Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Química Mèdica

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

L'objectiu general d'aquest màster és formar professionals en l'àmbit de la investigació en química mèdica. El màster pretén l'especialització dirigida cap a l'adquisició de competències fonamentalment investigadores, vinculades a l'aprenentatge de coneixements avançats i del domini de tècniques i habilitats d'avantguarda, algunes de les quals de naturalesa interdisciplinària. Es persegueix una orientació multidisciplinària, que resulta de gran utilitat per a l'adaptació de l'estudiant a un àmbit professional, extremadament dinàmic en aquests sectors del coneixement i facilitar la seua participació en projectes d'investigació d'alt nivell, que cada dia  més requereixen una actuació sinérgica de diferents grups amb aproximacions experimentals diferents. Els estudiants es familiaritzaran amb alguna de les diferents línies d'investigació que duen a terme els grups d'investigació implicats en la docència del present màster.

Per a cada línia d'investigació els objectius generals que es plantegen són:

 1. Adquirir les destreses avançades per al treball en el laboratori experimental dins de l'àmbit de la química mèdica.
 2. Conèixer les utilitats i limitacions de les tecnologies amb més rellevància actual en la investigació.
 3. Adquirir els coneixements i la capacitat per a identificar problemes, buscar solucions pràctiques i creatives, així com per a aplicar-les en un context d'investigació o d'activitat professional dins de l'àmbit de la química mèdica.
 4. Adquirir la capacitat de planificar i dur a terme un projecte d'investigació d'elevat nivell.
 5. Desenvolupar la capacitat de comunicar i presentar treballs científics, de manera oral i escrit, d'una manera clara i concisa.
 6. Adquirir les destreses requerides per a poder continuar l'aprenentatge, al llarg de tota la vida, d'una manera autònoma i autodirigida.
 7. Adquirir una base formativa sòlida per a iniciar una carrera investigadora a través de la realització del doctorat o per a desenvolupar tasques professionals, en l'àrea de química mèdica, que no requerisquen el títol de doctor.

Inici

Estructura dels Estudis

 

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIA

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB)

15

Optatives d'Itinerari (MOI)

22-33

Optatives-Lliure Elecció (MOLE)(vegeu annex I)

0-8

Treball Fi de Màster (OB)

15

TOTAL CRÈDITS

60

 

DISTRIBUCIÓ D'ASSIGNATURES PER CURS / SEMESTRES

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

PATENTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ D'EMPRESES (SPIN-OFF)

OB

3

TREBALL DE FI DE MASTER

OB

15

SEMINARIS DE BIOCIÈNCIES

OB

2

DOCUMENTACIÓ, COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ EN BIOCIÈNCIES

OB

3

DISSENY EXPERIMENTAL EN CIÈNCIES DE LA SALUT

OB

3

TÈCNIQUES DE PROCESSAT D'IMATGE I ANÀLISI DE SENYAL EN BIOCIÈNCIES

OB

3

ASPECTES SOCIALS, ÈTICS I LEGALS EN BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

OB

1

OPTATIVITAT

OP

15

OPTATIVITAT

OP

15

 

ASSIGNATURES OPTATIVES D'ITINERARI (MOI)

ASSIGNATURA

TIPUS

ECTS

SEMESTRE

TRANSFORMACIONS BIOORGÀNIQUES

OP

3

1

SÍNTESI AMB COMPOSTOS ORGANOMETÀL·LICS

OP

3

1

METODOLOGIES EN SÍNTESI ASIMÈTRICA

OP

2

1

SINTESIS EN FASE SÒLIDA, QUÍMICA COMBINATÒRIA I ANÀLISI D'ACTIVITAT BIOLÒGICA

OP

3

1

MATERIALS ORGÀNICS AVANÇATS

OP

3

1

FONAMENTS FARMACOLÒGICS PER AL DISSENY DE NOUS MEDICAMENTS

OP

4

1

ANÀLISI BIORGÀNIC MITJANÇANT ESPECTROMETRIA DE MASSES

OP

3

2

CATÀLISI ASIMÈTRICA: ORGANOCATÀLISI I CATÀLISI AMB METALLS

OP

4

2

LA FACTORIA CEL·LULAR: ENGINYERIA I FARMACOGNÒSIA DE PRODUCTES NATURALS BIOACTIUS

OP

4

2

QUÍMICA FARMACÈUTICA INDUSTRIAL

OP

3

2

RESSONÀNCIA MAGNÈTICA NUCLEAR AVANÇADA

OP

3

2

 

ANNEX I: PROGRAMA FORMATIU DE BIOMEDICINA I TECNOLOGIES PER A LA VIDA

El títol de Màster Universitari en Química Mèdica de la Universitat d'Alacant està dissenyat per a formar part d'un Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida, coordinat per la Facultat de Ciències. La implementació d'aquest Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Tecnologies per a la Vida es fonamenta en la necessitat dels recentment graduats en titulacions de la branca de Ciències i de Ciències de la Salut d'ampliar els seus coneixements i habilitats per a la seua especialització en aquest camp i per a l'adquisició d'una formació que els permeta continuar els estudis de doctorat específics. L'oferta de títols de postgrau ha de caracteritzar-se per criteris de qualitat i de sostenibilitat, d'acord amb els objectius formatius, científics i socials d'una institució pública i, a més, les propostes de títols han de tenir en compte els recursos disponibles en la Institució que els organitza, en aquest cas en la Universitat d'Alacant. En aquest context, amb la finalitat d'aprofitar millor les infraestructures disponibles i la multidisciplinarietat que ens ofereix l'estructura actual de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, que inclou programes formatius de les branques de Ciències i Ciències de la Salut, hem reunit en una proposta comuna les diferents orientacions formatives relacionades amb la biomedicina i les tecnologies per a la vida, que consta de 3 màsters coherents en estructura i interrelacionats: en “Biomedicina”, en “Biotecnologia per a la Salut i la Sostenibilitat”, i en “Química Mèdica” . L'objectiu final és proporcionar una oferta formativa àmplia, atractiva i d'excel·lència, dirigida a un alumnat de perfil heterogeni però interessat en els diferents aspectes de la biomedicina o tecnologies per a la vida, donada la gran rellevància científica i social que tenen en l'actualitat els coneixements d'aquests camps.

Els 15 crèdits d'assignatures obligatòries són comunes als 4 màsters que integren el programa formatiu. Amb la qual cosa, representa un avantatge per a l'alumne perquè en el cas en què vol cursar un segon màster aqueixos 15 crèdits comuns els tindria ja convalidats.

A causa que el Màster de Química Mèdica es troba integrat en el Programa Formatiu de Postgrau en Biomedicina i Ciències per a la Vida, hi ha un últim bloc d'optativitat de lliure elecció (8 crèdits com a màxim) en el qual l'estudiant podrà seleccionar assignatures relacionades amb l'àrea de la Química Mèdica (assessorat sempre pel tutor acadèmic de l'estudiant): mòdul optatiu de lliure elecció de Biomedicina, mòdul optatiu de lliure elecció de Biotecnologia, i mòdul optatiu de lliure elecció d'Optometria i Ciències de la Visió.

ASSIGNATURES OPTATIVES

PROGRAMA FORMATIU DE POSTGRAU EN BIOMEDICINA I CIÈNCIES PER A LA VIDA (MOLE)

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

ASSIGNATURA

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

MÒDUL OPTATIU DE BIOTECNOLOGIA

LABORATORI DE BIOTECNOLOGIA

8

ANÀLISI ESTRUCTURAL I FUNCIONAL DE PROTEÏNES

2

PROTEÒMICA I GENÒMICA FUNCIONAL

2

MARCADORS MOLECULARS I LES SEUES APLICACIONS EN CIÈNCIES DE LA VIDA

2

MICROBIOLOGIA MOLECULAR

2

SENYALITZACIÓ I REGULACIÓ DE L'EXPRESSIÓ GÈNICA 

2

MODIFICACIÓ GENÈTICA D'ORGANISMES

2

ENGINYERIA DE PROTEÏNES I DISSENY MOLECULAR

2

BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA

2

BIOTECNOLOGIA D'ALIMENTS

2

BIOTECNOLOGIA AMBIENTAL

2

MÒDUL OPTATIU DE L'ITINERARI DE BIOMEDICINA

AVANÇOS EN NEUROCIÈNCIES

2

SENYALITZACIÓ INTRA I INTERCELULAR

2

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: MALALTIES NEURODEGENERATIVES DE LA RETINA

3

MODELS D'INVESTIGACIÓ BÀSICA EN L'ESTUDI DE MALALTIES: DE LA BIOFÍSICA A LA PATOLOGIA DELS CANALS IÒNICS  

3

CÈL·LULES MARE I MEDICINA REGENERATIVA

2

GENÈTICA HUMANA: DIAGNÒSTIC GENÈTIC I REPRODUCCIÓ ASSISTIDA  

3

MODELS ANIMALS EN EXPERIMENTACIÓ

1

NUTRICIÓ EN LA SALUT I EN LA MALALTIA  

2

TÈCNIQUES FUNCIONALS DE DIAGNÒSTIC

2

AUDIOLOGÍA CLÍNICA  

2

INTRODUCCIÓ A TÈCNIQUES AVANÇADES D'ANÀLISI MOLECULAR I DIAGNÒSTIC

3

AVANÇOS EN TÈCNIQUES CEL·LULARS I TISSULARS  

2

ANÀLISIS CLÍNIQUES: BIOQUÍMICS I MICROBIOLÒGICS

2

PROCEDIMENTS OPTOMÈTRICS CLÍNICS

3

REHABILITACIÓ VISUAL

6

ÒPTICA VISUAL AVANÇADA

6

CONTACTOLOGÍA AVANÇADA

3

CLÍNICA DE L'ESTRABISME

3

NOVES TÈCNIQUES DE COMPENSACIÓ VISUAL

6

ERGONOMIA VISUAL AVANÇADA

3

 

PLANIFICACIÓ GENERAL DEL PLA D'ESTUDIS

 

L'estructura del Màster de Química Mèdica consta de tres mòduls: un mòdul de matèries fonamentals amb 15 crèdits, un mòdul de 30 crèdits de matèries específiques i un Treball de Final de Màster que constarà de 15 crèdits. El màster queda enquadrat dins d'un Programa Formatiu comú “Biomedicina i Tecnologies per a la Vida”, permetent-se cursar a l'alumne fins a un màxim de 8 crèdits optatius de matèries afins a l'àrea de coneixement d'altres màsters del programa.

Cada màster consta de 60 ECTS, distribuïts en 15 ECTS de tipus obligatori i 30 ECTS optatius, dels quals, almenys, 22 han de ser d'una determinada branca per a obtenir aquesta especialització. Els crèdits restants (15 ECTS) corresponen al Treball de Fi de Màster (TFM).

El mòdul de Matèries Fonamentals, incorpora matèries amb continguts transversals per a la iniciació a la investigació en Ciències (“Documentació, Comunicació i Divulgació en biociencias”, “Patents, propietat intel·lectual i desenvolupament i gestió d'empreses”, “Bioètica: aspectes socials, ètics i legals”), al costat d'altres amb un caràcter una mica més específic (“Tècniques de processament d'imatge i anàlisi de senyals en biociències”, “Disseny experimental i bioinformática”, Seminaris en biociències. La finalitat d'aquest mòdul és proporcionar a l'alumne unes eines fonamentals per a poder escometre tasques d'investigació en ciències.

El mòdul de Matèries Específiques inclou totes les matèries pròpies de la Química Mèdica. Els objectius i continguts d'aquestes matèries es desenvolupen en les corresponents fitxes verifica.

Finalment, el treball d'investigació constitueix un mòdul independent, en el qual l'alumne desenvoluparà una tasca investigadora en què haurà de posar en joc els coneixements que ha adquirit, tant en les matèries del mòdul fonamental com en les matèries del mòdul específic.

 

Inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

Instal·lacions de la Facultat de Ciències

La Facultat compta amb 16 departaments que totalitzen més de 350 professors. En tots els edificis es disposa de despatxos, laboratoris docents i d'investigació. No existeixen barreres arquitectòniques que impedisquen a persones amb discapacitat física accedir a les dependències de la Facultat i dels departaments que imparteixen docència en la titulació.

cent

     

 

Aules

Es compta amb 12 aules de grandàries entre 80 i 160 llocs en les quals té preferència la Facultat de Ciències per al seu ús en la docència de les seues titulacions. Totes les aules estan equipades amb pissarra, pantalla de projecció fixa, retroprojector, canó de projecció, ordinador i punt de connexió a la xarxa informàtica. A més, en les consergeries es disposa de canó de projeccions, i ordinadors portàtils per a ser utilitzats en qualsevol espai de la Facultat prèvia sol·licitud.

aul2   

 

  aul3

 

Sales de treball i estudi

Així mateix, es disposa d'una sala de treball amb 30 llocs, dues sales d'ordinadors de lliure accés amb 15 equips, cadascuna, connectats a la xarxa informàtica, i una sala d'estudi amb 160 llocs (Biblioteca). Aules d'informàtica. Es disposa de quatre aules d'informàtica equipades amb 25 llocs de treball cadascuna. Alguns departaments han dotat d'ordenadors espais propis, generalment prop dels seus laboratoris docents, a fi de compaginar l'ús d'ordinadors amb pràctiques de laboratori. Existeixen un total de quatre aules d'aquest tipus.

 

        esp4

 

Seminaris

En les dependències assignades als departaments amb docència en la titulació de Química hi ha un total d'11 espais habilitats per a cursos de doctorat, assignatures optatives i seminaris de classes pràctiques. La majoria compta amb una xicoteta biblioteca que serveix a més com a lloc de reunió, celebració de consells de departament, etc. La utilització de seminaris i biblioteques de departament és gestionada pel propi departament, tenint prioritat les activitats desenvolupades pels seus professors. No obstant això, aquests espais estan a la disposició de la Facultat en l'horari restant.

 

                                   

    

Laboratoris

Els departaments de la Facultat que impartirien docència en el nou Grau en Química compten amb 64 laboratoris, amb capacitats compreses entre 10 i 64 alumnes, que totalitzen una superfície pròxima als 4000 m 2 .

Dotacions de laboratoris en els departaments que impartiran docència en la titulació: Biotecnologia, 2 (118 m 2 ); Agroquímica i Bioquímica, 2 (299 m 2 ) ; Ciències de la Terra i del Medi Ambient 1 (95 m 2 ); Ecologia, 1 (109 m 2 ); Física Aplicada 4, (407 m 2 ); Enginyeria Química, 26 (716 m 2 ); Química Analítica, Nutrició i Bromatologia, 4 (475 m 2 ); Química Física 7 (738 m 2 ); Química Inorgànica, 6 (422 m 2 ); Química Orgànica, 11 (587); Total, 64 (3.966 m 2 ).

Cal destacar que també es disposa de plantes pilot en les quals es desenvolupen algunes pràctiques docents en les àrees de Química Física, Química Orgànica, Química Inorgànica i Enginyeria Química. Els equips instrumentals dels Serveis Tècnics d'Investigació s'utilitzen ocasionalment per a la docència pràctica d'assignatures optatives.

Els laboratoris i plantes pilot estan dotats amb els elements indispensables en matèria de seguretat i salut. Els residus tòxics generats en les pràctiques es guarden en recipients específics i els tècnics de laboratori gestionen el seu emmagatzematge i recollida dins d'un pla integral de la UA per a la recollida i tractament de residus que gestiona el Servei de Prevenció.

  lab2

     

 

Biblioteca

La Biblioteca de Ciències compta amb una superfície de 409 m 2 , 148 llocs de lectura, 7 llocs informatitzats, 29.433 monografies, 5.111 llibres electrònics, 123 subscripcions a revistes en paper, 2.056 subscripcions a revistes on-line, i accés a 13 bases de dades informatitzades. Els alumnes disposen, tant a la Biblioteca de la Facultat com a la Biblioteca General, de manuals de la bibliografia recomanada pel professorat de les diferents assignatures.

          bib1    bib2

     

Sales d'actes

La Facultat disposa d'una Sala de Juntes amb capacitat per a 60 persones, dotada amb un equip multimèdia i pissarra tàctil. En l'edifici d'Òptica, adscrit a la Facultat de Ciències, es disposa d'una sala d'actes amb capacitat per a 200 persones. Recentment s'ha habilitat una nova sala de reunions amb capacitat per a 20 persones.

sal1      

Altres dependències

Existeixen espais destinats als responsables acadèmics del programa formatiu. S'ha habilitat un espai per a les reunions de les diferents associacions d'alumnes de la Facultat i per a la delegació d'alumnes. Recentment s'ha condicionat un espai per a albergar l'OPEMIL que proporciona una atenció individualitzada als alumnes. Aquesta oficina presta, entre altres, els següents serveis:

    

Convenis amb empreses i institucions per a la realització de pràctiques externes

La Universitat d'Alacant ha formalitzat convenis amb diferents empreses privades i institucions públiques, per a la realització de pràctiques externes per part de l'alumnat de la Llicenciatura en Química que així ho sol·licite. Aquestes pràctiques són supervisades per un tutor acadèmic. El programa de pràctiques externes està en funcionament des de l'any 2000 i integra un total de 89 empreses i institucions públiques, que es relacionen en l'Annex 2. Des del curs 2003-2004 fins al passat curs 2007-2008 han realitzat pràctiques externes 131 alumnes de la llicenciatura en Química.

 

Convenis amb universitats per a intercanvi d'estudiants (Erasmus, SICUE i uns altres)

L'alumnat de la titulació en Química de la Universitat d'Alacant gaudeix de la possibilitat de participar en programes d'intercanvi acadèmic amb nombroses universitats, dins dels programes Erasmus, SICUE, Aitana i DRAC. Entre els cursos 2003-2004 i 2007-2008 han gaudit de beques Erasmus 28 alumnes, que han realitzat estades en alguna de les 25 universitats europees amb les quals s'han desenvolupat convenis. Així mateix, existeixen convenis en vigor amb 26 universitats espanyoles (SICUE), i 16 per al programa d'intercanvi no europeu.

 

Instituts Universitaris d'Investigació

En la Universitat d'Alacant existeixen diversos instituts universitaris orientats a la investigació en Química i matèries afins, en els quals participen professors i investigadors de la Facultat de Ciències: Institut Universitari de Síntesi Orgànica, Institut Universitari de Materials, Institut Universitari d'Electroquímica, Institut de l'Aigua, etc. Aquestes instal·lacions i infraestructures podran ser utilitzades de manera puntual en els ensenyaments de grau, en particular en relació amb assignatures optatives i realització de treballs de fi de grau.

 

inst1

 

Procediments per a la revisió, el manteniment, la seguretat i l'actualització dels recursos i serveis en la Universitat d'Alacant

Existeix un Pla de Qualitat de Pràctiques de Laboratori , finançat amb una partida pressupostària anual per a l'adquisició i manteniment del material fungible i inventariable de laboratori. En els últims dos anys s'ha realitzat un esforç important per part del SIBYD i de la Facultat de Ciències per a garantir l'existència d'un nombre suficient de manuals a la disposició de l'alumnat. Es realitzen revisions periòdiques per a comprovar que existeixen exemplars de tota la bibliografia recomanada en les fitxes del programa de les assignatures, que els professors introdueixen al Campus Virtual abans del període de matrícula. És de destacar el gran avanç que ha suposat la contractació de portals electrònics per a l'accés a gran nombre de revistes i llibres en format electrònic. L'accés a la bibliografia es realitza a través del catàleg UNICORN entrant en la pàgina web de la UA. Els resultats de l'enquesta realitzada a l'alumnat durant l'avaluació del servei es poden consultar en la pàgina web d'aquest servei. El Servei de Prevenció de la Universitat d'Alacant assessora quant a la gestió i integració de la prevenció de riscos laborals, duent a terme, entre altres comeses, avaluacions de riscos de les condicions de seguretat i salut en els llocs de treball i dependències utilitzades per a la docència i la investigació.

 

Actualització i Manteniment de Recursos Tecnològics

Manteniment de la xarxa. La responsabilitat del manteniment de la xarxa local (cablejada i wifi) de la Universitat d'Alacant recau en el Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa, i, dins d'aquest, en la seua part tècnica, la responsabilitat forma part de les competències del Servei d'Informàtica de la Universitat d'Alacant. El Servei compta amb una àrea especialitzada en xarxes.

Manteniment d'ordinadors centrals. El maquinari dels ordinadors centrals de marca IBM està en garantia o coberts amb un contracte de manteniment amb l'empresa IBM. La resta d'ordinadors centrals tenen garantia estesa. El programari és mantingut per l'àrea de sistema del Servei d'Informàtica de la UA.

Campus Virtual. Campus Virtual ha sigut desenvolupat de manera íntegra amb recursos i personal propi i en ell participa, en major o menor mesura, tota l'organització universitària.

Suport a usuaris. Existeix un servei telefònic d'atenció a usuaris de 9 a 21h els dies laborables. Aquest servei es complementa amb el descrit anteriorment de suport i assistència tècnica in situ. Existeix un servei de suport mitjançant correu electrònic especialment dedicat a estudiants i a la xarxa wifi. Així mateix, s'ha habilitat un portal amb serveis per a la xarxa sense fil o també es pot consultar l'àrea de Webs i Internet que existeix en el portal central de la Universitat d'Alacant. Aquest servei es complementa amb un servei presencial a càrrec de becaris d'informàtica formats en el Servei d'Informàtica.

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

Investigació.

El màster tindrà una orientació preferentment investigadora que proporcione als estudiants una formació teòrica i experimental avançada de l'àrea de Química Mèdica que els siga d'utilitat per a la realització d'un doctorat amb aquesta branca de la química.

Tots els continguts d'aquest màster, juntament amb una àmplia gamma d'optativitat, completarien una orientació preponderantment investigadora que podria servir per a facilitar a l'alumne la seua inserció laboral dins d'aquest àmbit. 

Les línies d'investigació són:

 • Activació de metalls a través d'electrons solvatats.
 • Compostos organoíndics al·lílics en síntesi orgànica.
 • Compostos organolítics funcionalitzats: aplicacions en síntesi orgànica.
 • Funcionalització de materials polimèrics i el seu ús en síntesis sobre suport sòlid.
 • Preparació i aplicacions de compostos organometàl·lics funcionalitzats a partir de derivats litiats.
 • Reaccions de carbometal·lació i les seues aplicacions.
 • Reaccions de litiació catalitzades per un arè: mecanisme i aplicacions.
 • Reaccions enantioselectives catalitzades per lligands quirals.
 • Catàlisi asimètrica amb àcids de Lewis quirals.
 • Catàlisi asimètrica amb agents de transferència de fase quirals.
 • Catàlisi amb derivats d'aminoàcids
 • Catàlisi en fase sòlida.
 • Catalitzadors de pal·ladi en reaccions d'acoblament creuat.
 • Reactius de guanilació.
 • Reactius de protecció de grups funcionals.
 • Sulfones en síntesi orgànica.
 • Síntesi d'heterocicles
 • Derivats d'aminoàcids com a organocatalitzadors en síntesi asimètrica.
 • Síntesi asimètrica de compostos quirals mitjançant l'ús de lligands derivats d'aminoàcids i pèptids.

Perfil d'especialització del Títol

El perfil d'especialització del títol es focalitza en la iniciació a la investigació en els camps de la química mèdica. El primer procés que es persegueix és orientar i després subministrar a l'alumne una especialització més d'acord amb la formació ja adquirida amb anterioritat en el grau. Seguidament, s'instruirà l'estudiant en una iniciació a la investigació en aquesta àrea.

Perfils professionals del títol

No es tracta d'un màster amb competències professionals associades.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici