Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El mestatge proposat té aquests objectius generals:

 • Fomentar una contínua actualització dels coneixements en l'àrea de la paleontologia.
 • Fomentar la investigació en paleontologia aplicada i gestió de la geodiversitat.
 • Promoure l'avanç del coneixement, proporcionant una formació acadèmica de postgrau dins de la paleontologia i altres disciplines afins, com ara l'estratigrafia, la sedimentologia, la botànica i la zoologia.
 • Proporcionar una base sòlida en l'àmbit de la paleontologia aplicada i la gestió de la geodiversitat, que permeta prendre decisions correctes en iniciatives que afecten tant el patrimoni paleontològic i geològic com la gestió d'aquest.

Inici

Estructura dels Estudis

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

24

  Optatives (OP)

30

  Treballe Fi de Màster (OB)

 6

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

Bioestratigrafia

OB

3

Optativa 3

OP

3

Paleobiologia i Sistemàtica
Paleontològica

OB

4,5

Optativa 4

OP

3

Tafonomia i Icnologia

OB

3

Optativa 5

OP

3

Paleoecologia, Paleoclimatologia i
Paleobiogeografia

OB

3

Optativa 6

OP

3

Treball de Camp en Paleontologia

OB

6

Optativa 7

OP

3

Tècniques de Laboratori i Mètodes
Analítics en Paleontologia

OB

4,5

Optativa 8

OP

3

Optativa 1

OP

3

Pràctiques en Empresa o
Pràctiques en Institucions

OB

6

Optativa 2

OP

3

Treball d'Iniciació a
la Investigació

OB

6

     

Treball de Fi de Màster

OB

6

 

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

El Pla d'Estudis es troba estructurat en quatre mòduls:

 

El Màster s'imparteix durant un curs escolar, l'alumnat ha de cursar 60 crèdits dels 78 que s'hi ofereixen. El curs es divideix en 2 semestres, cal cursar 30 crèdits en cada període. L'elecció dels crèdits per part dels alumnes ha d'ajustar-se a les directrius explicades més endavant.

Les activitats presencials es centralitzen a la Universitat de València, concretament al campus de Burjassot i la Facultat de Biologia. Si alguna pràctica específica o activitat concreta ha de realitzar-se en laboratoris o en altres instal·laciones de la Universitat d'Alacant (l'altra universitat participant) o en eixides de camp, aquestes activitats es plantejaran de manera intensiva, per tal d'optimar despeses i recursos. A més, es facilitaran els mitjans de coordinació i transport necessaris a l'alumnat (vehicles de la Facultat de Biologia i el Departament de Geologia de la Universitat de València).

El pla d'estudis de la titulació inclou un total de 20 assignatures (a més del treball de fi de Màster i les pràctiques externs) agrupades en matèries que, al seu torn, s'articulen en tres mòduls principals, tal com recull la taula 5.2. L'assignatura és la unitat de contingut del pla, la unitat de gestió acadèmica i de gestió administrativa i, per tant, la unitat d'avaluació i d'incorporació a l'expedient acadèmic. En la taula 5.2 hi ha la distribució temporal de les assignatures.

MÒDUL I, FORMACIÓ FONAMENTAL. Aquest mòdul té una càrrega acadèmica total de 30 crèdits, que s'imparteixen en el primer semestre. Com indica el nom, aquest mòdul proporciona a l'alumnat els coneixements i les eines essencials per a tenir les capacitats i competències necessàries per a desenvolupar una carrera investigadora o professional en paleontologia.

Inclou les matèries seguents:

Matèria 1.1: Fonaments de la paleontologia. Són, essencialment, activitats teòriques, tot i que el professorat de cada assignatura pot plantejar puntualment activitats d'un altre tipus, que han d'aparèixer en les guies docents de les assignatures. Aquesta matèria és obligatòria, l'alumnat ha de cursar els 13,5 crèdits (repartits en 4 assignatures) que la conformen. Proporciona les bases conceptuals de la paleontologia, amb el nivell corresponent a un títol de postgrau. S'articula en quatre assignatures, adequades a les disciplines clàssiques de la paleontologia:

 • Bioestratigrafia (3 crèdits)
 • Paleobiologia i Sistemàtica Paleontològica (4,5 crèdits)
 • Tafonomia i Icnologia (3 crèdits)
 • Paleoecologia, Paleoclimatologia i Paleobiogeografia (3 crèdits)

Matèria 1.2: Tècniques d'estudi en paleontologia. És un matèria essencialment pràctica, conformada per activitats de camp i de laboratori, amb el suport de classes teòriques introductòries i explicatives. Aquesta matèria presenta la seqüència de treball pràctic en paleontologia, a més de la quantitat i qualitat dels mètodes i tècniques usats, incloent-hi la prospecció paleontològica, l'adquisició de mostres, la preparació (fins que els materials estan llestos per a ser estudiats o exposats), els diversos mòtodes d'anàlisi i la interpretació i integració de les dades. Consta de 10,5 crèdits, de caràcter obligatori, distribuïts en dues assignatures:

 • Treball de Camp en Paleontologia (6 crèdits)
 • Tècniques de Laboratori i Mètodes Analítics en Paleontologia (4,5 crèdits)

Matèria 1.3: Ampliació de formació científica. Ofereix 12 crèdits optatius, l'alumnat n'ha de cursar, obligatòriament, 6. Aquesta matèria està dissenyada per a ampliar i desenvolupar determinats coneixements en biologia o geologia, essencials per a la paleontologia, que els alumnes han estudiat menys extensament en els respectius graus. Recomanem a l'alumnat, per tant, que consulte a l'òrgan coordinador del Màster quines assignatures resulten més aconsellables, en funció del grau de procedència o el bagatge personal. En qualsevol cas, els alumnes han de cursar dues assignatures d'aquestes quatre:

 • Morfologia i Diversitat Animal (3 crèdits)
 • Diversitat i Filogènia dels Vegetals i els Fongs (3 crèdits)
 • Ambients Sedimentaris i Registre Fòssil (3 crèdits)
 • Cartografia Geològica per a Paleontòlegs (3 crèdits)
 • En principi, aconsellem a l'alumnat procedent del grau de geologia que curse Morfologia i Diversitat Animal i Diversitat i Filogènia dels Vegetals i els Fongs. Els alumnes dels graus de biologia i ciències ambientals haurien de cursar Ambients Sedimentaris i Registre Fòssil i Cartografia Geològica per a Paleontòlegs.

MÒDUL II, ESPECIALITZACIÓ CIENTIFICOPROFESSIONAL. Aquest mòdul té una càrrega acadèmica total per a l'alumnat de 18 crèdits. S'hi ofereixen, en el segon semestre, 10 assignatures optatives de 3 crèdits cadascuna, organitzades en tres matèries diferents: paleontologia aplicada a la prospecció de recursos geològics i el medi ambient, conservació i difusió del patrimoni paleontològic i paleobiodiversitat. El mòdul està dissenyat per a proporcionar una formació suficientment àmplia, que capacite l'alumnat per a exercir la professió de paleontòleg en qualsevol de les eixides professionals, des de l'àmbit de la indústria, l'empresa privada i les administracions públiques fins a l'àmbit acadèmic i investigador. Per tant, les tres matèries que el conformen no han de considerar-se especialitats o intensificacions restrictives plantejades en el Màster. Les assignatures s'agrupen en matèries segons l'afinitat i complementarietat dels continguts i de les competències específiques que contribueixen a desenvolupar, per tal de facilitar la planificació i coordinació docent detallada. Així doncs, l'alumne pot elegir 6 assignatures, de les 10 oferides, sense restriccions, tot i que aconsellem cursar una de cada matèria, com a mínim, a fi d'obtenir una visió general de les diverses oportunitats professionals en paleontologia.

Matèria 2.1: Paleontologia aplicada a la prospecció de recursos geològics i el medi ambient. És una matèria optativa, constituïda per tres assignatures de tres crèdits ECTS cadascuna, que inclou activitats teòriques i fonamentalment pràctiques de laboratori i camp, per a tractar les diverses especialitats de la paleontologia que ara per ara tenen més interés en l'àmbit dels recursos geològics i el medi ambient. Les assignatures d'aquesta matèria poden dedicar un 10 % (0,3 crèdits), com a màxim, a seminaris impartits per especialistes. La matèria inclou l'estudi de les característiques petrogràfiques de les roques carbonatades i del registre microfòssil dels materials geològics, un element necessari per a l'anàlisi combinada (paleogeogràfica, sedimentològica, bioestratigràfica i paleoecològica), en un context d'aprenentage de les tècniques aplicades a l'explotació i la prospecció de recursos geològics, principalment hidrocarburs, i d'estudis mediambientals. L'alumnat pot cursar fins a 9 crèdits de les assignatures següents (o no cursar-ne cap):

 • Micropaleontologia Aplicada (3 crèdits)
 • Paleontologia Ambiental (3 crèdits)
 • Mineralogia Aplicada a l'Anàlisi Paleoambiental (3 crèdits)

Matèria 2.2: Gestió del patrimoni paleontològic. És optativa i està constituïda per quatre assignatures de tres crèdits ECTS cadascuna. Com altres matèries del Màster, d'acord amb les activitats formatives que s'hi proposen té un caràcter mixt. Les activitats són teòriques i pràctiques (laboratori, camp o gabinet) i estan destinades a dotar l'alumnat d'un coneixement profund sobre qüestions directament relacionades amb la gestió, conservació i difusió del patrimoni paleontològic, amb una vessant clarament professional. A més, es pretén que l'alumne conega noves eines de treball (sistemes d'informació geogràfica, gestió de museus, etc.), a més de qüestions bàsiques d'aquest que van des de la gestió de contractes, projectes i relacions amb l'administració, fins a les relacionades amb l'establiment, gestió i obligacions com a treballador autònom. Es pretén també apropar l'alumne a una experiència pràctica, amb xarrades, seminaris i visites en què especialistes del món professional i tècnics de l'administració complementen la formació obtinguda en la resta d'activitats formatives. Així, cada assignatura de la matèria pot dedicar un percentatge de crèdits a aquestes activitats. Aquesta formació s'aconsegueix amb les assignatures següents, l'alumne pot cursar fins a 12 crèdits (o no cursar-ne cap):

 • Gestió i Conservació del Patrimoni Paleontològic (3 crèdits)
 • Museística i Comunicació del Patrimoni Paleontològic (3 crèdits)
 • Aplicacions SIG en Paleontologia (3 crèdits)
 • Projectes i Treball Autònom en Paleontologia (3 crèdits)

Matèria 2.3: Paleobiodiversitat. És de caràcter optatiu i està constituïda per tres assignatures de tres crèdits ECTS cadascuna. Des del punt de vista de les activitats formatives és mixta: hi ha activitats teòriques i pràctiques de laboratori i camp per a identificar i estudiar els diversos grups fòssils. Cada assignatura pot dedicar fins al 10 % (0,3 crèdits) a seminaris impartits per especialistes. La matèria tracta l'estudi de la biodiversitat pretèrita a través dels fòssils, mitjançant l'adopció d'un enfocament centrat en els processos que afecten els grups biológics, combinat amb una visió sistemàtica i històrica. L'alumnat pot cursar fins a 9 crèdits d'aquestes assignatures (o no cursar-ne cap):

 • Paleodiversitat i Evolució dels Vertebrats (3 crèdits)
 • Paleodiversitat i Evolució Vegetal (3 crèdits)
 • Paleodiversitat i Evolució dels Invertebrats (3 crèdits)
 • Aquestes assignatures formen part també del pla d'estudis del Màster de Biodiversitat: Evolució i Conservació, que actualment imparteix la Universitat de València (codis 43248, 43264 i 43249 respectivament), i tenen capacitat per als nous alumnes del Màster en Paleontologia Aplicada. Per tant, no comporten nova càrrega docent, cosa que optimitza els recursos docents i les infraestructures de la Universitat.

MÒDUL III, PRÀCTIQUES EN EMPRESA / INICIACIÓ EN INVESTIGACIÓ. Aquest mòdul està dissenyat per a oferir a l'alumnat dos itineraris possibles: un de perfil professional (amb un caràcter més pràctic, adreçat a qui vol accedir al mercat laboral com a paleontòleg, en qualsevol dels àmbits) i un altre encaminat preferentement a la investigació (adreçat fonamentalment a alumnes que volen centrar-se en la investigació i fer després estudis de doctorat). Serà cada alumne qui trie lliurement un itinerari o l'altre en funció de la pròpia orientació i l'objectiu que pretén. El mòdul presenta 12 crèdits optatius (l'alumne n'ha de cursar 6) i s'imparteix al llarg del segon semestre. Segons l'orientació escollida, la distribució dels 6 crèdits serà aquesta:

 • Itinerari professional: pràctiques professionals externes (6 crèdits).
 • Itinerari en investigació: treball d'iniciació a la investigació (6 crèdits).

MÒDUL IV, TREBALL DE FI DE MÀSTER. Aquest mòdul és de 6 crèdits obligatoris i es du a terme al llarg del segon semestre. El treball de fi de Màster pot estar vinculat a l'experiència de les pràctiques externes, en el cas dels alumnes que hagen elegit aquest itinerari. 

En l'itinerari d'investigació, el treball d'iniciació a la investigació comporta un complement al treball de fi de Màster. S'hi potenciarà que els continguts dels treballs estiguen interrelacionats i també tinguen a veure amb les principals línies d'investigació del Departament de Geologia de la Universitat de València i del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat d'Alacant.

L'alumnat que opte per l'itinerari en investigació pot plantejar el treball d'iniciació a la investigació del Màster en Paleontologia Aplicada com la primera part del treball de fi de Màster o fortament relacionat amb aquest. En els dos itineraris, els treballs de fi de Màster han de ser dirigits per professorat del Màster i no podran defensar-se fins que s'haja aprovat la resta de matèries. En l'estructura del pla d'estudis exposada es cobreixen totes les competències definides en l'apartat 3.

 

 

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat compta amb 16 departaments que totalitzen més de 350 professors. En tots els edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

cent

     

 

Aules

Es compta amb 12 aules de grandàries entre 80 i 160 llocs en les quals té preferència la Facultat de Ciències per al seu ús en la docència de les seues titulacions. Totes les aules estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, canó de projecció, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica. A més, en les consergeries es disposa de canó de projeccions, i ordinadors portàtils per a ser utilitzats en qualsevol espai de la Facultat prèvia sol·licitud.

aul2   

 

  aul3

 

Sales de treball i estudi

Així mateix, es disposa d'una sala de treball amb 30 llocs, dues sales d'ordinadors de lliure accés amb 15 equips, cadascuna, connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 160 llocs (Biblioteca). Aules d'informàtica. Es disposa de quatre aules d'informàtica equipades amb 25 llocs de treball cadascuna. Alguns departaments han dotat d'ordenadors espais propis, generalment prop dels seus laboratoris docents, a fi de compaginar l'ús d'ordinadors amb pràctiques de laboratori. Existeixen un total de quatre aules d'aquest tipus.

 

        esp4

 

Seminaris

En les dependències assignades als departaments amb docència en la titulació de Química hi ha un total d'11 espais habilitats per a cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. La majoria compta amb una xicoteta biblioteca que serveix a més com a lloc de reunió, celebració de consells de departament, etc. La utilització de seminaris i biblioteques de departament és gestionada pel propi departament, tenint prioritat les activitats desenvolupades pels seus professors. No obstant això, aquests espais estan a la disposició de la Facultat en l'horari restant.

 

                                   

    

Laboratoris

Els departaments de la Facultat que impartirien docència en el nou Grau en Química compten amb 64 laboratoris, amb capacitats compreses entre 10 i 64 alumnes, que totalitzen una superfície pròxima als 4000 m 2 .

Dotacions de laboratoris en els departaments que impartiran docència en la titulació: Biotecnologia, 2 (118 m 2 ); Agroquímica i Bioquímica, 2 (299 m 2 ) ; Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1 (95 m 2 ); Ecologia, 1 (109 m 2 ); Física Aplicada 4, (407 m 2 ); Enginyeria Química, 26 (716 m 2 ); Química Analítica, Nutrició i Bromatologia, 4 (475 m 2 ); Química Física 7 (738 m 2 ); Química Inorgànica, 6 (422 m 2 ); Química Orgànica, 11 (587); Total, 64 (3.966 m 2 ).

Cal destacar que també es disposa de plantes pilot en les quals es desenvolupen algunes pràctiques docents en les àrees de Química Física, Química Orgànica, Química Inorgànica i Enginyeria Química. Els equips instrumentals dels Serveis Tècnics d'Investigació s'utilitzen ocasionalment per a la docència pràctica d'assignatures optatives.

Els laboratoris i plantes pilot estan dotats amb els elements indispensables en matèria de seguretat i salut. Els residus tòxics generats en les pràctiques es guarden en recipients específics i els tècnics de laboratori gestionen el seu emmagatzematge i recollida dins d'un pla integral de la UA per a la recollida i tractament de residus que gestiona el Servei de Prevenció.

  lab2

     

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències compta amb una superfície de 409 m 2 , 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes on-line, i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diferents assignatures.

          bib1    bib2

     

Sales d'actes

La Facultat disposa d'una Sala de Juntes amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia i pissarra tàctil. En l'edifici d'Òptica, adscrit a la Facultat de Ciències, es disposa d'una sala d'actes amb capacitat per a 200 persones. Recentment s'ha habilitat una nova sala de reunions amb capacitat per a 20 persones.

sal1      

Altres dependències

Existeixen espais destinats als responsables acadèmics del programa formatiu. S'ha habilitat un espai per a les reunions de les diferents associacions d'alumnes de la Facultat i per a la delegació d'alumnes. Recentment s'ha condicionat un espai per a albergar l'OPEMIL que proporciona una atenció individualitzada als alumnes. Aquesta oficina presta, entre altres, els següents serveis:

    

Convenis amb empreses i institucions per a la realització de pràctiques externes

La Universitat d'Alacant ha formalitzat convenis amb diferents empreses privades i institucions públiques, per a la realització de pràctiques externes per part de l'alumnat de la Llicenciatura en Química que així ho sol·licite. Aquestes pràctiques són supervisades per un tutor acadèmic. El programa de pràctiques externes està en funcionament des de l'any 2000 i integra un total de 89 empreses i institucions públiques, que es relacionen en l'Annex 2. Des del curs 2003-2004 fins al passat curs 2007-2008 han realitzat pràctiques externes 131 alumnes de la llicenciatura en Química.

 

Convenis amb universitats per a intercanvi d'estudiants (Erasmus, SICUE i uns altres)

L'alumnat de la titulació en Química de la Universitat d'Alacant gaudeix de la possibilitat de participar en programes d'intercanvi acadèmic amb nombroses universitats, dins dels programes Erasmus, SICUE, Aitana i DRAC. Entre els cursos 2003-2004 i 2007-2008 han gaudit de beques Erasmus 28 alumnes, que han realitzat estades en alguna de les 25 universitats europees amb les quals s'han desenvolupat convenis. Així mateix, existeixen convenis en vigor amb 26 universitats espanyoles (SICUE), i 16 per al programa d'intercanvi no europeu.

 

Instituts Universitaris d'Investigació

En la Universitat d'Alacant existeixen diversos instituts universitaris orientats a la investigació en Química i matèries afins, en els quals participen professors i investigadors de la Facultat de Ciències: Institut Universitari de Síntesi Orgànica, Institut Universitari de Materials, Institut Universitari d'Electroquímica, Institut de l'Aigua, etc. Aquestes instal·lacions i infraestructures podran ser utilitzades de manera puntual en els ensenyaments de grau, en particular en relació amb assignatures optatives i realització de treballs de fi de grau.

 

inst1

 

Procediments per a la revisió, el manteniment, la seguretat i l'actualització dels recursos i serveis en la Universitat d'Alacant

Existeix un Pla de Qualitat de Pràctiques de Laboratori , finançat amb una partida pressupostària anual per a l'adquisició i manteniment del material fungible i inventariable de laboratori. En els últims dos anys s'ha realitzat un esforç important per part del SIBYD i de la Facultat de Ciències per a garantir l'existència d'un nombre suficient de manuals a la disposició de l'alumnat. Es realitzen revisions periòdiques per a comprovar que existeixen exemplars de tota la bibliografia recomanada en les fitxes del programa de les assignatures, que els professors introdueixen al Campus Virtual abans del període de matrícula. És de destacar el gran avanç que ha suposat la contractació de portals electrònics per a l'accés a gran nombre de revistes i llibres en format electrònic. L'accés a la bibliografia es realitza a través del catàleg UNICORN entrant en la pàgina web de la UA. Els resultats de l'enquesta realitzada a l'alumnat durant l'avaluació del servei es poden consultar en la pàgina web d'aquest servei. El Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant assessora quant a la gestió i integració de la prevenció de riscos laborals, duent a terme, entre altres comeses, avaluacions de riscos de les condicions de seguretat i salut en els llocs de treball i dependències utilitzades per a la docència i la investigació.

 

Actualització i Manteniment de Recursos Tecnològics

Manteniment de la xarxa. La responsabilitat del manteniment de la xarxa local (cablejada i wifi) de la Universitat d'Alacant recau en el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa, i, dins d'aquest, en la seua part tècnica, la responsabilitat forma part de les competències del Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant. El Servei compta amb una àrea especialitzada en xarxes.

Manteniment d'ordinadors centrals. El maquinari dels ordinadors centrals de marca IBM està en garantia o coberts amb un contracte de manteniment amb l'empresa IBM. La resta d'ordinadors centrals tenen garantia estesa. El programari és mantingut per l'àrea de sistema del Servei d'Informàtica de la UA.

Campus Virtual. Campus Virtual ha sigut desenvolupat de manera íntegra amb recursos i personal propi i en ell participa, en major o menor mesura, tota l'organització universitària.

Suport a usuaris. Existeix un servei telefònic d'atenció a usuaris de 9 a 21h els dies laborables. Aquest servei es complementa amb el descrit anteriorment de suport i assistència tècnica in situ. Existeix un servei de suport mitjançant correu electrònic especialment dedicat a estudiants i a la xarxa wifi. Així mateix, s'ha habilitat un portal amb serveis per a la xarxa sense fil o també es pot consultar l'àrea de Webs i Internet que existeix en el portal central de la Universitat d'Alacant. Aquest servei es complementa amb un servei presencial a càrrec de becaris d'informàtica formats en el Servei d'Informàtica.

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Perfil investigador

El Màster proporciona una formació per a la investigació paleontològica en institucions científiques o acadèmiques.

Perfil profesional

Alhora, el Màster en Paleontologia Aplicada proporciona una formació eminentment pràctica, que prioritza els treballs en camp i en laboratoris especialitzats de les universitats de València i Alacant. Això, juntament amb la complicitat amb el món de l'empresa especialitzada en la Paleontologia Aplicada, permetrà l'estudiant formar-se en les tècniques bàsiques de les diferents disciplines i, alhora, conèixer i establir una relació estreta de treball amb el grup d'empreses col·laboradores d'aquest sector.

Destaquen com a eixides professionals del Màster l'ocupació o la creació de treball autònom en:

 • Centres i empreses de gestió i difusió del patrimoni natural.
 • Administracions públiques.
 • Empreses de prospecció i gestió de recursos geològics.
 • Consultories i seguiment d'obres (protecció del patrimoni paleontològic).
 • Auditories ambientals i ordenació del territori.
 • Museus, centres d'interpretació i divulgació paleontològica, etc.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici