Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

Optativitat i itineraris

 

Inici

 

Calendari d'implantació

Cronograma d'implantació del Títol

Curs acadèmic

Implantació

2015-2016

1r curs

 

Procediment d'adaptació de l'alumnat dels estudis existents al nou pla d'estudis

D'acord amb l'article 6.3 del Reial Decret 861/2010: "El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà les seues qualificacions, de manera que no computaran a l'efecte de baremación de l'expedient...".

Taula d'adaptació del Màster en Optometria Clínica i Visió (MOCV) al Màster en Optometria Avançada i Salut Visual (MOASV), perquè l'alumnat que haja cursat assignatures del programa a extingir puga incorporar-se a la nova titulació.

Màster en Optometria Clínica i Visió (MOCV) Màster en Optometria Avançada i Salut Visual (MOASV)
Assignatura ECTS Assignatura ECTS
Documentació, comunicació i divulgació en biociències 3 Documentació científica en ciències de la visió 3
Tècniques de processament d'imatge i anàlisi de senyals
en biociències
3 Processament d'imatges en ciències de la visió 3
Disseny experimental en ciències de la salut i bioinformática 3 Mètodes quantitatius d'investigació 3
Procediments optomètrics clínics 3 Procediments clínics específics per a casos patològics
especials
3
Rehabilitació visual 6 Rehabilitació visual avançada y pleòptica 3
Contactologia avançada 3 Contactologia avançada 3
Ergonomia visual avançada 3 Ergonomia visual avançada 3
Òptica visual avançada 6 Òptica visual avançada 3
Noves tècniques de compensació visual 6 Noves tècniques de compensació visual 3

 

Ensenyament que s'extingeix per la implantació del corresponent  títol proposat

Màster Universitari en Optometria Clínica y Visió

Inici