Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2010-2011

1r curs

 

Procediment d'adaptació, si escau, dels estudiants dels estudis existents al nou pla d'estudis

Es convalidaran 60 crèdits ECTS dels 90 crèdits ECTS de l'anterior pla d'estudis del màster oficial en Anglès i Espanyol per a finalitats Específiques i Empresarials que s'extingirà amb la implantació del títol de màster universitari en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques. No obstant això, per a poder obtenir el títol de màster universitari per la Universitat d'Alacant en Anglés i Espanyol per a Finalitats Específiques s'haurà d'haver superat necessàriament l'assignatura optativa Memòria d'Investigació (6 crèdits ECTS) de l'antic pla d'estudis o bé l'assignatura Treball Final de Màster (12 crèdits ECTS) del nou pla.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Màster oficial en Anglès i Espanyol per a Finalitats Específiques i Empresarials (90 crèdits ECTS), implantat en la Universitat d'Alacant en el curs acadèmic 2006-2007, a l'empara del Reial decret 56/2005.

 

Inici