINANCER

OB

3

L'ANGLÈS JURÍDIC

OB

3

L'ESPANYOL DEL TURISME I L'OCI

OB

3

MATÈRIA 3: ESPANYOL PER A FINALITATS ESPECÍFIQUES 

L'ESPANYOL DE LA MEDICINA I LES CIÈNCIES DE LA SALUT

OB

3

L'ESPANYOL JURÍDIC

OB

3

TREBALL FINAL DE MASTER

OB

12

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El màster universitari en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques s'estructura de la manera següent:

 • Matèria 1: Metodologia Lingüística i Noves Tecnologies de la Informació i el Coneixement Aplicades a l'Anglès i a l'Espanyol per a Finalitats Específiques (24 crèdits ECTS). Aquesta matèria té un caràcter transversal, i comprèn, al seu torn, quatre assignatures de formació bàsica:
  • Lingüística aplicada a l'anglès i a l'espanyol per a finalitats específiques;
  • L'anglès i l'espanyol en la lingüística forense;
  • L'anglès i l'espanyol en la lingüística computacional;
  • Tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) aplicades a l'anglès i a l'espanyol per a finalitats específiques (6 crèdits ECTS).

Per tractar-se d'una matèria de naturalesa transversal, la matèria 1 s'imparteix en el primer quadrimestre del curs acadèmic.

 • Matèria 2: Anglès per a Finalitats Específiques (12 crèdits ECTS). Aquesta matèria comprèn quatre varietats de l'anomenat anglès per a finalitats específiques (IFE):
  • L'anglès jurídic;
  • L'anglès economicofinancer;
  • L'anglès del turisme i l'oci;
  • L'anglès de les ciències de la medicina i les ciències de la salut.
 • Matèria 3: Espanyol per a Finalitats Específiques (12 crèdits ECTS). Aquesta matèria comprèn quatre varietats de l'anomenat espanyol per a finalitats específiques (EFE):
  • L'espanyol jurídic;
  • L'espanyol economicofinancer;
  • L'espanyol del turisme i l'oci;
  • L'espanyol de la medicina i les ciències de la salut.
 • Treball Final de Màster (12 crèdits ECTS): Treball de recerca. interdisciplinària aplicada a l'estudi de les llengües d'especialitat (anglès/ espanyol per a finalitats específiques). Les activitats formatives del treballe final de màster inclouen una estada d'investigació en un centre nacional o estranger (quatre mesos), assistència a seminaris d'investigació, tallers d'investigació, i altres convencions, esdeveniments i trobades d'investigadors.

Inici

Trets d'identitat

MIEFE ofereix a l'alumnat una formació especialitzada en lingüística aplicada. Més específicament, el programa de màster ofereix al discent eines per a analitzar problemes del món real per mitjà de teories i metodologies lingüístiques. El programa docent del màster reflecteix una investigació d'avantguarda en lingüística aplicada, lingüística computacional, lingüística forense, i les TIC. El programa consta de dotze assignatures impartides de manera presencial (48 crèdits ECTS) i un treball final de màster tutoritzat (12 crèdits ECTS). L'alumnat pot cursar el programa complet en un any acadèmic (60 crèdits ECTS), o a temps parcial bé en dos anys acadèmics (30 ECTS per any) o en quatre anys acadèmics (15 crèdits ECTS per any).

Segells de qualitat de màster

Des de la seua aprovació en 2009 pel Ministeri d'Educació, MIEFE ha acreditat la qualitat dels seus ensenyaments amb informes positius de l'ANECA i l'AVAP. L'última renovació de l'acreditació correspon al 2 de març de 2020.

El programa de màster participa anualment en les Xarxes de Docència i Investigació organitzades per l'ICE, amb la finalitat d'implementar en el programa les últimes tendències pedagògiques, com per exemple experiències pilot en ensenyament semipresencial assistit per tecnologies de la informació, classe invertida (flipping classroom), avaluació per tasques i projectes, eixides de camp, activitats de cooperació amb altres departaments, com el de Biotecnologia de la Universitat d'Alacant.

L'alumnat rep atenció personalitzada a través del campus virtual, i de tutories presencials i en línia, ben individuals o ben grupals.

Especialitats del títol

MIEFE ofereix una doble especialització en lingüística aplicada a les llengües per a finalitats específiques, en dos idiomes de projecció internacional, anglès i espanyol, i en quatre dominis d'alt impacte socioeconòmic: jurídic-forense, economicofinancer, turisme i oci, i medicina i ciències de la salut.

Una vegada cursat el programa, l'alumnat diplomat està capacitat per a poder iniciar una carrera professional prestant un servei lingüístic de diferent tipus en diversos contextos professionals:

 • Assessorament lingüístic
 • Mediació lingüística
 • Peritatge lingüístic
 • Traducció i interpretació especialitzada
 • Lexicologia i lexicografia
 • Ensenyament de l'anglès amb finalitats específics
 • Ensenyament d'espanyol amb finalitats específics

L'alumnat diplomat pot accedir directament a un programa de doctorat.

Simultaneïtat d'estudis

La Universitat d'Alacant ofereix a l'alumnat la possibilitat de simultanejar els estudis en MIEFE amb els del Màster en Educació en el qual al discent se li convaliden 9 crèdits ECTS quan cursa les següents assignatures de MIEFE:

38608 L'anglès i l'espanyol en la lingüística forense (6 crèdits ECTS)

38606 Lingüística aplicada a l'anglès i espanyol per a finalitats específiques (6 crèdits ECTS)

38613 L'anglès jurídic (3 crèdits ECTS)

38615 L'anglès economicofinancer (3 crèdits ECTS)

38612 Tecnologies de la informació i el coneixement aplicades a l'anglès i espanyol per a finalitats específiques (6 crèdits ECTS)

38617 L'anglès del turisme i l'oci (3 crèdits ECTS)

38619 L'anglès de la medicina i les ciències de la salut (3 crèdits ECTS)

https://lletres.ua.es/es/documentos/dobles-titulaciones/masteres/educacion-ingles-y-espanol-para-fines-especificos.pdf

A més de la simultaneïtat d'estudis amb el Màster en Educació, MIEFE ofereix a l'alumnat la possibilitat de cursar un doble màster. Els estudiants que cursen el doble Màster (66 crèdits ECTS) es graduaran simultàniament per la Universitat d'Alacant (UA) amb un Màster en Inglés i Español per a Finalitats Específiques i per l'East la Xina University of Political Science and Law (ECUPL) en Shánghai amb un Màster en Llengües i Literatura Estrangeres (amb orientació a la Lingüística Forense).

https://lletres.ua.es/es/documentos/dobles-titulaciones/masteres/convenio-master-en-shangai.pdf

https://lletres.ua.es/es/documentos/dobles-titulaciones/masteres/folleto-doble-tit-m-ingles-y-esp-con-m-de-la-east-china.pdf

https://lletres.ua.es/es/documentos/dobles-titulaciones/masteres/poster-m-ingles-y-esp-con-m-east-china.pdf

Més específicament, els estudiants de la UA cursen 42 crèdits ECTS de MIEFE: 30 crèdits ECTS en el primer quadrimestre de l'any acadèmic (octubre-gener) i els 12 crèdits ECTS corresponents a l'assignatura de Treball final de màster (TFM). Aquest és tutoritzat per professors de la UA.

 

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

38606

Lingüística aplicada

6

38608

Lingüística forense

6

38610

Lingüística computacional

6

38613

Inglés jurídic

3

38614

Español jurídic

3

38615

Inglés economicofinancer

3

38616

Español economicofinancer

3

38621

Treball final de màster

12

 

En el segon quadrimestre (març-juny), els estudiants de la UA cursen 24 crèdits ECTS del Màster en Llengües i Literatura Estrangeres (amb orientació a la Lingüística Forense): 18 crèdits ECTS en assignatures presencials i els 6 crèdits ECTS corresponents al Treball final de màster. Aquest és tutoritzat per professors de l'ECUPL.

Codi

Assignatura

Crèdits ECTS

1012203

Theories (and practice) in legal translation

4

1012201

Advanced linguistics

4

1012301

Introduction to Chinese law

2

1012302

Introduction to Anglo-American law

2

1012204

Corpus linguistics

2

1012303

Chinese legal culture

2

1012305

Business English

2

 

Màster’s dissertation

6

 

https://lletres.ua.es/es/documentos/dobles-titulaciones/masteres/tabla-de-reconocimientos-shangai.pdf

Grups i projectes d'investigació destacats

El claustre de professors de MIEFE està format per professors doctores que fan investigació de primera línia en lingüística aplicada, Lingüística forense, i lingüística computacional. El professorat està adscrit als Departaments de Filologia Anglesa, Filologia Espanyola, Lingüística General, i Teoria de la Literatura, i Llenguatges i Sistemes Informàtics. Així mateix, la investigació del personal docent es canalitza en diversos grups d'investigació consolidats que s'enumeren a continuació:

1 Grup d'investigació Inglés professional i acadèmic (IPA) https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/ingles-profesional-y-academico-(ipa)/415

2 Grup d'investigació Español professional i acadèmic (EPA) https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/epa-iulma/482

3 Grup d'investigació LexESP https://web.ua.es/es/lexesp/pagina-principal.html

4 Grup d'investigació GRIALE. Grup d'investigació sobre la ironia i l'humor en espanyol https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/grupo-de-investigacion-sobre-la-ironia-y-el-humor-en-espanol-(griale)/399

5 Grup d'investigació LEXIS https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/lexis-(grup-de-investigacion-en-lexico-i-sintaxi)/642

6 Grup d'investigació NeoUA https://www.upf.edu/web/neoroc/miembros

7 Grup d'investigació Qualitat de vida, benestar psicològic i salut https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/calidad-de-vida-bienestar-psicologico-y-salud/379

8 Grup d'investigació Processament del llenguatge i sistemes d'informació (GPLSI) https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/grp/es/procesamiento-del-lenguaje-y-sistemas-de-informacion-(gplsi)/596 https://gplsi.dlsi.ua.es/gplsi13/

Projectes

Ací s'enumera una selecció de projectes en els quals membres de l'equip docent de MIEFE han participat com a investigadors principals o investigadors en els últims cinc anys:

1 EMO-FUNDETT: Emoció i Llenguatge en acció: La funció discursiva emotiva/avaluativa en diferents textos i contextos dins del món del treball. Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat. IP: Laura Alba Juez. Quantia de la subvenció: 36.600 €. Duració: 2014-2017. Investigador: Francisco Yus Ramos. Tipus de col·laboració: Investigador.

2 Humor de gènere: observatori de la identitat de dones i homes a través de l'humor (PROMETEU/2016/052) Entitat finançadora: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. IP: Leonor Ruiz Gurillo. Quantia de la subvenció: 212.770 €. Duració: 01/01/2016-31/12/2019. Investigadors: Francisco Yus Ramos, José Joaquín Martínez Egido i Betlem Alvarado Ortega. Tipus de col·laboració: Investigadors.

3 Gènere, humor i identitat: desenvolupament, consolidació i aplicabilitat de mecanismes lingüístics en espanyol (FFI2015-64540-C2-1-P). Entitat finançadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat. IP: Leonor Ruiz Gurillo. Quantia de la subvenció: 43.100€. Duració: 01/01/2016-31/12/2019. Investigadors: Francisco Yus Ramos i Betlem Alvarado Ortega. Tipus de col·laboració: Investigadors.

4 L'humor interaccional en espanyol. Gèneres orals, escrits i tecnològics (PID2019-104980GB-I00). Entitat finançadora: MICIU, AEI. IP: Leonor Ruiz Gurillo. Quantia subvenció: 49.852€. Duració: 01/06/2020- 31/05/2024. Investigadors: Francisco Yus Ramos i José Joaquín Martínez Egido. Tipus de col·laboració: Investigadors.

5 Programació d'un tresor lexicogràfic mèdic en llengua espanyola i de la seua explotació, a partir de diccionaris mèdics del segle XIX i principis del XX. IP: Bertha Gutiérrez Rodilla Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació. Quantia de la subvenció: 26.620€. Duració: 2019-2022Investigadora: Nereida Congost Maestre. Tipus de col·laboració: Investigadora.

6 El discurs metalingüístic en la premsa espanyola (1940-avui). Anàlisi multidimensional i caracterització genèrica. METAPRES (FFI2015-65917-P). Entitat finançadora: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. IP: Carmen Marimón Llorca. Investigadora: Mª Isabel Santamaría Pérez. Tipus de col·laboració: Investigadora.

7 TERMMED. Anàlisi del canvi lèxic i de la variació terminològica per a la creació de recursos lingüístics del sector mèdic, del grup IULATERM (Lèxic i Tecnologia, ref. 2017SGR1530), concedit pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, dins del programa de Projectes d'I+D (Excel·lència) (FFI2017-88100-P) i codirigit per Mercè Lorente i Rosa Estopà. Investigadora: Mª Isabel Santamaría Pérez. Tipus de col·laboració: Investigadora.

8 METAPRES-COLING. El Columnismo lingüístic en la premsa espanyola des dels seus orígens. Anàlisi multidimensional, caracterització i aplicacions (PID2019-107265GB-100). Entitat Finançadora: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Duració: 2020-2023. IP: Carmen Marimón Llorca. Investigadors: José Joaquín Martínez Egido i Mª Isabel Santamaría Pérez. Tipus de col·laboració: Investigadors.

9 METAPRES http://metapres.es El discurs metalingüístic en la premsa espanyola (1940-avui). Anàlisi multidimensional i caracterització genèrica. Duració: 2016-2019. IP: Carmen Marimón Llorca. Investigador: José Joaquín Martínez Egido.

10 Metapragmática de l'humor infantil. Adquisició, Perspectiva de gènere i aplicacions (GRE14-19, UA). Quantia de la subvenció: 19.000€. Duració: 01/09/2015-31/08/2017. Investigadora: Larissa Timofeeva Timofeev. Tipus de col·laboració: IP.

11 La formació de la consciència figurativa en l'etapa d'educació primària: L'humor i la fraseologia (FFI2016-76047-P, AEI/FEDER). Quantia de la subvenció: 66.550 €. Duració: 30/12/2016-29/12/2020. Investigadora: Larissa Timofeeva Timofeev. Tipus de col·laboració: IP.

12 TLHs per a una Societat Inclusiva Igualitària i Accessible https://prometeu.gplsi.es/ (PROMETEU/2018/089) (PROMETEU/2018/089) https://prometeu.gplsi.es/proyecto-prometeu-2018-tlh-para-una-sociedad-inclusiva-igualitaria-y-accesible/ IP: Manuel Javier Palomar Sanz. Entitat finançadora: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Quantia total de la subvenció: 291.256€.  Duració: 01/01/2018-01/01/2022. Investigadora: Elena Lloret Pastor. Tipus de col·laboració: Investigadora i Coordinadora del Mòdul A. https://prometeu.gplsi.es/participantes/

13 COST Action Distant Reading for European Literary History https://www.cost.eu/actions/ca16204/ https://www.distant-reading.net/. (CA16204). Entitat finançadora: Unió Europea, programa COST Action. Quantia de la subvenció: 600.000€. Duració: 2017-2021. Investigador: Borja Navarro Colorado. Tipus de col·laboració: Membre del Management Committee i co-lider del Working Group 1 Scholarly resources.

14 ADSO Anàlisi distant del sonet castellà dels Segles d'Or. Entitat finançadora: Fundació BBVA (2016-2018). Quantia de la subvenció: 75.000€. Duració: 2016-2018.  Investigador: Borja Navarro Colorado. Tipus de col·laboració: IP.

15 La revisió del neologisme des de la Lingüística Cognitiva. Aplicació als verbs neològics en espanyol actual (GV/2018/054). Entitat finançadora: Generalitat Valenciana. Quantia de la subvenció: 7.700€. Duració: 01/01/2018-31/12/2019Investigadora: Ruth Lavale Ortiz. Tipus de col·laboració: IP.

16 Gestió de la informació i estructuració lingüística: explicacions i aplicacions (FFI2017-85441-R). Entitat finançadora: Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Quantia de la subvenció: 48.400€. Duració: 01/01/2018-30/09/2021. IP: Susana Rodríguez Rosique. Investigadora: Ruth Lavale Ortiz. Tipus de col·laboració: Investigadora col·laboradora.

 

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions

La docència de MIEFE s'imparteix en dues aules de l'Edifici Germán Bernárcer. Les classes de teoria i seminaris s'imparteixen en una aula dotada de pissarra, ordinador, pantalla, i canó de projecció ancorat al sostre. (Fig. 1)

Fig. 1.Imatge de l'aula de l'Edifici Germán Bernárcer

 

Les classes pràctiques s'imparteixen en una aula d'informàtica (Fig. 2)

Fig. 2. Imatge de l'aula d'informàtica de l'Edifici Germán Bernárcer

L'alumnat de MIEFE té accés ple a la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant (Fig. 3) que els ofereix un servei bibliotecari complet i instal·lacions modernes per a estudiar (Fig. 3), desenvolupar projectes individuals en grup, i investigar. (Fig. 4)

Fig. 3. Imatge de la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant

 

Fig. 4 Imatge de la Sala d'investigadors a la Biblioteca General de la Universitat d'Alacant

Convenis de pràctiques

MIEFE ofereix a l'alumnat pràctiques remunerades extracurriculars en un ampli ventall de contextos professionals a través del GIPE (Fundació General de la Universitat d'Alacant). Les destinacions són principalment institucions relacionades amb l'assessorament  lingüístic en bufets, hospitals, i empreses del sector serveis, traducció especialitzada, peritatge lingüístic, i ensenyament de l'anglès/espanyol per a finalitats específiques. Es poden consultar els convenis de pràctiques del GIPE en: https://www.uafg.ua.es/va/convenis-practiques-gipe

Convenis amb altres universitats per a intercanvi

MIEFE té subscrits diversos convenis Erasmus per a l'intercanvi d'estudiants i professorat. Depenent de la matèria en la qual l'alumnat desitge especialitzar-se, es pot cursar un trimestre complet en una de les universitats que s'enumeren a continuació:

-Heine-Heinrich Universität (Düsseldorf, Alemania) (Materia de especialización: Lingüística legal y lingüística forense) https://www.hhu.de/en/ https://cvnet.cpd.ua.es/convenios_movilidadNET/Acuerdo/DatosContactoxAreaxUniversidadxPrograma?tipCodnum=1&uniCodalf=D%20%20DUSSELD01&areCodalf=09.0&nivCodalf=2

- Philips-Marburg Universität (Marburgo, Alemania) (Materia de especialización: Fonética forense) https://www.uni-marburg.de/de https://cvnet.cpd.ua.es/convenios_movilidadNET/Acuerdo/DatosContactoxAreaxUniversidadxPrograma?tipCodnum=1&uniCodalf=D%20%20MARBURG01&areCodalf=09.1&nivCodalf=1

-Université de Picardie Jules Verne (Amiens, Francia) (Materia de especialización: Lenguaje económico-financiero) https://www.u-picardie.fr/ https://cvnet.cpd.ua.es/convenios_movilidadNET/Acuerdo/DatosContactoxAreaxUniversidadxPrograma?tipCodnum=1&uniCodalf=F%20%20AMIENS01&areCodalf=09.0&nivCodalf=2

- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Urbino, Italia). (Materia de especialización: lingüística aplicada a la comunicación intercultural) https://www.uniurb.it/

- Jagiellonian University (Cracovia, Polonia) (Materia de especialización: lingüística aplicada, lingüística legal) https://en.uj.edu.pl/en_GB/start

Finalmente, MIEFE tiene suscrito un acuerdo internacional de cooperación con la East China University of Political Science and Law en Shánghai. https://study.ecupl.edu.cn/

https://lletres.ua.es/es/documentos/dobles-titulaciones/masteres/convenio-master-en-shangai.pdf

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Investigadora i acadèmica.

 Línies d'investigació:

 • La praxi comunicativa en el marc dels llenguatges d'especialitat.
 • La mediació lingüística i cultural.
 • El llenguatge de les patents.
 • L'anàlisi de marques.
 • Sociolingüística i identificació de parlants.
 • Paràmetres lingüístics en la determinació d'autoria de textos escrits.
 • Paràmetres lingüístics en la determinació d'autoria de textos orals.
 • Plagi i traducció literària.
 • El llenguatge del fòrum.
 • El llenguatge dels interrogatoris policials.
 • Detecció de falsedat en els interrogatoris policials.
 • Terminologia i terminografia bilingües (anglès-espanyol/espanyol-anglès).
 • Aplicacions de les noves tecnologies en la investigació i la mediació lingüístiques (anglès-espanyol).
 • Terminografia i lingüística de corpus.
 • El processament del llenguatge natural.
 • La traducció automàtica.
 • E-learning en l'ensenyament de les llengües d'especialitat.
 • El llenguatge jurídic.
 • Tècniques de llenguatge planer / Plain English.
 • El llenguatge de les finances: terminologia i neologia.
 • Investigació en els elements pragmàtics i cognitius en la comunicació dels negocis.
 • Teoria comunicativa en l'espanyol de l'economia i de les finances: producció i recepció de textos. Tipologia textual.
 • Pragmàtica intercultural en contextos específics.
 • El lèxic de l'espanyol professional i acadèmic: Processos de creació neológica i processos de divulgació del coneixement a través de la terminologia.
 • El llenguatge mèdic.
 • El llenguatge del turisme i l'oci.
 • Tècniques d'investigació en llenguatges específics: el paper de la llengua anglesa en el desenvolupament de la indústria turística i de l'oci.

Perfil d'especialització del títol

Les dues orientacions, l'acadèmica i la investigadora, que conflueixen en aquest màster fan que el perfil general: anglès i espanyol per a finalitats específiques es concrete en dos perfils d'especialització del títol:

 1. Perfil 1 (P1): alta especialització acadèmica en anglès i espanyol per a finalitats específiques.
 2. Perfil 2 (P2): iniciació en la investigació interdisciplinària en el camp de les llengües d'especialitat, AE anglès i espanyol per a finalitats específiques.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici