Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Els riscos naturals presenten una àmplia gamma que incideix de manera diversa en els diferents espais geogràfics, si bé, en conjunt, mostren una clara amenaça alcista per a la població, infraestructures i activitats econòmiques. L'augment de població i la concentració d'aquesta en les àrees de major risc està determinant un increment de l'exposició al risc i de les magnituds d'afectació dels esdeveniments catastròfics. Per açò, existeix una demanda creixent en la temàtica abordada per la proposta de màster ací presentada. El perfil d'especialització del màster té com a objecte introduir als alumnes en la investigació dels riscos naturals, en els seus més variades vessants i, per tant, amb perspectiva integradora.

Objectius:

 • Formar investigadors capaços d'analitzar i diagnosticar els processos i problemes territorials amb especial incidència en qüestions relatives a riscos naturals.
 • Formar investigadors capaços de desenvolupar investigació bàsica o aplicada referida a les temàtiques relacionades amb la planificació i gestió dels riscos naturals.
 • Formar investigadors capaços de desenvolupar investigació i planificar actuacions en matèria de gestió d'emergències.
 • Garantir que l'alumne adquirisca coneixements i siga capaç de realitzar anàlisis crítiques sobre els riscos naturals.
 • Interpretar les diversitats i complexitats dels territoris i les interrelacions de fenòmens de naturalesa de rang extraordinari amb altres de tipus econòmic, social i cultural.
 • Desenvolupar les habilitats específiques relacionades amb l'obtenció, anàlisi, tractament i representació cartogràfica de la perillositat, vulnerabilitat i exposició davant els fenòmens naturals extrems.
 • Dotar l'alumne dels recursos necessaris perquè siga capaç de comunicar els resultats de la seua investigació en matèria de riscos naturals a la comunitat acadèmica.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

42

  Optatives (OP)

  3

  Pràctiques Externes (OB)

  3

  Treball Final de Màster (OB)

12

TOTAL CRÈDITS

60

 

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SOCIOLOGIA DEL RISC

OB

1.5

SIG I RISCOS NATURALS

OB

3

GEOGRAFIA DEL RISC

OB

1.5

CARTOGRAFIA SÍSMICA

OB

3

FUENTES I DOCUMENTS HISTÒRICS PER A l'ANÀLISI DELS RISCOS NATURALS

OB

1.5

CARTOGRAFIES OFICIALS DE RISCOS NATURALS A ESPANYA

OB

2

GRANS DESASTRES NATURALS EN EL LLEVANT ESPANYOL (SEGLES XIX I XX)

OB

1.5

RISCOS NATURALS I ORDENACIÓ DEL TERRITORI

OB

2

TÈCNIQUES D'ENGINYERIA HIDRÀULICA PER A l'AVALUACIÓ DELS ESPAIS DE RISC

OB

3

ASPECTES JURÍDICS DE LA PLANIFICACIÓ DE RISCOS NATURALS

OB

1.5

TÈCNIQUES D'ANÀLISIS DE RISCOS HÍDRICS EN RAMBLES MEDITERRÀNIES

OB

2

ASSEGURAMENT DELS RISCOS NATURALS

OB

1.5

SISMICITAT I RISC SÍSMIC

OB

1.5

ASPECTES ECONÒMICS DELS RISCOS NATURALS

OB

1.5

MOVIMENTS DE VESSANT I EROSIÓ

OB

1.5

SEQUERES, USOS DE L'AIGUA I DESENVOLUPAMENT REGIONAL SOSTENIBLE

OP

1.5

RISCOS DE CAUSA ATMOSFÈRICA I CLIMÀTICA

OB

4.5

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RISCOS A EUROPA I IBEROAMÈRICA

OP

1.5

RISCOS FITOGEOGRÀFICS: INCENDIS FORESTALS I PLAGUES

OB

3

PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

3

CANVI CLIMÀTIC: BASES I PROJECCIONS

OB

4

CANVI CLIMÀTIC I RISC EN EL MEDITERRANI

OB

2

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

12

TREBALLS DE CAMP EN ANÀLISI D'ESPAIS DE RISC

OP

1.5

ELS RISCOS NATURALS EN ELS MASS MEDIA I EN LA XARXA

OP

1,5

 

Planificació general del pla d'estudis

Els 60 crèdits que consta el màster universitari en Planificació i Gestió de Riscos Naturals es distribuiran de la manera següent:

 • mòdul obligatori: 42 crèdits,
 • treballe fi de màster, 12 crèdits de caràcter obligatori,
 • pràctiques en organismes públics i empreses, 3 crèdits de caràcter obligatori,
 • mòdul optatiu: 3 crèdits.

El programa formatiu del màster en Planificació i Gestió de Riscos Naturals inclou assignatures de matèries geogràfiques, sociològiques, de dret, econòmiques, enginyeria, ecologia i geologia. La seua inclusió ve justificada pel marcat caràcter de transversalitat que l'anàlisi i planificació de riscos té. D'aquesta manera, s'intenta aconseguir una formació bàsica i aplicada en qüestions territorials, ambientals, de gestió de riscos a diverses escales, que resulta essencial per al tractament d'aquesta temàtica.

El programa formatiu s'articula en 9 mòduls. Els sis primers, obligatoris, corresponen a l'adquisició de competències en continguts teòrics, instrumentals i de gestió. Concretament:

 • El modul I (FONTS, CONCEPTES I MÈTODES): 6 crèdits. Pretén a dotar a l'alumne dels coneixements teòrics bàsics per a la comprensió d'aspectes conceptuals relacionats amb la noció de risc i les fonts documentals i instrumentals per al seu estudi.
 • El mòdul II (TÈCNIQUES D'ANÀLISIS DE RISC): 5 crèditsS'orienta a dotar l'alumne dels mètodes i instruments d'anàlisis i gestió de les dades manejades en l'anàlisi del risc.
 • El mòdul III (ANÀLISI DE RISCOS NATURALS): 10,5 crèdits. Té com a objectiu principal la presentació de coneixements teoricopràctics per a l'anàlisi de risc i la localització de territoris de risc, a diferents escales.
 • El mòdul IV (CANVI CLIMÀTIC I RISCOS): 6 crèdits. S'analitza la relació existent entre les fluctuacions i cicles climàtics i la gènesi d'episodis atmosfèrics de rang extrem. Es detalla la implicació de la pujada tèrmica terrestre actual en la regió del Mediterrani, que es comporta com a escenari destacat en l'augment futur d'extrems atmosfèrics.
 • El mòdul V (CARTOGRAFIA DE RISC): crèditsPermetrà als alumnes que aprofundisquen en les competències relacionades amb les tècniques d'anàlisi espacial i representació cartogràfica de diferents riscos. La transcendència que aquestes qüestions adquireix en les normatives europees justifica el seu ampli i profund tractament per organismes oficials. 
 • El mòdul VI (PLANIFICACIÓ DE RISCOS NATURALS i GESTIÓ D'EMERGÈNCIES): 6,5 crèdits. Té com a finalitat capacitar els estudiants en la planificació i gestió d'emergències, mitjançant el coneixement dels diferents instruments i actuacions orientats a la seua prevenció, mitigació i gestió d'emergències.
 • El setè mòdul correspon a l'optatividad, constituït per quatre assignatures, de les quals els estudiants en cursaran dos. Es pretén aprofundir en aquelles qüestions relacionades amb l'anàlisi de determinats riscos de rellevància territorial i econòmica, així com de tècniques d'estudi específiques.
 • L'estructura del programa formatiu de màster es completa amb els mòduls corresponents a les pràctiques en organismes públics i en empreses i el treball final de màster.

La distribució temporal de les matèries s'ha organitzat pensant en la necessitat d'incloure els continguts formatius bàsics en el primer quadrimestre (mòduls, I, II, III, i IV), mentre que les matèries vinculades amb l'aplicació pràctica (cartografia, planificació de riscos, mòduls V i VI) el corresponent a l'optativitat s'impartirà en el segon quadrimestre. Igualment, correspondrà a aquest segon, la realització de pràctiques en organismes públics i empreses i la realització del treball final de màster.

Les assignatures s'articulen entorn d'una càrrega que oscil·la entre els 1,5 i els 4,5 crèdits; si bé resulten majoritàries les d'1,5 i 3 crèdits, que aglutinen 72% dels 48 crèdits de les matèries obligatòries. Aquesta heterogeneïtat, des del punt de vista de la càrrega lectiva de les assignatures, respon a la diversitat de continguts objecte d'estudi i la rellevància des del punt de vista de les competències que han d'adquirir els estudiants.

Les assignatures tindran una càrrega lectiva presencial mitjana equivalent a un 40% del total dels crèdits ECTS de l'assignatura; s'hi distingirà entre classes teòriques i classes pràctiques, d'assistència obligatòria (amb major o menor pes horari d'un tipus o un altre de classes, segons les característiques de l'assignatura), a les quals se sumen altres activitats presencials (tutories, etc.).

Les activitats no presencials es planificaran per a cada assignatura de manera que es complete així el 60% restant de càrrega lectiva corresponent a cada assignatura.

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

D'investigació.

Perfil d'especialització del títol

Els riscos naturals presenten una àmplia gamma que incideix de manera diversa en els diferents espais geogràfics, si bé, en conjunt, mostren una clara amenaça alcista per a la població, infraestructures i activitats econòmiques. L'augment de població i la concentració d'aquesta en les àrees de més risc està determinant un increment de l'exposició al risc i de les magnituds d'afectació dels esdeveniments catastròfics. Per això, hi ha una demanda creixent en la temàtica abordada per la proposta de màster ací presentada.

Certament, el perfil d'especialització del màster té com a objectiu introduir els alumnes en la investigació dels riscos naturals, en les seues vessants més variades i, per tant, amb perspectiva integradora. S'ofereixen de mòduls conceptuals i metodològics, així com de tècniques d'anàlisis de risc natural, per a l'ampli espectre de perills naturals existents. Així mateix, es pretén que l'alumne aprehenda les bases primordials en cartografia, planificació i gestió del risc, sense obviar el context de canvi global, i, particularment, d'escalfament planetari actual i les seues possibles implicacions en el desenvolupament de fenòmens naturals extrems.

Tot això es pretén fonamentar a partir d'un mòdul de pràctiques i treball final de màster.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici