Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

La formació de postgrau en ciències de la salut, en general, i en nutrició i alimentació en particular es fa imprescindible per a millorar la salut, des del coneixement i la investigació aplicada a la nutrició de la població al llarg de la vida i en qualsevol situació de salut o malaltia. També és necessària per a un major coneixement de la composició d'aliments i dels mètodes d'anàlisi. 

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

18

Optatives (OP)  /obligatòries d'especialitat

27

Pràctiques externes

9

Treball Final de Màster (OB)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

AVANÇOS EN NUTRICIÓ HUMANA

OB

3 PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

9
INVESTIGACIÓ I CERCA DE DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA

OB

3 TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6
BIOESTADÍSTICA

OB

3      
APLICACIÓ DE L'EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL AVANÇADA A LA PRÀCTICA PROFESSIONAL

OB

3      
CUINA: APLICACIÓ D'EINES EN LA PRÀCTICA DIETETICONUTRICIONAL

OB

3      
TEMES AVANÇATS EN CIÈNCIES DELS ALIMENTS OB 3      

 

ASSIGNATURES OPTATIVES

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA ESPECIALITAT 1: NUTRICIÓ CLÍNICA I COMUNITÀRIA
GLOBALITZACIÓ I POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES I NUTRICIONALS 3 NUTRICIÓ PÚBLICA, ESPORT I ACTIVITAT FÍSICA 3
PSICOLOGIA DE LA SALUT, NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA 6 NECESSITATS D'ATENCIÓ CLINICONUTRICIONAL  3
PRODUCCIÓ DE RECURSOS MULTIMÈDIA I INTERACTIUS PER A L'ATENCIÓ DIETÈTICA 3 SUPORT NUTRICIONAL EN SITUACIONS ESPECIALS  3
ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS AVALUACIÓ DE PROGRAMES D'INTERVENCIÓ EN NUTRICIÓ COMUNITÀRIA  3
ANÀLISI QUALITATIVA D'ALIMENTS 3 AVANÇOS EN RESTAURACIÓ COL·LECTIVA  3
ANÀLISI QUANTITATIVA D'ALIMENTS 3 ESPECIALITAT 2: CIÈNCIA DELS ALIMENTS
CONSERVACIÓ POSTCOLLITA I NUTRICIÓ VEGETAL 3 LABORATORI D'ANÀLISI QUÍMICA D'ALIMENTS I ANÀLISI QUIMIOMÈTRICA  5
TÈCNIQUES AVANÇADES EN MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 3 BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS  5
MICROBIOLOGIA DE L'ELABORACIÓ I CONSERVACIÓ D'ALIMENTS 5

 

Planificació general del pla d'estudis

Aquest títol és un màster oficial, amb un pla d'estudis de 60 crèdits ECTS de durada, estructurat en un curs acadèmic. Està planificat seguint la normativa del Reial Decret 1393/2007, d'acord amb el qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i la modificació de 3 de juliol de 2010.

El Màster proposa un tronc comú de 18 crèdits, amb què es vol donar una formació global oberta als graduats en nutrició humana i dietètica i altres graduats de l'àrea de ciències de la salut i ciències experimentals que vulguen ampliar estudis de postgrau en aquesta àrea. El Máster continua amb un mòdul especialitzat de 27 crèdits i es completa amb 9 de pràctiques externs que, segons l'itinerari elegit pels alumnes, es fan en empreses de la indústria alimentària, en el cas de les ciències dels aliments, o en institucions sociosanitàries, per a la nutrició clínica i comunitària. Les pràctiques externes es realitzen en diferents escenaris segons l'especialitat. Per això, la UA té convenis amb diverses institucions sanitàries de les comarques d'Alacant, per a fer les pràctiques de l'itinerari de nutrició clínica i comunitària i, també, amb empreses d'alimentació per a les pràctiques de l'itinerari de ciències dels aliments.

El bloc comú l'integren 6 matèries o assignaturas de 3 ECTS, que s'imparteixen en el primer quadrimestre. S'hi proporcionen les eines de formació avançada a l'alumnat, per a qualsevol de les dues especialitats.

Finalment, el treball fin de màster (6 ECTS) s'imparteix en el segon quadrimestre, atés el caràcter professionalizant d'aquest títol.

Els alumnes han de cursar necessàriament una de les especialitats proposades, tal com s'indica en les taules.>

L'especialització de nutrició clínica i comunitària consta de 3 matèries: nutrició comunitària (12 ECTS), nutrició clínica (9 ECTS) i psicologia de la salut, nutrició humana i dietètica (6 ECTS). Nutrició comunitària està integrada per 4 assignatures de 3 ECTS que s'imparteixen en el primer quadrimestre, tret de Nutrició Pública, Esport i Activitat Física, que s'imparteix en el segon. En aquesta matèria es desenvolupa un dels dos nuclis principals d'aquesta especialitat, amb assignatures de formació avançada en aquest àmbit. Nutrició clínica consta de 3 asignaturas de 3 ECTS; dues s'imparteixen en el segon quadrimestre i, per la utilitat transversal en l'ús d'eines informàtiques, Producció de Recursos Multimèdia i Interactius per a l'Atenció Dietètica s'imparteix en el primer. Psicologia de la salut, nutrición humana i dietètica consta d'1 assignatura de 6 ECTS, que s'imparteix en el primer quadrimestre. S'hi tracten els aspectes psicològics de l'alimentació, imprescindibles en tota programació dietètica en qualsevol àmbit d'actuació.

L'especialització en ciències dels aliments està integrada per 27 ECTS, distribuïts en 4 matèries: 1) anàlisi química d'aliments (11 ECTS, 3 assignatures: Anàlisi Qualitativa d'Aliments, Anàlisi Quantitativa d'Aliments, Laboratori d'Anàlisi Química d'Aliments i Anàlisi Quimiomètrica); 2) microbiologia d'aliments (2 assignatures: Microbiologia de l'Elaboració i Conservació d'Aliments, amb 5 ECTS; i Tècniques Avançades en Microbiologia d'Aliments, amb 3 ECTS); 3) biotecnologia d'aliments (5 ECTS); i 4) conservació postcollita i nutrició vegetal (1 assignatura, 3 ECTS).


Inici

Trets d'identitat

Inscrit en la branca de Ciències de la salut, el Màster Universitari en Nutrició i Alimentació compleix amb els requisits d'avaluació establits per l'ANECA. Es tracta d'un màster oficial semipresencial que permet compatibilització laboral. Té 60 crèdits ECTS, i compta amb dos itineraris: 1. Nutrició Clínica i Comunitària i 2. Ciències dels Aliments. A més del desenvolupament d'habilitats professionals, tots dos itineraris possibiliten la formació en investigació que permet als estudiants la continuïtat dels estudis en els programes de doctorat.

Un dels trets del Màster és la formació amb pràctiques externes, abastant el camp de la clínica, de la nutrició comunitària i de la ciència dels aliments. Les pràctiques es desenvolupen en Hospitals, Centres de salut, Ajuntaments, i empreses del sector alimentació, entre altres.

A fi de cobrir les necessitats de l'alumnat i ampliar la realització de convenis pertinents, la Facultat de Ciències de la Salut manté contacte constant amb empresaris del sector alimentari i amb la xarxa sanitària.

Un altre important tret del Màster és la intensa activitat investigadora desenvolupada pel professorat implicat en les activitats docents. Organitzats en diversos grups d'investigació que abasten diferents àrees científiques (https://web.ua.es/es/investiga-en-la-ua.html), el professorat té una àmplia trajectòria investigadora, amb experiència en projectes i publicacions d'àmbit nacional i internacional.

Inici

Recursos i instal·lacions

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 3 departaments distribuïts en dos edificis que engloben un total de 78 professors i tutors a temps complet, parcial o de caràcter extern. Els edificis destinats a la Facultat de Ciències de la Salut disposen de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

Aules

La Facultat de Ciències de la Salut compta amb 2 Aules pròpies amb capacitat per a 60 persones, equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, canó de projecció, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica, 12 taules mòbils i 24 cadires mòbils cadascuna.

Seminaris

En les dependències de la Facultat de Ciències de la Salut existeix un Seminari Exterior amb capacitat per a 24 persones dotat de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, canó de projecció NECVT670G, ordinador, monitor, sistema d'àudio, panell de connexió a internet, llitera i armaris

Laboratoris

Es disposa de 5 Laboratoris de Simulació Clínica, amb una capacitat per a 30 alumnes cadascuna. Els laboratoris estan equipats amb pissarra, pantalla de projecció fixa, canó de projecció, ordinador, lavabos, cadires mòbils. A més, aquests espais estan dotats de material específic per a realitzar activitats clíniques de simulació.

Sales d'actes

La Facultat disposa de Sala d'actes amb capacitat per a 70 persones, dotada de pantalla de projecció extensible/enrotllable, canó de projecció NECNP300, ordinador, dispositius per a viodeconferencias i videostreaming, sistema d'àudio i connexió JS1/A en paret.

Altres dependències

La Facultat de Ciències de la Salut compta a més en les seues instal·lacions amb una Sala de Control de Laboratoris dotada de: pantalla de projecció extensible/enrotllable, canó de projecció NECVT670G, ordenador + monitor, sistema d'àudio, panell de connexió JS1/A en paret, 1 llitera i armaris. S'ha habilitat un espai per a la delegació d'alumnes dels diferents Graus.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

El Màster pertany a un programa de postgrau en nutrició humana i dietètica, que conformen els dos itineraris alternatius d'especialització (investigadora i professional): el de la salut i l'alimentació i nutrició i el de la indústria alimentària i restauració col·lectiva. Aquest programa sorgix, a més, com a conseqüència de l'harmonització del sistema universitari espanyol exigida pel procés de construcció de l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Hi ha, per part dels titulats en nutrició humana i dietètica, una demanda creixent d'especialització en els dos àmbits majors del perfil de dietista nutricionista (nutrició clínica i comunitària i ciències dels aliments), a fi d'adquirir coneixements complementaris que amplien la possible inserció al mercat laboral. Considerem, per tant, aquest màster com a títol d'especialització professional, sense renunciar als continguts necessaris de formació en investigació que tinguen continuïtat en els estudis de doctorat en la nostra facultat. 

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici