Màster Unviersitari en Investigació Criminal i Ciències Forenses

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 50 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segunda y sucesivas matrículas).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Pla d'Estudis: Publicació BOE 02/04/15
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Dret
Coordinadora del màster: Maria del Mar Moya Fuentes (mar.moya@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

INVESTIGACIÓ CRIMINAL I CIÈNCIES FORENSES