Màster Universitari en Química Ambiental y Sostenible

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: presencial    
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: Publicacion BOE 09/01/14. / Correcció d'errades BOE 13/01/14
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del màster: Juan Mora Pastor (juan.mora@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF

Química Ambiental i Sostenible