Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

En l'article 9 del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, de 28 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitzacions dels cossos docents d'ensenyament secundari, s'indica que: “Per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes, serà necessari estar en possessió d'un títol oficial de màster que acredite la formació pedagògica i didàctica”.

Per això, l'objectiu fonamental d'aquesta proposta de màster és oferir a l'alumnat una formació pedagògica i didàctica d'alt nivell orientada a l'àmbit professional docent i que els capacite per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial.

A partir d'aquest objectiu fonamental es fa necessari programar una sèrie d'objectius generals que, de manera complementària, ajuden a aconseguir aquesta formació pedagògica i didàctica:

 • Coneixement psicopedagògic general: característiques de l'alumnat, psicologia educativa, planificació de l'ensenyament, tècniques i recursos didàctics, resolució de conflictes, treball en l'aula, mètodes i instruments d'avaluació, etc.
 • Coneixement del context escolar: el sistema educatiu, l'organització i funcionament dels centres, els components curriculars, etc.
 • Coneixement del medi i la seua funció educadora: drets i deures, habilitats socials, orientació familiar, etc.
 • Coneixement disciplinari de la matèria a ensenyar, adaptat a les característiques del nivell educatiu en el qual s'imparteix l'ensenyament.
 • Formació en didàctica específica de la pròpia disciplina: currículum de l'àrea, dificultats d'aprenentatge, disseny d'unitats didàctiques, maneig de recursos educatius específics de l'àrea, etc.
 • Formació en innovació docent i iniciació a la investigació educativa a partir de projectes d'innovació..
 • Coneixement pràctic de l'activitat docent: immersió en la vida del centre, coneixement de l'alumnat en l'aula, observació del treball de professors experts, participació en les tasques dels departaments didàctics, disseny i experimentació en l'aula d'unitats didàctiques, aplicació i anàlisi de propostes d'avaluació, reflexió personal sobre la pràctica docent, etc.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

44

Pràctiques externes

10

Treballe Fi de Màster (TFM)

 6

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

MÒDUL GENÈRIC

DISSENY I ADAPTACIÓ CURRICULAR

OB

5

SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ

OB

3

APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA

OB

3

DISFUNCIONS DE L'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

BIOLOGIA I GEOLOGIA

DIDÀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS

OB

9

AMPLIACIÓ DE BIOLOGIA (per a estudiants que no tenen prou formació en biologia)

OB

6

AMPLIACIÓ DE GEOLOGIA (per a estudiants que no tenen prou formació en geologia)

LA BIOLOGIA I LA GEOLOGIA EN CONTEXT  (per a tots els estudiants de l'especialitat).

Els alumnes escolliran, amb el vistiplau del tutor, una de les dues primeres assignatures i cursaran obligatòriament la tercera

OB

3

DIDÀCTICA DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

OB

6

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA BIOLOGIA I GEOLOGIA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

CICLES FORMATIUS (PROFESSORAT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

APRENENTATGE DELS MÒDULS EN ELS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

7.5

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

OB

6

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A ESPANYA.

OB

3

DIDÀCTICA DELS CICLES FORMATIUS D'EDUCACIÓ PROFESSIONAL (PER A PROFESSORS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA)

OB

7.5

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. PROFESSORAT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

CICLES FORMATIUS (COS PROFESSORAT TÈCNIC FORMACIÓ PROFESSIONAL)

APRENENTATGE DELS MÒDULS EN ELS CICLES FORMATIUS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER AL PROFESSORAT TÈCNIC DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

7.5

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

6

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

3

DIDÀCTICA DELS CICLES FORMATIUS D'EDUCACIÓ PROFESSIONAL (PER A PROFESSORS TÈCNICS DE FP)

OB

7.5

INNOVACIÓ DOCENT EN CICLES FORMATIUS. COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

OB

3

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A ESPANYA

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

CONSTRUCCIONS CIVILS, EDIFICACIÓ I DIBUIX

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL DIBUIX

OB

15

APLICACIÓ DE TÈCNIQUES DOCENTS PER AL PROFESSORAT DE CONSTRUCCIONS CIVILS, EDIFICACIÓ I DIBUIX

OB

9

LA INNOVACIÓ DOCENT, LES TICS I LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'EDUCACIÓ ARTÍSTICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

ECONOMIA

ENSENYAMENT- APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

OB

9

ECONOMIA

OB

9

APRENENTATGE DE L'ECONOMIA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

6

INNOVACIÓ DOCENT I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE L'ECONOMIA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT I

OB

7.5

BASES PER A LA FORMACIÓ EN EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORT

OB

9

DIDÀCTICA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT II

OB

7.5

INICIACIÓ A LAINNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

FÍSICA I QUÍMICA

DIDÀCTICA DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA I: ASPECTES FONAMENTALS

OB

9

AMPLIACIÓ DE FÍSICA (per a estudiants que no tenen prou formació en física)

OB

6

AMPLIACIÓ DE QUÍMICA (per a estudiants que no tenen prou formació en química)

LA FÍSICA I LA QUÍMICA EN CONTEXT

(para tots els estudiants de l'especialitat)

 

Els alumnes triaran, amb el vistiplau del tutor, una de les dues primeres assignatures i cursaran obligatòriament la tercera.

OB

3

DIDÀCTICA DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

OB

6

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA FÍSICA I LA QUÍMICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

9

PRINCIPIS D'ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES

OB

3

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

3

FORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. LA DIVERSITAT I EL TREBALL. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

6

RELACIONS LABORALS

OB

6

INNOVACIÓ DOCENT EN FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OB

7.5

LA GEOGRAFIA EN L'ENSENYAMENT SECUNDARI

OB

3

LA HISTÒRIA: DELS ORÍGENS A l'ÈPOCA MODERNA

OB

3

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A l'ENSENYAMENT DE LA HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA I LA HISTÒRIA DE L'ART EN LES MATÈRIES D'ESO I BATXILLERAT.

OB

3

DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OB

7.5

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA

OB

3

INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES SOCIALS: HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ART I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

INFORMÀTICA

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LA INFORMÀTICA

OB

15

COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINAR: INFORMÀTICA

OB

9

INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN L'ENSENYAMENT DE LA INFORMÀTICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA ESTRANGERA: FRANCÈS

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DEL FRANCÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

15

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ PER A FRANCÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

9

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT-APRENENTATGE DEL FRANCÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LITERATURA DE LA LLENGUA ANGLESA COM A LE

OB

15

LINGÜÍSTICA APLICADA A l'APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L'ANGLÈS LLENGUA ESTRANGERA

OB

9

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I TICS EN LA DIDÀCTICA DE L'ANGLÈS COM A LLENGUA ESTRANGERA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA CATALANA (VALENCIÀ) I LA SEUA LITERATURA

DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA I

OB

9

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ DISCIPLINAR EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

OB

9

DIDÀCTICA DEL VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II

OB

6

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA EN VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLA

DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (CASTELLÀ) EN SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

OB

9

LLENGUA I LITERATURA ESPANYOLES EN EL CURRÍCULUM DE SECUNDÀRIA

OB

9

LA FORMACIÓ DEL LECTOR LITERARI EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I EL BATXILLERAT

OB

6

INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ I ÚS DE TIC EN L'ENSENYAMENT DE LLENGUA I LITERATURA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

MATEMÀTIQUES

ENSENYAMENT DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

5

COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ MATEMÀTICA

OB

9

APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

5

APROXIMACIÓ DIDÀCTICA A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES

OB

5

INNOVACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA MATEMÀTICA I INVESTIGACIÓ EN DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

MÚSICA

DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL

OB

5

LA MÚSICA EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

OB

9

MÚSIQUES DEL MÓN I LA SEUA DIDÀCTICA

OB

5

PERCUSSIÓ CORPORAL I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

OB

5

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA (MÚSICA)

OB

6

MÒDUL ESPECÍFIC

ORIENTACIÓ EDUCATIVA

ELS SISTEMES D'ORIENTACIÓ EN EL CONTEXT DELS CENTRES EDUCATIUS

OB

5

ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANES I PROGRAMES

OB

6

APRENENTATGE I RENDIMENT ACADÈMIC. PROCESSOS I FACTORS

OB

6

ATENCIÓ A la DIVERSITAT EN ELS CENTRES EDUCATIUS

OB

6

ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ EN ELS CENTRES EDUCATIUS

OB

6

INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ EN EDUCACIÓ

OB

6

AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOPEDAGÒGIC

OB

6

     

SOCIETAT, FAMÍLIA I ESCOLA

OB

3

     

MÒDUL ESPECÍFIC

PROCESSOS SANITARIS

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

5

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS I

OB

4.5

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I SANITAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

5

PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS II

OB

4.5

FORMACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

5

INVESTIGACIÓ EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA. PROCESSOS SANITARIS

OB

3

INNOVACIÓ DOCENT EN PROCESSOS SANITARIS

OB

3

MÒDUL ESPECÍFIC

TECNOLOGIA

DIDÀCTICA DE LA TECNOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS

OB

9

MECÀNICA, MECANISMES I MÀQUINES

OB

4.5

ELECTRICITAT, ELECTROTÈCNIA I ELECTRÒNICA

OB

4.5

DIDÀCTICA DE LA TECNOLÓGÍA II: PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT I AVALUACIÓ D'UNITATS DIDÀCTIQUES

OB

6

INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE LA TECNOLOGIA

OB

6

MÒDUL PRÀCTICUM

PRÀCTICUM 1A

OP

4

PRÀCTICUM 2

OB

6

PRÀCTICUM 1B

OP

4

TREBALL FINAL DE MÀSTER

OB

6

 

Planificació general del pla d'estudis

Aquest pla d'estudis parteix de la normativa –Resolució de 17 de desembre de 2007, Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, i Reial Decret 1834/2008 de 8 de novembre— i especialment l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre (BOE núm. 312, de 27 de desembre), que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. Prenent en consideració aquests requisits, en el present pla d'estudis s'han delimitat tres mòduls que, al seu torn, estan formats per diverses matèries, quedant la distribució final de la manera que mostra el quadre següent:

 

MÒDULS

ECTS

BLOCS

ECTS

A. Mòdul genèric

14

APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT

6

PROCESSOS I CONTEXTOS EDUCATIUS

5

SOCIETAT, FAMÍLIA I EDUCACIÓ

3

B. Mòdul específic

30

COMPLEMENTS PER A LA FORMACIÓ DISCIPLINAR

9

APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES MATÈRIES CORRESPONENTS

15

INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA INVESTIGACIÓ EDUCATIVA

6

B. Mòdul Pràcticum

16

PRÁCTICUM EN L'ESPECIALITZACIÓ, INCLOENT EL TREBALL DE FINAL DE MÀSTER

16

TOTAL

60

 

L'Ordre anteriorment esmentada estableix 52 dels 60 crèdits que ha de tenir el màster. Completar aquesta oferta, tal com arreplega el quadre anterior, ha suposat una tasca tendent a identificar i potenciar els aspectes de la formació inicial del professorat que considerem rellevants i que queden recollits en els corresponents mòduls. S'ha optat per una estructura del pla d'estudis basada en la coordinació de totes les matèries implicades, a fi de dotar-lo d'una adequada coherència. Per a això s'han identificat tres nuclis estructurants que estan centrats en tres grans àmbits de la funció docent, serveixen també d'elements organitzadors per a plantejar i oferir respostes a preguntes i problemes pràctics professionals:

 • 1r nucli: Per a què i per què eduquem? Com aprenen els alumnes? Com tutoritzar i orientar els estudiants? Com relacionar-se amb les seues famílies?
 • 2n nucli: Què ensenyar? Com ensenyar? Com investigar i innovar? 
 • 3r nucli: Com desenvolupar i avaluar l'ensenyament?

Aquests tres nuclis estructurants serveixen per a vertebrar i dotar de coherència les diferents matèries del màster i la seqüència temporal d'ensenyament de les mateixes i per a fer una distribució equilibrada del treball al llarg del curs.

En aquest màster s'organitza la formació psicopedagògica general entorn de quatre nuclis d'interès: el professorat, el centre educatiu, l'alumnat i el currículum.

La formació específica s'organitza a través de les matèries següents:

 • Anàlisi curricular de l'àrea
 • Aprenentatge en l'àrea i les seues dificultats
 • Estratègies i recursos per a l'aprenentatge i l'ensenyament
 • Avaluació de les matèries de l'àrea, innovació i investigació educativa en l'àrea

Pel que fa al Pràcticum, considerat com un dels components clau en qualsevol pla de formació inicial i en el present pla d'estudis com un element vertebrador que canalitze les relacions teoria-pràctica, s'ha optat perquè el seu desenvolupament ocupe dues fases seqüenciades en el temps: una primera fase d'immersió-planificació i una segona de planificació-intervenció.

Cadascuna de les especialitzacions docents definides ve determinada per la suma de les matèries del mòdul genèric més les matèries del mòdul específic corresponent i les del mòdul del pràcticum.

Inici

Trets d'identitat

El Màster de Professor en Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes és un requisit necessari per a les persones que, havent acabat una llicenciatura, grau o diplomatura, vulguen accedir a la docència en els nivells de Secundària, Batxillerat i Formació Professional.  En aquest sentit, l'objectiu fonamental d'aquest Màster profesionalizante és el d'oferir la formació pedagògica i didàctica exigida per la normativa vigent d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, d'Educació (BOE de 4 de maig), i complir el requisit imprescindible per a l'ingrés en els Cossos de Professors habilitats a Espanya ja assenyalats (Educació Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes).

Les metodologies utilitzades en les diferents assignatures que componen el Màster poden resumir-se en la combinació de l'aprenentatge guiat; autònom de l'alumnat; aprenentatge col·laboratiu; basat en problemes entre altres amb la intencionalitat de crear dinàmiques d'estudi divers, on el docent adopta un rol de guia en els aprenentatges de l'estudiant que ha de resoldre's mitjançant el treball i la implementació de diferents competències. Es pretén així que l'estudiant pot indagar sobre la base de situacions diverses, susceptibles de produir-se en la vida real d'un centre educatiu.

Les activitats es conceben com a processos d'aprenentatge als quals s'assigna una càrrega lectiva determinada (expressada en ECTS) i un període de desenvolupament concret que s'estima adequat per a aconseguir els objectius esperats. Aquest enfocament permet graduar el treball de l'estudiant, emfatitza la consecució progressiva dels objectius pretesos en cada cas i permet obtenir evidències parcials de com està sent el seu procés d'aprenentatge.

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de la Facultat d'Educació

La Facultat està composta per tres departaments que compten amb més de 250 professors adscrits. Les instal·lacions de recent construcció estan equipades amb les tecnologies i equipaments més moderns (https://web.ua.es/es/vr-campus/infraestructuras-medioambiente/documentos/fichas-edificios-del-campus/702-facultad-de-educacion.pdf). L'accessibilitat dels espais (aules, despatxos, sales, tallers, biblioteca, etc.) permet a les persones amb mobilitat reduïda el desplaçament autònom per totes les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

Aules

La Facultat compta amb 28 aules amb una capacitat de 50 a 90 places. Totes elles estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció extensible, canó de projecció, ordinador, altaveus i panell de connexió a la xarxa informàtica. A més, les aules posseeixen mobiliari mòbil que permet la distribució flexible de les aules per a desenvolupar dinàmiques cooperatives i interactives.

Sales d'informàtica, laboratoris i aules didàctiques

La Facultat d'Educació disposa de cinc aules d'informàtica amb 25 ordinadors cadascuna d'elles connectats a la xarxa informàtica i equipada amb tots els recursos informàtics i de treball (projector, altaveus, pissarra blanca, mobiliari mòbil, etc.) per al desenvolupament de pràctiques de laboratori.

Així mateix, compta amb dos laboratoris, una aula didàctica de música i una altra de plàstica, dotades amb els materials i recursos necessaris per a les assignatures que així ho requereixen.

Aula polivalent

La sala multiusos polivalent de la Facultat, situada en la primera planta, compta amb una superfície de 448,76m2 amb una capacitat per a 144 persones. Aquesta sala té un ús d'aula de teoria per a diverses assignatures, així com per a la realització de tallers i cursos que ofereix la Universitat d'Alacant. La sala polivalent està dotada d'una pissarra portàtil així com d'un equip multimèdia i una pantalla de projecció extensible.

Sales de treball i estudi

Es disposa de cinc sales de treball amb 8 llocs, 7 ordinadors de lliure accés connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 175 llocs (Biblioteca).

Seminaris i tallers

Es disposa de dos seminaris didàctics per a la realització de cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. Així mateix, existeixen cinc seminaris departamentals en els quals es desenvolupen reunions de coordinació i gestió acadèmica.

Els set tallers que compta la Facultat són aules específiques de major grandària per al desenvolupament de les assignatures.

La Facultat disposa també la sala Eliseo Gómez i la sala Rafael de Vera utilitzades principalment per a actes de defensa de tesi i reunions acadèmiques.

Biblioteca

La biblioteca d'educació es troba situada en la segona planta de l'edifici i compta amb una superfície de 1132 m², 175 llocs, 5 sales de treballs en grup i 7 llocs informàtics. La biblioteca compta amb els recursos necessaris per a cobrir les diferents especialitats impartides en la Facultat d'Educació i que conformen la seua col·lecció bibliogràfica, amb més de 50.000 llibres, revistes en paper especialitzades, materials especials i accés a tots els recursos electrònics de la biblioteca universitària.

Sala d'actes

La Facultat d'Educació disposa d'una Sala d'actes situada en la planta baixa de l'edifici, compta amb una superfície de 236,60m2, amb capacitat per a 325 persones, estructurat en dues plantes. El saló compta amb 9 files amb 147 butaques i 4 espais accessibles per a persones amb discapacitat motora i 9 files amb 128 butaques en graderia escalonada en la planta baixa, així com 4 files amb 50 butaques en graderia escalonada en la primera planta. Dotat d'un equip multimèdia i projector, alberga nombrosos actes de la Facultat, així com de la comunitat universitària en general.

Altres dependències

Existeixen espais destinats als responsables acadèmics i de gestió del programa formatiu. Així, el deganat i la secretaria de la Facultat d'educació se situen en la planta baixa de l'edifici. A més, s'ha habilitat un espai per a les reunions dels representants i la delegació d'estudiants.

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Professional

Perfil d'especialització del títol

La finalitat fonamental d'aquest màster és que els estudiants adquirisquen les competències necessàries per a exercir la professió docent segons els criteris més acceptats i d'acord amb la normativa aplicable.

En el marc de la justificació del títol ja es considerava que la formació inicial ha de proporcionar als futurs professors i professores coneixements teòrics, habilitats, actituds i el suficient contacte amb la professió i la seua pràctica, de manera que constituïsquen la base necessària sobre la qual construir el seu desenvolupament professional. Aquest desenvolupament dura tota la vida activa del professorat i està influït per la formació inicial rebuda.

En aquest sentit, aquest programa de formació té un caràcter eminentment professionalitzador, encara que sense oblidar la promoció de tasques investigadores en l'àmbit de l'educació. Es ressalta així la importància que la dimensió investigadora, des de la mateixa pràctica, té en el desenvolupament professional dels docents.

Considerem necessari incidir en la formació d'un docent caracteritzat com a mediador entre el desenvolupament sociopersonal i l'aprenentatge, capaç de propiciar la formació personal, científica i cultural dels seus alumnes com a ciutadans competents per a desenvolupar-se i exercir els seus drets i complir amb els seus deures en una societat democràtica.

Les metes que es volen aconseguir amb aquest pla d'estudi són les següents:

 • Fomentar el desenvolupament d'una visió holística i analítica dels problemes educatius, socials, culturals i ambientals del nostre temps.
 • Potenciar una actitud positiva i crítica cap a les seues identitats professionals.
 • Afavorir la col·laboració amb altres professionals de l'àmbit educatiu.
 • Potenciar l'ús dels processos d'investigació en l'aula com a base del seu desenvolupament professional.
 • Propiciar una formació cultural, personal, ètica i social adequada per a l'educació d'adolescents.
 • Afavorir la comprensió de les relacions existents entre els models d'aprenentatge, el context escolar i les opcions didàctiques utilitzades en l'acció docent.
 • Promoure el reconeixement, anàlisi i atenció a les característiques diferencials de l'alumnat, segons el seu desenvolupament evolutiu, contextos familiars, socials i culturals de referència.

La consecució d'aquestes metes ha de facilitar l'adquisició, per part dels futurs professors i professores, de les competències necessàries per a desenvolupar la seua tasca professional. El desenvolupament d'un programa formatiu d'aquesta naturalesa comportaria la progressiva adquisició de les competències, tant de caràcter educatiu i professional com aquelles associades als processos d'ensenyament i aprenentatge.

Perfils professionals del títol

Professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional, ensenyaments d'idiomes, artístiques i esportives.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici