Màster Universitari en Química Mèdica

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 20 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició: Mixt: presencial i no presencial     
Idiomes en que s'imparteix: castellà
Branca de coneixement: Ciències
Publicació del Pla d'Estudis: Publicació BOE 9/1/14. / Correcció d'errades: BOE 13/1/14 / Correcció d'errades: BOE 25/1/14
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Ciències
Coordinador del màster: Diego A. Alonso Velasco (diego.alonso@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

FULLET PDF