Màster Unviersitari en Traducció Institucional

Crèdits totals del títol: 60
Oferta de places: 90 places
Preu per crèdit:  39,27€ (primera matrícula); 62,79 € (segona i successives matrícules).
Modalitat d'impartició:  no presencial    
Idiomes en que s'imparteix: valencià, castellà, anglés, francès, alemany
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Pla d'Estudis: Publicació BOE 20/6/11.
Centre al qual s'adscriu el títol: Facultat de Filosofia i Lletres
Coordinador del màster:  María Lucía Navarro Brotons (lucia.navarro@ua.es)
Màster interuniversitari amb: Solament s'imparteix en aquesta universitat.

VÍDEO DE PRESENTACIÓ

Reproducir

FULLET PDF

Fullet informatiu

Informació adicional