Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Salut

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

La Facultat de Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant ofereix, a més del grau en infermeria, ofereix el grau en nutrició humana i dietètica. Per això, és bo plantejar un màster d'investigació generalista, que puga donar cabuda a tots els graduats que vulguen fer camí en la investigació i permeta aprofitar aquest capital humà de base per a fonamentar els investigadors en formació.

El contingut de les matèries seguix l'estructura del mètode científic, s'inicia amb la pregunta d'investigació i finalitza en la comunicació dels resultats científics. D'altra banda, les optatives presentades permeten a l'alumnat integrar-se en els principals grups d'investigació de la Facultat de Ciències de la Salut durant els estudis del Màster. Amb l'elecció de les optatives els alumnes poden aprofundir, segons l'interés propi, en aspectes com:

  1. l'establiment de mecanismes d'avaluació de resultats en salut des de la perspectiva del pacient, com a indicador de l'efectivitat de les intervencions sanitàries aplicades;
  2. l'anàlisi de l'efecte potencial que les polítiques, les estratègies i els plans tenen en la salut i en la salut pública, amb estudis de gènere, classe i ètnia com una eina notable per a comprendre l'etiologia i el control de les malalties en dones i homes;
  3. l'adquisició de la dimensió cultural de les cures, identificant les diverses cultures com a principal origen de la infermeria transcultural o,
  4. el disseny d'estudis d'investigació coherents amb les prioritats d'investigació en infermeria i salut comunitària.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

36

Optatives (OP)

12

Treball Final de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA I FORMULACIÓ DE PREGUNTES I HIPÒTESIS D'INVESTIGACIÓ

OB

3 ANÀLISI QUALITATIVA DE DADES

OB

5
DISSENYS D'INVESTIGACIÓ

OB

6 COMUNICACIÓ CIENTÍFICA I GESTIÓ DE LA INVESTIGACIÓ

OB

4
MEDICIÓ I RECOL·LECCIÓ DE DADES

OB

4 EPIDEMIOLOGIA AVANÇADA

OB

3
ENFOCAMENTS I MÈTODES D'INVESTIGACIÓ QUALITATIVA

OB

5 AVALUACIÓ DE RESULTATS EN SALUT

OP

6
BIOESTADÍSTICA

OB

6 INVESTIGACIÓ I ACCIÓ EN SALUT PÚBLICA

OP

6
HISTÒRIA I CULTURA DE LES CURES

OP

6  TREBALL DE FI DE MÀSTER
 

 

OB

 

12 

AVANÇOS EN INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I SALUT COMUNITÀRIA

OP

6

 

Planificació general del pla d'estudis

 

Inici

Trets d'identitat

El Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Salut és un màster semipresencial a Alacant, que integra en el seu itinerari formatiu la flexibilitat de la part de formació online, amb l'atenció personalitzada i la qualitat que permet la seua part presencial.

El MUICS t'ajuda a desenvolupar la teua investigació amb l'enfocament metodològic més adequat (metodologia quantitativa, qualitativa o mixta).
El professorat del Màster Universitari en Investigació en Ciències de la Salut compta amb prestigi internacional en la investigació en Ciències de la Salut, i és multidisciplinària.

És un màster d'investigació amb un enfocament pràctic, centrat en el teu propi projecte d'investigació. Consulta ací l'informe d'inserció laboral dels nostres màsters. Si curses el MUICS podràs conèixer i fins i tot participar amb grups d'investigació de gran activitat (pots veure ací els grups d'investigació de la Facultat de ciències de la Salut de la Universitat).

Possibles especialitats del títol: El MUICS és una excel·lent oportunitat per al desenvolupament de la carrera investigadora, com a fase prèvia als estudis de doctorat. A més, el títol pot ser un mèrit rellevant per a determinats llocs docents en la universitat, i activitats professionals vinculades a la investigació en salut en instituts, empreses o altres organitzacions. A més de la formació general en mètodes d'investigació, professores i professors dels principals grups d'investigació de la Facultat de Ciències de la Salut desenvolupen diferents assignatures optatives en el MUICS. Els participants podran aprofundir, segons el seu interès, en aspectes com: (1) L'establiment de mecanismes d'avaluació de resultats en salut des de la perspectiva del pacient com a indicador de l'efectivitat de les intervencions sanitàries aplicades; (2) L'anàlisi de l'efecte potencial que les polítiques, les estratègies i els plans tenen en la salut i en la salut pública mitjançant la utilització dels estudis de gènere, classe i ètnia com una eina notable per a la comprensió de l'etiologia i el maneig i control de les malalties en dones i homes; (3) L'adquisició de la dimensió cultural de les cures identificant les diferents cultures com a principal origen de la infermeria transcultural; (4) El disseny d'estudis d'investigació coherents amb les prioritats d'investigació en infermeria i salut comunitària. La possibilitat de simultaneïtat d'estudis

Grups i projectes d'investigació rellevants: La diversitat d'enfocaments i temàtiques d'investigació del professorat del MUICS és un senyal d'identitat d'aquest màster en investigació. El professorat del MUICS forma part de diversos grups d'investigació en la UA, entre els quals s'inclouen: Atenció centrada en la persona i innovació en resultats de salut (PCC-HOI); Qualitat de vida, benestar psicològic i salut; Infermeria i Cultura de les Cures (EYCC); Grup Balmis d'Investigació en Salut Comunitària i Història de la Ciència; Processament del llenguatge i sistemes d'informació (GPLSI); Salut pública. Tots aquests grups desenvolupen una intensa activitat investigadora, que es reflecteix en nombrosos projectes finançats per diverses agències de finançament, pública i privada (suggerim veure les pàgines web dels grups en els enllaços que es proporcionen). A més, tots els professors responsables de les assignatures del del MUICS participen en els diferents equips del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut de la Universitat d'Alacant (veure ací).

Resultats notables de la investigació: El professorat del màster destaca per la seua alta qualitat en l'àmbit de la investigació i per una extensa producció científica en diverses àrees, amb aportacions rellevants en nombroses publicacions situades en els llocs més destacats del rànquing internacional.

Publicacions importants: El professorat que participa en el màster ha publicat un gran nombre de treballs rellevants en el seu camp. Pot veure's un llistat de les publicacions principals dels professors responsables de les assignatures del MUICS en els seus currículums abreujats:

Roma Ferri, Maria Teresa (Documentació Científica i Formulació de Preguntes i Hipòtesis d'Investigació)

Richart Martinez, Miguel (Dissenys d'Investigació / Comunicació Científica i Gestió de la Investigació)

Cabrer Garcia, Juliol (Mesurament i Recol·lecció de Dades)

Solano Ruiz, Maria Del Carmen (Enfocaments i Mètodes d'Investigació Qualitativa)

Moncho Vasallo, Joaquin (Bioestadística)

De la Costa Benjumea, Carmen (Anàlisi Qualitativa de Dades)

Torrubiano Domínguez, Jordi (Epidemiologia Avançada)

Siles Gonzalez, Jose (Història i Cultura de les Cures)

Verdú Soriano, Jose (Avanços en Investigació en Enfermería y Salud Comunitaria)

Fernandez Pascual, Maria Dolores (Avaluació de Resultats en Salut)

Gil Gonzalez, Diana Maria (Investigació i Acció en Salut Pública)

Oliver Roig, Antonio (Treball de Fi de Màster)

Docents destacats: La major part del professorat del MUICS té una vinculació permanent amb la Universitat, en el 86% ho són a temps complet i en el 97% dels casos són Doctors. El Màster compta amb professors visitants que realitzen col·laboracions puntuals en diverses assignatures, fins al moment procedents d'universitats nacionals. Tant l'estructura quantitativa com la qualitativa del professorat resulten òptimes per a la naturalesa de la titulació (experiència professional, docent i investigadora). En el curs 17/18 la taxa de sexennis/professor (excloent associats): 2,2 i quinquennis/professor: 3,7. En l'últim informe per a la renovació de l acreditació de títols oficials de grau i màster de l'Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva de la Generalitat Valenciana, el Màster MUICS va obtenir una qualificació de “Se supera excel·lentment” en el criteri de personal acadèmic.

Inici

Recursos i instal·lacions

La titulació compta amb el suport i suport dels Serveis Generals corresponents a la Facultat de Ciències de la Salut, que resulten adequats sobre la base de la seua naturalesa, modalitat, nombre d'estudiants i competències que han d'adquirir (no es requereixen laboratoris experimentals).

Laboratoris Específics de Simulació Clínica

Es disposa de 5 Laboratoris de Simulació Clínica, amb una capacitat per a 30 alumnes cadascuna. Els laboratoris estan equipats amb pissarra, pantalla de projecció fixa, canó de projecció, ordinador, lavabos, cadires mòbils. A més, aquests espais estan dotats de material específic per a realitzar activitats clíniques de simulació.

El laboratori d'habilitats practiques compte en les seues instal·lacions amb lector de radiografies, 2 cortines separadores, 2 càmeres d'enregistrament (Metivision), 10 pantalles de visualització de pràctiques, 1 llitera, 1 llit, 1 ninot de pràctiques.

El laboratori d'urgències i cures crítiques disposa de: 2 lliteres, 2 llits, 2 ninots de pràctiques, 2 lavabos, 3 càmeres d'enregistrament (Metevisión), 1 taula mòbil de treball, 1 armari mòbil de treball, material divers per a pràctiques, 2 cadires mòbils, 1 cadira fixa.

El laboratori d'hospitalització adults/matern-infantil disposa de: 2 lavabos, 1 taula mòbil de treball, 2 llits, 2 cortines separadores, 2 bressols, 1 incubadora, 1 cadira mòbil, 2 armaris secunde, 1 taula d'atenció, 1 pes, 3 Cambres fixes per a simulacions (Metivision).

Laboratori de nutrició i dietètica compta amb: 25 cadires plegables amb pala, 1 taula per al professor, 1 ordinador de taula (torre + monitor), 1 projector, 1 pantalla per a projector, 1 pissarra blanca, 3 armaris, 1 banc de treball amb armaris, 1 esquelet anatòmic, 1 bàscula pesabebés, 1 tanita BC418MA.

Laboratori aprenentatge experiencial presenta en les seues instal·lacions: pantalla de projecció extensible/enrotllable, ordinador portàtil, vídeo projector Hitachi, sistema d'àudio.

Laboratori d'atenció domiciliària: 25 cadires, pantalla de projecció extensible/enrotllable, ordinador portàtil, vídeo projector Hitachi, sistema d'àudio.

  • Laboratoris o espais especialitzats:

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 3 departaments distribuïts en dos edificis que engloben un total de 78 professors i tutors a temps complet, parcial o de caràcter extern. Els edificis destinats a la Facultat de Ciències de la Salut disposen de disposen de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

Aules

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 2 Aules pròpies amb capacitat per a 60 persones, equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, canó de projecció, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica, 12 taules mòbils i 24 cadires mòbils cadascuna.

Seminaris

En les dependències de la Facultat de Ciències de la Salut existeix un Seminari Exterior amb capacitat per a 24 persones dotat de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, canó de projecció NECVT670G, ordendor, monitor, sistema d'àudio, panell de connexió a internet, llitera i armaris

Sales d'actes

La Facultat disposa de Sala d'actes amb capacitat per a 70 persones, dotada de pantalla de projecció extensible/enrotllable, canó de projeccions NECNP300, ordinador, dispositius per a viodeconferencias i videostreaming, sistema d'àudio i connexió JS1/A en paret.

Altres dependències

La Facultat de Ciències de la Salut compta a més en les seues instal·lacions amb una Sala de Control de Laboratoris dotada de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, canó de projecció NECVT670G, ordenador + monitor, sistema d'àudio, panell de connexió JS1/A en paret, 1 llitera i armaris. S'ha habilitat un espai per a la delegació d'alumnes dels diferents Graus.

Aulari 1

En el Màster en Envelliment Actiu i Salut totes les classes teoricopràctiques es desenvolupen en l'Aulari 1 i en l'Edifici Germà Bernàcer de la Universitat d'Alacant.

En concret en elA1/0-14S està dotada amb una capacitat per a 21 persones, amb una superfície de 33 metres quadrats, dotada de calefacció, connexió a internet per wifi, endolls, mobiliari biplaça, pupitres, termòstats per a regular la temperatura, sincronització simultània de pantalla i pissarra, altaveus pc genius, ordinador, panell de connexió, canó de projecció Epson i pantalla de projecció extensible.

L'aulaGB/INF4 de l'Edifici Germà Bernàcer està dotada d'una capacitat per a 36 usuaris, amb una superfície de 59 metres quadrats que disposa d'accessibilitat per a alumnat i professorat en cadira de rodes, aire condicionat, calefacció, connexió a internet, endolls, mobiliari fix, pissarra de retolador, pupitres, sincronització simultània de pantalla i pissarra, vídeo projector Epson i pantalla de projecció extensible.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Perfil d'especialització del títol

El Màster en Investigació en Ciències de la Salut s'ajusta als continguts del programa proposat i es correspon a la formulació i estructura clàssiques dels manuals i programes de formació avançada en investigació en ciències de la salut. El programa formatiu comprén totes les fases del mètode científic, des de la formulació de preguntes d'investigació fins a la redacció de comunicats científics (des del projecte d'investigació fins a la publicació d'articles), considera les dues tradicions investigadores en l'àmbit de les ciències de la salut (la psicosocial i la clinicoepidemiològica) i inclou la formació en mètodes quantitatius i qualitatius des de la perspectiva de la complementarietat (dissenys mixtos).

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici