Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal

Per què estudiar el màster?

Objectius generals del títol

Atorgar formació especialitzada i integral als graduats en dret, criminologia, psicologia, sociologia, ciències polítiques i altres ciències socials relacionades amb la criminalitat en les diferents disciplines configuradores del sistema de justícia penal (dret penal substantiu, procés penal, criminologia i victimologia).

Pretén abordar de manera global l'estudi en profunditat de totes aquelles matèries que incideixen en la configuració del sistema de justícia penal i expliquen el seu actual funcionament, efectuant un estudi transversal al parcialment iniciat amb alguns estudis de grau – bàsicament Dret i Criminologia- en l'abordatge d'aquestes matèries. ja que es tracta d'un màster acadèmic, però també d'un màster orientat a la investigació, al costat de l'aprofundiment en l'estudi de matèries com el dret penal substantiu, el procés penal, la criminologia –bàsicament teories de la criminalitat- i la victimología, es pretén formar els estudiants també des del vessant de la metodologia de la investigació. Així, la finalitat és també dotar-los d'aquells coneixements i habilitats metodològiques que, més enllà de permetre'ls la realització d'un primer treball de recerca en el mateix màster, els introduïsquen en la realització d'una tesi doctoral.

En definitiva, amb aquest màster es pretén que el graduat conega en profunditat tant les disciplines que incideixen en el sistema de justícia penal com la metodologia d'investigació pròpia de cadascuna d'aquestes. Pretén ser un màster híbrid, jurídic –penal substantiu i processal penal- i criminològic en el qual s'aborde conjuntament l'estudi de disciplines integrants de l'arbre de les ciències penals que no s'analitzen en profunditat de manera conjunta ni en el grau de Dret, d'una part, ni en el grau de Criminologia, d'una altra. Amb això, l'objectiu fonamental consisteix a complementar la formació de qualitat d'estudiants que provenen tant de graus bàsicament dissenyats des d'una perspectiva criminològica quant delineats atenent a un perfil preferentment jurídic, amb la finalitat fonamental de capacitar-los tant per a accedir al mercat de treball com per a escometre una tasca investigadora de major importància en qualsevol de les disciplines que integren el màster.

Com que es detecta en la configuració dels actuals plans d'estudis dels graus de Dret i Criminologia, bàsicament, un dèficit en l'estudi de disciplines més empíriques en els primers, i un dèficit en l'estudi de disciplines juridicopenals en els segons, amb el disseny d'aquest màster es pretén esmenar aquest dèficit i aprofundir en els coneixements tant jurídics com  criminològics facilitats als estudiants segons la seua procedència.

 

Inici

Estructura dels Estudis

 

Estructura del màster per crèdits i matèria

 

Tipus de matèria

Crèdits

Obligatòries (OB) Mòdul Troncal

38

Optatives (OP) Mòdul Optatiu

12

Treball Final de Màster (OB)

10

TOTAL CRÈDITS

60

 

Distribució d'assignatures per curs / semestres

 

PRIMER SEMESTRE 30 ECTS

SEGON SEMESTRE 30 ECTS

MÒDUL I TRONCAL

MÒDUL II OPTATIU

DOGMÀTICA PENAL I POLÍTICA CRIMINAL

OB

7

NOU DRET PENAL DE L'EMPRESA

OP

6

DELICTES CONTRA BÉNS JURÍDICS INDIVIDUALS I COL·LECTIUS

OB

6

LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE: TRACTAMENT JURÍDIC

OP

6

SISTEMA DE SANCIONS PENALS

OP

6

PROCESSOS JUDICIALS PENALS

OB

9

NOUS REPTES I TENDÈNCIES DE LA CRIMINOLOGIA I LA POLÍTICA CRIMINAL

OP

6

TEORIES CRIMINOLÒGIQUES

OB

10

MÒDUL III TREBALL DE FI DE MÀSTER

VICTIMOLOGIA

OB

6

TREBALL D'INVESTIGACIÓ

OB

10

 

Planificació general del pla d'estudis

 

El màster en sistema de justícia penal s'estructura en tres mòduls: un mòdul troncal (38 crèdits), un mòdul optatiu (12 crèdits) i el mòdul relatiu al treball final de màster (treball de recerca, 10 crèdits).

La durada prevista del màster és d'un curs acadèmic, de manera que en el primer semestre s'escometa la realització del mòdul troncal (38 crèdits) i en el segon semestre es cursen tant el mòdul optatiu (12 crèdits) com el mòdul relatiu al treball de final de màster, de manera que es cursen els 12 crèdits corresponents a les assignatures optatives i els 10 corresponents al treball final de màster. 

Quant al mòdul troncal, aquest persegueix aprofundir en la formació de partida dels diferents graus d'accés al màster en matèries fonamentals integrants del sistema de justícia penal.

Els estudis en aquest mòdul bàsic es distribueixen en les matèries següents:

  • Dogmàtica penal i política criminal (7 crèdits). En ella es pretén l'anàlisi de qüestions relacionades fonamentalment amb la teoria jurídica del delicte, amb els processos d'incriminació i desincriminación de comportaments delictius, qüestions relacionades amb el mètode dogmàtic i finalment introducció a l'estudi del sistema de sancions penals.
  • Delictes contra béns jurídics individuals i col·lectius (6 crèdits) en el qual es persegueix l'abordatge de l'estudi de grups delictius particularment rellevants en l'actual escenari penal, quant als delictes de risc, la delinqüència organitzada, la delinqüència informàtica i finalment alguns delictes contra les persones.
  • Processos judicials penals (9 crèdits) en què es pretén l'abordatge de l'estudi exhaustiu tant de l'estructura del procés penal, de les parts concurrents a aquest, de les mesures cautelars acordables o dels mitjans de prova com, finalment, dels tipus de processos penals existents.
  • Teories criminològiques (10 crèdits) dirigides fonamentalment a l'anàlisi de les teories de la delinqüència delineades en l'actual panorama criminològic, encara que incidint també en qüestions com la fenomenologia delictiva.
  • Victimologia (6 crèdits) dirigida a l'estudi dels processos de victimació i desvictimació en relació amb el patiment de fets delictius.

L'ensenyament d'aquest mòdul s'estructurarà en una part presencial, que es realitzarà en bloc durant el primer mes del primer semestre, i que tindrà lloc al llarg del mes d'octubre en les dependències de la Universitat Jaume I de Castelló. L'elecció d'aquest centre universitari per a efectuar aquesta part de docència presencial es deu tant a la seua centralitat geogràfica, cosa que facilita el desplaçament d'estudiants residents en les àrees d'influència de les diferents universitats signatàries del conveni, com al fet que és a Castelló on té la seu la Xarxa Vives d'Universitats, que pot facilitar suport administratiu en aquesta fase presencial. El bloc docent presencial finalitzarà amb una prova d'aprofitament global. Una vegada finalitzada la fase presencial, la docència continuarà a través del campus virtual Sakai de la UdL, mitjançant l'estudi de materials confeccionats a aquest efecte i la facilitació de materials que hauran de conduir a la realització d'activitats pautades en cadascuna de les matèries que els estudiants hauran de presentar en segons la temporalització prevista. Aquestes activitats seran corregides, de manera que la nota obtinguda mitjançant les activitats que integren l'avaluació continuada (prova presencial inicial i activitats telemàtiques) conduirà a la determinació d'una nota de curs que l'estudiant haurà de validar mitjançant la realització de la corresponent prova de cada matèria.

Amb aquest mòdul es pretén el desenvolupament de competències tals com que els estudiants arriben a conèixer en profunditat els rudiments del sistema de justícia penal, adquirisquen consciència de la diversitat de formes d'abordar el comportament antisocial, a més del fet que coneguen el maneig dels instruments que els permeten aconseguir tal coneixement –correcte maneig del llenguatge i de les TIC-, així com que desenvolupen les seues capacitats en punt a enfrontar-se a la resolució d'un supòsit concret, desenvolupant habilitats com la capacitat de treballar en equip en el disseny d'algunes de les activitats proposades. 

Una vegada superat el mòdul obligatori, els estudiants poden cursar tant el mòdul optatiu com el mòdul relatiu a la realització d'un treball final de màster, en el segon semestre del curs acadèmic.

Quant al mòdul optatiu, aquest persegueix facilitar a l'estudiant eines per a l'estudi de sectors específics i transversals relatius a diferents disciplines de les integrants del mòdul bàsic que poden resultar d'interès per a complementar la seua formació. S'han dissenyat matèries troncals que concerneixen a aspectes generals incidents en l'actual configuració del sistema de justícia penal, al costat de dues matèries que tracten dos camps concrets de la criminalitat que es consideren particularment complexos i específics, com són la delinqüència d'empresa i la violència de gènere. En concret s'ofereixen quatre assignatures optatives de les quals l'estudiant ha de cursar-ne dues:

  • Nou dret penal de l'empresa (6 crèdits): en què es pretén l'abordatge tant de qüestions generals relacionades amb el dret penal de l'empresa com l'estudi de tipologies delictives relacionades amb l'exercici de l'activitat empresarial.
  • La violència de gènere: tractament jurídic (6 crèdits): en què s'analitzaran en profunditat els tipus delictius relacionats amb la violència de gènere i els mecanismes jurídic protectors de les víctimes d'aquest tipus de violència, sense desatendre l'abordatge criminològic del problema.
  • Sistema de sancions penals (6 crèdits): en què s'aborda tant l'estudi en profundad de les sancions penals existents com la problemàtica relacionada amb la seua execució.
  • Nous reptes i tendències de la criminologia i la política criminal (6 crèdits): en què s'abordaran qüestions d'actualitat tant relatives a la direcció que segueixen i els impulsos que guien els processos politicocriminals com en relació amb la criminologia.

També la docència en aquest mòdul s'estructura de manera semipresencial i s'arbitra a través d'un sistema d'avaluació continuada. Això representa, en primer lloc, la realització d'un bloc docent presencial de dues jornades de vuit hores per cadascuna de les matèries optatives (a realitzar novament en la seu de la Universitat Jaume I), a les quals seguirà, com en cadascuna de les matèries troncals, la realització de diverses activitats dirigides a través de la campus virtual Sakai de la UdL, que consistiran en estudi de materials, lectures dirigides i realització d'exercicis dels quals extraure la qualificació de la corresponent matèria.

Pel que fa a les competències, bàsicament es tracta que els alumnes abunden en aquelles l'adquisició de les quals han iniciat amb la realització del primer mòdul, tant les referides a totes les matèries que l'integren (les transversals) com les que es prediquen de cadascuna de les disciplines que integren el sistema de justícia penal. 

Finalment, com a tercer mòdul (10 crèdits) s'ha d'elaborar un treball final de màster, que consistirà en un treball de recerca tutoritzat, per a la realització del qual es preveu tant la realització d'una tutoria inicial com de diverses tutories de seguiment amb el tutor assignat a cadascun dels estudiants. Amb la realització del present mòdul es persegueix no solament que l'estudiant consolide i aplique els coneixements adquirits en el mòdul bàsic –i eventualment en algunes matèries del mòdul optatiu que curse simultàniament- sinó, a més, que adquirisca destresa en el maneig de mètodes d'investigació propis de disciplines jurídiques o criminològiques i que, a més, siga capaç de demostrar el domini d'una llengua estrangera mitjançant el maneig de bibliografia en anglès, francès, alemany o italià. La superació d'aquest mòdul requereix la defensa del treball en un acte públic enfront d'un tribunal compost per tres professors del màster. La defensa del treball haurà de produir-se entre els mesos de juny i setembre del curs acadèmic en què s'haja produït la matrícula.

Quant a les competències a adquirir mitjançant la realització d'aquest mòdul, a més de consolidar les ja treballades en els mòduls precedents, es tracta essencialment de contrastar que efectivament es coneix una llengua estrangera i de guanyar destresa en l'ocupació de la metodologia d'investigació pròpia de les ciències jurídica i criminològica.

 

 

inici

Trets d'identitat

 

Inici

Recursos i instal·lacions

 

Inici

Continuar la meua formació

Superat un màster universitari oficial és possible optar a realitzar un programa de doctorat o tercer cicle d'estudis universitaris, relacionat amb el màster cursat o d'àrees afins. Es pot consultar l'oferta de programes de doctorat que ofereix la Universitat d'Alacant en:

Inici

Eixides professionals

Orientació

D'investigació.

Perfil d'especialització del títol

L'orientació és tant acadèmica com a la investigació.

Perfils professionals del títol

Es pretén el desenvolupament d'activitats professionals relacionades amb el sistema de justícia penal, dotant d'una formació de qualitat a especialistes en sistema de justícia penal que unisca coneixements jurídics, criminològics i victimològics.

Inici

Beques i ajudes

Informació sobre els mitjans existents per a facilitar l'accés a l'estudi universitari als qui desitgen emprendre'l:

Inici

Vida universitària

Més informació sobre el campus i les activitats o recursos, organitzats per o relacionats amb, la UA:

Inici