Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

L'objectiu general d'aquests estudis de Màster és que l'alumne adquirisca els coneixements, habilitats i destreses necessàries per a l'acompliment de les funcions professionals que competeixen al Tècnic de nivell superior en matèria de PRL que vénen recollits en l'Art. 37 del RD 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP), amb la formació prevista en l'Annex VI del mateix. 

Altres objectius generals d'aquest títol que també contemplem des de la UA són els següents: 

 • Capacitar als alumnes per a l'obtenció d'una triple especialització en les àrees preventives de Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociología Aplicada.  
 • Sobre la base de la legislació vigent, aquest màster permet l'accés al període de recerca dels Programes de Doctorat, dins del com té lloc la realització de la Tesi Doctoral.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

50

Práctiques (OB)

4

Treballe Fi de Màster (TFM)

6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ÀMBIT JURÍDIC DE LA PREVENCIÓ

OB

2

MEDICINA DEL TREBALL

OB

2

SEGURETAT EN EL TREBALL I

OB

3

SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ

OB

3

SEGURETAT EN EL TREBALL II

OB

3.5

AVALUACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

OB

3

HIGIENE INDUSTRIAL I

OB

3

AVALUACIÓ D'AGENTS QUÍMICS I BIOLÒGICS

OB

3

HIGIENE INDUSTRIAL II

OB

3.5

AVALUACIÓ DE SOROLL, VIBRACIONS I RADIACIONS

OB

3

PSICOSOCIOLOGIA

OB

3

AVALUACIÓ I ADAPTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

OB

3

ERGONOMIA

OB

3

AVALUACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL

OB

3

FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ

OB

3

PRÀCTIQUES EXTERNES

OB

4

GESTIÓ DE LA PRL

OB

4

TREBALL DE FI DE MÀSTER

OB

6

TÈCNIQUES AFINS

OB

2

 

 

 

 

 

Planificació general del pla d'estudis

 

Les  diverses matèries i assignatures que conformen el títol s'han estructurat en tres mòduls:

Mòdul 1: Formació bàsica en prevenció de riscos laborals.

Mòdul 2: Tècniques en prevenció de riscos laborals i especialització tècnica.

Mòdul 3: Pràctiques externes i treball de fi de màster.

Totes les assignatures, incloses les pràctiques externes en empresa, són obligatòries. Així garantim la durada de 60 ECTS establida per al máster i una capacitació integral en les àrees preventives de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i de psicosociologia aplicada, d'acord amb l'annex VI del Reial Decret 39/1997.

Totes les matèries s'imparteixen amb una metodologia d'ensenyament-aprenentage comuna i presencial, en què es defineixen aquestes activitats: classes teòriques, classes pràctiques, activitats en grups petits, seminaris (o activitats complementàries) i avaluació. Aquest sistema permet que l'alumnat no haja de fer un esforç addicional d'adaptació a diferents metodologies. Per tant:

 1. Les classes teòriques es desenvolupen compaginant principalment les classes magistrals clàssiques amb un  aprenentatge experimental i creatiu, en què es potencia la participació de l'alumnat a través, per exemple, del desenvolupament d'exercicis pràctics a classe.
 2. Les classes pràctiques es plantegen per a desenvolupar projectes de naturalesa col·laborativa o treballs pràctics d'aplicació immediata de les idees vistes en les classes de teoria. Si cal, aquestes classes s'impartiran en un laboratori amb ordinadors, per tal que els fonaments teòrics i els mètodes pràctics adquirits siguen aplicats directament, cosa que permet fixar millor els coneixements.
 3. Les activitats en grups petits se centraran a resoldre problemes pràctics o exercicis en un període presencial i no presencial. Aquestes activitats potencien algunes competències transversals del màster, com ara la capacitat de resolució de problemes, el treball en equip, l'habilitat per a les relacions interpersonals, la comunicació, etc.
 4. Els seminaris que es desenvolupen en el programa serveixen perquè els professors convidats, provinents de diverses empreses, puguen aprofundir en casos pràctics, de la vida real, relacionats amb els continguts de les matèries del màster.
 5. Cal considerar que hi ha una gran quantitat de treball que l'alumnat ha de fer amb un aprenentage no presencial, com ara el treball de fi de màster i els treballs encarregats per a avaluar determinades assignatures. Per això, totes les assignatures empren el Campus Virtual de la Universitat d'Alacant i la plataforma d'aprenentatge electrònic Moodle que, a més de permetre al PDI estructurar els coneixements que ha d'adquirir l'alumnat, permet introduir punts per a sol·licitar els lliuraments que cal fer al llarg del curs. Això ajuda els i les alumnes a gestionar i organitzar l'esforç fora de les aules.
 6. L'avaluació tindrà com a objectiu fonamental quantificar el grau de compliment dels objectius formatius. A més, en totes les matèries l'avaluació ha de tenir en compte aquests supòsits:
  • Hi ha normes predefinides i conegudes de bestreta per l'alumnat.
  • És coherent amb els objectius fixats anticipadament.
  • Abasta tots els nivells de coneixement i activitats de l'alumnat en relació amb cada matèria.
  • Hi ha diverses modalitats d'avaluació: exàmens finals, avaluació de pràctiques individuals o en grup, avaluació de presentacions orals de treballs, etc.
 7. Les qualificacions (excel·lent, notable, aprovat o suspens) s'atorguen segons el grau de coneixement de les matèries, la comprensió conceptual, les destreses experimentals i la participació en les activitats.

Finalment i pel que fa a les pràctiques externes, l'Escola Politècnica Superior, en particular, i la Universitat d'Alacant en general tenen convenis de col·laboració de pràctiques en empresa amb un nombre considerable d'empreses, que cobreixen tots els àmbits i sectores econòmics de les comarques d'Alacant, amb la qual cosa l'oferta de pràctiques externes, interessant per a l'alumnat del màster, està assegurada.

inici

Trets d'identitat

Modalitat d'ensenyament presencial. Màster profesionalizante.

La Prevenció de Riscos Laborals no és una professió regulada, encara que és assimilable ja que per a exercir les funcions de tècnic de nivell superior en prevenció de riscos laborals caldrà comptar amb una titulació universitària oficial i posseir una formació mínima acreditada per una universitat amb el contingut especificat en el programa a què es refereix l'annex VI del RD 39/1997 (RD 337/2010, art. 1. 18) com la que s'obté amb el  Màster O. en PRL de la Universitat d'Alacant.

Inici

Recursos i instal·lacions

Dins del programa de la major part de les assignatures existeixen tres tipus d'activitats pràctiques, sent:

 • Pràctiques amb ordinador: aquest tipus de pràctiques es desenvolupen en aules d'informàtica (un ordinador per cada alumne/a), on s'apliquen els coneixements teoricopràctics apresos en classe a través d'aplicacions informàtiques específiques de prevenció de riscos laborals (PRL). Entre les utilitzades destaquen les aplicacions desenvolupades per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene (INSHT), així com aquelles d'altres organismes nacionals i internacions de reconegut prestigi en el camp de la PRL (HSEINAILINRSNIOSH, etc.).
 • Pràctiques de laboratori: es disposa de laboratoris específics on realitzar activitats pràctiques (en grups de 3/4 alumnes/as) mitjançant equips de mesura  ajustats a la normativa vigent de PRL, com són: sonòmetre, dosímetre, vibròmetre, luxímetre, termohigròmetre, instrumental per a mesurament de camps electromagnètics (CEM), bomba de baix i alt cabal, termoanemómetro, equips de qualitat de l'aire interior, etc.  
 • Seminaris: es compta amb la participació de diferents empreses especialitzades en camps propis i afins a la PRL, des de Serveis de Prevenció (propis i aliens), a fabricants, com per exemple d'eines, instrumentació, sistemes de ventilació o equips de protecció individual (exemples: Bosch, Casella, Soler & Palau, 3M, etc.).

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

El títol capacita professionalment a l'alumnat per a treballar tant de manera autònoma com per compte d'altri, en empreses privades o públiques, especialment en serveis de prevenció de riscos laborals, mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social, organitzacions sindicals, organitzacions empresarials, assessories jurídiques i consultories, existint per a aquesta activitat una forta demanda, degut principalment a l'obligació legal inherent a qualsevol organització empresarial pública o privada, de complir amb la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici