Com és el màster?

Resum del pla d'estudis

S'accedeix a cada assignatura a partir de les taules de la distribució per cursos i d'assignatures optatives. Dins de cada assignatura s'accedeix a la guia docent i a tota la informació rellevant.

 

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA
   
TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS
Obligatòries (OB) 30
Optatives (OP) 21
Treball Fi de Màster (TFM) 9
Total crèdits   60


 
   DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
 

 

PRIMER SEMESTRE

SEGON SEMESTRE

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ EN ENVELLIMENT

OB

 6 TECNOLOGIES E-HEALTH APLICADES A L'ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE

OB

4
GESTIÓ D'INSTITUCIONS RELACIONADES AMB L'ENVELLIMENT

OB

3 QUALITAT DE VIDA RELACIONADA AMB LA SALUT EN LES PERSONES MAJORS

OB

4
SALUT I FISIOPATOLOGIA DE L'ENVELLIMENT

OB

6 ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I FRAGILITAT EN LES PERSONES MAJORS

OB

4
PSICOLOGIA DE L'ENVELLIMENT

OB

6 PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

6
SOCIOLOGIA DE L'ENVELLIMENT

OB

3 TREBALL DE FI DE MÀSTER 

OB

 

12
ESTILS DE VIDA I PROMOCIÓ D'HÀBITS SALUDABLES EN LES PERSONES MAJORS

OB

 6

 

Inici

Horaris i calendaris d'exàmens

Donat el caràcter conjunt del Màster, l'organització d'aquest suposa un equilibri entre la docència obligatòria centralitzada en una única universitat, la qual cosa permet la interacció personal entre els alumnes i els professors i la docència impartida en cadascuna de les universitats. D'aquesta forma, la mobilitat d'estudiants i professors jugarà un paper central.

En el primer semestre s'impartiran les assignatures de les matèries Fonaments de l'Electroquímica i Aplicacions tecnològiques de l'Electroquímica en la Universitat d'Alacant de manera intensiva durant 6 setmanes.

La resta d'assignatures es desenvoluparà en les universitats que l'alumne trie.

 

Inici

Competències del títol

 

 

Inici

Mobilitat i programes d'intercanvi

La Facultat de Ciències gestiona, en estreta col·laboració amb el Secretariat de Programes Internacionals i Mobilitat de la Universitat d'Alacant, un programa de mobilitat que integra totes aquelles actuacions els objectius de les quals són:

 • Fomentar les accions d'internacionalització de la Universitat d'Alacant afavorint la mobilitat del col·lectiu universitari.
 • Facilitar l'aprenentatge d'idiomes per a ús docent i investigador.
 • Potenciar que l'alumnat puga completar la seua formació en altres Universitats nacionals o internacionals (Programes: SICUE/SENECA; DRAC; ERASMUS +; MOBILITAT NO EUROPEA).
 • Permetre que els joves universitaris puguen realitzar estades en empreses a l'estranger, millorant així la qualificació dels universitaris (Programes: LEONARDO DA VINCI; IAESTE).

Les estades en altres Universitats tant nacionals com de l'estranger es desenvolupen en el marc d'un conveni subscrit entre la Universitat d'Alacant i cadascuna de les Institucions.

+info:

Inici

Pràctiques externes

La Facultat de Ciències gestiona un programa de pràctiques dirigit a l'alumnat que haja superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la titulació i/o els requisits determinats en el seu pla d'estudis. Aquestes pràctiques tenen com a objectius principals:

 • Permetre a l'alumnat aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seua formació acadèmica amb la realització d'activitats pre-professionals en entitats col·laboradores, afavorint l'adquisició de competències que li preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten el seu ús i fomenten la seua capacitat d'emprenedoria.
 • Connectar les necessitats del mercat laboral amb les activitats formatives de la Universitat.

Les pràctiques es desenvolupen en el marc d'un conveni subscrit entre la Universitat d'Alacant i cadascuna de les Empreses i Institucions públiques o privades.

+info:

Inici

Treball fi de màster (TFM)

Tots els ensenyaments oficials de màster conclouran amb l'elaboració i defensa pública d'un Treball Fi de Màster (TFM), que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

El TFM serà un treball original, autònom i personal l'elaboració del qual podrà ser individual o coordinat, i que cada estudiant realitzarà sota l'orientació d'un tutor o tutora que permetrà a l'alumnat mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de màster universitari.

La labor del tutor o tutora consistirà a orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, realitzar un seguiment de les activitats durant el període de duració del treball a desenvolupar, i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest.

El TFM podrà contemplar diferents modalitats, tant experimentals com acadèmiques en tots els seus vessants, segons els diferents aspectes relacionats amb el títol, i segons l'orientació professional, investigadora o acadèmica del màster.

L'assignació dels treballs proposats pels departaments i sol·licitats per l'alumnat, es realitzarà conforme al procediment que establisca la Junta de Centre.

A través de la plataforma establida a aquest efecte, l'alumnat podrà triar algun dels TFM oferits pels departaments. A més cada estudiant podrà proposar un tema propi.

La matrícula del TFM es formalitzarà en els períodes establits en el calendari acadèmic de la Universitat d'Alacant.

+info:

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de Crèdits és l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en altres ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. És a dir, és l'acceptació d'assignatures superades en uns estudis universitaris quan l'estudiant accedeix a una nova titulació. El concepte de "reconeixement" ha substituït, en els estudis de grau, a l'antic concepte de convalidació/adaptació.

Transferència de crèdits és la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat en la mateixa o en una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

+info :

Inici

 

Quadre de responsables del màster

La Universitat d'Alacant té certificat el programa AUDIT per a tots els seus centres. Per això, la Facultat de Ciències ha implantat un Sistema de Gestió Interna de la Qualitat que assegura la coordinació docent, tant horitzontal com vertical, i la qualitat en tots els seus títols.

El Sistema de Garantia de Qualitat en la Facultat de Ciències contempla, entre altres, les següents comissions:

 Inici

Normativa d'interès

Permanència i continuació en estudis de Màster

La Universitat d'Alacant va aprovar per acord del seu Consell Social, de data 29 de maig de 2018 (BOUA 5-6-18), una nova normativa de permanència d'acord amb un nou model d'ensenyament/aprenentatge centrat en les i els estudiants, dins de la filosofia de l'Espai Europeu d'Educació Superior.  

 

Avaluació dels aprenentatges

El Consell de Govern de la UA ha regulat els procediments i criteris d'avaluació i de qualificació de resultats, la programació i convocatòria de les proves, la publicitat de les qualificacions i, si escau, els procediments de revisió i reclamació d'aquestes, així com l'emplenament i modificació d'actes

Aquest reglament adapta els criteris de la programació docent al sistema d'avaluació contínua que va inspirar la implantació dels actuals títols oficials de la UA. També agrupa i actualitza anteriors normatives.

Les principals mesures són:

 • L'avaluació contínua que serà el sistema d'avaluació general.
 • Es contempla l'establiment de sistemes d'avaluació alternativa per a estudiants amb dret a " adaptació curricular "
 • Els criteris d'avaluació seran públics i objectius , s'inclouran abans dels períodes de matrícula en les "Guies docents" de les assignatures i no es podran modificar durant el curs excepte causa justificada
 • Hi haurà activitats d'avaluació recuperables i no recuperables que figuraran en les "Guies docents" de les assignatures
 • S'estableixen dos períodes d'avaluació: ordinari i extraordinari que figuraran en el calendari acadèmic anual
 • El calendari de proves finals no podrà modificar-se, excepte causa de força major. La data de proves finals de cada assignatura es coneixerà abans dels períodes de matrícula, el lloc, almenys, amb 30 dies d'antelació.
 • El sistema de qualificació serà numèric de 0 a 10 amb un decimal . Es podrà atorgar "Matrícula d'Honor" a estudiants amb qualificació igual o major de 9, amb un màxim del 5% d'estudiants matriculats en una assignatura o 1 per a assignatures amb 20 o menys estudiants.
 • Els resultats de proves parcials i finals es publicaran a través d'UACloud . Per a les primeres, no més tard de 30 dies naturals. Per a les segones en el termini establit en el calendari acadèmic . A més, en proves finals s'indicarà amb almenys 48 hores d'antelació el lloc, data i horari per a la revisió
 • S'estableix el procediment de revisió i reclamació de qualificacions.
 • Reglament d'Avaluació dels Aprenentatges (BOUA de 9/12/2015) [pdf]

 

Per a completar la informació sobre avaluació de coneixements cal consultar:

 

Què és i quins estudiants poden sol·licitar adaptació curricular?

És el conjunt d'accions acadèmiques i tècniques que, a sol·licitud d'una o un estudiant, es poden dur a terme, amb la finalitat de facilitar l'accés, permanència i màxim aprofitament del curs acadèmic. L'adaptació curricular es gestionarà atenent els principis de confidencialitat i privacitat

Els o les estudiants que poden sol·licitar adaptació curricular es divideixen en dos grups:

 • Primer grup. Estudiants que acrediten un grau de discapacitat física, sensorial o psíquica, igual o superior al 33% i estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu (NEAE) per alteracions de salut congènita o sobrevinguda.
 • Segon grup. Estudiants que acrediten la condició d'esportistes d'elit, alt nivell o universitaris. Víctimes de violència de gènere. Situació de part, adopció o acolliment fills menors de 3 anys a càrrec o cuidadors de familiars dependents. Jornada laboral incompatible amb l'assistència a classe. Membres d'òrgans de govern de la UA, participants en tornejos, activitats culturals o acadèmiques en representació de la UA i estudiants que participen en programes de mobilitat.

Les sol·licituds d'adaptació es presentaran dues setmanes abans de l'inici del curs o semestre. Excepcionalment, en qualsevol moment per causes sobrevingudes.

Les sol·licituds d'estudiants del primer grup es remetran al Centre de Suport a l'Estudiant (CAU) i les del segon grup es remetran al centre (facultat/escola politècnica).

Hi ha dos nivells d'adaptacions:

 • Adaptacions de suport a l'aula poden consistir en adequació de materials, il·luminació o qualitat de so de les aules. Adaptació de pràctiques o continguts acadèmics i fins i tot utilització de sistemes de comunicació alternatius o complementaris. També, es poden contemplar absències justificades a classe (un màxim del 25% per assignatura).
 • Adaptacions en proves d'avaluació podrien consistir en l'ampliació del temps en les proves o en la transcripció a altres sistemes de comunicació alternatius.

+info:

 

Inici

 

Centre

Facultat de Ciències 

Correu electrònic: facu.ciencies@ua.es

Web:  https://ciencias.ua.es/va/

Tel : (+34) 96 590 3557 / (+34) 965 90 34 00 - ext. 3284

Fax : (+34) 96 590 3781

Inici

    

 

ed3

Inici