Com accedisc?

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés al Màster es correspon amb titulacions de l'àmbit de la nutrició i alimentació i, dins d'aquestes, els graus en nutrició humana i dietètica i ciència i tecnologia dels aliments. 

Es té en compte, a més, el perfil de titulats en altres ciències de la salut i experimentals, com ara els graus en medicina, infermeria, fisioteràpia, psicologia, podologia, òptica, odontologia, veterinària, farmàcia, biologia i química.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

Para determinar l'admissió, es valora el títol de grau, o equivalent, que el candidat presenta per a l'accés, d'acord amb aquest barem:

Ciències de la salut: nutrició humana i dietètica, ciència i tecnologia dels aliments, 4 punts com a màxim. Les assignatures d'aquests expedients acadèmics seran baremades així:

 • Aprovat: 1
 • Notable: 2
 • Excel·lent: 3
 • Matrícula d'honor: 4

Ciències de la salut i ciències experimentals: medicina, infermeria, fisioteràpia, psicologia, podologia, òptica, odontologia, veterinària, farmàcia, biologia i química, 2 punts com a màxim. Les assignatures d'aquests expedients acadèmics seran baremades així:

 • Aprovat: 0,5
 • Notable: 1
 • Excel·lent: 1,5
 • Matrícula d'honor: 2

En aquest procés d'admissió es fa, primerament, una preinscripció o sol·licitud de plaça en el Màster, d'acord amb la planificació temporal establida per la Universitat d'Alacant. L'alumnat, en la preinscripció, ha de lliurar la documentació oportuna per a la selecció, que només es farà si el nombre de sol·licituds supera al de places oferides. En cas contrari, tots els alumnes que complisquen el perfil del Màster hi seran admesos. El nombre màxim d'estudiants d'aquest programa és 25 i el mínim per a posar-lo en marxa 15.

 

 

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2016-17 25
2017-18 25
2018-19 25
2019-20 25
2020-21 25

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Just abans de realitzar l'automatrícula, l'o l'estudiant realitzarà, si escau, la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

En el cas de procedir de FP Superior indicar com a assignatura d'origen la pròpia titulació de FP, ja que el reconeixement serà, si escau, a partir de la titulació completa.

NO HAS DE MATRICULAR-TE de les assignatures que sol·licites reconèixer.

Es recomana que la sol·licitud siga para tots els cursos de la titulació, en lloc de realitzar una sol·licitud cada any. D'aquesta manera, la resolució serà global i única.

Procediment telemàtic de sol·licitud: a través d'UACloud: i-Administració - Reconeixement de crèdits.

Per cada petició que faces, el programa generarà un JUSTIFICANT REGISTRE amb les dades de la sol·licitud. Documentació a presentar:

 • Certificat de l'expedient acadèmic. Per a estudis realitzats en la Universitat d'Alacant és suficient amb aportar una Fitxa informativa de l'estudiant, segellada pel centre d'origen.
 • Pla d'estudis publicat en el BOE.
 • Programes de les assignatures, segellats pel departament o centre d'origen.
 • L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu superior només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Només es tramitaran aquelles sol·licituds que vagen acompanyades de tota la documentació requerida.

Taxes: Una vegada fet l'estudi del reconeixement i comunicat el nombre de crèdits que es van a reconèixer, perquè puguen ser incorporats a l'expedient s'haurà d'abonar el 25% del cost dels crèdits (100% en el cas de reconeixement per experiència laboral o professional).

Després de la resolució de reconeixement, l'estudiant podrà sol·licitar modificar la seua matrícula en el termini de 5 dies després de la notificació de la seua resolució.

Nota per als sol·licitants de beca: Els crèdits reconeguts no es consideren crèdits matriculats a l'efecte de compliment de requisits establits en les convocatòries de beques.

Taules de reconeixement: Abans de sol·licitar el reconeixement, consulte les següents taules d'equivalència per si apareixen els seus estudis d'origen. Aquestes taules són orientatives, no vinculants (resoldrà la comissió de reconeixement de crèdits). En el cas d'aparèixer en les taules no es precisa dels programes de les assignatures. A més, pot sol·licitar reconeixements que no apareguen en aquestes taules.

Observacions: per a acarar una fotocòpia has de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia et retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

+info:

Inici