Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Investigació Educativa

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

 1. Adquirir una formació avançada en el camp de la investigació educativa.
  1. Conèixer l'estat de les qüestions d'investigació i les perspectives actuals del coneixement de la comunitat científica internacional en el camp de la investigació educativa.
  2. Conèixer i aplicar els procediments i habilitats d'investigació utilitzant les metodologies quantitatives i qualitatives en la investigació educativa.
  3. Adquirir i aplicar habilitats de comunicació científica ajustades al cànon de la comunitat científica així com d'aprenentatge autònom.
 2. Actuar conforme als codis ètics de la investigació científica establits per les associacions de la comunitat educativa internacional procurant afavorir l'acció social positiva en els temes de no discriminació i democratització del saber i els coneixements.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

15

Optatives (OP)

30

Treballe Fi de Màster (TFM)

15

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MÈTODES QUANTITATIUS D'INVESTIGACIÓ 

OB

6

METODOLOGIES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ 

OB

3

FONTS DOCUMENTALS PER A LA INVESTIGACIÓ: ESTRATÈGIES DE RECERCA I ANÀLISI

OB

3

TRACTAMENT INFORMÀTIC DE SUPORT A LA INVESTIGACIÓ QUALITATIVA (AQUAD) 

OP

3

INVESTIGACIÓ EN DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL DOCENT

OB

3

INVESTIGACIÓ EN DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA

OP

3

DESENVOLUPAMENT, MOTIVACIÓ I APRENENTATGE

OP

6

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I ESCOLA INCLUSIVA

OP

3

INVESTIGACIÓ EN CONVIVÈNCIA I CONFLICTES

OP

3

INVESTIGACIÓ EN ORIENTACIÓ EDUCATIVA

OP

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ ESPECIAL

OP

6

INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA A l'EDUCACIÓ

OP

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MATEMÀTICA 

INVESTIGACIÓ EN PENSAMENT MATEMÀTIC AVANÇAT

OP

6

INVESTIGACIÓ EN PENSAMENT GEOMÈTRIC

OP

6

INVESTIGACIÓ EN PENSAMENT NUMÈRIC I ALGEBRAIC

OP

6

INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES I LA LITERATURA 

INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LES LLENGÜES I LA LITERATURA

OP

6

INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DEL DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS LECTOESCRIPTORES I DE LA COMUNICACIÓ ORAL

OP

6

INVESTIGACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPETÈNCIA LECTOLITERÀRIA, LITERATURA INFANTIL I JUVENIL I CÀNON LITERARI

OP

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL I MOVIMENT I

OP

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL I MOVIMENT II

OP

6

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

15

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ EN CIÈNCIES SOCIALS 

 

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ EN CIÈNCIES SOCIALS

OP

6

 

INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT.

 

INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I

OP

6

 

INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT II

OP

3

 

 

Planificació general del pla d'estudis

El màster de 60 crèdits s'estructura en mòduls bàsics –obligatoris– i específics –optatius- corresponents a dos grans itineraris més el treball de final de master.

Els itineraris queden constituïts per diferents línies d'investigació de la forma següent:

 1. Itinerari de psicopedagogia
 2. Itinerari de didàctiques especifiques.

Els mòduls obligatoris, de caràcter bàsic i comú, tenen com a objectiu la formació en metodologies quantitatives i qualitatives, així com la documentació científica ,i la seua finalitat és propiciar la interdisciplinarietat i la transversalitat dels coneixements i abilitats adquirides i una introducció en les investigacions en desenvolupament professional docent transversal a les diferents línies d'investigació que articulen el màster.

Els mòduls/ matèries obligatòries són:

 • Mètodes quantitatius d'investigació (2 matèries)
 • Mètodes qualitatius d'investigació (1 matèria)
 • Investigació en desenvolupament professional docent (1 matèria)

Les línies d'investigació en psicopedagògica comprenen els següents mòduls/matèries optatives:

 • Investigació en desenvolupament, motivació i aprenentatge
 • Investigació en atenció a la diversitat
 • Investigació en educació especial
 • Investigació en orientació educativa
 • Investigació en tecnologia digital aplicada a l'educació

Les línies de formació en investigació en ensenyament i aprenentatge de matèries específiques comprèn els següents mòduls optatius:

 • Investigació en educació matemàtica
 • Investigació en didàctica de les llengües i la literatura
 • Investigació en educació en ciències socials
 • Investigació en ciències de l'activitat física i l'esport
 • Investigació en educació musical

 

Es proposa una planificació del pla d'estudis. Per al cas d'alumnes a temps complet la planificació temporal és:

Primer quadrimestre:

 • 12 crèdits matèries bàsiques obligatòries (metodològiques)
 • 18 crèdits de matèries optatives de línia d'investigació

Segon quadrimestre

 • 3 crèdits de matèries obligatòries
 • 12 crèdits de matèries optatives de línia d'investigació 
 • 15 crèdits del Treball de Final de Màster

Inici

Trets d'identitat

El Màster d'Investigació Educativa es consolida com una formació especialitzada en àmbits específics de l'ensenyament, com l'aprenentatge, la formació del professorat, l'atenció a la diversitat i la investigació en el camp de les diferents didàctiques específiques, alhora que com una formació en tècniques i mètodes d'investigació en el camp de l'educació en general.

La metodologia d'ensenyament combina classes teoricopràctiques amb sessions de caràcter pràctic o pràctiques sobre la identificació i anàlisi de les característiques de les diferents línies d'investigació en l'àmbit de l'educació, centrades en la identificació dels problemes, la caracterització de diferents marcs teòrics de referència, el disseny d'instruments per a la recollida de dades i el desenvolupament de procediments d'anàlisis tant qualitatives com quantitatius coherents amb les preguntes d'investigació plantejades en l'àmbit de referència, així com desenvolupar diferents maneres de presentar els resultats d'investigació i identificar les maneres de relacionar-los amb altres investigacions, disposant el necessari per a la seua difusió mitjançant els llits de major eficàcia i rendibilitat. Així mateix, cada assignatura proposa diferents activitats pràctiques com a solució de problemes, anàlisis de casos, seminaris, simulacions i dinàmiques de joc de rol, pràctiques de laboratori, etc. en les quals s'utilitzen, entre altres, metodologies de treball cooperatiu, discurs estructurat i debat per a potenciar l'aprenentatge significatiu. Al seu torn, la metodologia d'ensenyament combina l'ús de les tecnologies digitals, amb les pràctiques sobre l'ús dels mitjans tecnològics i el disseny de processos d'ensenyament-aprenentatge mitjançant les noves tecnologies.

Evidentment, un dels trets d'identitat d'aquesta titulació, com no podia ser d'una altra forma, és la intensa activitat investigadora desenvolupada pel professorat de la Facultat d'Educació. Organitzats en un total d'11 grups d'investigació interdisciplinàries, les seues línies d'investigació se centren en l'estudi de les habilitats, competències docents, les intel·ligències, competència social i educació, les tecnologies de la informació i la comunicació, l'atenció a la diversitat, l'escola inclusiva i el gènere, la psicologia evolutiva, la llengua i la literatura, les matemàtiques, la música i la investigació en el camp de les ciències de l'activitat física i l'esport en l'educació. Tot el professorat d'aquest Màster és doctor i amb almenys un sexenni d'investigació reconegut, amb professorat que aconsegueix els 4 sexennis. La Facultat compta a més amb un programa de doctorat propi en Investigació Educativa el que permet que aquells que desitgen continuar amb estudis de doctorat puguen fer-ho de manera natural en aquest programa amb professorat del Màster.

Inici

 

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de la Facultat d'Educació

La Facultat està composta per tres departaments que compten amb més de 250 professors adscrits. Les instal·lacions de recent construcció estan equipades amb les tecnologies i equipaments més moderns (https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/fichas-edificios-del-campus/702-facultad-de-educacion.pdf). L'accessibilitat dels espais (aules, despatxos, sales, tallers, biblioteca, etc.) permet a les persones amb mobilitat reduïda el desplaçament autònom per totes les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

Aules

La Facultat compta amb 28 aules amb una capacitat de 50 a 90 places. Totes elles estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció extensible, canó de projecció, ordinador, altaveus i panell de connexió a la xarxa informàtica. A més, les aules posseeixen mobiliari mòbil que permet la distribució flexible de les aules per a desenvolupar dinàmiques cooperatives i interactives.

Sales d'informàtica, laboratoris i aules didàctiques

La Facultat d'Educació disposa de cinc aules d'informàtica amb 25 ordinadors cadascuna d'elles connectats a la xarxa informàtica i equipades amb tots els recursos informàtics i de treball (projector, altaveus, pissarra blanca, mobiliari mòbil, etc.) per al desenvolupament de pràctiques de laboratori.

Així mateix, compta amb dos laboratoris, una aula didàctica de música i una altra de plàstica, dotades amb els materials i recursos necessaris per a les assignatures que així ho requereixen.

Aula polivalent

La sala multiusos polivalent de la Facultat, situada en la primera planta, compta amb una superfície de 448,76m2 amb una capacitat per a 144 persones. Aquesta sala té un ús d'aula de teoria per a diverses assignatures, així com per a la realització de tallers i cursos que ofereix la Universitat d'Alacant. La sala polivalent està dotada d'una pissarra portàtil així com d'un equip multimèdia i una pantalla de projecció extensible.

Sales de treball i estudi

Es disposa de cinc sales de treball amb 8 llocs, 7 ordinadors de lliure accés connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 175 llocs (Biblioteca).

Seminaris i tallers

Es disposa de dos seminaris didàctics per a la realització de cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. Així mateix, existeixen cinc seminaris departamentals en els quals es desenvolupen reunions de coordinació i gestió acadèmica.

Els set tallers que compta la Facultat són aules específiques de major grandària per al desenvolupament de les assignatures.

La Facultat disposa també la sala Eliseo Gómez i la sala Rafael de Vera utilitzades principalment per a actes de defensa de tesi i reunions acadèmiques.

Biblioteca

La biblioteca d'educació es troba situada en la segona planta de l'edifici i compta amb una superfície de 1132 m², 175 llocs, 5 sales de treballs en grup i 7 llocs informàtics. La biblioteca compta amb els recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat d'Educació i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 50.000 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària.

Sala d'actes

La Facultat d'Educació disposa d'una Sala d'actes situada en la planta baixa de l'edifici, compta amb una superfície de 236,60m2, amb capacitat per a 325 persones, estructurat en dues plantes. El saló compta amb 9 files amb 147 butaques i 4 espais accessibles per a persones amb discapacitat motora i 9 files amb 128 butaques en graderia escalonada en la planta baixa, així com 4 files amb 50 butaques en graderia escalonada en la primera planta. Dotat d'un equip multimèdia i projector, alberga nombrosos actes de la Facultat, així com de la comunitat universitària en general.

Altres dependències

Existeixen espais destinats als responsables acadèmics i de gestió del programa formatiu. Així, el deganat i la secretaria de la Facultat d'educació se situen en la planta baixa de l'edifici. A més, s'ha habilitat un espai per a les reunions dels representants i la delegació d'alumnes.

Inici

Inici

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

D'investigació.

Perfil d'especialització del títol

El perfil d'aquest màster és investigador, per això ofereix la possibilitat d'obtenir una formació avançada en el camp interdisciplinari educatiu i una capacitació investigadora en l'àmbit psicopedagògic i en la investigació de les didàctiques específiques, oferint múltiples possibilitats d'avanç per a la projecció professional.

Perfils professionals del títol

Professions per a les quals capacita

Investigadors i experts en el camp de l'educació. El programa està dirigit a llicenciats i graduats que tinguen la intenció d'investigar els contextos educatius, la diversitat del sistema, la pràctica docent en qualsevol camp afí a les línies d'investigació. Així mateix, a tots aquells universitaris i professionals que vulguen oportunitats d'especialització i investigació en les innovacions i coneixements emergents de l'àmbit educatiu. A més s'ha dissenyat per a afavorir l'adequació per als graduats de les universitats iberoamericanes.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici