Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Investigació Educativa

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

Tiulació dirigida a Graduats/as la intencionalitat del qual siga formar-se com a investigadors/as en contextos educatius, la diversitat del sistema, la pràctica docent. Així mateix, a tots aquells universitaris/as i professionals que desitgen oportunitats d'especialització i investigació en les innovacions i coneixements emergents de l'àmbit educatiu.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari: 

  1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
  2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
  3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
    • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
    • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

Atès que els estudiants podran ser admesos a un màster d'acord amb  els requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, siguen propis del títol de màster universitari,  aquest no té previst incloure proves específiques d'accés més enllà de les que establisca la mateixa Universitat.

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 75
2013-14 50
2014-15 50
2015-16 50
2016-17 50
2017-18 50
2018-19 50
2019-20 50
2020-21 50

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

La Comissió de Reconeixements de la Facultat d'Educació acorda en la seua reunió de l'1 de desembre de 2015 que no procedeix en cap cas el reconeixement d'assignatures de nivell de màster per assignatures superades en una titulació de nivell de grau ja que es tracten d'estudis de nivells diferent i que corresponen a objectius i descriptors diferents tal com s'estableix en el RD 1396/2007(modificat pel RD 86/2010) i pel Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) establit en el RD 1027/2011.

D'altra banda i també en virtut d'aquests mateixos decrets no procedirà el reconeixement d'assignatures de nivell de màster per assignatures superades en un primer cicle de llicenciatura o diplomatures ja que es tracta d'estudis de nivells diferents amb objectius i descriptors diferents.

Inici