Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Investigació Criminal i Ciències Forenses

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El Màster Universitari en Investigació Criminal i Ciències Forenses està dirigit a oferir formació especialitzada en la investigació de delictes complexos i en l'ús i aplicació de les principals tècniques forenses emprades en aquesta investigació.

 

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

54

Treball Final de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

1r SEMESTRE (30,5 ECTS)

SEGON SEMESTRE (29,5 ECTS)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ CRIMINAL

OB

3,5

CRIMINALÍSTICA FORENSE

OB

5

REPTES ACTUALS DE LA INVESTIGACIÓ PENAL

OB

4

QUÍMICA ANALÍTICA FORENSE

OB

4

MODERNES FORMES DE DELINQÜÈNCIA

OB

5

ANÀLISI D'EVIDÈNCIES FORENSES D'ORIGEN ANIMAL

OB

3

CORRUPCIÓ EN L'ÀMBIT DE LA FUNCIÓ PÚBLICA

OB

3

ANÀLISI D'EVIDÈNCIES EN BOTÀNICA I GEOLOGIA FORENSE

OB

4

DELINQÜÈNCIA CONTRA LES PERSONES

OB

4

L'INFORME CRIMINOLÒGIC EN L'ÀMBIT JUDICIAL

OB

3,5

DELINQÜÈNCIA JUVENIL I BANDES ORGANITZADES JUVENILS

OB

4

L'INFORME CRIMINOLÒGIC EN L'ÀMBIT PENITENCIARI

OB

4

INFORMÀTICA APLICADA

OB

3

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6

TÈCNIQUES D'IDENTIFICACIÓ: ACÚSTICA, IMATGE I LINGÜÍSTICA FORENSE

OB

4

     

 

Planificació general del pla d'estudis

Aquest màster està integrat per 14 matèries obligatòries (54 ECTS), que ofereixen una visió àmplia dels diferents aspectes de la investigació criminal, i un treball de fi de màster (6 ECTS). No hi ha continguts optatius.

Totes les matèries s'imparteixen amb una metodologia d'ensenyament i aprenentatge presencial, amb classes teòriques, classes pràctiques i pràctiques de laboratori.

En les activitats teòriques es desenvolupa un aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat amb exercicis i debats, per exemple.

Les classes pràctiques es plantegen per a dur a terme treballs d'aplicació immediata de les idees vistes en les sessions teòriques o desenvolupar projectes col·laboratius.

En les pràctiques de laboratori, l'alumnat fa activitats experimentals en què es plantegen els objectius, la metodologia, el tractament de resultats, l'aplicació de models, etc., que permeten consolidar, amb la posada en pràctica, els conceptes introduïts en les classes de teoria i en la resta d'activitats docents relacionades amb algunes assignatures del mòdul de ciències forenses.

Per a adquirir competències vinculades al desenvolupament professional, en determinades matèries s'han previst seminaris pràctics com a activitat formativa. Seran impartits per membres de les brigades especialitzades de la Policia Nacional, s'hi durà a terme el disseny estratègic de la investigació de delictes complexos i es desenvoluparan tots els aspectes relatius a la metodologia operativa associada a aquest tipus d'investigació.

Una part del treball que l'alumnat ha de fer es proposa amb aprenentatge no presencial. És el cas del treball de fin de máster i els treballs d'avaluació de determinades assignatures. Per això, totes les assignatures fan servir el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant que, a més de permetre al professorat estructurar els coneixements que ha d'adquirir l'alumnat, possibilita la introducció de fites per a la sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs, cosa que ajuda l'estudiant a gestionar i organitzar l'esforç fora de les aules.

La finalitat fonamental de l'avaluació és quantificar el grau d'acompliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries, l'avaluació ha de tenir en compte aquests elements:

Hi ha normes predefinides i conegudes anticipadament per l'alumnat.

És coherent amb els objectius fixats per endavant.

Inclou tots els nivells de coneixement i les activitats de l'alumnat en cada matèria.

Hi haurà diverses modalitats d'avaluació: exàmens finals, avaluació de pràctiques individuals o en grup, avaluació de treballs, etc.

 

inici

Trets d'identitat

El Màster en Investigació Criminal i Ciències Forenses presenta, entre els seus trets característics, una elevada experimentalitat. Així, l'alumnat no sols realitzarà nombroses pràctiques de laboratori en assignatures com, per exemple, “Criminalística forense” o “Anàlisi d'evidències forenses d'origen animal”, sinó també, eixides de camp per a l'anàlisi d'evidències en botànica i geologia forense. Addicionalment, entre els valors afegits d'aquesta titulació de postgrau, cal esmentar que compta amb la participació de funcionaris del Cos Nacional de Policia en determinades matèries del mòdul I, i això amb la finalitat d'oferir a l'estudiantat una perspectiva eminentment pràctica i enfocada a l'anàlisi i disseny estratègic de la investigació criminal. D'igual manera, cal destacar la celebració de tallers i de seminaris sobre aspectes específics en els quals intervenen especialistes de reconegut prestigi per a aprofundir en l'aprenentatge, així com l'organització de visites didàctiques (generalment a un centre penitenciari i a la Comissaria General de Policia Científica a Madrid).

La qualitat d'aquest Màster ve avalada per un equip docent integrat per professors universitaris i professionals procedents de diversos sectors vinculats a la investigació criminal i a les Ciències forenses. Així, en particular, formen part de l'equip, entre altres, experts en entomologia forense, en química analítica forense, en geologia i botànica forense, en genètica molecular, perits en acústica forense i en lingüística forense, metges de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses d'Alacant i de la Unitat de Valoració Forense Integral de Violència Sobre la Dona, i professionals de l'Administració de Justícia. L'alta especialització del quadre de professors, així com la seua dilatada experiència i el seu caràcter multidisciplinari, constitueixen, sens dubte, pressupostos fonamentals per a ensenyar a abordar amb èxit la investigació criminal de delictes complexos.

En aquest sentit, cal ressenyar, d'una banda, la participació del professorat en grups d'investigació consolidats de reconeguda trajectòria i projecció (nacional i internacional) en l'àmbit de la investigació criminal i les Ciències forenses. I, d'altra banda, cal posar en relleu la ingent producció científica generada pels docents que imparteixen la titulació, amb aportacions especialitzades en la variada temàtica objecte del Màster en Investigació Criminal i Ciències Forenses.

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de la Facultat de Dret

La Facultat està composta per vuit departaments que compten amb quasi 300 professors adscrits. Les instal·lacions de recent construcció estan equipades amb les tecnologies i equipaments més moderns (https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/fichas-edificios-del-campus/11-facultad-de-derecho-paraninfo.pdf). L'accessibilitat dels espais (aules, despatxos, sales, tallers, biblioteca, etc.) permet a les persones amb mobilitat reduïda el desplaçament autònom per totes les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

Aules

La Facultat compta amb 22 aules amb una capacitat de 43 a 168 places. Totes elles estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció extensible, canó de projecció, ordinador, altaveus i panell de connexió a la xarxa informàtica.

Aules on s'imparteix el títol

El Màster en Investigació Criminal i Ciències Forenses s'imparteix, a més d'en aules comunes, en diferents espais adaptats específicament a l'experimentalitat de les diferents assignatures que integren el pla d'estudis. En particular, i entre altres, els següents:

Laboratori de Criminologia 0011PB033 (Facultat de Dret), destinat a la realització de pràctiques de criminalística, antropologia i genètiques forenses. En aquesta aula podràs realitzar pràctiques sobre restes òssies humanes i d'animals, pèls i cabells, fibres, empremtes dactilars, indicis criminalísticos, perfil psicogeográfico del delinqüent, anàlisi de l'escena del crim, entre altres proves. L'aula es troba adaptada per a les necessitats que requereixen les pràctiques a realitzar i compte, a més d'amb ordinador, projector, pantalla i lavabo amb aigua corrent, amb microscopis, lupes binoculars, peces anatòmiques en silicona de diferents parts de l'esquelet i de diferents animals, material forense com un esquelet humà de silicona o aparells de mesurament com a taules osteométricas, mandibulómetros, calibradors, goniòmetres, cranióforo, lupes, cintes mètriques, compàs de grossària, etc.

Laboratori 0010PB008 (Facultat de Ciències V), per a les pràctiques de geologia forense.

- Laboratori 0004PB008 (Facultat de Ciències IV), per a les pràctiques de botànica forense.

- Laboratori 0004PB007 (Facultat de Ciències IV), per a les pràctiques de zoologia.

- IU/ Cartoteca, per a les pràctiques de química analítica forense.

- Aula A1/1-62I d'informàtica de l'Aulari I, dotada d'ordenador – PDI, ordenador estudiants PC, pantalla de projecció extensible, canó de projecció EPSON EB-X2

Sales d'informàtica

La Facultat de Dret disposa de dues aules d'informàtica amb 43 ordinadors cadascuna d'elles connectats a la xarxa informàtica i equipades amb tots els recursos informàtics i de treball (projector, altaveus, pissarra blanca, mobiliari mòbil, etc.) per al desenvolupament de pràctiques de laboratori.

Seminaris i altres espais

Es disposa de dos seminaris per a la realització de cursos, doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. Així mateix, existeixen seminaris departamentals en els quals es desenvolupen reunions de coordinació i gestió acadèmica.

La Facultat disposa també de la Sala de Juntes, del Saló de Graus utilitzats principalment per a actes de defensa de tesi i reunions acadèmiques. La Sala de Judicis Simulats

Biblioteca de Dret i Centre de Documentació Europea

La Biblioteca de Dret es troba situada en la planta baixa de l'edifici de la Facultat de Dret.  Pots localitzar-la en el pla de la Universitat. A més, per a orientar-te dins de la biblioteca pots consultar el següent pla.

A la biblioteca trobaràs els recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat de Dret i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 100.000 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària. També tindràs a la teua disposició tot el fons del Centre de Documentació Europea (CDE), integrat per nombroses monografies i publicacions especialitzades sobre la UE.

Si necessites més informació sobre horaris, distribució dels fons, contacte, etc., fes clic ací.

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

El Màster ofereix una intensa especialització en tots aquells aspectes relacionats amb la investigació criminal (des de l'àmbit criminològic, però també jurídic-penal i processal), en particular, en les ciències forenses (dactiloscopia, antropologia forense, genètica forense, entomologia forense, lingüística forense, química analítica forense, geologia forense, botànica forenses).

 

Perfil d'especialització del títol

L'especialització oferida pel Màster és particularment rellevant en els següents àmbits: Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Institucions Penitenciàries, centres de menors, oficina d'assistència a la víctima, peritatge, així com investigació acadèmica en l'àmbit de la criminologia i les ciències forenses.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici