Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Innovació Social i Dinàmiques de Canvi

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat s'estableix per a les persones amb títol universitari oficial en Sociologia (grau o llicenciatura).

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari: 

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

En la baremació dels mèrits per a ingressar al Màster es tenen en compte aquests elements:

 • Grau o llicenciatura en Sociologia: 1 punt.
 • Altres graus o llicenciatures de ciències socials: 0,5 punts.
 • Coneixement d'idiomes (1 punt com a màxim).
  • anglés B1: 0,5 punts;
  • anglés B2: 0,75 punts;
  • anglés C1 i C2: 1 punt.
  Cal aportar el document acreditatiu del nivell. Consulteu la taula d'equivalència de la UA en la web del Servei de Selecció i Formació [pdf].
 • Expedient acadèmic de grau o llicenciatura (2 punts com a màxim). Nota mitjana de l'expedient ponderada fins a 1 punt. En cas de premi extraordinari, 1 punt.
 • Altres mèrits (1 punt com a màxim): coneixement d'altres idiomes en nivell superior a B1, haver cursat altres graus o llicenciatures o màsters, publicacions científiques o títol de doctor.

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2018-19 20
2019-20 20
2020-21 20

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

El reconeixement de crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial" (RD 1393/2007. Art. 6). És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació.

Dins de cada Memòria dels màsters s'indiquen els criteris específics. Seran objecte de reconeixement en funció de la similitud en càrrega lectiva, competències i continguts, respectant-se les següents regles:

 • Que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que continguen, almenys, el 75% dels coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • Que conferisquen, almenys, 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En cap cas, podrà ser objecte de reconeixement el Treball Fi de Màster.

Els criteris que les universitats han de seguir per a reconèixer crèdits estan arreplegats en la següent normativa de referència .

+info:

Inici