Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

Aquest màster està dirigit a qui estiga en possessió d'un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPAÑOL o estranger i que desitge dedicar-se a la docència no universitària.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari: 

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

Segons l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació de títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de les professions de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, en el BOE nº 312, de 29 de desembre, en el seu apartat 4.2 són condicions d'accés al Màster:

 • “L'acreditació del domini de les competències relatives a l'especialització que es desitge cursar, mitjançant la realització d'una prova dissenyada a aquest efecte per les Universitats, de la qual quedaran exempts els qui estiguen en possessió d'alguna de les titulacions universitàries que es corresponguen amb l'especialització triada.”
 • “Així mateix, haurà d'acreditar-se el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, d'acord amb la Recomanació N.º R (98)6 del Comitè de Ministres d'Estats Membres de 17 d'octubre de 2000.

Així doncs, i tal com s'especifica en l'apartat anterior, l'accés al Màster serà directe quan el Títol al·legat per a l'ingrés corresponga a l'especialitat triada. En el cas que l'alumne sol·licite una especialitat diferent a aquella/s amb les quals pot acreditar un domini de les competències relatives a l'especialització que desitja cursar:

 1. Haurà de sotmetre la seua titulació a l'estudi de la Comissió Acadèmica del Màster que determinarà la idoneïtat o no de la titulació al·legada per a l'especialitat sol·licitada, en cas de considerar-se idònia podrà accedir a aquesta especialitat.
 2. Si una titulació no és idònia per a accedir a una especialitat, llavors l'alumne aspirant haurà de realitzar una prova específica dissenyada pel Centre corresponent i coordinada des de la Comissió Acadèmica del Màster.

Per a accedir al Màster l'alumne haurà d'acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del marc Comú Europeu de referència per a les Llengües (Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, BOE 312 de 29 de desembre de 2007). En cas de no poder acreditar aquest nivell de domini de la llengua estrangera, l'alumne haurà de realitzar la prova corresponent, coordinada per la Comissió Acadèmica del Màster.

En el cas d'especialitats del Màster amb nombre limitat de places, i en tractar-se d'un ensenyament que habilita per a l'exercici professional, els alumnes seran seleccionats, per la Comissió Coordinadora, sobre la base de la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la Titulació de Grau per la qual accedeixen al Màster. En cas de no ser admesos en l'especialitat sol·licitada com a preferent l'alumne podrà accedir a altres especialitats, bé per a les quals estiga acreditat per la seua titulació o a les quals puga accedir mitjançant la realització de la prova d'acreditació.

Com s'arreplega en el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableixen l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, en el seu article 17.3, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives especials derivades d'una discapacitat, serà necessari per part de la Comissió Acadèmica del Màster conèixer les necessitats derivades d'aquesta discapacitat i avaluar la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius del mateix, així com disposar de les possibles adaptacions d'espais i accés als mateixos, en cas que fóra necessari.

La Comissió Acadèmica del Màster especificarà clarament els criteris d'accés al curs. Aquests criteris seran públics i estaran exposats en la pàgina web oficial del màster durant el període de preinscripció. En cas de rebot de l'admissió, la Comissió explicitarà la causa.

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 900
2013-14 500
2014-15 500
2015-16 500
2016-17 500
2017-18 500
2018-19 500
2019-20 500
2020-21 500

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

La Comissió de Reconeixements de la Facultat d'Educació acorda en la seua reunió de l'1 de desembre de 2015 que no procedeix en cap cas el reconeixement d'assignatures de nivell de màster per assignatures superades en una titulació de nivell de grau ja que es tracten d'estudis de nivells diferent i que corresponen a objectius i descriptors diferents tal com s'estableix en el RD 1396/2007(modificat pel RD 86/2010) i pel Marco Español de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES) establit en el RD 1027/2011.

D'altra banda i també en virtut d'aquests mateixos decrets no procedirà el reconeixement d'assignatures de nivell de màster per assignatures superades en un primer cicle de llicenciatura o diplomatures ja que es tracta d'estudis de nivells diferents amb objectius i descriptors diferents.

Reconeixements per a llicenciats en Pedagogia i Psicopedagogia en l'especialitat d'Orientació educativa

La Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de la Facultat d'Educació informa que, les sol·licituds de reconeixement de crèdits en el Màster en Professorat d'Educació Secundària, especialitat d'Orientació Educativa, de l'alumnat que estiga en possessió dels títols oficials de Llicenciatura en Pedagogia o de Llicenciatura en Psicopedagogia, es resoldran tenint en compte la Circular informativa de 14 de juliol de 2010 de la Direcció general de Formació Professional i de la Direcció general de Política Universitària del Ministeri d'Educació, i la Circular informativa de 3 de novembre de 2011 de la Direcció general de Política Universitària del Ministeri d'Educació.

Per aquesta raó, aquesta Comissió reunida el 5 d'octubre de 2015, a l'entendre que aquest alumnat té les competències superades amb la seua llicenciatura completa, acorda realitzar el reconeixement de les assignatures del màster (exceptuant el TFM). En aquests reconeixements s'indica com a origen tot l'estudi anterior i com a qualificació en les assignatures del màster la nota mitjana del seu expedient de llicenciatura en base 10 (acord aprovat per Junta de la Facultat d'Educació de 12 de novembre de 2015).

Una vegada aplicats els reconeixements, l'alumnat només haurà de realitzar el TFM.
 
 

Inici