Com accedisc?

Perfil d'ingrés

El perfil de l'estudiant i de l'estudiant del Màster en Paleontologia Aplicada correspon a egressats i egressades que han finalitzat titulacions prèvies de Grau (o Llicenciatura) en l'àmbit de les ciències experimentals i tecnologies afins i que desitgen completar la seua formació mitjançant un Màster amb orientació professional o investigadora en aquests àmbits, amb elevat nivell d'experimentalitat.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de Màster Universitari serà necessari:

 1. Estar  en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPAÑOL o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) que faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.
 2. Estar en possessió d'un TÍTOL D'EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de PAÏSOS ALIENS A l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El Títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència  expedit per la  Universitat d'Alacant (Contínua - Centre de Formació Contínua), pel qual s'haurà d'abonar la taxa corresponent.
  • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Es reserva del 5% de places oferides per cada màster universitari (com a mínim 1 plaça) per a persones discapacitades amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%. Igualment hi ha una reserva del 3% de places oferides per cada màster universitari (com a mínim 1 plaça) per a esportistes d'alt nivell i alt rendiment reconeguts.

Per a optar per algun d'aquests dos contingents especials, és indispensable acreditar documentalment que es pertany al col·lectiu pel qual s'opta accedir.

Inici

Criteris d'admissió

REQUISITS D'ACCÉS

 • Titulació afí: té accés preferent al Màster en Paleontologia Aplicada qui tinga el títol de grau en geologia, biologia o titulacions afins i, en segon lloc, els titulats en la branca de ciències.
 • Acreditació del nivell B2 d'espanyol per a ciutadans d'estats de parla no hispana: amb diploma d'espanyol com a llengua estrangera (nivell B2) o, si escau, prova oral i escrita.
 • Acreditació del nivell B2 d'anglés segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües o, si escau, amb prova oral i escrita.

CRITERIS DE BAREMACIÓ:

Si la demanda de places supera l'ofertadas, la Comissió Acadèmica del Màster establirà un ordre d'amissió d'acord amb aquests criteris de baremació:

 • Afinitat dels estudis de grau cursats amb el Màster (del 40 % al 50 %  de la nota d'admissió).
 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic (del 30 % al 40 %).
 • Motivació de l'aspirant (fins al 10 %).
 • Atlres: coneixements d'idiomes, experiència laboral prèvia, formació complementària en l'àrea d'estudi del Màster, etc. (fins al 10 %).

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la pàgina Preinscripció Màsteres Universitaris.

Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al Estat de les sol·licituds.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

 

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2015-16 10
2016-17 10
2017-18 10
2018-19 10
2019-20 10
2020-21 10

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de crèdits

 • S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols, als quals es refereix l'article 34.1 de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol.

Transferència de crèdits

 • S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial. La transferència de crèdits requereix la prèvia admissió de l'estudiant en l'estudi corresponent.
 • Els mòduls, les matèries o assignatures transferides a l'expedient acadèmic dels nous títols de grau no es tindran en compte per al càlcul de la baremació de l'expedient .
 • En els supòsits de simultaneïtat d'estudis, no seran objecte de transferència els crèdits obtinguts en aquests, llevat que aquests siguen objecte de reconeixement, o l'estudiant renuncie a aquesta simultaneïtat, per abandó d'aquests estudis.

 

Reconeixement de crèdits en els ensenyaments de grau, màster universitari i doctorat

 

Reconeixement de crèdits obtinguts en estudis oficials conforme a anteriors ordenacions universitàries:

En el cas de crèdits obtinguts en estudis oficials de la UA regulats pel RD 1497/1987 , el reconeixement es realitzarà tenint en compte la taula d'adaptació de crèdits de les assignatures d'aquests plans d'estudi amb les assignatures dels nous plans d'estudi regulats pel RD 1393/2007 i l'RD 861/2010 que acompanyarà a cada memòria per a la sol·licitud de verificació de títols de la Universitat d'Alacant.

En el cas de crèdits obtinguts en altres estudis oficials , aquests es podran reconèixer tenint en compte l'adequació entre els coneixements associats a les matèries i/o assignatures cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis, respectant-se les següents regles:

 1. que el nombre de crèdits, o en el seu cas hores, siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits o hores de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits, i
 2. que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdit

Reconeixement de crèdits obtinguts en títols de l'actual ordenació i estudis no oficials:

Els crèdits podran ser reconeguts tenint en compte l'adequació entre les competències i coneixements adquirits bé en altres mòduls, matèries, assignatures o ensenyaments cursats per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguen caràcter transversal, respectant-se les següents regles:

 • que el nombre de crèdits siga, almenys, el 75% del nombre de crèdits de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que continguen, almenys, el 75% de coneixements de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.
 • que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

En el cas particular dels ensenyaments de Grau, el reconeixement de crèdits haurà de respectar a més les següents regles bàsiques:

 • Sempre que el títol al qual es pretenga accedir pertanga a la mateixa branca de coneixement, seran objecte de reconeixement els crèdits corresponents a matèries de formació bàsica d'aquesta branca, amb la denominació, crèdits i qualificació d'origen.
 • Quan el títol al qual es pretén accedir pertany a una branca de coneixement diferent de la d'origen, seran també objecte de reconeixement els crèdits obtinguts en aquelles matèries de formació bàsica pertanyents a la branca de coneixement del títol al qual es pretén accedir.
 • En tot cas no podran ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents als treballs de fi de grau i màster

Reconeixement d'experiència laboral i/o professional:

 • L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que conferisquen, almenys, el 75% de les competències de les assignatures per les quals es vol obtenir el reconeixement de crèdits.

A tenir en compte:

El nombre de crèdits que siguen objecte de reconeixement a partir d'experiència professional o laboral i d'ensenyaments universitaris no oficials no podrà ser superior, en el seu conjunt, al 15 per cent del total de crèdits que constitueixen el pla d'estudis. El reconeixement d'aquests crèdits no incorporarà qualificació dels mateixos pel que no computaran a l'efecte de baremació de l'expedient.

No obstant l'anterior, els crèdits procedents de títols propis podran, excepcionalment, ser objecte de reconeixement en un percentatge superior o, en el seu cas, ser objecte de reconeixements íntegrament sempre que el corresponent títol propi haja sigut extingit i substituït per un títol oficial.

Reconeixement de crèdits en programes de mobilitat

Els estudiants que participen en programes de mobilitat nacionals o internacionals subscrits per la Universitat d'Alacant, cursant un període d'estudi en altres Institucions d'Educació Superior, obtindran el reconeixement complet que es derive de l'acord acadèmic (Learning Agreement) establit abans de la seua partida. Així mateix, seran objecte de reconeixement els crèdits cursats en ensenyaments oficials regulats mitjançant convenis o acords interuniversitaris que així ho arrepleguen específicament. En tots dos casos, no serà necessari l'informe de les Comissions de Centre o d'Universitat, atès que aquest reconeixement està sotmès a compromisos previs.

 

+info

Inici