Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Química Ambiental i Sostenible

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

El màster en Química Ambiental i Sostenible proporcionarà als egressats una àmplia formació en aspectes relacionats amb la sostenibilitat, les noves fonts d'energia i el control químic del medi ambient, cosa que de ben segur els capacitarà per a la realització d'una tesi doctoral o per a la seua incorporació en empreses de diferents sectors o institucions públiques a les quals aportaran sòlids coneixements sobre l'adaptació del coneixement químic a les noves exigències socials i legals de sostenibilitat en les activitats humanes.

El principal objectiu del màster és, per tant, la formació de titulats dotats de la comprensió dels mecanismes que influeixen en el medi ambient i del compromís  ètic necessari per a contribuir a   la seua conservació, així com els coneixements i les habilitats relacionats amb la sostenibilitat des del punt de vista de la química.

El caràcter multidisciplinari del màster capacitarà els futurs egressats per a ocupar llocs de treball en activitats de diferent naturalesa: indústria química; indústries  del  sector  del  medi ambient;   altres  indústries  afins;  consultories; investigació i docència universitària.

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

  Obligatòries (OB)

15

  Optatives (OP)

27

  Pràctiques d'Empresa (OB)

 6

  Treballe Fi de Màster (TFM)

 12

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

FONAMENTS DE QUÍMICA AMBIENTAL

OBL

3

FOTOELECTROQUÍMICA

OPT

3

ANÀLISI MEDIAMBIENTAL APLICADA

OBL

4

VECTOR ENERGÈTIC HIDROGEN I. EMMAGATZEMATGE I TRANSPORT 

OPT

3

SEMINARIS AVANÇATS EN MEDI AMBIENT 

OB

2,5

VECTOR ENERGÈTIC HIDROGEN II. USOS

OPT

3

LEGISLACIÓ MEDIAMBIENTAL I SECTORIAL

OBL

2,5

ELECTROQUÍMICA I PILES DE COMBUSTIBLE

OPT

6

PROJECTES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

OBL

3

QUÍMICA DE L'ATMOSFERA

OPT

3

NOUS DESENVOLUPAMENTS ENERGÈTICS

OPT

3

QUÍMICA DE LA HIDROSFERA

OPT

3

BIOMASSA

OPT

3

QUÍMICA DEL SÒL I LA LITOSFERA

OPT

3

TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MEDIAMBIENTAL

OPT

6

QUALITAT EN EL LABOTARI D'ANÀLISI MEDIAMBIENTAL

OPT

6

TRACTAMENT I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS

OPT

3

SEMINARIS APLICATS SOBRE TRACTAMENT I MINIMITZACIÓ DE RESIDUS

OPT

3

TÈCNIQUES SOSTENIBLES DE SÍNTENSI ORGÀNICA

OPT

3

QUÍMICA PER A UNA INDÚSTRIA SOSTENIBLE

OPT

3

 

 

 

LABORATORI SOSTENIBLE D'ANÀLISI

OPT

3

 

 

 

REMEIACIÓ ELECTROQUÍMICA

OPT

3

 

 

 

PRÀCTIQUES D'EMPRESA

OBL

6

 

 

 

TREBALLE FI DE MÀSTER

OBL

12

 

Planificació general del pla d'estudis

El pla d'estudis del màster s'articula en tres mòduls. La seua estructura és la següent:

1. Mòdul fonamental. Compost per dues matèries obligatòries:

 1. Iniciació a la Química Ambiental (7 ECTS)
 2. Medi ambient (8 ECTS)

La matèria d'Iniciació a la Química Ambiental consta de dues assignatures bàsiques relacionades amb l'àrea de Química: Fonaments de Química Ambiental i Anàlisi Mediambiental Aplicada. La segona matèria que consta el mòdul és  “Medi ambient”  i  consta  de tres assignatures:  Seminaris Avançats  en Medi Ambient, Legislació Mediambiental i Projectes de Gestió Mediambiental. Amb aquest mòdul  es pretén establir una  base de coneixements bàsics, així com potenciar la formació interdisciplinària de l'alumne en camps com la química, dret, enginyeria i ecologia. Tots aquests aspectes són  essencials a l'hora d'abordar el següent mòdul i assolir les competències proposades en el màster.

2. Mòdul  d'especialització.  Es  tracta d'un  mòdul compost per quatre matèries:

 1.  Energia i Medi Ambient (21 ECTS)
 2.  Química Ambiental (21 ECTS)
 3.  Química Sostenible (18 ECTS)
 4.  Pràctiques en Empreses (6 ECTS)

L'alumne ha de cursar un total de 33 ECTS en assignatures d'aquest mòdul. Atès que cada matèria consta de diferents assignatures (5-6) optatives d'entre 3 i 6 ECTS, aquesta estructura permet a l'alumne configurar un disseny curricular propi. En el cas que l'alumne  curse com a mínim 18 ECTS en assignatures d'una mateixa matèria  (Energia  i  Medi Ambient,  Química  Ambiental  o  Química Sostenible), obtindrà l'especialització en aquesta matèria. En la taula 7 s'enumeren les assignatures oferides  per al mòdul  d'especialització. Entre aquestes es proposa la realització de pràctiques en empreses, que poden ser reconegudes amb 6 crèdits ECTS obligatoris. Per a això s'estableix un marc de col·laboració entre la universitat  i  les  empreses  i  institucions  col·laboradores  mitjançant convenis específics  que  permeten  oferir  als alumnes  la  possibilitat  de  treballar  en empreses i institucions públiques o privades de l'àmbit de la química ambiental i sostenible, i així possibilitar un primer contacte amb el món laboral i potenciar l'ocupabilitat.

3. Mòdul de Treball Final de Màster. Els ensenyaments del màster es completen amb la realització d'un treball final de màster (TFM). Es tracta d'un treball tutoritzat en què l'alumne abordarà problemes des del punt de vista aplicat, i això possibilitarà l'inici a la investigació en alguna de les àrees implicades en el màster i a utilitzar totes les competències adquirides en els mòduls anteriors.

 

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat compta amb 16 departaments que totalitzen més de 350 professors. En tots els edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

cent

     

 

Aules

Es compta amb 12 aules de grandàries entre 80 i 160 llocs en les quals té preferència la Facultat de Ciències per al seu ús en la docència de les seues titulacions. Totes les aules estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, canó de projecció, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica. A més, en les consergeries es disposa de canó de projeccions, i ordinadors portàtils per a ser utilitzats en qualsevol espai de la Facultat prèvia sol·licitud.

aul2   

 

  aul3

 

Sales de treball i estudi

Així mateix, es disposa d'una sala de treball amb 30 llocs, dues sales d'ordinadors de lliure accés amb 15 equips, cadascuna, connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 160 llocs (Biblioteca). Aules d'informàtica. Es disposa de quatre aules d'informàtica equipades amb 25 llocs de treball cadascuna. Alguns departaments han dotat d'ordenadors espais propis, generalment prop dels seus laboratoris docents, a fi de compaginar l'ús d'ordinadors amb pràctiques de laboratori. Existeixen un total de quatre aules d'aquest tipus.

 

        esp4

 

Seminaris

En les dependències assignades als departaments amb docència en la titulació de Química hi ha un total d'11 espais habilitats per a cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. La majoria compta amb una xicoteta biblioteca que serveix a més com a lloc de reunió, celebració de consells de departament, etc. La utilització de seminaris i biblioteques de departament és gestionada pel propi departament, tenint prioritat les activitats desenvolupades pels seus professors. No obstant això, aquests espais estan a la disposició de la Facultat en l'horari restant.

 

                                   

    

Laboratoris

Els departaments de la Facultat que impartirien docència en el nou Grau en Química compten amb 64 laboratoris, amb capacitats compreses entre 10 i 64 alumnes, que totalitzen una superfície pròxima als 4000 m 2 .

Dotacions de laboratoris en els departaments que impartiran docència en la titulació: Biotecnologia, 2 (118 m 2 ); Agroquímica i Bioquímica, 2 (299 m 2 ) ; Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1 (95 m 2 ); Ecologia, 1 (109 m 2 ); Física Aplicada 4, (407 m 2 ); Enginyeria Química, 26 (716 m 2 ); Química Analítica, Nutrició i Bromatologia, 4 (475 m 2 ); Química Física 7 (738 m 2 ); Química Inorgànica, 6 (422 m 2 ); Química Orgànica, 11 (587); Total, 64 (3.966 m 2 ).

Cal destacar que també es disposa de plantes pilot en les quals es desenvolupen algunes pràctiques docents en les àrees de Química Física, Química Orgànica, Química Inorgànica i Enginyeria Química. Els equips instrumentals dels Serveis Tècnics d'Investigació s'utilitzen ocasionalment per a la docència pràctica d'assignatures optatives.

Els laboratoris i plantes pilot estan dotats amb els elements indispensables en matèria de seguretat i salut. Els residus tòxics generats en les pràctiques es guarden en recipients específics i els tècnics de laboratori gestionen el seu emmagatzematge i recollida dins d'un pla integral de la UA per a la recollida i tractament de residus que gestiona el Servei de Prevenció.

  lab2

     

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències compta amb una superfície de 409 m 2 , 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes on-line, i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diferents assignatures.

          bib1    bib2

     

Sales d'actes

La Facultat disposa d'una Sala de Juntes amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia i pissarra tàctil. En l'edifici d'Òptica, adscrit a la Facultat de Ciències, es disposa d'una sala d'actes amb capacitat per a 200 persones. Recentment s'ha habilitat una nova sala de reunions amb capacitat per a 20 persones.

sal1      

Altres dependències

Existeixen espais destinats als responsables acadèmics del programa formatiu. S'ha habilitat un espai per a les reunions de les diferents associacions d'alumnes de la Facultat i per a la delegació d'alumnes. Recentment s'ha condicionat un espai per a albergar l'OPEMIL que proporciona una atenció individualitzada als alumnes. Aquesta oficina presta, entre altres, els següents serveis:

    

Convenis amb empreses i institucions per a la realització de pràctiques externes

La Universitat d'Alacant ha formalitzat convenis amb diferents empreses privades i institucions públiques, per a la realització de pràctiques externes per part de l'alumnat de la Llicenciatura en Química que així ho sol·licite. Aquestes pràctiques són supervisades per un tutor acadèmic. El programa de pràctiques externes està en funcionament des de l'any 2000 i integra un total de 89 empreses i institucions públiques, que es relacionen en l'Annex 2. Des del curs 2003-2004 fins al passat curs 2007-2008 han realitzat pràctiques externes 131 alumnes de la llicenciatura en Química.

 

Convenis amb universitats per a intercanvi d'estudiants (Erasmus, SICUE i uns altres)

L'alumnat de la titulació en Química de la Universitat d'Alacant gaudeix de la possibilitat de participar en programes d'intercanvi acadèmic amb nombroses universitats, dins dels programes Erasmus, SICUE, Aitana i DRAC. Entre els cursos 2003-2004 i 2007-2008 han gaudit de beques Erasmus 28 alumnes, que han realitzat estades en alguna de les 25 universitats europees amb les quals s'han desenvolupat convenis. Així mateix, existeixen convenis en vigor amb 26 universitats espanyoles (SICUE), i 16 per al programa d'intercanvi no europeu.

 

Instituts Universitaris d'Investigació

En la Universitat d'Alacant existeixen diversos instituts universitaris orientats a la investigació en Química i matèries afins, en els quals participen professors i investigadors de la Facultat de Ciències: Institut Universitari de Síntesi Orgànica, Institut Universitari de Materials, Institut Universitari d'Electroquímica, Institut de l'Aigua, etc. Aquestes instal·lacions i infraestructures podran ser utilitzades de manera puntual en els ensenyaments de grau, en particular en relació amb assignatures optatives i realització de treballs de fi de grau.

 

inst1

 

Procediments per a la revisió, el manteniment, la seguretat i l'actualització dels recursos i serveis en la Universitat d'Alacant

Existeix un Pla de Qualitat de Pràctiques de Laboratori , finançat amb una partida pressupostària anual per a l'adquisició i manteniment del material fungible i inventariable de laboratori. En els últims dos anys s'ha realitzat un esforç important per part del SIBYD i de la Facultat de Ciències per a garantir l'existència d'un nombre suficient de manuals a la disposició de l'alumnat. Es realitzen revisions periòdiques per a comprovar que existeixen exemplars de tota la bibliografia recomanada en les fitxes del programa de les assignatures, que els professors introdueixen al Campus Virtual abans del període de matrícula. És de destacar el gran avanç que ha suposat la contractació de portals electrònics per a l'accés a gran nombre de revistes i llibres en format electrònic. L'accés a la bibliografia es realitza a través del catàleg UNICORN entrant en la pàgina web de la UA. Els resultats de l'enquesta realitzada a l'alumnat durant l'avaluació del servei es poden consultar en la pàgina web d'aquest servei. El Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant assessora quant a la gestió i integració de la prevenció de riscos laborals, duent a terme, entre altres comeses, avaluacions de riscos de les condicions de seguretat i salut en els llocs de treball i dependències utilitzades per a la docència i la investigació.

 

Actualització i Manteniment de Recursos Tecnològics

Manteniment de la xarxa. La responsabilitat del manteniment de la xarxa local (cablejada i wifi) de la Universitat d'Alacant recau en el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa, i, dins d'aquest, en la seua part tècnica, la responsabilitat forma part de les competències del Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant. El Servei compta amb una àrea especialitzada en xarxes.

Manteniment d'ordinadors centrals. El maquinari dels ordinadors centrals de marca IBM està en garantia o coberts amb un contracte de manteniment amb l'empresa IBM. La resta d'ordinadors centrals tenen garantia estesa. El programari és mantingut per l'àrea de sistema del Servei d'Informàtica de la UA.

Campus Virtual. Campus Virtual ha sigut desenvolupat de manera íntegra amb recursos i personal propi i en ell participa, en major o menor mesura, tota l'organització universitària.

Suport a usuaris. Existeix un servei telefònic d'atenció a usuaris de 9 a 21h els dies laborables. Aquest servei es complementa amb el descrit anteriorment de suport i assistència tècnica in situ. Existeix un servei de suport mitjançant correu electrònic especialment dedicat a estudiants i a la xarxa wifi. Així mateix, s'ha habilitat un portal amb serveis per a la xarxa sense fil o també es pot consultar l'àrea de Webs i Internet que existeix en el portal central de la Universitat d'Alacant. Aquest servei es complementa amb un servei presencial a càrrec de becaris d'informàtica formats en el Servei d'Informàtica.

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Orientació investigadora i profesionalizante. Es tracta de proporcionar als estudiants una formació  teòrica i experimental avançada en aspectes relacionats amb la química del medi ambient, la química sostenible i la gestió ambiental que els permeta incorporar-se al món laboral en llocs especialitzats i que a més constituïsquen una base sòlida per a la iniciació d'estudis de doctorat en camps relacionats amb els ensenyaments del màster que es proposa.

 

Perfil d'especialització del títol

Iniciació a la investigació en química ambiental i sostenible amb els objectius següents:

 • Homogeneïtzació de competències de cara a l'accés al tercer cicle.
 • Adquisició  o  actualització  de  coneixements  avançats  en  diversos aspectes de la química en el vessant mediambiental.
 • Orientació de la carrera investigadora mitjançant l'elecció d'un currículum propi a través de la realització dels 33 crèdits optatius.
 • Iniciació  a la  investigació  a través de la realització de 12 crèdits dins del Projecte de Finalització de Màster.

Capacitació per a ocupar un lloc de treball en el qual es requerisquen alguna d'aquestes habilitats o destreses.

 • Avaluar  el grau de sostenibilitat  d'un procés químic o reacció química.
 • Treballar  amb  tècniques  de  transformació  de  biomassa,  dissolvents  no convencionals, i tècniques alternatives per a la generació, emmagatzematge i subministrament de fonts d'energia.
 • Dissenyar  nous  processos  químics  o  modificar  els  existents  per a la  preparació  d'un determinat  compost  a fi de reduir el seu impacte mediambiental.
 • Desenvolupar capacitats d'aprenentatge autònom i responsabilitat per al desenvolupament professional.
 • Integrar el coneixement, gestionar la complexitat i formular judicis amb informació incompleta.

 

Perfils professionals del títol

Investigador, tècnic superior en gestió de qualitat i medi ambient en la indústria química i afins, llocs especialitzats en les administracions públiques.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici