Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal

Pla d'estudis

Pla d'estudis  per tipus d'assignatura: obligatòria o optativa

 

Inici

Optativitat i itineraris

Inici

Calendari d'implantació

Cronograma

Curs acadèmic

Implantació

2019-2010

1r curs

 

Procediment d'adaptació,  si escau,  dels  estudiants dels estudis existents en el nou pla d'estudis

Durant el curs acadèmic (2009-2010) s'elaborarà una taula d'equivalències entre els plans d'estudi del programa de doctorat en sistema de justícia penal i el màster que es presenta en aquest document, que facilitarà el pas al màster tant d'aquells estudiants que, voluntàriament, vulgen fer el canvi com d'aquells estudiants que es vegen forçats a fer-ho a partir de l'extinció de l'oferta del programa de doctorat (així, per exemple, estudiants que no hagen finalitzat els crèdits docents una vegada que el programa de doctorat no torne a oferir-se –actual curs acadèmic- o que no hagen cursat els crèdits d'investigació en aquell moment –curs acadèmic 2008-09).

En el cas d'estudiants procedents d'altres universitats, la c omissió d'estudis de la titulació haurà d'estudiar personalitzadament cada adaptació a partir de la comparació dels plans d'estudi d'aquesta universitat (tenint en compte les matèries i assignatures cursades per l'estudiant en qüestió) amb el pla d'estudis de màster, a partir de la taula d'equivalència esmentada anteriorment.

En tots els casos, la comissió d'estudis vetlarà perquè els estudiants no perden cap curs com a conseqüència del simple procés d'adaptació, sempre que aquest fet respecte els criteris de qualitat docent establits per les reglamentacions d'ordre superior (Ministeri, UdL...). A aquest efecte s'establiran esquemes de matriculació de transició que faciliten aquesta adaptació.

Ensenyaments que s'extingeixen per la implantació del corresponent títol proposat

Programa de doctorat interuniversitari en sistema de justícia penal.

Inici