Com és el màster?

Resum del pla d'estudis

S'accedeix a cada assignatura a partir de les taules de la distribució per cursos i d'assignatures optatives. Dins de cada assignatura s'accedeix a la guia docent i a tota la informació rellevant.

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA
   
TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Obligatòries (OB) 18
Optatives (OP)/obligatòries d'especialitat 27
Pràctiques externes 9
Treball Final de Màster (TFM) 6
Total crèdits   60


 
   DISTRIBUCIÓ PER CURSOS  

 

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

AVANÇOS EN NUTRICIÓ HUMANA

OB

3 PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

9
INVESTIGACIÓ I CERCA DE DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

OB

3 TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6
BIOESTADÍSTICA

OB

3      
APLICACIÓ DE L'EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL AVANÇADA A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

OB

3      
CUINA: APLICACIÓ D'EINES EN LA PRÀCTICA DIETETICONUTRICIONAL

OB

3      
TEMES AVANÇATS EN CIÈNCIES DELS ALIMENTS OB 3      

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
GLOBALITZACIÓ I POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES I NUTRICIONALS 3 NUTRICIÓ PÚBLICA, ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA 3
PSICOLOGIA DE LA SALUT, NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 6 NECESSITATS D'ATENCIÓ CLINICONUTRICIONAL  3
PRODUCCIÓ DE RECURSOS MULTIMÈDIA I INTERACTIUS PER A L'ATENCIÓ DIETÈTICA 3 SUPORT NUTRICIONAL EN SITUACIONS ESPECIALS  3
ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS AVALUACIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA  3
ANÀLISI QUALITATIVA D'ALIMENTS 3 AVANÇOS EN RESTAURACIÓ COL·LECTIVA  3
ANÀLISI QUANTITATIVA D'ALIMENTS 3 ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS
CONSERVACIÓ POSTCOLLITA I NUTRICIÓ VEGETAL 3 LABORATORI D'ANÀLISI QUÍMICA D'ALIMENTS I ANÀLISI QUIMIOMÈTRICA  5
TÈCNIQUES AVANÇADES EN MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 3 BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS  5
MICROBIOLOGIA DE L'ELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS 5

 

 

 

Inici

Horaris i calendaris d'exàmens

 

Inici

Competències del títol

 

 

 

Inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

Els programes de mobilitat estan destinats a facilitar la realització de part dels estudis en una altra Universitat (espanyola o estrangera), basant-se en el reconeixement acadèmic. Serveix per a completar els teus estudis, enriquir la teua carrera personal i professional i facilitar la integració laboral.

Normativa UA de mobilitat d'estudiants [pdf].

Les gestions administratives (requisits, nombre de places i adjudicació) dels programes de mobilitat són dutes a terme pel Secretariat de Mobilitat. Consulta el calendari de convocatòries que publica cada any. Tin en compte que per a l'adjudicació de plaça en un programa de mobilitat internacional és requisit tenir l'acreditació de nivell d'idioma exigit pel país de destinació.

Si ja tens destinació, inscriu-te i participa en el Buddy Program: a través d'aquest formulari

+info:

 

Inici

Pràctiques externes

L'alumnat de qualsevol titulació oficial de grau o màster d'aquesta Facultat podrà fer pràctiques extracurriculars en qualsevol institució estrangera sempre que dispose d'un contacte en el centre i acceptació formal per part del centre en el qual siga acceptat. Haurà d'enviar-nos emplenat el formulari amb les dades de la institució.

Període de realització: comprendrà des de les últimes setmanes de juliol, durant el mes d'agost o durant les primeres setmanes de setembre del mateix curs acadèmic de matrícula.

No hi ha pagament de matrícula, ni avaluació, per tant no hi ha reconeixement d'ECTS. Després de la finalització, l'alumnat obtindrà un Certificat d'Estada de l'institució de destí.

Ajuda Econòmica: S'atorgarà una ajuda econòmica de la Facultat per a la realització de Pràctiques Extracurriculars a l'Estranger. Consultar les bases en la Convocatòria publicada en la nostra web "Ajuda, Beques i Premis".

Requisits per a l'estada:

 • Estar matriculat/ada durant el mateix curs d'estada en una titulació oficial de Grau o Màster de la Facultat de Ciències de la Salut.
 • Estar al corrent del pagament de la matrícula.
 • En el cas de Grau, tenir superat com a mínim 60 ECTS.
 • En cas de tenir superats tots els crèdits de la titulació, només es podran realitzar aquestes pràctiques si no s'abonen les taxes d'expedició del títol universitari fins a la finalització de l'estada.

L'alumnat que realitze aquest tipus de pràctiques en l'estranger, ha de contractar una assegurança que cobrisca accidents, repatriació i responsabilitat civil (danys a tercers). Una vegada contractat, és obligatori enviar a la Facultat el certificat amb les cobertures i les dates.

+info:

Inici

Treball final de màster (TFM)

Tots els ensenyaments oficials de màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball Final de Màster (TFM), que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFM serà un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinat, i que cada estudiant realitzarà sota l'orientació d'un tutor o tutora que permetrà a l'alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster universitari.

La labor del tutor o tutora consistirà a orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, realitzar un seguiment de les activitats durant el període de duració del treball a desenvolupar, i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest.

El TFM podrà contemplar diferents modalitats, tant experimentals com acadèmiques en tots els seus vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb el títol, i segons l'orientació professional, investigadora o acadèmica del màster.

L'assignació dels treballs proposats pels departaments i sol·licitats per l'alumnat, es realitzarà conforme al procediment que establisca la Junta de Centre.

A través de la plataforma establida a aquest efecte, l'alumnat podrà triar algun dels TFM oferits pels departaments. A més cada estudiant podrà proposar un tema propi.

La matrícula del TFM es formalitzarà en els períodes establits en el calendari acadèmic de la Universitat d'Alacant.

+info :

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info :

Inici

 

Quadre de responsables del màster

La Universitat d'Alacant té certificat el programa AUDIT per a tots els seus centres. Per això, la Facultat de Ciències de la Salut ha implantat un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat que assegura la coordinació docent, tant horitzontal com vertical, i la qualitat en tots els seus títols.

El Sistema de Garantia de Qualitat en la Facultat de Ciències de la Salut contempla, entre altres, les següents comissions:

 Inici

Normativa d'interès

 

Permanència i continuació en estudis de Màster

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 29 de maig de 2018 (BOUA 5-6-18), una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior.  

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació d'aquestes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 • L'avaluació contínua que serà el sistema d'avaluació general.
 • Es contempla l'establiment de sistemes d'avaluació alternativa per a estudiants amb dret a " adaptació curricular "
 • Els criteris d'avaluació seran públics i objectius , s'inclouran abans dels períodes de matrícula en les "Guies docents" de les assignatures i no es podran modificar durant el curs excepte causa justificada
 • Hi haurà activitats d'avaluació recuperables i no recuperables que figuraran en les "Guies docents" de les assignatures
 • S'estableixen dos períodes d'avaluació: ordinari i extraordinari que figuraran en el calendari acadèmic anual
 • El calendari de proves finals no podrà modificar-se, excepte causa de força major. La data de proves finals de cada assignatura es coneixerà abans dels períodes de matrícula, el lloc, almenys, amb 30 dies d'antelació.
 • El sistema de qualificació serà numèric de 0 a 10 amb un decimal . Es podrà atorgar "Matrícula d'Honor" a estudiants amb qualificació igual o major de 9, amb un màxim del 5% d'estudiants matriculats en una assignatura o 1 per a assignatures amb 20 o menys estudiants.
 • Els resultats de proves parcials i finals es publicaran a través d'UACloud . Per a les primeres, no més tard de 30 dies naturals. Per a les segones en el termini establit en el calendari acadèmic . A més, en proves finals s'indicarà amb almenys 48 hores d'antelació el lloc, data i horari per a la revisió
 • S'estableix el procediment de revisió i reclamació de qualificacions.
 • Reglament d'Avaluació dels Aprenentatges (BOUA de 9/12/2015) [pdf]

 

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent els principis de confidencialitat i privacitat

Els o les estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

 • Primer grup. Estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33% i estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE) per alteracions de salut congènita o sobrevinguda.
 • Segon grup. Estudiants que acrediten la condició d'esportistes d'elit, alt nivell o universitaris. Víctimes de violència de gènere. Situació de part, adopció o acolliment fills menors de 3 anys a càrrec o cuidadors de familiars dependents. Jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Membres d'òrgans de govern de la UA, participants en tornejos, activitats culturals o acadèmiques en representació de la UA i estudiants que participen en programes de mobilitat.

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre (facultat/escola politècnica).

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

 • Adaptacions de suport a l'aula poden consistir en adequació de materials, il·luminació o qualitat de so de les aules. Adaptació de pràctiques o continguts acadèmics i fins i tot utilització de sistemes de comunicació alternatius o complementaris. També, es poden contemplar absències justificades a classe (un màxim del 25% per assignatura).
 • Adaptacions en proves d'avaluació podrien consistir en l'ampliació del temps en les proves o en la transcripció a altres sistemes de comunicació alternatius.

+info:

Inici

 

Centre

Facultat de Ciències de la Salut

Correu electrònic: facu.salut@ua.es

Formulari de contacte.

Web: https://fcsalud.ua.es/

Tel : (+34) 96 590 3512 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3512

+info: Estructura organitzativa

Inici