Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Salut Pública

Com accedisc?

Perfil d'ingrés

Tot i que els diplomats o llicenciats en les àrees relacionades amb les ciències de la salut (medicina, infermeria, fisioteràpia, nutrició, ciència i tecnologia dels aliments, podologia, relacions laborals, teràpia ocupacional) presenten els perfils naturals per a cursar aquest màster, gent amb qualsevol títol de grau (estadística, psicologia, sociologia, antropologia, economia, enginyeria, dret, educació i magisteri o periodisme, per exemple) també té el perfil adequat. La formació prèvia recomanada és:

 • Coneixements mínims en estadística i epidemiologia.
 • Nivell bàsic d'anglés.

Inici

Requisits d'accés

Segons la Normativa de la Universitat d’Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de màster universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI OFICIAL ESPANYOL o d’un altre expedit per una institució d’educació superior de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d’un TÍTOL D’EDUCACIÓ SUPERIOR ESTRANGER que haja sigut HOMOLOGAT al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d’un TÍTOL UNIVERSITARI obtingut en una universitat o centre d’ensenyament superior de PAÏSOS ALIENS A l’EEES, sense necessitat de l’homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
  • El títol no homologat requereix un informe tècnic d’equivalència expedit per la Universitat d’Alacant (ContinUA - Centre  de Formació Contínua), pel qual s’haurà d’abonar la taxa corresponent.
  • L’accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tinga la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.

Inici

Criteris d'admissió

La selecció de l'alumnat es farà d'acord amb el currículum dels candidats, incloent-hi les notes dels cursos de grau. S'hi reserva un nombre mínim de places perquè els metges interns residents en medicina preventiva i salut pública del País Valencià, que vulguen fer el Màster de Salut Pública de la UMH i la UA, puguen cursar-lo sense haver de desplaçar-se a altres centres, ja que és un requisit necessari de la formació MIR.

Inici

Preinscripció i matrícula

Preinscripció +info

Les persones interessades a cursar un Màster Oficial en la UA, hauran de realitzar una preinscripció en els terminis i condicions que s'establisquen anualment.

La preinscripció es realitza exclusivament a través d'Internet, emplenat el formulari disponible per a això.

Tota la informació referent al procés d'admissió la pots trobar en la següent pàgina.

 Els resultats del procés d'admissió els podràs consultar de forma personalitzada accedint al següent enllaç.

Tingues en compte que necessitaràs el número de referència de l'última preinscripció que vas fer, el qual se't va enviar en l'email de confirmació de la preinscripció.

Matrícula +info

Després de la publicació de les llistes definitives d'admesos s'enviarà per correu electrònic als alumnes admesos una contrasenya que servirà d'identificació d'usuari per a poder matricular-se a través del Campus Virtualen els terminis i condicions que s'establisquen anualment. 

En el procediment de matrícula, els documents expedits a l’estranger hauran de ser oficials i estar degudament legalitzats i traduïts. Més informació:

 

Inici

Oferta de places

CURS OFERTA DE PLACES
2012-13 20
2013-14 40
2014-15 40
2015-16 40
2016-17 40
2017-18 40
2018-19 40
2019-20 20
2020-21 20

 

 

Inici

Reconeixement i transferència de crèdits

Just abans de realitzar l'automatrícula, l'o l'estudiant realitzarà, si escau, la sol·licitud de reconeixement de crèdits.

En el cas de procedir de FP Superior indicar com a assignatura d'origen la pròpia titulació de FP, ja que el reconeixement serà, si escau, a partir de la titulació completa.

NO HAS DE MATRICULAR-TE de les assignatures que sol·licites reconèixer.

Es recomana que la sol·licitud siga para tots els cursos de la titulació, en lloc de realitzar una sol·licitud cada any. D'aquesta manera, la resolució serà global i única.

Procediment telemàtic de sol·licitud: a través d'UACloud: i-Administració - Reconeixement de crèdits.

Per cada petició que faces, el programa generarà un JUSTIFICANT REGISTRE amb les dades de la sol·licitud. Documentació a presentar:

 • Certificat de l'expedient acadèmic. Per a estudis realitzats en la Universitat d'Alacant és suficient amb aportar una Fitxa informativa de l'estudiant, segellada pel centre d'origen.
 • Pla d'estudis publicat en el BOE.
 • Programes de les assignatures, segellats pel departament o centre d'origen.
 • L'alumnat que sol·licite reconeixements des d'un cicle formatiu superior només ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre de formació professional.

Només es tramitaran aquelles sol·licituds que vagen acompanyades de tota la documentació requerida.

Taxes: Una vegada fet l'estudi del reconeixement i comunicat el nombre de crèdits que es van a reconèixer, perquè puguen ser incorporats a l'expedient s'haurà d'abonar el 25% del cost dels crèdits (100% en el cas de reconeixement per experiència laboral o professional).

Després de la resolució de reconeixement, l'estudiant podrà sol·licitar modificar la seua matrícula en el termini de 5 dies després de la notificació de la seua resolució.

Nota per als sol·licitants de beca: Els crèdits reconeguts no es consideren crèdits matriculats a l'efecte de compliment de requisits establits en les convocatòries de beques.

Taules de reconeixement: Abans de sol·licitar el reconeixement, consulte les següents taules d'equivalència per si apareixen els seus estudis d'origen. Aquestes taules són orientatives, no vinculants (resoldrà la comissió de reconeixement de crèdits). En el cas d'aparèixer en les taules no es precisa dels programes de les assignatures. A més, pot sol·licitar reconeixements que no apareguen en aquestes taules.

Observacions: per a acarar una fotocòpia has de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia et retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

+info:

Inici